Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Lesní skřítci

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Miroslava Strakatá
Anotace: Cílem tohoto zrealizovaného integrovaného bloku bylo poznávání lesa, seznámení se s přírodním materiálem (dřevem), poznávání stromů, seznámení se s tím, jak strom roste apod.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod

Školní vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen na poznávání přírody. V rámci tohoto programu úzce spolupracujeme s Ochranou fauny České republiky. Jednotlivá témata o živé a neživé přírodě na sebe tematicky i časově navazují a vzájemně se prolínají. Téma o přírodě je pro děti velmi zajímavé a proniká do všech složek předškolní výchovy. Děti tak získávají nejen spoustu nových poznatků a dovedností, učí se propojovat informace a pracovat s nimi, ale současně si osvojují kladný vztah k živé a neživé přírodě a rozvíjí se u nich pocit sounáležitosti s přírodou.

Jedním z témat tohoto ŠVP bylo "Lesní skřítci", se kterým děti hravou formou seznámila RNDr. Petra Nová z Ochrany fauny. Další dny jsme pak toto téma s dětmi dále rozvíjeli, navazovali na něj dalšími činnostmi a opakovali různými způsoby, aby si děti poznatky co nejlépe upevnily.

Očekávané výstupy:

Průběžné:

 • procvičovat a rozvíjet smyslové vnímání;
 • používat vlastní fantazii a představivost;
 • rozvíjet jazykové dovednosti, vyjadřování;
 • rozvíjet rytmické cítění;
 • upevňovat ohleduplné chování a respekt k živé a neživé přírodě.

Konkrétní:

 • mít povědomí o přírodním prostředí (o lese);
 • vědět, odkud je dřevo a co se z něho vyrábí;
 • umět pojmenovat některé stromy v lese;
 • pojmenovat, co vše ještě roste v lese;
 • osvojit si základní představu o tom, jak vyroste nový strom.
Hry a činnosti
Téma: Lesní skřítkování

Pomůcky:

 • skřítek Mecháček;
 • kniha Poplach v trpasličím lese.

Popis činnosti:
Učitelka seznámila děti s knihou Poplach v trpasličím lese, stručně jim sdělila obsah, který je o skřítcích, a připomněla dětem, že ony vlastně mají ve školce také svého skřítka Mecháčka. Navrhla jim, že by si společně mohli zahrát hru "Na skřítky", to znamená, že by se mohli všichni na nějakou dobu proměnit ve skřítky. Děti přijaly nápad s radostí, některé si dokonce začaly vymýšlet svá skřítčí jména. Povídaly si s učitelkou o tom, že skřítci v pohádkách žijí v lese a my máme také školku u lesa, tak budeme společně jako skřítci ten les poznávat.

Touto motivací vzbudila učitelka zájem a zvídavost dětí o činnost a hru, děti obohacovaly připravený program svými nápady.

Téma: Odkud je dřevo

Pomůcky:

 • hračky a předměty na zahradě MŠ.

Popis činnosti:
Převážná část programu probíhala na zahradě mateřské školy a v lese. RNDr. Petra Nová si s dětmi povídala o tom, co všechno je ze dřeva. Děti - skřítci se rozhlédly po zahradě a jmenovaly pískoviště, některé průlezky nebo jejich části, hračky, altán, plot apod. Společně s Petrou děti přišly na to, že dřevo je z lesa. Ale co je to les? Děti odpovídaly, že les je hodně stromů a je to také domov pro zvířátka. Les máme hned za zahradou, tak jsme šli prozkoumat, co všechno ten les tvoří. Petra upozornila děti - skřítky, že v lese se budeme chovat tiše, abychom nevyplašili zvířátka z jejich obydlí, což skřítci moc dobře vědí. Děti nacházely a jmenovaly kromě stromů různé keře a jejich plody, houby, mech, kapradí, trávu, keře apod.

Téma: Třídění předmětů

Pomůcky:

 • hračky a předměty z různých materiálů - pastelky, papírové kapesníčky, hřeben, sešit, sklenice, kolíček, lžíce, kelímek, špejle, míč, krabička od čaje a další.

Popis činnosti:
Děti byly rozděleny do menších skupin a každá skupina měla za úkol roztřídit předměty dle materiálu nebo alespoň vybrat předměty ze dřeva. Za pomoci Petry a učitelky se jim úkol dařil úspěšně plnit. Předměty správně roztřídily, vyjmenovaly věci ze dřeva a určily materiály, ze kterých jsou další předměty. Většina dětí byla překvapena, že předměty z papíru (papírové kapesníčky, ubrousky, sešit apod.) se vyrábějí vlastně také ze dřeva.

Téma: Jak vzniká les - hra "Na semínka"

Pomůcky:

 • přírodní materiál.

Popis činnosti:
Děti s Petrou a učitelkou se zastavily na kraji lesa a jmenovaly, co všechno vidí - stromy, pařez, šišky apod. Děti - skřítci nasbíraly několik šišek, Petra dětem ukázala, že šišky rostou vysoko na stromech a v šiškách jsou schovaná semínka. Semínka ze šišek vypadnou na zem, začnou klíčit, zapustí kořínky a rostou z nich nové stromečky. Někdy stromy rostou sami, někdy je zasadí lidé. Jak roste les si děti představily hrou "Na semínka". Děti běhaly na kraji lesa jako semínka, do kterých fouká vítr. Na pokyn si sedly na bobek a pomalu rostly, až vyrostly ve velké stromy a tedy nový les - děti se vytáhnou do vzpažení. Do stromů fouká vítr - úklony ve vzpažení. Vítr rozfouká nová semínka ze šišek vyrostlých stromů a z těch pak rostou další stromečky v lese. Děti hledají v lese malé stromečky a snaží se je určit - doubek, smrček, břízka a další.

Téma: Lesní skřítčí rej

Pomůcky:

 • barevné fáborky z krepového papíru.

Popis činnosti:
Děti se v lese promění v lesní skřítky. Každý skřítek si najde nějaký strom a ten si označí barevným fáborkem. Skřítci se snaží svůj strom poznat a pojmenovat (smrk, dub, bříza, modřín...), malé děti se snaží alespoň rozlišit strom jehličnatý a listnatý. Na znamení: "Hola hej, začíná skřítčí rej" skřítci opustí své stromy, pobíhají ve vyznačeném prostoru a na tlesknutí se každý skřítek postaví opět ke stromu, ovšem k jinému, než stál původně. Strom, který si vybral, se snaží také pojmenovat. Hra se opakuje dle zájmu dětí. Petra postupně sundává praporky a skřítci vypadávají ze hry, když nenajdou strom s praporkem. Skřítčí ples končí s posledním fáborkem a poslední skřítek se stává králem skřítčího plesu.

Téma - Co našli skřítci v lese

Popis činnosti:
Během další vycházky do lesa měly děti - skřítci pozorovat a pojmenovat, co všechno roste v lese (mech, tráva, keře, houby, pařez...) a určit, co se jí a co ne. Skřítci ochutnávali maliny a ostružiny (jahody, borůvky - dle ročního období). Věděli, že se jedí i houby, ale jen některé a musí se nejdříve v kuchyni upravit. Na pasece si každý skřítek našel pařez, na který si sedl. Učitelka skřítkům vysvětlila, že les má také své zvuky a vůni a my je zkusíme najít. Skřítci seděli tiše se zavřenýma očima a snažili se říct, co slyší za zvuky (zpěv ptáků, šustění listí, vítr v korunách stromů) a jaké cítí vůně. Při zpáteční cestě z lesa si skřítci nasbírali zajímavé přírodniny, které si donesli do školky.

Téma - Skřítci zkoumali přírodniny z lesa

Pomůcky:

 • přírodniny z lesa;
 • šátky.

Popis činnosti:
Děti si uplynulý den zkusilÿ smyslové vnímání přírody v lese a nyní více prozkoumají jednotlivé přírodniny ve školce. Ve třídě jsme si rozložili mech, trávu, kůru, různé větvičky, šišky apod. Dětii nejprve vše pojmenovaly, po té jsme společně rozlišovali barvy, tvary, velikost, strukturu povrchu. Děti velmi bavila hra na slepé skřítky. Některým dětem - skřítkům jsme zavázali oči šátkem, ostatní skřítci jim dali do ruky některou přírodninu a slepí skřítci měli 2 úkoly:
1) říct, co drží v ruce (šišku, větvičku, kůru, list...);
2) zkusit slovně popsat strukturu povrchu (je to jemné, hladké, hrubé, píchá to, je to měkké, tvrdé...).
Hra se několikrát opakovala, slepí skřítci se střídali s ostatními dle zájmu.

Téma - Výroba lesních skřítků

Pomůcky:

 • různý přírodní materiál;
 • lepidlo;
 • tavicí pistole.

Popis činnosti:
Učitelka přečetla dětem krátkou pohádku z knihy Poplach v trpasličím lese a ukázala dětem ilustrace. Děti si po pohádce lehly na zem, zavřely oči a zkusily si představit, jak skřítci vypadají. Po krátké relaxaci vyprávěly, jak si skřítky představují - některý měl velký nos, jiný měl kabátek z listí apod. Děti utvořily malé skupinky, učitelka jim rozdala přírodní materiál a každá skupina vyráběla společně svého skřítka. Tam, kde bylo potřeba, aby materiál více držel, pomohla učitelka tavicí pistolí. Tak vzniklo několik krásných lesních skřítků, které si každá skupina pojmenovala, ve třídě jsme si z nich udělali výstavku.

Téma - Lesní skřítci v nebezpečí

Pomůcky:

 • kuželky;
 • lano.

Popis činnosti:
V prostoru třídy učitelka rozestavěla kuželky, které simulovaly stromy v lese. Na kraj třídy vyznačila lanem domeček pro skřítky. Do lesa se blížil zlý obr, který chtěl skřítkům škodit. Skřítci utíkají do svého domečku mezi kuželkami - stromy, přičemž je nesmí shodit. Hra může mít dvě varianty:
1) koho obr chytí, s tím si vymění roli;
2) chycený skřítek vypadává ze hry.

Téma: Skřítci a jiné bytosti v lese

Pomůcky:

 • knihy;
 • leporela;
 • obrázky různých pohádek.

Popis činnosti:
Děti - skřítci si s učitelkou prohlíželi pohádkové knihy a obrázky, okrajově si připomněly, o čem pohádka je a kdo v ní vystupuje. Jednalo se o klasické pohádky. Děti měly vybrat ty pohádky, jejichž děj nebo část děje se odehrává v lese. Byli jsme překvapeni, kolik pohádek to je: Otesánek, Červená Karkulka, O Budulínkovi, O dvanácti měsíčkách, Perníková chaloupka, O Smolíčkovi a další. Děti vyprávěly, jak Červená Karkulka neposlechla maminku a šla za babičkou lesem, kde potkala vlka, Jeníček s Mařenkou zabloudili v lese, až došli k Perníkové chaloupce, Otesánka našel tatínek v lese apod. Děti si pak vybraly jednu z pohádek, kterou jim učitelka zahrála pomocí maňásků.

Téma: Skřítci - hudebníčci

Pomůcky:

 • klávesy;
 • Orffův instrumentář;
 • kniha Hrátky se zvířátky;
 • obrázky s přírodní tematikou.

Popis činnosti:
Děti pojmenovávaly přírodniny a zvířátka na obrázcích a snažily se jednotlivá slova správně rytmizovat hrou na tělo a pomocí Orffových nástrojů. Když si procvičily rytmizaci, založily "skřítčí kapelu". Učitelka seznámila děti - skřítky s novou písničkou Spokojené veverky, kterou se společně naučily, postupně ji doplňovaly Orffovými nástroji a tleskáním. Skřítci vzpomínali, jaké jiné písničky o přírodě nebo o zvířátkách ještě znají a společně si je se skřítčí kapelou zazpívali.

Hodnocení dětí

Děti se věnovaly činnostem s radostí a s chutí, uplatnily velkou míru fantazie a představivosti, což byla současně inspirace pro učitelky k realizaci dalších her. Tím, že se děti učí nenásilnou formou citlivému vztahu k přírodě, se výrazně ovlivňují i kladné vztahy mezi dětmi.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 04. 2007
Zobrazeno: 22686krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STRAKATÁ, Miroslava. Lesní skřítci. Metodický portál: Články [online]. 27. 04. 2007, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1314/LESNI-SKRITCI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.