Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Finanční vzdělávání a pregraduální příprava učitelů na Pedagogické fakultě UK v Praze
Odborný článek

Finanční vzdělávání a pregraduální příprava učitelů na Pedagogické fakultě UK v Praze

4. 10. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PhDr. Milena Tichá CSc.

Anotace

Příspěvek vyzdvihuje rostoucí význam finančního vzdělávání v soudobé společnosti, zdůrazňuje jeho nezastupitelnou úlohu v rámci pregraduální přípravy učitelů a ukazuje na jeho začlenění do systému vzdělání na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Přechod naší ekonomiky v tržní hospodářství umocnil nároky na ekonomické myšlení a ekonomické rozhodování v každodenním životě člověka. Se završením transformačního procesu začala být ze strany různých institucí věnována zvýšená pozornost také finančnímu vzdělávání a finanční gramotnosti. Důležitou úlohu v systému finančního vzdělávání široké veřejnosti mají základní a střední školy. Vzhledem k tomu, že nositelem vzdělání ve školách je učitel, stává se finanční vzdělávání, včetně jeho didaktických aplikací, nezbytnou součástí pregraduální přípravy učitelů.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze hraje finanční vzdělávání velmi důležitou úlohu, a to jak v bakalářských, tak magisterských studijních programech. Podle nich jsou připravováni budoucí učitelé nejen základních, ale také středních škol. Finanční vzdělávání je zde zasazeno do širšího rámce vzdělávání ekonomického. Celé pojetí vychází z klíčových dokumentů týkajících se strategie finančního vzdělávání.1 Konkrétní výukové programy a příprava jednotlivých kurzů orientovaných na zvyšování finanční gramotnosti vychází ze Standardů finanční gramotnosti tvořících součást dokumentu Sytém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Aktualizovaná verze z prosince 20072.

Finanční a ekonomické vzdělávání se na Pedagogické fakultě UK v Praze promítá zejména do obsahu vzdělání studijního oboru Základy společenských věd, a to jak v bakalářském, tak magisterském studiu. Dotýká se ale rovněž všech studentů, kteří absolvují povinně volitelný kurz Úvod do ekonomie, či kurz Úvod do sociálních věd – ekonomie v rámci společného Univerzitního základu studia.

Na podkladě studijního programu bakalářského studia Specializace v pedagogice ve studijním oboru Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání3 jsou studenti seznamování se základy ekonomie. V prvním roce studia absolvují povinné kurzy Ekonomie I a II. V nich je kladen důraz na vymezení metodologických principů hodnocení ekonomického vývoje a ekonomické úrovně jednotlivých zemí a jejich skupin prostřednictvím makroekonomických ukazatelů, včetně nejdůležitějších problémů, které s tímto hodnocením souvisejí. Značná pozornost je věnována základním principům fungování trhu, podnikání, makroekonomickým problémům jako je ekonomický cyklus, nezaměstnanost a inflace. Samostatný úsek představuje hospodářská politika. Mezinárodní souvislosti ekonomických problémů jsou rozebírány v tématech věnovaných světovému hospodářství, regionalizaci, mezinárodní integraci a globalizaci. Všechna uvedená témata jsou orientována především na ekonomické vzdělávání, ale promítá se do nich nezbytně také vzdělávání finanční. Kromě toho jsou do kurzů Ekonomie I a Ekonomie II zařazeny tematické bloky, ve kterých je jednoznačně zvýrazněno zejména finanční vzdělávání. Jedná se o tematické celky věnované penězům, cenám a inflaci, dále pak hospodaření s penězi, investicím reálným a finančním, cenným papírům a burzám a v mezinárodních souvislostech pak mezinárodní měnové soustavě a mezinárodním měnovým institucím.4

Na povinné kurzy Ekonomie I a II navazuje ve třetím roce bakalářského studia ve studijním oboru Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání volitelný kurz Světová ekonomika. Jeho úkolem je uvádět ekonomické problémy v mezinárodních souvislostech. Finanční vzdělávání se stává součástí také tohoto kurzu, a to proto, že s ohledem na globalizaci a regionalizaci světového hospodářství již není možno v současné době úspěšně řešit finanční zadání bez ohledu na mezinárodní kontext.5

V rámci tříletého bakalářského studia ještě nejsou připravováni kvalifikovaní učitelé. Proto zde nemohou být uváděny spolu s tématy ekonomického a finančního vzdělávání jejich didaktické aplikace. Ty jsou součástí až dvouletého navazujícího magisterského studia zaměřeného na přípravu plně aprobovaných učitelů. V tomto studiu je věnována metodice výuky ekonomického a finančního vzděláváni zvýšená pozornost.

V souladu se studijním programem magisterského studia Učitelství pro střední školy ve studijním oboru Učitelství výchovně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – základy společenských věd6 absolvují studenti ekonomické a finanční vzdělávání v povinně volitelných kurzech Ekonomické myšlení a ekonomické rozhodování a Hospodářská politika a ekonomika ČR. Kurz Ekonomické myšlení a ekonomické rozhodování je v převážné míře orientován na zvyšování finanční gramotnosti.7 Jednou z důležitých učebních pomůcek pro tento kurz je publikace Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol8, která vznikla na základě společného dokumentu Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sytém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách vypracovaný na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005 a v souladu s dokumentem Strategie finančního vzdělání z prosince 2007.9

Dalším povinně volitelným kurzem orientovaným na ekonomické a finanční vzdělávání v rámci magisterského oborového studia je Hospodářská politika a ekonomika ČR. V něm jsou studenti seznamováni s hospodářsko-politickými problémy, s monetární a fiskální politikou, s úlohou bank, státního rozpočtu a daní v ekonomice. Důraz je kladen na hospodářsko-politické rozhodování a úlohu občana jako nositele hospodářské politiky. Vzdělávání zde navazuje na základy položené v povinných a povinně volitelných kurzech bakalářského studia.10

Všechny výše uvedené kurzy zahrnují jak přednášky, tak semináře. V seminářích je akcentována samostatná práce studentů a aktivizující formy výuku. V magisterském studiu je vyzdvihováno didaktické zpracování jednotlivých problémů. Studenti již absolvují oborovou didaktiku a jsou teoreticky připraveni pro řešení úkolů souvisejících s metodikou výuky ekonomické a finanční průpravy. Didaktické aplikace si mohou ověřit v praxi, protože v rámci magisterského studia absolvují souvislou pedagogickou praxi v základních a středních školách.

Zájem studentů o ekonomické vzdělání a finanční gramotnost se projevuje nejen tím, že si mezi povinně volitelnými kurzy vybírají hojně ty s ekonomickým zaměřením, ale také tím, že si často volí pro svou bakalářskou a magisterskou práci témata z ekonomie. Mezi nimi se poslední dobou vyskytují i taková, která jsou přímo zaměřena na problematiku ekonomického a finančního vzdělávání.

Úroveň získané ekonomické a finanční gramotnosti je u studentů ověřována nejen u dílčích zkoušek, ale také na závěr jednotlivých etap studia u bakalářských a magisterských státních zkoušek. V požadavcích na státní zkoušky jsou v rámci jednotlivých tématických celků zahrnuty také okruhy z ekonomie. Pojetí stáních zkoušek na obou stupních studia je interdisciplinární. Jednotlivé společenské problémy jsou řešeny z pohledu různých společenských věd a filozofie, se zřetelem na různá kritéria rozhodování.11

Při přípravě učitelů základů společenských věd je na Pedagogické fakulě UK v Praze k ekonomickému a finančnímu vzdělávání uplatněn interdisciplinární přistup. Široký prostor pro to vytváří obsah tohoto oborového studia, který je koncipován multidisciplinárně. Napomáhají tomu také dvouborové studijní kombinace, ve kterých se studium učitelství základů společenských věd propojuje s dalšími obory studia.

Na Pedagogické fakultě UK v Praze předpokládáme, že budeme problematice ekonomického vzdělávání a finanční gramotnosti věnovat zvýšenou pozornost i v dalších letech. Chceme zkvalitňovat kurzy stávající, ale také připravit nové specializované kurzy orientované na pregraduální a postgraduální vzdělávání učitelů, kteří budou kompetentní zvyšovat finanční gramotnost široké žákovské populace.

Poznámky pod čarou

1 Strategie finančního vzdělávání ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF [online]. 2007, říjen. [cit. 2009-5-15]. Dostupné z WWW:

Sytém budování finanční gramotnosti v základních a středních školách. Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005, aktualizovaná verze a v souladu se Strategií finančního vzdělání z prosince 2007 [online]. 2007, prosinec. [cit. 2009-5-15]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach>.

2 Sytém budování finanční gramotnosti v základních a středních školách. Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005, aktualizovaná verze a v souladu se Strategií finančního vzdělání z prosince 2007 [online]. 2007, prosinec. [cit. 2009-5-15]. s. 12–14. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach>.

3 Studijní obor: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání. Seznam přednášek na UK v Praze – Pedagogické fakultě v akademickém roce 2008/9. Studijní plány [online]. Praha, 2008. [cit.2009-5-30] Dostupné z WWW:<http://www.pedf.cuni.cz/studijni/download/file/Karolinka/Karolinka2008-9-plany.pdf>.

4 Ekonomie I, II. Anotace.Oborové studium. Katedra Občanské výchovy a filosofie: UK v Praze – Pedagogická fakulta [online]. Praha, 2008. [cit.2009-5-30] Dostupné z WWW:.

5 Světová ekonomika. Anotace. Oborové studium. Katedra Občanské výchovy a filosofie: UK v Praze – Pedagogická fakulta [online]. Praha, 2008. [cit.2009-5-30 ] Dostupné z WWW:.

6 Studijní obor: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – základy společenských věd. Seznam přednášek na UK v Praze – pedagogické fakultě v akademickém roce 2008/9. Studijní plány [online]. Praha, 2008. [cit.2009-5-30 ] Dostupné z WWW:<http://www.pedf.cuni.cz/studijni/download/file/Karolinka/Karolinka2008-9-plany.pdf>.

7 Ekonomické myšlení a rozhodování. Anotace. Oborové studium. Katedra Občanské výchovy a filosofie : UK v Praze – Pedagogická fakulta [online]. Praha, 2008. [cit.2009-5-30] Dostupné z WWW:.

8 KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978-80-87063-13-2.
KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008 [online]. [cit. 2009-18-5]. Dostupné na WWW: <http://vuppraha.rvp.cz/soubory/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.

9 Sytém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005, aktualizovaná verze a v souladu se Strategií finančního vzdělání z prosince 2007 [online]. 2007, prosinec. [cit. 2009-5-15]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach>.

Strategie finančního vzdělávání ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF [online]. 2007, říjen. [cit. cit. 2009-5-15]. Dostupné z WWW:

10Hospodářská politika a ekonomika ČR. Anotace. Oborové studium. Katedra Občanské výchovy a filosofie: UK v Praze – Pedagogická fakulta [online]. Praha, 2008. [cit.2009-5-30] Dostupné z WWW:

11Okruhy k bakalářským státním zkouškám. Zkoušky. Katedra Občanské výchovy a filosofie: UK v Praze – Pedagogická fakulta. Dostupné z WWW: <http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/zk_bakalar.htm>.
Okruhy magisterským státním zkouškám. Zkoušky. Katedra Občanské výchovy a filosofie: UK v Praze – Pedagogická fakulta. Dostupné z WWW: <http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/szz.htm>.

 

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Milena Tichá CSc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Finanční gramotnost