Očekávané výstupy:
Umět vyjádřit své pocity.
Umět pracovat s knihou.
Poznat některá písmena.
Umět vyslechnout příběh a následně vyprávět obsah.
Časový rozsah: Školní rok
Věková skupina: 3 - 6 let" /> Očekávané výstupy:
Umět vyjádřit své pocity.
Umět pracovat s knihou.
Poznat některá písmena.
Umět vyslechnout příběh a následně vyprávět obsah.
Časový rozsah: Školní rok
Věková skupina: 3 - 6 let" /> Očekávané výstupy:
Umět vyjádřit své pocity.
Umět pracovat s knihou.
Poznat některá písmena.
Umět vyslechnout příběh a následně vyprávět obsah.
Časový rozsah: Školní rok
Věková skupina: 3 - 6 let" /> Projekty v práci mateřských škol aneb Rok s Písmenáčkem
Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Projekty v práci mateřských škol aneb Rok...

Projekty v práci mateřských škol aneb Rok s Písmenáčkem

Praktický příspěvek
inspirace
dlouhodobý
Autor Hana Kretková
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt "Rok s Písmenáčkem aneb Celý rok se máme rádi" je rozpracován na dobu jednoho roku. Hlavní myšlenkou, která je pojítkem jednotlivých činností, je rozvoj emocí u dětí předškolního věku na základě příběhů.

Očekávané výstupy:

Umět vyjádřit své pocity.

Umět pracovat s knihou.

Poznat některá písmena.

Umět vyslechnout příběh a následně vyprávět obsah.

Časový rozsah: Školní rok

Věková skupina: 3 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt "Rok s Písmenáčkem aneb Celý rok se máme rádi" je rozpracován na dobu jednoho roku. Hlavní myšlenkou, která je pojítkem jednotlivých činností, je rozvoj emocí u dětí předškolního věku na základě příběhů.
Očekávané výstupy:
Umět vyjádřit své pocity.
Umět pracovat s knihou.
Poznat některá písmena.
Umět vyslechnout příběh a následně vyprávět obsah.
Časový rozsah: Školní rok
Věková skupina: 3 - 6 let


Základní rámec pro činnost pedagogického pracovníka v mateřské škole tvoří Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Na jeho základě si každá mateřská škola tvoří své školní a třídní vzdělávací programy. Vzhledem k tomu, že současný rámcový program dává učitelům značnou možnost projevit svou tvořivost, naskytuje se také příležitost pro vytváření projektů již v předškolních zařízeních.

Právě problematikou projektů se zabývá následující článek, vycházející z bakalářské práce, kterou autorka zpracovávala v rámci studia Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě v Olomouci. Součástí práce je také celoroční projekt, na němž si ukážeme jednotlivé kroky, jak je doporučeno postupovat. Jde tedy o volbu situace, která představuje pro děti problém, dále pak způsob zveřejnění plánu, analýzu výchozí situace a volbu cílů a samozřejmě identifikaci a klasifikaci materiálu.

Volba situace, která představuje pro děti určitý problém

Projekt "Rok s Písmenáčkem aneb Celý rok se máme rádi" je zpracován na dobu jednoho roku. Hlavní myšlenkou, která je pojítkem jednotlivých činností, je rozvoj emocí u dětí předškolního věku na základě příběhů.

Pro další orientaci dětí ve světě je rozhodující rozvoj komunikace a sdělování vnitřních pocitů a jejich ztvárnění. Máme obrovskou možnost poskytnout dětem pevný základ sebeúcty, sebepoznání, vnímání sebe sama jako neopakovatelné osobnosti, která má svá práva, ale také z nich vyplývající povinnosti a zodpovědnost za své jednání. Na jednoduchých příbězích můžeme dětem ukazovat, jak se s jednotlivými emocemi vypořádat, jak se naučit je na sobě poznávat a využívat pro dobro své i druhých lidí.

Celý rok provází děti postavička Písmenáčka, která se stává součásti jejich života a zve je do nekonečného světa fantazie a tvořivosti. V životě předškolního dítěte snadno ožívá osoba skřítka, který se dokáže přetvářet v různá písmenka, bydlet v knížkách, a tak vstupovat do nejrůznějších příběhů, do nichž děti s radostí zve a láká. Dostane-li pak Písmenáček podobu loutky, může si s dětmi povídat, kreslit, dovádět s nimi, usínat a zase se probouzet. Zároveň jim ukazuje různá písmenka, a tak je připravuje na budoucí školní předměty,jako je čtení a psaní.

Způsob zveřejnění plánu

V této fázi je potřeba upřesnit a jasně formulovat plán celého projektu, který je samozřejmě flexibilní, a to podle reakce dětí na dané činnosti. Plán není jen záležitostí učitelky, na jeho tvorbě by se měly podílet i děti. Výsledný plán by měl být uveřejněn na viditelném místě dostupném dětem i rodičům, popřípadě zaslán všem ostatním, kteří se na realizaci projektu budou nějak podílet. Forma zveřejnění plánu musí být dětem jasná, je tedy důležité zvážit, jak bude celý problém zachycen.

Pro zpracování veřejného plánu můžeme využít plátna, na které spolu s dětmi namalujeme velký tvar srdce, jehož vnitřní část děti vyzdobí foukacími fixy. Motivujeme tuto aktivitu tak, že srdce je symbolem našich vnitřních pocitů, ať už pozitivních nebo negativních. Takto namalované plátno si Písmenáček odnese a vykouzlí zbytek činností. Učitelka na něj nalepí nebo našije okénka, která představují jednotlivé měsíce, jsou zapečetěna mašličkou a mohou se tedy otevírat. V každém okénku je schován obrázek Písmenáčka, který představuje počáteční písmeno daného měsíce. Na začátku měsíce Písmenáček okénko slavnostně otevírá a motivuje tím děti k aktivitám daného tématu. Velmi podnětný je tady moment překvapení, protože jen kouzelný skřítek ví, které okénko je v tu danou chvíli možno otevřít. Takto vytvořený plán je představen dětem a po celý rok vystaven na viditelném místě.

Rodičům i ostatním členům zapojeným do projektu napíšeme dopis, kterým objasníme záměr projektu a zároveň je vyzveme ke spolupráci. Průběžně je pak informujeme o pomůckách a materiálech, které si mají děti přinést do školky. Jako důkaz konkrétních činností průběžně vystavujeme dětské práce a v rámci projektu zveme rodiče při různých příležitostech do mateřské školy.

Analýza výchozí situace a volba cílů

Než začneme vybírat cíle a tvořit jednotlivé činnosti, je potřeba analyzovat situaci v mateřské škole a konkrétní třídě, ve které bude projekt uveden. Následující roční projekt je zpracováván spíše pro předškolní děti, ale jak ukázala týdenní praxe ve smíšeném oddělení, můžeme jej realizovat i u mladších dětí. Je důležité si uvědomit, co děti potřebují řešit, v čem spatřujeme problémy či pozitiva konkrétní skupiny. Podle potřeby můžeme do projektu zařadit i individuální plány jednotlivých dětí.

Dílčí cíle projektu vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Zahrnují v sobě všechny oblasti a splňují tak podmínku celistvosti a integrace. Záměrně jsou formulovány obecně, aby mohly být dále rozpracovány do dílčích cílů pro konkrétní skupinu.

Dítě a jeho tělo:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky;
 • rozvoj a užívání všech smyslů.

Dítě a jeho psychika:

 • rozvoj komunikačních dovedností (verbálních i neverbálních);
 • osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní;
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem o učení, radost z objevování);
 • rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat;
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit.

Dítě a ten druhý:

 • posilování prosociálního chování, vytváření prosociálních postojů (sociální citlivost, tolerance, přizpůsobivost);
 • rozvoj kooperativních dovedností.

Dítě a společnost:

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, poznávání a spoluvytváření pravidel soužití;
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách.

Dítě a svět:

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

Příprava podmínek a pomůcek (identifikace a klasifikace materiálu)

Důležitou součástí tvořivých činností je také nejrůznější materiál, který je potřeba shromažďovat a třídit, a to již před začátkem realizace projektu, stejně jako v jejím průběhu. Důležité je vycházet z dostupné literatury, shromažďovat nejrůznější příběhy, básničky a písničky, sbírat noviny a časopisy. Do tohoto sběru zapojíme také děti a jejich rodiny. Potřebným materiálem jsou rozhodně fotografie dětí, jejich rodičů a sourozenců.

Úkolem učitelky je pak vyhledávat nejrůznější pracovní listy spojené s danou tematikou. Výtvarná výchova je v projektu silně zastoupena, snažíme se tedy vybrat vhodné techniky a zajistit dostatek výtvarných potřeb a jiných vhodných materiálů, přičemž můžeme oslovit rodiče dětí či sponzory v okolí. I v tomto případě dobře zapojíme děti, a to kupříkladu sběrem barevných víček a plastových lahví, nejrůznějších kelímků a krabiček, zbytkových kusů látek či jiného materiálu, který v domácnostech tvoří odpad.

Před začátkem realizace projektu s dětmi je také vhodné vytvořit si základní pomůcky, které slouží jako úvodní či průběžná motivace. V našem případě jde především o tvorbu loutky skřítka Písmenáčka, který může v podstatě vypadat jakkoliv, ale měl by být značně pohyblivý pro vytváření různých písmenek.

Mnohdy děti samy přijdou s novým nápadem, pomocí něhož je možno danou činnost ztvárnit. Pro nás to znamená, že tím více rozvíjí svou tvořivost, tudíž každý nový nápad uvítáme a patřičně oceníme, vždyť celý projekt vzniká kvůli nim a pro posílení jejich správného vývoje!

Realizace projektu

Celoroční projekt Rok s Písmenáčkem obsahuje deset dílčích témat, která odpovídají měsícům ve školním roce, přičemž v červnu směřují aktivity dětí k následujícím prázdninám. Každý měsíc je pak ve znamení určité emoce či charakteristiky, na kterou se chceme důkladněji zaměřit. Tuto emoci demonstrujeme na příbězích, které slouží jako motivace pro rozvoj dalších činností.

Následující ukázky nejsou jistě výčtem všech činností, které můžeme v daný měsíc při práci s dětmi využít. Jsou to spíše jen náměty, se kterými můžeme dále pracovat.

Závěrem bych chtěla říct, že část tohoto projektu byla v měsíci únoru vyzkoušena v praxi vesnické mateřské školy, ve smíšené třídě. Děti připravené činnosti zaujaly, velmi se těšily na každé povídání s Písmenáčkem, na individuální i kooperativní aktivity. Mnohé činnosti jsme postupně vytvářeli během celého týdne, což bylo pro děti velkou motivací, a také se objevil tolik toužebný moment překvapení.


Ukázky námětů pro jednotlivé měsíce

PROSINEC

Téma: Štědrost, skromnost, obdarování

Příběh: O malém princi - zastavit čtení příběhu v okamžiku, kdy princ vidí chudobu - děti reagují podle sebe na různé situace: co by princ udělal, kdyby by hodný; měl dobré srdce; nechtěl pomoct, nebyl hodný - k situacím děti přiřazují symbol srdíčka nebo zamračeného obličeje - až po této aktivitě dočteme konec příběhu.

Rozhovor po přečtení celého příběhu - proč byl princ nešťastný, když měl všechno, co mu scházelo.

Kresba hračky, kterou mám nejradši - následné povídání v kruhu o hračce (kdy jsem ji dostal, od koho; jak bych se zachoval, kdybych ji měl někomu dát).

Nejmilejší hračka - děti si přinesou do MŠ nejoblíbenější hračku a zkusí ji někomu půjčit - rozbor pocitů po určitém časovém limitu (dva dny, týden).

Smysl dárků - individuální nebo skupinové rozhovory: kdy se dárky dávají, proč něco darujeme, při jakých příležitostech, jaká musí daná "věc" být, aby to byl dárek.

Komunikační aktivita - děti reagují na předložené situace:

 • dám někomu drahý dárek, ale kradený;
 • dám mamince pusu z lásky;
 • nakreslím tatínkovi pěkný obrázek;
 • daruji sestře (bratrovi) něco, co opravdu nemá rád(a).

Tajný dárek - vyrábíme s dětmi v MŠ překvapení pro rodiče, je to naše tajemství - předání na vánoční besídce pro rodiče.

Kouzelná slovíčka - z čeho mají ještě rodiče, kamarádi, sourozenci nebo paní učitelka radost mimo hmotných dárků. Povídáme si o kouzelných slovíčkách - kdy je používáme (prosím, děkuji, promiň, odpouštím ti, mám tě rád).


LEDEN

Téma: Smutek, samotářství, žárlivost, odstrkování

Příběhy: Pyšný bratr Simba, O kočce a myšce

Úvodní motivace - "Písmenáček je po Vánocích trošku smutný, zmizelo mu hodně knížek z knihkupectví a on zatím neví, u kterých dětí je najde."

Co to je smutek? - učitelka vypráví s Písmenáčkem dětem různé situace (např.: Sestřička si se mnou včera nechtěla hrát. Rozbil jsem si novou hračku. Maminka mi nechtěla koupit čokoládu. Jirka se mnou nechce kamarádit.) - děti naznačují pantomimou i slovně, jak se Písmenáček v těchto situacích cítí.

Komunikační kruh - Z čeho jsem smutný já? - Mluví ten, kdo má Písmenáčka.

Příběh o bratru Simbovi - zastavit čtení v pasáži, kdy se Simba dozví, že bude mít sestřičku - jak se Simba cítí, co všechno může se sestřičkou dělat.

Téma: sourozenci - kresba, fotky dětí a jejich sourozenců, nástěnka z kreseb a fotografií.

Dočtení příběhu a rozbor: proč byl Simba smutný, zachoval se správně, jak se mohl zachovat (pomoci mamince; pozorovat, jak sestřička roste; učit ji spoustu nových věcí).

Příběh o kočce a myšce - přečíst celý.

Komunikační kruh - Proč byl kocourek smutný? Pamatujete si, kdy jste byli tak smutní?

Situační učení - dětem předkládáme různé situace, které jsou jim blízké, a ony se dostávají do různých rolí, ve kterých řeší dané konflikty - možností řešení může být více.

Kalendář emocí - můžeme vyrobit na celý měsíc, děti si zakreslí svou značku na den, ve kterém se stalo něco smutného - reakce v kruhu, mluví jen ten, kdo chce sdílet svoji příhodu (kde se to stalo - doma nebo ve školce; co se stalo; jak ses cítil...).

Hodiny emocí - vyrobíme z lepenky hodiny s jednou ručičkou, do kruhu nalepíme obrázky emocí (můžeme postupně přidávat emoce, o kterých si v jednotlivých příbězích povídáme), jednotlivé emoce na obrázcích dětem představíme, spolu pak vymýšlíme příklady konkrétních emocí; hodiny využíváme pro různé hry nebo v kruhu, kdy děti natočí ručičku na určitou emoci a vypráví, co se stalo (např. zlost - "Pohádala jsem se s maminkou, protože jsem si chtěla obléknout něco jiného, než chtěla ona.").

Práce s fotografií - děti si přinesou do školky fotky, na kterých je někdo smutný - doma zjistí, co se dotyčnému stalo; fotografie využíváme v kruhu, malujeme dané situace.

Smutek v pohádkách - vyprávíme nebo čteme pohádky, hledáme v nich smutné situace: Šíleně smutná princezna, Pejsek a kočička (Jak našli panenku, která tence plakala), Krteček (Jak krtek ke kalhotkám přišel) - jak se smutek proměnil v radost.


ÚNOR

Téma: Radost, humor, legrace

Příběhy: Maškarní karneval ve školce, Popletená pohádka

Úvodní motivace: Písmenáček představuje dětem svého kamaráda, skřítka Radovánka, který ho navštívil, aby už Písmenáček nebyl smutný; Radovánek se pořád směje, rozdává kolem sebe radost a občas taky něco poplete.

Komunikační kruh - Co mi působí radost? Na co se těším? - děti vzpomínají na různé situace a okamžiky, ze školky i rodiny.

Malba - jak se projevuje radost, jak dotyčný člověk vypadá (úsměv, smích, tanec).

Papírová koláž: sluníčko radosti - skupinová práce - děti hledají v časopisech, novinách radostné obličeje, vytrhují je nebo vystřihují a nalepují do velkého sluníčka, které namalovaly na balicí papír; nakonec koláž kolorují (modré pozadí).

Práce s veselými fotkami - děti nosí z domu fotky, na nichž jsou radostné výrazy - shromažďujeme je, povídáme si o nich (z čeho mají radost, kdo je na fotce a co dělá...), spolu s dětmi vybereme fotku na nástěnku.

Malba radostného obličeje - podle fotky děti malují svůj obličej do šablony, nástěnku fotek doplníme dětskými pracemi.

Písnička: Když máš radost: "Když máš radost a víš o tom, zatleskej. Když máš radost a víš o tom, zatleskej. Když máš radost a víš o tom, pověz nám to aspoň potom, když máš radost a víš o tom, zatleskej" - vyznačená slova se postupně nahrazují jinými (zadupej, poskoč si, zamrkej, zatoč se, křič "ahoj"!); děti zpívají a předvádí jednotlivé činnosti.

Četba a rozbor příběhu:
Maškarní karneval ve školce:

 • příprava na karneval: výroba masek, barevná výzdoba třídy, básničky s tematikou karnevalu;
 • karneval v MŠ: děti pozvou také rodiče, prarodiče, náplní karnevalu jsou tanečky v maskách, soutěže dětí a rodičů, výroba masopustní točivé "káči" z papíru a párátka.

Popletená pohádka - vypráví ji dětem Písmenáček, děti se zapojují do pohádky, vydávají zvuky zvířat, napodobují je pantomimicky:

 • pracovní list: Popletená zvířátka - děti se snaží poznat, která dvě zvířátka se popletla dohromady¨, a správně je vybarví;
 • tvorba zvířátka z papírových ruliček - např. žabka, zajíček, prasátko - děti si podle volby zvířátka namalují jednobarevně ruličku jako tělo zvířátka, z papíru si postupně vystřihnou detaily (oči, uši, ocásek, nohy) a vybarví je, s pomocí učitelky lepí detaily na tělíčko, dokreslí radostný výraz;
 • modelování radostných obličejů - z plastelíny si každý vyválí placku jako obličej a špejlí do něj kreslí radostný výraz, k tomu si děti vymodelují počáteční písmeno svého jména (na pomoc využijeme obrázky Písmenáčka v různých podobách), z výtvorů uděláme nástěnku.

Téma: Masopust - průvod v maskách, veselé písničky

Žertovná říkanka s pohybem - "Kdo má ruce, tleskat musí, kdo neumí, ať to zkusí, tlesky tlesky tlesk. Kdo má nohy, dupat musí, kdo neumí, ať to zkusí, dupy dupy dup. Kdo má oči, mrkat musí, kdo neumí, ať to zkusí, mrky mrky mrk. Kdo má zadek, vrtět musí, kdo neumí, ať to zkusí, vrty vrty vrt. Kdo má pusu, špulit musí, kdo neumí, ať to zkusí, špuly špuly špul." - děti se postupně učí, přidávají nový pohyb, nakonec ztvárňují vše najednou.

Oblíbený plyšáček - děti si donesou do školky svého oblíbeného plyšáka, který zůstává alespoň týden ve školce (kdo nechce, odnáší si ho každý den domů), v kruhu si o něm povídáme (jak se jmenuje, kde bydlí, co umí); každé ráno nás plyšáčci pohladí; děti si s nimi mohou hrát během celého dne, půjčovat si je.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek