Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Sluneční brýle

Praktický příspěvek
příklad
uč.hodina
Autor Jan Buryánek
Aktivita, která žákům na příkladu vidění světa skrze brýle se zabarvenými skly přibližuje etnocentrický pohled na odlišné kultury - tj. takový pohled, při kterém posuzujeme odlišné kultury, jejich zvyky, tradice a hodnoty z perspektivy kultury vlastní, přičemž býváme přesvědčeni o tom, že jedině normy, obyčeje a pravidla naší kultury jsou správné, platné a pravdivé.

Cíl výuky

Text by měl přivést žáky k úvahám o tom, co ovlivňuje pohled člověka na svět, jakou roli hraje prostředí, ve kterém člověk žije. Při vhodně vedené diskusi, zvláště po třetím odstavci, by žáci měli být inspirováni k promýšlení, nikoli však jednoznačnému odsouzení fenoménu etnocentrického vnímání odlišnosti.
Vlastní strukturovaný popis činnosti
 1. Vejděte do třídy s nasazenými barevnými slunečními brýlemi a položte žákům následující dotazy:

  • Co to znamená, když se řekne "nasadil si růžové brýle"?
  • Stalo se vám někdy, že se někdo "díval" na určitou věc jinak než vy?
  • Čím to bylo způsobeno?
  • Dalo by se případnému nedorozumění předejít?
    
 2. Následuje společná četba textu po odstavcích, diskuse po každém odstavci. Ověřte porozumění textu, motivujte žáky k uvádění konkrétních příkladů, paralel.

  • Co autor míní žlutými brýlemi?
  • O čem bude (čeho se bude týkat) další část textu?
    
  • Co má autor na mysli výrazem "příslušníci jedné kultury"?
  • Co je to kultura? Co tvoří kulturu? (Tato otázka by měla vést k vybavení si již dříve získaných znalostí.)
  • Uveďte příklad názoru, hodnoty, postoje, který sdílíme my - Češi.
    
  • Proč se zde hovoří o modrých brýlích?
  • V čem se asi může lišit pohled Japonců na svět od pohledu Čechů?
  • Můžeme říci, že je špatné, že máme rozdílné pohledy na mnoho věcí kolem nás?
    
 3. 1. odstavec 2. odstavec 3. odstavec
 4. Dvojice - společně písemně zformulují odpověď na otázku Co se stalo? a prezentují ji ostatním.

Reflexe/hodnocení

Společná diskuse - sepište všechny odpovědi na tabuli.

Vyzvěte jednu z dvojic, aby přečetla svou verzi odpovědi. Poté připojí své verze ti, kteří se domnívají, že jejich odpověď je velmi podobná té první přečtené. V další fázi přečte svou verzi dvojice, která považuje svou odpověď za radikálně odlišnou od těch doposud čtených. K nim se pak připojí další či prezentují svou verzi jako další alternativní výklad. Tímto způsobem by měl vzniknout základ pro diskusi.

 • V čem se liší pohledy jednotlivých "skupin"?
 • Můžeme některá vysvětlení vyloučit ze seznamu možných odpovědí? Proč ano, proč ne?
 • Máme se snažit odbarvit své brýle?
 • Jakým způsobem můžeme odbarvit brýle?
 • V čem nám brýle překážejí?

Text by měl přivést žáky k úvahám o tom, co ovlivňuje pohled člověka na svět, jakou roli hraje prostředí, ve kterém člověk žije. Při vhodně vedené diskusi, zvláště po třetím odstavci, by žáci měli být inspirováni k promýšlení, nikoli však jednoznačnému odsouzení fenoménu etnocentrického vnímání odlišnosti.

Pomůcka pro učitele

Etnocentrismus

Představuje tendenci posuzovat odlišné kultury, jejich zvyky, tradice a hodnoty z perspektivy kultury vlastní. Jinými slovy řečeno, nositelé všech kultur jsou přesvědčeni, že jedině normy, obyčeje a pravidla jejich kultury jsou správné, platné a pravdivé. Taková perspektiva je však k nositelům odlišných kultur výrazně netolerantní, neboť jiné kultury jsou posuzovány podle kritérií, která jim nejsou vlastní, a proto jim většinou nevyhovují. Navíc je takový pohled na jiné kultury hodnotově zatížený, takže ostatní kultury nejsou chápány pouze jako jiné, ale rovnou jako horší než kultura vlastní. Tato tendence je vlastní všem kulturám. Etnocentrického vnímání se nikdy nemůžeme plně zbavit, nikdy plně "nevystoupíme" z vlastní kultury. Avšak při posuzování projevů odlišnosti můžeme etnocentrické sklony brát v úvahu, a vyhnout se tak zbrklým xenofobním soudům.

Variace/pokračování
Skupinová práce

Vytvořte poster, který nejpřesněji a nejpřesvědčivěji odpoví na tyto otázky:

 • Proč se máme snažit odbarvit brýle?
 • Jak můžeme odbarvit brýle?
 • Co mohou brýle způsobovat?

Uveďte co nejvíce argumentů a příkladů, které argumenty podpoří (nejméně tři body ke každé ze tří otázek).

Vypracujte poster tak, aby byl vizuálně i obsahově přitažlivý pro vaše vrstevníky. (Poster musí být přehledný a upravený tak, aby přitahoval pozornost a podával informace, které slibuje.) Využijte obrázků z časopisů, vlastních kreseb apod.

Součástí práce na posteru je vyjasnění si úloh členů skupiny jak při realizaci úkolu, tak pro prezentaci posteru, na které se musí podílet všichni členové skupiny.

Kritéria pro hodnocení posteru lze stanovit tak, jak je zde naznačeno, nebo do diskuse o kritériích hodnocení posteru zapojit všechny žáky. To, na čem se se žáky shodnete, pak bude platit jako sada závazných kriterií pro hodnocení posteru.

Domácí úkol:

Z literatury, tisku, médií nebo z vyprávění svých příbuzných nebo kamarádů vyber a písemně popiš jednu situaci, při níž hrála (kulturní) odlišnost zásadní roli.

Příloha
Text Sluneční brýle

 

Dílčí cíle dané aktivity
 • vysvětlí pojmy etnocentrismus a kulturní pluralismus
 • uvede dva příklady toho, čím může setkání s odlišností být prospěšné
 • pozitivně hodnotí kulturní diference jako prostředek obohacení
 • argumentuje ve prospěch vlastního názoru
Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat
 • Multikulturní výchova
 • Člověk a společnost
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Didaktická povaha příspěvku Motivační a evokační aktivita k tématu kulturních diferencí
Organizační forma výuky
 • frontální
 • individuální
Vyučovací metoda práce s textem, diskuse
Předpokládaný časový nárok 30 minut
Nutné pomůcky a prostředky Kopie textu Sluneční brýle (text je předem vhodné upravit do podoby "miniknížky" - text rozstřihejte po odstavcích a sešijte tak, aby žáci mohli otáčet "listy")
Informační zdroje Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. 1. vyd. Praha, NLN a ČvT 2002.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Ne

Reflexe

Text by měl přivést žáky k úvahám o tom, co ovlivňuje pohled člověka na svět, jakou roli hraje prostředí, ve kterém člověk žije. Při vhodně vedené diskusi, zvláště po třetím odstavci, by žáci měli být inspirováni k promýšlení, nikoli však jednoznačnému odsouzení fenoménu etnocentrického vnímání odlišnosti.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf37 kBSLUNEČNÍ BRÝLE
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek