Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Proč a jak se učíme v mateřské škole cizí...

Proč a jak se učíme v mateřské škole cizí jazyk

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Miroslava Strakatá
Autorka popisuje příklad, jak je možno výuku angličtiny zařazovat do běžného školního programu a jak tyto aktivity propojovat s dalšími projekty školy. Příspěvek je zároveň ukázkou, jak lze snadno a přirozeně motivovat zájem dětí o učení se cizímu jazyku. Nabízí pohled na výuku angličtiny očima zkušeného pedagoga.
Organizace a způsob vedení angličtiny v naší mateřské škole

S výukou anglického jazyka v naší mateřské škole jsme začaly ve školním roce 2005/2006. Přijali jsme lektorku, kterou žila několik let v anglicky mluvících zemích a měla zkušenosti s výukou nejen dospělých, ale i dětí. Rodiče si tuto službu hradí.

Navzdory tomu, že paní lektorka neměla pedagogické vzdělání, přístup k dětem i způsob výuky byl velmi profesionální. Přistupovala k nim kamarádsky, přičemž si dokázala udržet přirozený respekt. Výuka probíhala podle učebnice pro 1. třídu, přičemž lektorka učivo přizpůsobovala věku předškolních dětí a vyráběla další pomůcky, obrázky, používala nahrávka z CD. Vše probíhalo formou her, děti kreslily, zpívaly, učily se říkanky, hrály pohybové hry. Děti vnímaly hodiny AJ spíše jako hru, která je bavila. Lektorka pracovala nejprve s celou skupinou dětí, ke konci každé hodiny opakovala s každým dítětem jednotlivě a vždy je za snahu odměnila nějakou drobnou sladkostí nebo obrázkem.

Jsme jednotřídní MŠ, což klade velké nároky na organizaci při různých činnostech. Z 28 zapsaných dochází na AJ 17 dětí (podle jejich zájmu a přání rodičů). Přihlášeny jsou téměř všechny děti předškolní. Výuka probíhá ve velké třídě ve tvaru T. Lektorka pracuje se svou skupinou dětí v jedné části třídy a učitelka s druhou skupinou dětí v druhé části třídy tak, aby se vzájemně nerušili. Učitelka tak má stále přehled o všech dětech, i o těch, které se věnují výuce angličtiny.

Anglický jazyk probíhá jednou týdně v dopoledních hodinách 45 minut. Vzhledem k tomu, že ředitelka i učitelka také částečně ovládají angličtinu, mohou jednoduché prvky jazyka zařazovat nebo opakovat při různých činnostech během dne - děti mají často zájem například o hraní anglických pexes, kde je mnoho témat (zvířata, ovoce a zelenina, oblečení a další), ve třídě mají vyvěšené velké tablo s obrázky, u kterého si mohou kdykoliv opakovat barvy, počty, výrazy obličeje (smutný, veselý apod.), části těla, rodinu a další. Procvičování u tabla je baví, často si ukazují na obrázky a vzájemně se "zkouší" z jednotlivých názvů a jsou pyšné na své znalosti. Během dne se ptají na rozličná slova vycházející z různých momentálních situací. Pro děti je velkou výhodou, když mohou obě učitelky adekvátně reagovat.

Na konci každého školního roku probíhá besídka dětí pro rodiče, která je ukázkou toho, co se děti během roku v mateřské škole učí. Vzhledem k tomu, že probíhala také výuka AJ, zařadili jsme do programu i krátké pásmo anglických písniček spojených s pohybem. Toto pásmo bylo velmi živé a veselé a u rodičů, kteří tímto způsobem získali hrubou představu o výuce angličtiny, mělo úspěch.

Zajímavým a slavnostním způsobem proběhlo rozloučení dětí s tímto kroužkem na závěr školního roku. Paní lektorka pozvala do mateřské školy několik žákyň 4. třídy nedaleké ZŠ, které k ní dochází na AJ. Tyto žákyně pod jejím vedením zdramatizovaly dětem ve školce v anglickém jazyce pohádku "Boudo, budku, kdo v tobě bydlí". Pohádka byla doplněna patřičnými kulisami a kostýmy a byla velmi výpravná. Po pohádce byly děti vyzvány, aby si s pohádkovými zvířátky zazpívaly anglické písničky, které všichni znají. Zpívání bylo doplněné pohybem a bylo velmi pěkné a radostné. Na závěr se předškolní děti opět posadily na místa diváků, paní lektorka pochválila děti za celoroční snahu a výsledky v anglickém jazyce a společně s pohádkovými postavami předala dětem odměny v podobě diplomů, pexes, obrázků a lízátek.

Velmi jsem ocenila nejen způsob výuky a přístup k dětem během celého školního roku, ale také vlastní nápady, iniciativu a snahu paní lektorky přizpůsobit angličtinu co nejblíže chápání dětí předškolní věku, a to zajímavým a pro ně zábavným způsobem.

Proč se učíme cizí jazyk

Současně od začátku tohoto školního roku v naší mateřské škole probíhá projekt Partnerství škol, který vznikl v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Socrates. Spočívá ve spolupráci s několika zahraničními mateřskými školami. Po hlavních prázdninách při tematickém bloku "Loučíme se s prázdninami a těšíme se na kamarády ve školce" jsme si s dětmi povídali o tom, jak prožívaly prázdniny, kde je trávily, zda byly na nějakých výletech, dovolené apod. Děti začaly horlivě vyprávět své ještě čerstvé zážitky z prázdnin. Některé děti byly s rodiči na prázdninách u moře. A když u moře, tak v cizí zemi a tam se mluví cizím jazykem. Při vyprávění jsme se dostali k italštině, chorvatštině a řečtině. Jednotlivé země jsme si ukázali v atlase. Navázali jsme na toto téma a sdělili dětem, že máme nové kamarády ve školkách také v cizích zemích, a to v Norsku, Velké Británii, Slovinsku, Chorvatsku a Litvě. Opět jsme použili velký dětský atlas Evropy a ukazovali jsme si, kde leží Česká republika a ostatní země, kde máme nové kamarády, která z těchto zemí je nejblíže ČR, která nejdále, která je nejmenší, největší, kterou omývá moře apod. Dětem jsme vysvětlili, že v každé zemi mají lidé svůj rodný jazyk, kterým spolu mluví. Ale aby se děti i dospělí z různých zemí spolu mohli dorozumět navzájem, učí se ve většině zemí anglický jazyk. Proto i my ve školce už známe některá anglická slova a umíme říct jednoduché věty, takže až se setkáme s anglicky mluvícími lidmi nebo nějakými kamarády, ať už na dovolené nebo kdekoliv jinde, budeme si s nimi rozumět.

Děti v mateřské škole se samozřejmě se svými zahraničními kamarády fyzicky nesetkají, jsou spolu v kontaktu prostřednictvím vzájemného posílání výkresů, různých výrobků a fotografií. Z našich zkušeností z prvního pololetí však mohu říct, že i toto je pro děti hmatatelná motivace ke zdokonalování anglického jazyka. Často chtějí, abychom jim dopis od kamarádů přečetli také v angličtině, a mají radost, když rozumí některým slovům, ptají se na anglické názvy různých předmětů, které si vzájemně posíláme, na názvy zvířat a rostlin (projekt je zaměřen na přírodu) apod. Ukázalo se, že propojení zmíněného projektu a angličtiny je pro děti zajímavé a přínosné i v tom smyslu, že prostřednictvím projektu děti lépe chápou smysl, proč se učíme anglicky.

Angličtina ve školce ano nebo ne?

Na začátku článku jsem se zmínila, že angličtina pro děti probíhá v naší mateřské škole druhý školní rok. Dle našich dosavadních zkušeností si myslím, že má v mateřské škole za dodržení určitých podmínek své místo. Tyto podmínky pro výuku angličtiny v mateřské škole spatřuji ve výběru kvalitního lektora, jeho přístupu k dětem, přizpůsobení výuky věku dětí, rodiče by se měli zamyslet nad možností pokračování ve výuce i po ukončení docházky do mateřské školy, aby nebyla přerušena návaznost, dítě by mělo být jazykově přiměřeně zdatné. Do naší mateřské školy dojíždí pravidelně logopedka. Všem rodičům, kteří chtěli své dítě přihlásit na kroužek angličtiny a nebyli si z hlediska řečových schopností svého dítěte jisti, jsme doporučovali konzultaci s logopedkou. Pokud jsou pro děti v mateřské škole vytvořeny adekvátní podmínky pro výuku cizího jazyka, děti si základy jazyka osvojí velmi rychle a spontánně. Myslím si, že je také důležité, aby děti pochopily smysl, proč je dobré umět se domluvit cizím jazykem.

Myslím, že mateřských škol, kde se vyučuje cizí jazyk, bude stále přibývat. Je to ovlivněno dnešní kosmopolitní dobou, kdy dospělí cestují do cizích zemí za prací, studenti za vzděláním, více se cestuje na dovolené a za poznáním, čímž se potřeba dorozumět se stále zvyšuje.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek