Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Karlínské obchodní akademii
Odborný článek

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Karlínské obchodní akademii

11. 7. 2019 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Barbora Růžičková
Spoluautor
Mgr. Alice Kourkzi

Anotace

Karlínskou obchodní akademii navštěvuje několik desítek žáků s odlišným mateřským jazykem. Školní psycholožka Barbora Růžičková popisuje podporu, kterou jim škola nabízí.

Karlínská obchodní akademie, nebo také Kollárovka, jak jí žáci i učitelé říkají, je střední škola v centru Prahy. Jedná se o čtyřletou střední školu, která nabízí žákům možnost studia ve třech maturitních oborech – firemní finance, mezinárodní hospodářství a cestovní ruch. Ve školním roce 2018/19 na škole studuje 480 žáků v šestnácti třídách. Každoročně je mezi nimi přes 30 žáků s odlišným mateřským jazykem. Jedná se především o žáky z Vietnamu a ze států bývalého Sovětského svazu. Většina těchto žáků chodila alespoň nějakou dobu na českou základní školu, a proto na ně při přijímacích zkouškách nelze pohlížet jako na žáky-cizince a musí absolvovat běžné přijímací řízení. Každý rok se ale najde několik málo žáků, kteří místo přijímacích zkoušek z českého jazyka absolvují pouze přijímací pohovor, protože ukončili povinné základní vzdělání v zahraničí.

Podpora žáků-cizinců

Pomoc a podporu se snažíme poskytnout každému žákovi podle jeho potřeb, i když žáci cizinci ji přirozeně potřebují nejvíce. Perou se nejenom se studiem v cizím jazyce a s pro ně novým a neznámým prostředím, ale také je pro ně často velkou zátěží odloučení od rodiny. Na naší škole působí tzv. preventivní tým. Tým se skládá z výchovné poradkyně, metodika prevence, školní psycholožky a speciální pedagožky, která je zároveň učitelkou češtiny a také je seznámena s výukou češtiny pro cizince. Toto spojení sil se nám velmi osvědčilo, žáci-cizinci dostávají podporu z různých stran.

Nedílnou součástí naší práce s žáky-cizinci je asistentka pedagoga, kterou naši žáci-cizinci společně sdílí. Asistentka pedagoga jim pomáhá se zvládáním každodenních povinností a s českým jazykem v odborných předmětech. Společně se studenty vypracovává slovník odborných slov v ekonomice, účetnictví a dalších předmětech. Vysvětluje a doučuje je předměty, které jim dělají potíže, a v případě potřeby jim pomáhá s praktickými a organizačními věcmi, jako je např. návštěva úřadů nebo pošty. Zároveň vytváří most mezi žáky, učiteli a preventivním týmem. Všimli jsme si, že mnohdy žáci nejspíš z obavy, aby „neobtěžovali“, nemluví o svých problémech, stydí se oslovit učitele nebo preventivní tým a mluvit o tom, co by potřebovali. Asistentka pedagoga je s žáky-cizinci každý den v kontaktu, pomáhá jim učitele nebo preventivní tým oslovit a řešit problémy dříve, než všem přerostou přes hlavu.

Žáci-cizinci absolvují pedagogickou intervenci, která se zaměřuje na doučování českého jazyka. Intervence může být buď individuální, nebo skupinová. Pedagogickou intervenci provádí u nás na škole speciální pedagožka. Při výběru vhodné formy intervence vycházíme ze znalostí jazyka a individuálních potřeb konkrétních žáků-cizinců.

Spolupráce s neziskovými organizacemi

Z organizací, které se věnují inkluzi a žákům-cizincům, spolupracujeme hlavně s organizací Meta, o.p.s. Konzultujeme s nimi individuální vzdělávací plány pro žáky-cizince, řešíme s nimi případnou studijní neúspěšnost a snažíme se společně nalézat vhodné formy podpory pro naše žáky-cizince. Ve školním roce 2018/2019 měla v naší škole Meta kurzy češtiny pro cizince. Vybraní žáci docházeli každý týden na doučování českého jazyka, přičemž žáci byli rozděleni podle svých znalostí a potřeb do dvou skupin pokročilosti. Kurz byl pro žáky zdarma. Tento systém se nám osvědčil více než kurzy, které probíhají mimo školu a na které žáci-cizinci často nechtějí dojíždět.

Se společností Meta jsme se také pokusili zavést na škole tzv. „buddy program“, kdy měli dostat žáci-cizinci k sobě průvodce z řad starších a zkušenějších spolužáků, který by jim pomáhal řešit každodenní malé potíže a byl jim podporou. Bohužel se nám nepodařilo žáky ke spolupráci namotivovat a ani cizinci, ani průvodci nemají o program zájem.

Druhý cizí jazyk

Z dalších podpůrných opatření bych ještě zmínila výuku druhých cizích jazyků. Osvědčilo se nám motivovat žáky z bývalého Sovětského svazu k tomu, aby si jako druhý jazyk zvolili ruštinu. Díky jejich velmi dobré znalosti tohoto jazyka mohou mít nastavený individuální vzdělávací plán a získají tak čas a energii ke studiu češtiny. U všech žáků-cizinců je totiž velkým problémem jejich obrovské přetížení. Celý den se pohybují v prostředí, kterému špatně rozumí, a snaží se porozumět v odborných předmětech látce, které je často těžké porozumět i v rodném jazyce. Další cizí jazyk pak vytváří zcela neúměrné zatížení.

Při práci se žáky-cizinci se ukázalo, že naprosto nezbytná je dobrá spolupráce a důvěra mezi školou a pedagogicko-psychologickou poradnou. Bez ní by mnohá podpůrná opatření nemohla vzniknout. Zjistit, co bude pro kterého žáka-cizince nejvhodnější, nám pomáhá Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, se kterou se nám spolupráce velmi osvědčila.

Úplně na závěr musím také zmínit ochotu a otevřenost celého pedagogického sboru. Bez jejich laskavé individuální péče o žáky-cizince by žádná podpůrná opatření nemohla fungovat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Barbora Růžičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Inkluzivní vzdělávání / menšiny