Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Za dobrodružstvím kolem světa

Za dobrodružstvím kolem světa

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Tento inspirativní článek může sloužit učitelkám v mateřských školách jako didaktická pomůcka při integrovaném bloku. Projekt je motivován interkulturním prostředím a procestujete s ním všechny světadíly.

Cíl výuky

Hlavní cíle projektu 

Obsah projektu je zaměřen převážně na rozvoj poznání dítěte, na osvojení si hodnot, které společnost vyžaduje. Náplň je zaměřena na vzdělávání v oblasti interpersonální, aby si děti utvářely vztah k okolním lidem, a na pochopení, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová), že osobnosti mají své přirozené odlišnosti.

Projekt seznamuje děti s přírodou, kulturou, která může být i jiná než ta, ve které se děti běžně pohybují.

Klíčové kompetence:

Sociální a personální kompetence: dítě je schopno chápat, že lidé jsou různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

Činnostní a občanské kompetence: dítě se zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění; ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

Kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí

Charakteristika projektu

Projekt je spojen s tématem dobrodružství při cestování kolem světa, kde se děti seznamují se zvyky různých národů, poznávají nová, nepoznaná prostředí, získávají povědomí o lidech, kteří žijí rozdílným životem. Děti získávají nové vědomosti, dovednosti a prožitky, spojené s tématem cestování.

 Očekávané výstupy:

 • podílet se na společném životě ve škole i v rodině;
 • spolupracovat;
 • učit se komunikovat a další (viz text).

Časový rozsah: dva týdny
Věková skupina: 5–6 let

Prostorová organizace: třída, školní zahrada, tělocvična

Podtémata 

 • Cesta do Ameriky za indiány a ke kovbojům
 • Cesta za jídlem po Evropě
 • Cesta do krajiny věčné zimy a za Eskymáky
 • Cesta do Afriky za zvířaty a návštěva místních lidí
 • Cesta do Asie  

Časový plán projektu

1. den

motivace a seznámení s projektem  

2.–3. den

realizace 1. části projektu: „Cesta do Ameriky za indiány a ke kovbojům“ 

4.–5. den

realizace 2. části projektu: „Cesta za jídlem po Evropě“ 

6. den

realizace 3. části projektu: „Cesta do krajiny věčné zimy a za Eskymáky“

7.–8. den

realizace 4. části projektu: „Cesta do Afriky za zvířaty a návštěva místních lidí“

9. den

realizace 5. části projektu: „Cesta do Asie“

10. den

setkání lidí, které děti poznaly ve světě, a společná hostina

 1. den

Motivace a seznámení s projektem

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) Prohlížení atlasu, mapy, globusu, cestopisů, fotografií

2) Rozhovory, vyprávění a seznámení  s projektem

 • společné diskuse, rozhovory
 • individuální a skupinová konverzace
 • vyprávění zážitků, příběhů,
 • vyprávění dle obrazového materiálu
 • vyprávění podle vlastní fantazie
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • vyjadřovat samostatně myšlenky, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách;
 • osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní;
 • rozvíjet zájem o nepsanou podobu jazyka i další formy sdělení;
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na neznámá slova)
 • vytváření základů pro práci s informacemi

Evaluace

Děti se pomocí několika pomůcek seznámily s tématem projektu. Do společné činnosti se zapojily všechny děti. Vhodně připravené pomůcky napověděly, na jaké téma se bude pracovat, takže děti ihned začaly sdělovat své zkušenosti z návštěvy různých krajů světa.

 2.3. den

Realizace 1. části projektu „Cesta do Ameriky za indiány a ke kovbojům“

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) prohlížení obrazového materiálu

2) rozhovory, vyprávění

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 • přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému)
 • rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

1) Výroba indiánského „ponča“ 

 • vystřižení hlavního tvaru obleku;
 • vystřižení tvaru dle fantazie;
 • vybarvení vzorů;
 • lepení vzorů.

2) Výroba indiánské čelenky

 • kresba dle šablony pera;
 • vystřižení pera;
 • připevnění pera na čelenku.
 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky
 • přesnost při stříhání
 • použití vlastní fantazie do vybarvení a ozdobení výrobku;
 • práce podle předem daných pokynů

 

 

 

Indiánský kruh

 • každé dítě si vymyslí vlastní indiánské jméno
 • vymyslí vlastní pokřik (rondo)
 • společný rytmický tanec, hra na bubny
 • koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka
 • vědomé napodobování jednoduchý pohyb podle vzoru

 

Pohybová hra  „Indiáni, kovbojové“

pravidla hry:

 • honička se záchranou
 • dvě baby – (1 kovboj, 1 indián)
 • záchrana podlezením svého spoluhráče

Kdo dřív zmrzne? Všichni indiáni? Nebo všichni kovbojové? 

 • rozvoj orientace v prostoru
 • bezpečný pohyb ve skupině dětí

 

Evaluace

Byly realizovány dílčí cíle pěti oblastí a vzdělávací nabídka byla přiměřeně náročná k věku dětí.

Byly užity formy a organizace výuky (individuálně, skupinově, frontálně).

 4.5.den

Realizace 2. části projektu: „Cesta za jídlem po Evropě“

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) prohlížení obrazového materiálu

2) rozhovory, vyprávění

 • vyprávět dle vlastních zkušeností
 • nebát se hovořit před ostatními lidmi
 • hovořit ve vhodně zformulovaných větách
 • umět vyslechnout sdělení ostatních

Modelování „Kuchaři“

 • pizza, špagety, sýr, knedlíky...
 • zvládat jemnou motoriku
 • zacházet s výtvarným materiálem, s drobnými pomůckami

Kresba „Co dáme na talíř“

 • kresba pastelkami, temperami, fixem – dle výběru dětí
 • zacházet s výtvarným materiálem
 • spojení kresby s představou
 • kreslit s určitým záměrem

Výstava fotek

 • společná výstava fotek z dovolených 
 • popsat situaci
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci

Evaluace

Využili jsme přirozeného učení, založeného na přímých zážitcích.

Po celou dobu jsme dodrželi zásady respektování individuálních potřeb dětí a podporování samostatnosti.

Navazovali jsme na předchozí zkušenosti a poznatky. 

6. den

Realizace 3. části projektu: „Cesta do krajiny věčné zimy a za Eskymáky“

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) prohlížení obrazového materiálu

 • obrázkový příběh „Tučňákovi“

2) rozhovory, vyprávění

 • přirozené poznávání rozmanitosti světa
 • sledování a vyprávění příběh
 • seřazení sledu událostí    

Výroba tučňáků, ledních medvědů a Eskymáků

 • dle šablony vystřižení
 • vybarvení, kompletace
 • přesnost při stříhání
 • práce podle daných pokynů a návodů

 

Zimní krajina (společná práce)

 • zapouštění barev na vlhký podkal papíru
 • lepení látky
 • rozlišení barevných odstínů (světlé, tmavé)
 • seznámení s vlastností látky
 • spolupráce

Modelování iglú

 • práce s modelovací hmotou
 • zvládání jemné motoriky
 • použití výtvarného materiálu

Koláž života v zimní krajině

 • společná práce
 • lepení, kresba
 • spolupráce
 • přijetí nápadu a názoru druhého

Rybolov

 • stolní hra (lov ryb pomocí magnetického prutu)
 • orientace v rovině a v prostoru
 • rozlišování barev
 • orientace v číselné řadě 1–6
 • matematické představy (více vs. méně)

Evaluace

Byly vytvořeny podmínky pro skupinové i individuální činnosti.

Děti byly dostatečně motivovány obrazovým materiálem. 

Využili jsme experimentování při práci s vodou a barvou. 

 7.–8. den

Realizace 4. části projektu: „Cesta do Afriky za zvířaty a návštěva místních lidí“

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) prohlížení obrazového materiálu

 • - encyklopedie, fotografie…

2) rozhovory, vyprávění

 • soustředění se a udržení pozornosti
 • vedení rozhovoru, otázky a slovní reakce
 • správná výslovnost, jasná a zřetelná mluva

Dramatizace písně „Pět minut v Africe“

 • děti rozdělené do rolí (letci, zvěř)
 • zpěv písně, pohyb zvířat

(Kulhánková E. – Taneční výchova; Příloha č.1.2.)

 • zpívat písně a pohybovat se rytmicky podle hudby
 • zapojit představy do vyjádření
 • zapamatovat si krátký text

Výroba kostýmů

 • sukně z rákosu – navlékání vystřižených pásků na provázek
 • vyvinout volní úsilí
 • soustředit se na činnost a její dokončení

Pexeso s africkými zvířaty

 • stolní společenská hra
 • respektování daných pravidel
 • zvyšování prostorové paměti

 

Kresba zvířat a života v Africe

 • výtvarnou technikou dle volby dětí
 • být tvořivý a nápaditý
 • vyjadřovat se prostřednictvím tvořivých činností

 

Stavba pyramidy

 • stavba z volně zvoleného materiálu
 • vyjadřovat své představy
 • chápat pojmy – více, méně, nejméně

Stavby z písků

 • tvořivé činnosti z písků
 • seznámit se s vlastnostmi písků
 • využívat experimentování
 • umět spolupracovat ve skupině

Evaluace

Využili jsme hodně prostředků pro usnadnění přestav.

Téma pro děti bylo velice zajímavé. Děti měly možnost využití vlastní volby a přání.

Poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený.

Byly využity všechny dílčí cíle pěti oblastí.

9. den

Realizace 5. části projektu: „Cesta do Asie“

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) prohlížení obrazového materiálu

 • fotografie, encyklopedie

2) rozhovory, vyprávění

 • poslechnout si vyprávění spolužáků
 • neskákat do řeči
 • získat povědomí o kulturách jiných zemí
 • vědět, že je dobré dozvídat se nové věci

Poslech hudby

 • typická asijská hudba
 • přirozené poznávání stylů hudby

  

Hra na horolezce (hory)

 • lezení po žebřinách
 • zvládat překážky beze strachu
 • koordinace celého těla

Výroba obrázku

 • použití rýže, luštěnin a koření
 • vytvoření šablony
 • vlepování posypem materiálu

 

 • využívat vlastní fantazii pro tvořivé činnosti
 • rozvíjet cit pro tvar, estetično

Evaluace

Bylo použito málo nabídek činností. Děti se i přes to o téma zajímaly díky spolužákovi, který je Asiat, a tím je seznámení s tamější kulturou zaujalo. 

10. den

Setkání lidí, které děti poznaly ve světě, a společná hostina

Nabídka činností

                      Dílčí vzdělávací cíle

Příprava kostýmů

 • dokončení výrobků
 • převlékání, malování masek obličeje
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • chápat, že každý má ve společenství svou roli
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním a kulturním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

Společné setkání

 • tanec, hostina
 • představení své země nebo svého kontinentu 

Evaluace

Děti měly možnost ukázat, co si pamatují z předchozí činnosti při sbírání nových informací.

Neměly problémy se na okamžik stát někým jiným.

Na dětech byla znát radost z poznání.

Celkové hodnocení projektu

Děti si vytvářely základy práce s informacemi, rozvíjely pozitivní city ve vztahu k sobě i k okolí, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem.

Nabízela se možnost vytváření prosociálních postojů k druhému, rozvíjela se sociální citlivost, tolerance, respekt a přizpůsobivost.

Děti si vytvořily povědomí o mezilidských a morálních hodnotách a získaly schopnost vážit si života ve všech jeho formách.

Do projektu byli zapojeni rodiče, kteří pomáhali s výběrem a nabídkou fotografií.

Všechny činnosti rozvíjely schopnosti učení a obsahovaly všech pět oblastí vzdělávání.

Děti téma zaujalo a přispívaly vlastními zážitky, fotografiemi z dovolených, vlastními knihami a jinými pomůckami.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám