Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Výňatek ze ŠVP

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jarmila Ponocná
Spoluautor: Taťána Dlasková
Ve svém příspěvku se autorky snažily nastínit využití prvků alternativní pedagogiky. Metody a formy respektují specifika předškolního vzdělávání. Na základě vzájemného porozumění je posilován vliv rodiny na dění v mateřské škole.
Vznik MŠ

V roce 2003 se na Mladoboleslavsku sešel okruh lidí, kteří se začali zajímat o waldorfskou pedagogiku. Bylo založeno občanské sdružení "Sdružení pro waldorfskou školu na Mladoboleslavsku". Do okruhu těchto lidí patřili především rodiče, učitelé, ale i podnikatelé.

Na podnět jedné členky sdružení vzniklo mateřské centrum "Klubíčko", kde pedagogové začali pracovat s rodiči a jejich dětmi. Z této aktivity pak v roce 2006 vznikla v malé vesničce na prahu Českého Ráje soukromá jednotřídní Mateřská škola Klubíčko Boseň, která využívá principů waldorfské pedagogiky.

Mateřská škola je maličká, její kapacita je pouze 11 dětí. Již od příštího roku bude ale pro velký zájem rodičů otevřena další třída s kapacitou 15 dětí.

Vzdělávací program zajišťují dvě tety s odbornou kvalifikací, které studují waldorfskou pedagogiku.

Prostředí mateřské školy působí vzhledem k velikosti a výzdobě útulně. Vše je laděno do tlumených tónů pastelových barev, zařízení je dřevěné v přírodním provedení, stejně tak jako většina hraček. Přímo k budově přiléhá zahrada poskytující dostatek prostoru pro hry dětí. Ale i okolí je nádherné. Plné lesů, luk, polí a skalnatých zákoutí okolo hradu Valečov.

Pro alternativu pracující na waldorfských principech je také velmi důležitá spolupráce s rodiči. Rodiče se schází jednou měsíčně večer. Program těchto večerů je zaměřen na zajímavé přednášky, plánování společných výletů, plánování slavností, potřebných prací a hlavně na diskusi o dětech a jejich vzdělávání. Obsahem těchto setkání jsou také výtvarné aktivity (modelování, malování, batikování, šití…). Mnozí z rodičů nám pomohli při rekonstruování prostor mateřské školy i při úklidu. Pomáhají nám s údržbou zahrady, s praním prádla a se zajišťováním slavností.

Ve své práci využíváme principy waldorfské pedagogiky, která je plně v souladu s RVP PV a jejíž podstatou je harmonický rozvoj dítěte po stránce tělesné, duševní i duchovní. Důraz je kladen nejen na rozvoj intelektu dětí, ale i citů, estetických postojů a pracovních návyků. Hlavními principy jsou napodobování a pravidelný rytmus a řád. Waldorfská pedagogika využívá toho, že pro děti je důležitý rytmus dne, týdne i roku, a proto je tomu režim v mateřské škole přizpůsoben.

Rytmus dne

Časy jednotlivých činností jsou přibližné, je třeba je přizpůsobit dané situaci a podmínkám každé chvíle. Je nutné vytvořit rovnováhu mezi volnou hrou a společnou činností vedenou učitelkou.

7:00 - 8:45 spontánní hry a činnosti dětí
8:45 - 9:00 ranní kruh
9:00 - 9:25 hygiena a svačina
9:25 - 9:40 navození řízené činnosti učitelkou
9:40 - 11:40 pobyt veku
11:40 - 11:50 hygiena
11:50 - 12:00 pohádka
12:00 - 12:30 oběd
12:30 - 13:00 hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě
13:00 - 14:30 odpočinek
14:30 - 14:45 hygiena, svačina
14:45 - 16:00 hry a zájmové činnosti dětí ve třídě nebo na zahradě

Ranní kruh
Děti se každý den v kruhu s učitelkou přivítají se skřítkem, povypráví vše, co mají na srdci, a potom si spolu zahrají pohybové hry, zazpívají písničky, naučí nové prstové hry a básničky. Obsah ranního kruhu vyplývá z jednotlivých témat.

Pohádky
Každý den po pobytu venku a nezbytné hygieně se děti soustředí u vyprávění nebo čtení klasické pohádky, která souzní s právě probíhajícím tématem. Jedna a ta samá pohádka se vypráví celý týden. Děti se tak nejen zklidní před podáváním oběda, ale poznávají morální hodnoty, vnímají barvitost českého jazyka a je jim umožněno prožít pohádkový příběh společně s hrdinou.

Rytmus týdne

Rytmus týdne spočívá v rozčlenění činností do jednotlivých dnů. Každý den je specifický pro určitou činnost.

Pondělí - modelování
Úterý - kreslení
Středa - pečení
Čtvrtek - malování
Pátek - pracovní činnosti

Činnosti pohybového, rytmického a hudebního charakteru se prolínají i během celého dne.

Modelování
Děti modelují z včelího vosku, který je na dotek velice příjemný, má příjemnou medovou vůni, dobře drží tvar. Při jeho zpracování si rozvíjejí jemnou motoriku, trpělivost i fantazii. Od celku postupují k jednotlivým detailům.

Kreslení
Děti kreslí voskovými bločky, které mají širokou stopu a jsou měkké. Ve velkých barevných plochách ztvárňují své prožitky.

Pečení
Děti poznávají celý proces výroby jídla (chleba, perníčky, cukroví…). Vymlátí obilné klásky, namelou mouku, vypracují těsto, vytvoří bochánky, koláčky atd. Poznají, odkud pochází jídlo a s čím vše souvisí.

Malování
Děti nemalují konkrétní předměty, ale prožívají barvy. Seznamují se s nimi, míchají je, pozorují vznik nových odstínů. Rozvíjejí si představivost. Obrázky se nehodnotí. Jde pouze o prožitek dítěte.

Pracovní činnosti
Děti tvoří z papíru, dřeva, ovčí vlny a přírodnin. Pomáhají s prací na zahradě i s drobnými úklidovými pracemi. Zkouší také jednoduché šití a tkaní.

Rytmus roku

Rytmus roku vychází z rytmu přírody a s tím spojených ročních svátků.

září - sv. Václav únor - masopust
říjen - sv. Michael březen - jarní slunovrat
listopad - sv. Martin duben - Velikonoce
prosinec - Vánoce květen - otvírání studánek
leden - Tři králové červen - sv. Jan
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Inspirujeme se vzdělávacím programem "Waldorfská mateřská škola" (Mgr. Táňa Smolková 2003).

Cíle:

 • rozvoj vůle (rozvíjet smysl pro pořádek, pracovní dovednosti, motorické a pohybové schopnosti);
 • rozvoj cítění (rozvíjet tvůrčí fantazii prostřednictvím volné hry, pěstovat sociální, kulturní, umělecké i vyjadřovací schopnosti);
 • rozvoj myšlení (na základě vlastní zkušenosti vytvářet vlastní i obecné pojmy, upevňovat návyky, rozvíjet řeč a komunikaci).

Téma: "Všechno na světě má svůj čas"

Motivační text:

Když ještě lidé neznali stroje na měření času, řídili se rytmem přírody. Pravidelné obřady, které vycházely z cyklicky se opakujících událostí roku a z rytmu roku (zimní slunovrat, letní slunovrat, příchod jara nebo podzimní sklizeň), se proměnily na svátky. Tyto svátky se staly zdrojem vnitřní jistoty člověka, že vše funguje podle pevných zákonitostí - všechno na světě má svůj čas.

Tematické okruhy:

 • Michaelský čas
 • Martinský čas
 • Vánoční čas
 • Čas masopustu
 • Velikonoční čas
 • Čas otvírání studánek
 • Svatojánský čas
 • Čas prázdnin

Téma: "Martinský čas"

Motivační text:

Podzim postupuje, barev ubývá, stromy jsou holé a připravené na zimu, některá zvířátka se chystají k zimnímu spánku. Kvalita života se mění - stahuje se dovnitř. Lidé se také stahují do sebe a hledají v sobě světýlka lásky a dobroty. Obrazem této doby je slavnost sv. Martina, který se neváhal rozdělit o svůj plášť s mrznoucím chudákem.

Cíle:

 • vedení dětí k sebevyjádření a komunikaci s ostatními;
 • rozvoj pozitivních vztahů v dětském kolektivu (soucítění, pomoc druhému);
 • podpora přirozeného utváření základních norem chování;
 • utváření základních poznatků o přírodě.

Časový rozsah:

 • přibližně 6 týdnů

Činnosti:

 • ranní kruh:
  • básně, písně a hry s motivem podzimu a s motivem světla
 • pohádky:
  • "Hrnečku vař"
  • "Podboráček"
  • "Děvčátko a hvězdy"
  • "Legenda o Martinovi" (motiv nezištného dělení se s potřebnými, posilování soucitu)

Nabídka činností:

 • básně, písně a hry s motivem podzimu, s motivem světla:
  • malování žlutou (listy, lucerničky, jablíčka, hvězdičky)
  • lisování listů
  • výroba lucerniček
  • otiskování listů
  • frotáže listů
  • loupání kukuřice
  • panenky z kukuřice
  • kreslení voskovými bločky (padá listí, Martin, koníci, oheň)
  • modelování (koníci, podkovičky, hruštička, husička)
  • pečení martinských rohlíčků, chlebánků, rohlíků
  • dramatizace legendy "O Martinovi"
  • Martinská slavnost s rodiči
 • pobyt venku:
  • výroba lucerny z dýně
  • domečky pro skřítky
  • sběr šípků a barevného listí
  • sběr kukuřice
  • pozorování práce na poli
  • pozorování práce lesníků
  • pozorování padajícího listí
  • výroba dráčka z listů
  • hra s přírodninami
  • hrabání listí na zahradě
  • chůze do kopce
  • pozorování změn v přírodě
  • sledování změn počasí
  • pozorování deště
  • obrázky z klacíků a kamínků

Vyvrcholením každého bloku je slavnost, která je důležitá pro společný prožitek rodičů a dětí.

Martinská slavnost
11. listopadu odpoledne se děti se svými rodiči a tetami sejdou v mateřské škole. Tety zahrají loutkovou pohádku na téma dělení, rozdělí martinské rohlíčky, které napekly maminky, a vyjdeme s lucerničkou před mateřskou školu. Tam se podělíme o oheň. Společně se vydáme na cestu k velkému ohni, který připravili tatínkové. Zazpíváme si písničky o sv. Martinovi a čekáme na jeho příjezd. Když se sv. Martin na bílém koni vynoří ze tmy, všechno utichne. Sv. Martin objede třikrát okolo ohně, předá tetě koš plný perníkových podkoviček. Teta poděkuje, rozloučí se s ním a rozdělí podkovičky dětem. Ještě dlouho si povídáme u ohně, než se rozejdeme.

Příklad jednoho ranního kruhu vztahujícího se k tematickému okruhu "Martinský čas"

Věk dětí:

 • 3 - 4 roky

Činnosti dětí:

 • ranní kruh - Martinský čas 2:
  • rytmická, pohybová cvičení a dramatizace

Přivítání se skřítkem
Děti sedí v kruhu, podávají si skřítka, každý se s ním přivítá a ostatní mu zazpívají "Vítáme tu Jiříčka (Martinku, Pavlínku...)". Každý má možnost vyprávět skřítkovi a ostatním kamarádům, co prožil, co jej trápí, nebo cokoli, co je pro něho v této chvilce důležité.

Prstová hra
Palečku, chlapečku, co jsi včera dělal? (pohybujeme palečkem)
S tímhle bratrem pracoval, (ťukáme ukazováčkem o paleček)
s tímhle bratrem maloval, (ťukáme prostředníčkem o paleček)
s tímhle bratrem tancoval, (ťukáme prsteníčkem o paleček)
s tímhle bratrem maličkým (ťukáme malíčkem o paleček)
zpívali jsme písničky.
Píseň s pohybem
Vletěl pták na bodlák, z bodláku na hrušku (chůze po kruhu)
roztrh tam podušku, hej, hej (na hej výskok)
sedlák se selkou běží, chtějí sbírat peří (chůze opačným směrem)
hej, hej (výskok)
přijede-li svatý Martin na bílém koni (poskoky - koníci)
hej, hej (výskok)
metelici honí hej, hej. (běh, výskok a dřep)

Legenda o Martinovi
Jedná se o dramatizaci, skupinovou improvizaci podle vyprávění. Děti sedí v kruhu. Rozdělíme si role. Jedno z dětí představuje sv. Martina, dostane plášť (dva červené šátky), dřevěný meč a dřevěného koníka, další dítě představuje žebráka a dvě děti bránu, ostatní jsou lidé z města - obchodník, hrnčíř, švadlena… co si vymyslíme. Teta je vypravěčka.

Vypravěčka: "Kdysi dávno se v rodině statečného vojáka narodil syn, dali mu jméno Martin. Otec si vždy přál, aby byl z Martina statečný voják, jako byl on sám. Ale Martin nerad bojoval, rád si hrál se zvířátky a rád si povídal s lidmi. Když ale vyrostl, otec jinak nedal, a tak se Martin přece jen stal vojákem." (Teta strojí Martina do pláště, předá mu rekvizity.) "Martin bojoval v mnoha bitvách."
Martin - Jezdí na koníkovi okolo kruhu dětí a spontánně bojuje s imaginárním nepřítelem.
Vypravěčka: "Bojovat se ale Martinovi vůbec nelíbilo, a tak se rozhodl, že se vrátí domů."
Martin - Otočí se, nebo také ne, a jezdí okolo kruhu.
Vypravěčka: "Byl chladný podzim, foukal ledový vítr a dokonce začal padat první sníh. Lidé ve městě rychle uklízeli své zboží, zavírali okenice a zamykali se ve svých domech." (Děti reagují, choulí se, obchodníci ukládají své zboží, zavírají okenice, zamykají domy.) "Martin v dálce uviděl velké město a přijel až k jeho bráně."
Martin - Přijíždí k bráně, kterou vytvoří dvě děti spojením zdvižených paží.
Vypravěčka: "A u brány uviděl žebráka, který byl celý prochladlý, hladový a prosebně hleděl na Martina. Martin u sebe neměl žádné jídlo, ani peníze, seskočil však z koně, rozsekl svůj plášť na dvě poloviny a jednu podal žebrákovi. Ten se do pláště zahalil a vděčně se na Martina usmál."
Martin - Odloží koníka, mečem rozdělí plášť na dva šátky a jeden podá žebrákovi, ten se do šátku zabalí. (Hrajeme-li legendu poněkolikáté, děti si začnou tvořit vlastní dialog Martina a žebráka.)
Vypravěčka: "Večer Martin tvrdě usnul a zdál se mu zvláštní sen."
Martin - Improvizuje podle vyprávění.
Vypravěčka: "Ve snu uviděl žebráka, kterého doprovázeli andělé. Žebrák Martinovi moc děkoval a požádal ho, aby i nadále pomáhal lidem, kteří to potřebují, že jich je na světě mnoho."
Žebrák - Improvizuje podle vyprávění a vlastní fantazie.
Vypravěčka: "Když se ráno Martin probudil, pokračoval ve své cestě domů."
Martin - Nasedne na koníka, projede branou vně kruhu a pokračuje v objíždění.
Vypravěčka: "Tam potom založil první klášter, kde pomáhal chudým a potřebným lidem až do své smrti."

Teta začne zpívat písničku:

"Už se šeří a fouká a vítr si píseň brouká,
(děti vytvoří hada a odcházejí do umývárny)
přátelsky nás obejmi, pod teplý plášť nás vezmi.
Martine, sviť lucernou, ať můžeme kráčet za tebou.
"

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek