Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Zkušenosti s finanční gramotností v Gymnáziu Benešov
Odborný článek

Zkušenosti s finanční gramotností v Gymnáziu Benešov

9. 11. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Jana Šváchová
Spoluautor
Mgr. Hana Králová

Anotace

Článek popisuje zkušenosti se začleněním učiva z oblasti finanční gramotnosti do předmětu Občanská výchova a Základy společenských věd v benešovském gymnáziu. Odpovídá také na otázku, kdo a proč má finanční gramotnost učit.

Od 1. září roku 2009 se žáci prvních ročníků gymnázií začínají učit podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) vytvořených na základě Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G). V tomto dokumentu jsou obsaženy mimo jiné také požadavky na znalosti finanční gramotnosti. Možná je pojem finanční gramotnost mezi učiteli málo užívaný, ale nám nepřipadá jako něco zcela nového. Ani otázka, kdo má finanční gramotnost učit, není bez odpovědi. Každý absolvent pedagogické fakulty, oborů Občanská výchova (OV) nebo Základy společenských věd (ZSV), projde studiem základů ekonomie, skládá zkoušky i státní zkoušku z tohoto oboru a navíc získá nejen odborné, ale také didaktické a metodické dovednosti. Z tohoto důvodu by se měla finanční gramotnost začlenit především do předmětů OV a ZSV a měl by je učit vždy aprobovaný učitel. V některých školách se k předmětu OV (ZSV) přistupuje jako k méně důležitému, někdy ho učí neaprobovaní učitelé, kteří nemají celkový přehled o obsahu učiva, ani o vhodných metodách.

Kromě finanční gramotnosti OV a ZSV zahrnují také znalosti z oblasti právní, politické, sociální atd. Většinu průřezových témat z RVP (jako např. Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova apod.) integrujeme v naší škole především do OV a ZSV. Na základě našich zkušeností je nezbytné propojení všech společenskovědních oborů, neboť student má mít ucelené znalosti. Probíráme-li pracovní právo, pracují studenti s fiktivními mzdovými lístky, učíme je orientovat se v nich. V obchodním právu věnujeme pozornost podmínkám pro podnikání, pro vznik obchodních společností nebo způsobu, jak společnosti ručí za své závazky. V občanském právu pracujeme s pojmy vlastnictví, společné jmění manželů nebo závazkové vztahy (kupní smlouva, nájemní smlouva atd.). Trestní právo zase řeší otázky hospodářské trestné činnosti – např. daňové úniky. Otázka finanční gramotnosti se objevuje (kromě oblasti práva) také v politologii. K vysvětlení a pochopení programů různých politických stran je nezbytné znát ekonomickou situaci.

Mohli bychom uvést další oblast – psychologii.Všichni víme, jaký může být dopad některých ekonomických problémů nebo rozhodnutí na psychické zdraví člověka (nezaměstnanost, stres, frustrace, psychohygiena apod.).

V naší škole je hodinová dotace OV v nižším gymnáziu jedna hodina týdně v každém ročníku. Pro vyšší gymnázium v 1. a 2. ročníku je jedna hodina týdně, ve 3. a 4. ročníku jsou dvě hodiny týdně. Ve 3. ročníku si žáci mohou zvolit dvouletý společensko-vědní seminář dvě hodiny týdně, ve 4. ročníku pak seminář jednoletý (také dvouhodinový).

S některými informacemi z oblasti finanční gramotnosti se seznamují žáci již v nižším gymnáziu:

 • v primě sestavujeme rodinný rozpočet v rámci učiva rodina a domov
 • v sekundě téma majetek a bohatství začínáme vytvářením hodnotového žebříčku a řešíme otázky hodnot, vlastnictví apod.
 • v tercii si žáci osvojují pojmy závazek, pojištění, majetek apod.
 • učivo kvarty zahrnuje kromě otázky podnikání, profesní orientace, životní úrovně také témata hospodářství a stát, mezinárodní organizace

Žáci nižšího gymnázia proberou témata, která  se zabývají základními ekonomickými pojmy, tržním hospodářstvím, privatizací, restitucí, hospodářskou politikou státu, daněmi, sociálními dávkami, ekonomickou integrací, EU apod. Naše zkušenost ukazuje, že žáci disponují poměrně značnými vědomostmi a o tuto oblast projevují zájem.

Na tyto základy se pak navazuje ve vyšším gymnáziu. Předpokládáme, že požadavky na znalosti a dovednosti FG obsažené v RVP G splní pak všichni studenti v povinném předmětu ZSV. Zájemci o hlubší vzdělání v této oblasti si mohou zvolit společensko-vědní seminář. Učivo z ekonomie a finanční gramotnosti se probírá ve dvou závěrečných ročnících. Před uvedením ŠVP G do praxe jsou v hodinách předmětu ZSV 3. ročníku obsažena tato témata:

 • základní ekonomické pojmy
 • makroekonomické ukazatele – HDP, HNP, tempo růstu, inflace, nezaměstnanost
 • obchodní a platební bilance
 • tržní hospodářství - nabídka, poptávka, tvorba cen, stav tržní rovnováhy, faktory ovlivňující poptávku a nabídku
 • hospodářské cykly

Ve 4. ročníku se jedná o témata:

 • peníze – funkce, podoba peněz
 • bankovní soustava ČR – druhy a funkce bank
 • cenné papíry – druhy, hodnota
 • burzy – typy a druhy
 • evropská integrace, EU

Ve společenskovědním semináři se tato témata prohlubují a rozšiřují s přihlédnutím k tomu, zda je seminář dvouletý či jednoletý. Mezi rozšiřující učivo řadíme tyto okruhy učiva:

 • o fiskální politiku státu, sociální politiku státu, daňovou soustavu ČR (časově se snažíme propojit tato témata s učivem o státě, které je obsaženo vhodinách ZSV)
 • o mezinárodní měnový systém a měnové instituce (doplnění tématu peníze, banky, cenné papíry)
 • o světová ekonomika, ekonomika ČR, mezinárodní vztahy a dějiny ekonomie (které časově navazují na dějiny filozofie vhodinách ZSV, např. Aristoteles – díla a názory na ekonomii)

Jiné příklady takového propojení učiva v povinných hodinách a ve volitelném semináři:

 • správní právo (ZSV) – Zákon o živnostenském podnikání, Přestupkový zákon (seminář)
 • demokracie (ZSV) – občanská společnost, Obchodní zákoník (seminář)
 • evropská integrace, EU (ZSV) – ekonomická spolupráce ve světě - NAFTA, OECD, G 8, APEC, ASEAN atd. (seminář)
 • makroekonomické ukazatele (ZSV) – vývoj ekonomiky v ČR (seminář)

Žáci přicházejí na každou vyučovací hodinu semináře s aktuální informací z médií, která se týká probíraného učiva, seznamují nás s ní a probíhá diskuse na dané téma (např. nezaměstnanost v ČR, míra inflace, klamavá reklama apod. V hodinách pracujeme s fiktivními údaji a získané dovednosti mohou studenti aplikovat na konkrétní situace (např. ve své rodině). Často pro výuku využíváme učebny s výpočetní technikou.Žáci vyhledávají aktuální informace o úrokových sazbách, kurzovní lístky, kalkulačky na výpočet životního minima atd. Mnohé dotazy studentů nebo žádosti o radu nás vedly k zařazení praktických úloh, které,  podle našeho názoru, patří do finanční gramotnosti. Nedílnou součástí semináře je proto řešení úloh z praxe.

Uvedeme několik příkladů:

 • žáci počítají životní minimum, zjišťují nároky na určité dávky sociální podpory či pomoci
 • uvědomují si rozdíly mezi zdravotním a nemocenským pojištěním, mezi peněžitou pomocí v mateřství a rodičovským příspěvkem
 • chápou význam penzijního připojištění, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti
 • věnujeme se také problematice daní, jako je daň z příjmů fyzických i právnických osob, daň z nemovitostí, DPH

Velmi oblíbené jsou mezi studenty exkurze. Již tradičně spolupracujeme s Komerční bankou, která pro nás zajišťuje přednášku o historii bank a peněžnictví. Studenti se např. seznámí s ochrannými prvky bankovek. Další velice zajímavou exkurzí je návštěva Okresního soudu v Benešově. Zde se studenti poučí o průběhu trestního řízení a poté mají možnost diskuze s právníkem. Často vybíráme procesy s mladými lidmi, kteří se dopustili hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti proti majetku.

Informace pro výuku nám pomohla doplnit kniha Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol (především kapitola 5 – Finanční produkty). Dle našeho názoru je publikace jasná, srozumitelná, má systém a řadu příkladů. Určitě je dobrým pomocníkem učitelů. Výhradu máme snad jen ke kapitole 4.3 Ceny produktů na finančním trhu. Myslíme si, že je zbytečně podrobná, uvádí vzorce, které se pro učitele ZSV mohou zdát složité, protože spadají do učiva matematiky. V matematice je naopak možnost vzorce vysvětlit a hlavně procvičit na příkladech. Jedná se o ukázku využití mezipředmětových vztahů mezi ZSV a M. Více takových publikací by velmi usnadnilo práci učitelů. Uvědomujeme si, že ekonomika se neustále vyvíjí a nové informace je třeba neustále doplňovat. Proto bychom také uvítali více seminářů k aktualizaci dané problematiky.

Z výše popsaného lze poznat, že jsme v Gymnáziu v Benešově (www.gbn.cz) finanční gramotnost zařadili do výuky ZSV dříve, než byla začleněna do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v RVP G. V rámci ŠVP G, který vstoupil v platnost 1. 9. 2009, jsme provedli u společenskovědních předmětů několik změn:

 1. Hodinová dotace (1-1-2-2) vzdělávacího oboru ZSV se navýšila ve 2. ročníku o jednu hodinu týdně. Takže nyní máme pro ZSV ve vyšším gymnáziu hodinou dotaci 1-2-2-2.
 2. Přesunuli jsme část učiva, v souladu s RVP G, ze semináře do hodin ZSV . Jedná se o následující témata: podnikání v ČR, fiskální a sociální politika státu, finanční produkty, mezinárodní trh práce, pracovní trh v EU.
 3. ŠVP nám dále umožní (díky navýšení počtu volitelných předmětů ve dvou závěrečných ročnících) nabídnout navíc jednoletý seminář o ekonomii v rozsahu dvě hodiny týdně.
 4. Za čtyři roky budou maturovat první žáci, kteří prošli novým vzdělávacím programem. Pak se ukáže, jak se změny u společenskovědních předmětů osvědčily.

Použitá literatura:

KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost – Obsah a příklady z praxe škol. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-87000-11-3.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005.

Vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-337-X.

Učební dokumenty pro gymnázia – učební plány, učební osnovy (denní studium, studium při zaměstnání), osmiletý studijní cyklus, čtyřletý studijní cyklus s platností od 1. 9. 1999. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-659-X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Finanční gramotnost