"> " Odborný článek: Vzdělávací jednotky a mobility studentů zmodernizují výuku na středních odborných školách
Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Vzdělávací jednotky a mobility studentů zmodernizují výuku na středních odborných školách
Odborný článek

Vzdělávací jednotky a mobility studentů zmodernizují výuku na středních odborných školách

24. 2. 2015 Odborné vzdělávání
Autor
Inspire /APEL

Anotace

Mobility studentů jsou ve školství poměrně známým pojmem, a to zejména na vysokých školách, kde k výměnným pobytům dochází již delší dobu díky různým grantovým programům. Střední školy tuto možnost využívají zatím méně často, většinou v rámci specializovaných projektů. Jedním z projektů, který podpořil modernizaci vzdělávání i prostřednictvím výměnných studentských stáží, je projekt s názvem ECVET Tour II, financovaný s podporou Evropské komise – konkrétně podprogramu Leonardo da Vinci. Jeho hlavním posláním bylo uvést do středního odborného školství nástroje ECVET s cílem podpořit transparentnost vzdělávacích výsledků profesí kuchař a recepční napříč Evropskou unií a přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v těchto oborech. S tím úzce souvisí rozvíjení kompetencí studentů – budoucích kuchařů a recepčních. Hlavním nástrojem k dosažení tohoto cíle se stal systém ECVET, a podle jeho principů uskutečněný přenos vybraných vzdělávacích jednotek do slovenských a českých škol (podle rakouského know-how) včetně organizace pilotních studentských mobilit.

ECVET - slyšeli jste už o něm? Jde o nástroj vytvořený členskými státy EU s cílem zvýšit vzájemnou důvěru a mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě. Tento evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě má umožnit uznávání výsledků vzdělávání, které student získá během pobytu mimo svou školu.

Ne ve všech evropských zemích mají kredity ve středoškolském vzdělávání "na růžích ustláno". Buď nemají legislativní podporu, anebo jsou chápány spíše jako experiment. Vzdor tomu se i tady mohou principy systému úspěšně uplatnit. Důležité je, aby v úzké spolupráci se zaměstnavateli a na základě jejich skutečných požadavků na zaměstnance-absolventa, vznikly smysluplné vzdělávací jednotky tak, aby bylo možné se podle nich řídit, zadávat úkoly a hodnotit jejich splnění. Praktické vzdělávací jednotky jsou zaměřeny na zlepšení kompetencí, dovedností a znalostí studentů v rámci vybrané části učiva a umožňují přesně identifikovat, co student po absolvování každé z nich dokáže. Tento způsob je ve výsledku efektivní a zároveň transparentní pro učitele, žáky i zaměstnavatele, a to je ideální stav.

Při uplatňování principů ECVET je velmi žádaná i realizace mobilit. Vysílat studenty na stáže mimo vlastní školu či podnik, ve kterém obvykle absolvují praxi, představuje v éře globalizace a v podmínkách jednotného evropského trhu nezbytnost, ba dokonce konkurenční výhodu. V souladu s ECVET principy umí vysílající i přijímající škola přesně definovat, co a kde se má vyslaný student naučit a s jakými znalostmi a dovednostmi se má vrátit. Výměnné pobyty rozšiřují a prohlubují odborné kvality a jazykové schopnosti studentů, ale i jejich sociální kompetence a všeobecný rozhled. Znásobují motivaci u studentů a v konečném důsledku i jejich vyhlídky na lepší pracovní pozici na domácím trhu a v zahraničí. Mobility jsou přínosem také pro zaměstnavatele, který získá kompetentního zaměstnance. Vysílající škole pak roste prestiž v podobě atraktivity vyučovacího procesu a úspěšných absolventů.

V některých zemích Evropy již principy systému ECVET včetně realizace mobilit velmi úspěšně používají. Je tak velmi pravděpodobné, že i slovenské školy začnou organizovat vlastní mobility, případně se budou setkávat s nabídkami účastnit se mezinárodních projektů, které s nimi pracují. Podobně tomu bylo v rámci projektu ECVET Tour II. Bylo osloveno několik českých a slovenských škol, které se chtěly podílet na podpoře rozvoje znalostí svých studentů a zároveň měly vůli a chuť seznámit se se základními principy zmíněného systému.

Poté, co se realizátoři projektu ECVET TOUR II poprali s tvorbou praktických vzdělávacích jednotek, uskutečnilo se v rámci dohodnuté spolupráce hned několik mobilitních pobytů. Došlo k "výměně" třinácti slovenských a českých studentů mezi středními odbornými školami orientovanými na gastronomii, hotelnictví a turismus v Trutnově, Bratislavě, Praze, Poděbradech a ve Staré Ľubovni.

Kulturním bonbónkem byly mobilitní pobyty v rakouské škole turismu v Salcburku, kde ovšem někteří studenti čelili jazykově-komunikačním výzvám. Na školách byl v zásadě problém najít dostatek takových studentů, kteří by mohli být do Rakouska vysláni, zejména z pohledu znalosti angličtiny (případně němčiny), která by byla na takové úrovni, aby pobyt využili na maximum. Je ale nutné podotknout, že právě pobyty v Rakousku byly nejkratší, a tedy i nejnáročnější z pohledu rychlého přizpůsobení situaci, v níž se studenti ocitli.

Výsledky a hodnocení uskutečněných mobilit velmi příjemně překvapily. Pokud jde o stáže v rakouské škole, určitě nebyly bez chyb, ale ukázalo se, že byly pro studenty velmi inspirativní a plné zážitků. Všichni zúčastnění – tři chlapci a dvě dívky – se vyjádřili, že by si pobyt rádi prodloužili. Způsob práce a života ve škole se jim velmi líbil. Učitelé ke studentům přistupovali klidně, nechávali je samostatně pracovat a podporovali tak jejich pocit odpovědnosti za svěřené úkoly. Účastníci připravovali všechny obědové chody v jídelně, prodávali v bufetu, vykonávali praxi na recepci. Vybavení školy a kvalita ubytování byly také hodnoceny velmi pozitivně, a co je zajímavé, studentům nepřekážel ani systém povinného nošení uniforem, resp. institucionálního oblečení. Nezvyklá byla pro studenty ubytované na koleji například i zodpovědnost nejen za čistotu jejich pokojů, ale i za hygienu na chodbách. Každý účastník stáže měl jasně určené rovnocenné místo v chodu školy a přilehlých prostor (více také v článku Střední odborné školství můžeme zlepšit přímo na školách - díky spolupráci se zaměstnavateli a dobře připraveným mobilitám).

Čeští a slovenští středoškoláci se v Salcburku seznámili s celoevropským rezervačním systémem Amadeus na rezervaci letenek, ubytování či půjčení auta, učili se vyrábět sýr na Bio farmě, absolvovali vyučovací hodiny sommeliérství a setkali se například i s prezidentem Hospodářské komory Rakouska. Navzdory jisté jazykové bariéře si vytvořili nové kontakty a přátelství, a to zejména díky společnému ubytování s místními rakouskými studenty. Zajímavé bylo zjištění, že dívky měly podstatně bohatší jazykové dovednosti než chlapci. "Učte se cizí jazyky," zněla rada bratislavské studentky spolužákům po příchodu na Slovensko.

Velmi užitečná a pozitivně vnímaná byla pravidelná komunikace učitelů s vyslanými studenty, a to po celou dobu mobilit. Zájem ze strany učitelů byl enormní, což jistě také přispělo k vytvoření výjimečné atmosféry během pobytu.

Mobility mezi českými a slovenskými školami byly jednodušší, zejména díky podobnosti našich jazyků. Výuka probíhala bez komunikačních problémů, byla zajímavě zpracovaná, studenti se plynule zapojili do běžného chodu školy. Opět je třeba vyzvednout přístup učitelů, kteří se k výměnným pobytům postavili nadmíru kreativní, zodpovědně a jistě i s dávkou nadšení, protože neváhali připravit vyslaným studentům atraktivní program i mimo vyučování, ve volném čase.

Nezbytnou součástí každé mobility byl pro její účastníky úkol, který plnili po návratu ze stáže. Každý z nich připravil prezentaci, ve které své spolužáky informoval o obsahu pobytu, svých zážitcích a nově získaných zkušenostech a dovednostech.

Méně příjemnou stránkou mohla být pro všechny zúčastněné v projektu jistá dávka administrativy, které se ale při pilotních realizacích zřejmě nedá zcela vyhnout. Některé školy, stejně jako spolupracující partneři a organizace, dělaly mnohé věci poprvé. Podle prvotních ohlasů mají většinou zájem zúročit získané zkušenosti a úsilí vložené do tohoto úkolu i v dalších podobných projektech.

V každém projektu záleží na kvalitě a motivaci spolupracovníků, ať skupin nebo jednotlivců. Pokud všichni chtějí, výsledky mohou být úžasné. Při pilotních projektech se dá hodně naučit, někdy i za cenu jistých chyb a ztrát. Důležité ale je poučit se a nenechat se odradit. Vybírat si aktivní partnery, aktivní školy a studenty, kteří chtějí a jsou ochotni i vydat něco ze sebe. Nejde to bez motivace, bez solidního koordinátora projektu, bez zanícených učitelů, motivovaných žáků, či bez podpory vedení školy. V případě zahraničních mobilit ani bez dobré znalosti cizích jazyků.

V tomto případě se záměr podařil. Výměnné pobyty na základě předem definovaných vzdělávacích jednotek podle metody ECVET přinesly studentům nové znalosti a dovednosti, ukázaly jim nový pohled na svět a další možnosti v souvislosti s jejich nadcházejícím pracovním životem. Vedle toho mobility také motivují mladé lidi k odpovědnosti, pracovní kázni a zajišťují jim prvotní kontakty v zahraničí, které se mohou později ukázat jako velmi cenné. V neposlední řadě zvyšují i kredit školy, která je organizuje. Z toho vyplývá, že není třeba váhat zkusit něco nového a zapojit se do podobných projektů.

Tento projekt byl financován s podporou Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise ani Národní agentury a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Inspire /APEL

Hodnocení od uživatelů

Karel Smrž
25. 2. 2015, 15:09
ECVET není dobrý nástroj. Zbytečně mobility komplikuje. Definice stáže a získané znalosti se už dlouho přesně charakterizují pomocí jiných dokumentů. Co přinese systém, kdy si každý žadatel o podporu mobilitního projektu sám definuje jednotku učení? Pak jsou vedle sebe třeba dvě jednotky "Vaření knedlíků", ale neshodují se. Co za transparentnost pro zaměstnavatele a školy toto přináší? Zhola nic. Navíc při krizi středního odborného školství v ČR, kdy se žáci často potýkají s finančními problémy, je bláhové myslet si, že budou cestovat po Evropě s cílem tu sebrat kus studia ve Francii, tu ve Finsku a tu v Maďarsku. Neodpovídá tomu ani realita jazykové vybavenosti žáků. Zkrátka: systém ECVET možná ve Skandinávii své uplatnění najde, pro ČR je ale úplně nevhodný a jeho využitelnost je pouze papírovou záležitostí.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.