Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Finanční gramotnost a finanční vzdělávání
Odborný článek

Finanční gramotnost a finanční vzdělávání

4. 10. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PhDr. Milena Tichá CSc.

Anotace

Příspěvek seznamuje s definicí finanční gramotnosti, zdůrazňuje význam finančního vzdělávání v soudobé společnosti a ukazuje na jeho začlenění do počátečního vzdělávání v základních a středních školách.

Transformace naší ekonomiky v tržním hospodářství přinesla potřebu zařadit do školního vzdělávání výchovu k ekonomickému myšlení a rozhodování. Se završením transformačního procesu začala být zvýšená pozornost věnována také finančnímu vzdělávání a finanční gramotnosti. S ohledem na tyto skutečnosti byly zpracovány a schváleny důležité dokumenty. Klíčové postavení mají mezi nimi dva. Jednak Strategie finančního vzdělávání ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF ze října 20071 a dále pak Systém budování finanční gramotnosti v základních a středních školách. Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005, aktualizovaná verze a v souladu se Strategií finančního vzdělání z prosince 20072.

Uvedené dokumenty vymezují definici finanční gramotnosti. V té se uvádí, že „finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace."3 Oba dokumenty ukazují současně na to, že finanční gramotnost zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. „Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci."4

Finanční gramotnost je v uvedených dokumentech zasazena do širšího rámce ekonomické gramotnosti „která navíc zahrnuje např. schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem, orientaci na trhu pracovních příležitostí, schopnost rozhodovat o výdajích apod. Nedílnou součástí finanční gramotnosti jsou také nezbytné makroekonomické aspekty5 a oblast daňová6, a to zejména vzhledem k tomu, že se významně podílí na finančních zdrojích jednotlivců a domácností a má tedy významný vliv na peněžní toky v soukromých financích. Finanční gramotnost jako součást ekonomické gramotnosti tvoří jednu ze složek tzv. klíčových kompetencí, tedy znalostí, dovedností a hodnotových postojů, které by měl občan mít, aby se uplatnil v současné společnosti."7 Podobně je finanční gramotnost zasazena do gramotnosti numerické, informační a právní. V tomto širokém pojetí finanční gramotnosti se promítá metodologický princip interdisciplinarity.

První z výše uvedených dokumentů Strategie finančního vzdělávání navrhuje ucelený systém finančního vzdělávání zaměřený na zvyšování úrovně finanční gramotnosti občanů v ČR. Vyzdvihuje význam finančního vzdělání, neboť informovaný občan se bude lépe orientovat ve finančních produktech, bude efektivněji nakládat se svými finančními prostředky a bude také schopen přijímat odpovědná rozhodnutí na finančním trhu. Nejen definuje finanční gramotnost, ale také mapuje její současný stav. Na základě toho pak stanovuje priority a cílové skupiny finančního vzdělávání. Navrhuje dvoupilířovou strukturu finančního vzdělávání. První pilíř představuje počáteční vzdělávání v základních a středních školách. Druhý pilíř tvoří celoživotní vzdělávání. Nakonec vymezuje role jednotlivých aktérů finančního vzděláváni.

Garantem počátečního finančního vzdělávání na základních a středních školách je stát, zejména prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a Národního ústavu odborného vzdělávání. Odbornou podporu poskytuje Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Proto na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005 připravily Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR druhý důležitý výše uvedený dokument: Sytém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Tento dokument se zaměřuje na proces implementace finančního vzdělávání do počátečního vzdělávání, a proto vymezuje pro zúčastněné subjekty tyto úkoly:

  • vytvořit standard finanční gramotnosti pro absolventa základní a střední školy (standard finanční gramotnosti občana)
  • promítnout standardy finanční gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů
  • vytvořit metodická doporučení školám
  • zařadit témata finančního vzdělávání do vzdělávání pedagogických pracovníků
  • monitorovat úroveň finanční gramotnosti

Na tomto místě je vhodné poznamenat, že zde není žádná mimořádná pozornost věnována finančnímu vzdělávání v rámci pregraduální přípravy učitelů.

Na základě zmíněných dokumentů byly meziresortní skupinou pro finanční vzdělávání zpracovány Standardy finanční gramotnosti (Standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání a Standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání), které stanovují ideální úroveň, či cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně vzdělání. Ty se staly součástí dokumentu Sytém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Aktualizovaná verze z prosince 20078. Poté byly implementovány do Rámcového vzdělávacího program pro gymnázia, především do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce9 a slouží jako východisko pro tvorbu konkrétních Školních vzdělávacích programů. Jsou zapracovávány do schvalovaných RVP pro střední odborné školy s úrovní vzdělání E, H, M. Zapracování do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se předpokládá v nejbližším termínu jeho úprav.

Na standardy finanční gramotnosti navazují příručky zahrnující příklady dobré praxe a vzorové metodické materiály, které připravují MŠMT ČR, VÚP, NUOV a také MF ČR jako odborný garant. V Národním ústavu odborného vzdělávání vznikla metodická příručka pro učitele s názvem Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol10, která představuje vhodný podkladový materiál pro učitele základních a středních škol. Vymezuje obsah finanční gramotnosti a systematicky prezentuje poznatky potřebné pro práci pedagogů, včetně příkladů. Vytváří základ pro metodické zpracování učiva a didaktických pomůcek. „Učitelům základních škol by měla poskytnout představu o tom, co finanční gramotnost znamená, k čemu by měly být vytvořeny základy, na nichž se bude stavět na střední škole. Její obsah je proto širší než předpokládaný rozsah výuky v základní škole. Učitelům středních škol by pak měla poskytnout celkovou představu o tom, co by měli jejich žáci zvládnout."11 Tato příručka může být, s ohledem na její kvalitní obsah a široké určení, také vhodným podkladovým studijním materiálem pro studenty pedagogických fakult zajišťujících pregraduální přípravu učitelů a také pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jiné aktivity celoživotního vzdělávání.

Poznámky pod čarou:

1 Strategie finančního vzdělávání ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF [online]. 2007, říjen. [cit. 2009-5-15]. Dostupné z WWW: .

2 Sytém budování finanční gramotnosti v základních a středních školách. Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005, aktualizovaná verze a v souladu se Strategií finančního vzdělání z prosince 2007 [online]. 2007, prosinec. [cit. 2009-5-15].  Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach>.

3 Sytém budování finanční gramotnosti v základních a středních školách. Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005, aktualizovaná verze a v souladu se Strategií finančního vzdělání z prosince 2007 [online]. 2007, prosinec. [cit. 2009-5-15]. s. 7. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach>.

4 Tamtéž.

5 Makroekonomickými aspekty je rozuměna zejména orientace v základních vztazích mezi jednotlivými sektory ekonomiky a porozumění základním makroekonomickým ukazatelům (HDP, inflace, úroková míra aj.).

6 Základní povědomí o daňovém systému a roli daní v rámci občanské společnosti je nutné chápat jako prvek k zajištění odpovědného chování občanů vůči rodině a státu.

7 Sytém budování finanční gramotnosti v základních a středních školách. Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005, aktualizovaná verze a v souladu se Strategií finančního vzdělání z prosince 2007 [online]. 2007, prosinec. [cit. 2009-5-15]. s. 8. Dostupný z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach>.

8 Sytém budování finanční gramotnosti v základních a středních školách. Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005, aktualizovaná verze a v souladu se Strategií finančního vzdělání z prosince 2007 [online]. 2007, prosinec. [cit. 2009-5-15]. s. 12–14. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach>.

9 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-87000-11-3.

10KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2.
KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008 [online]. [cit. 2009-18-5].  Dostupné na WWW: <http://vuppraha.rvp.cz/soubory/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.

11KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2. s.3.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Milena Tichá CSc.

Hodnocení od uživatelů

Eva Rathouská Grmelová
5. 10. 2009, 19:39
Dobrý den, chci upřesnit informaci o zapracovaných standardech finanční gramotnosti do RVP pro střední odborné vzdělávání. Standardy finanční gramotnosti byly zpracovány Meziresortní pracovní skupinou pro finanční vzdělávání tak, aby zcela vyhovovaly dikci RVP. Standardy finanční gramotnosti pro střední vzdělání jsou zapracovány ve všech schválených RVP SOV pro úrovneň vzdělání E, H a M a to konkrétně ve společenskovědní vzdělávací oblasti a v ekonomickém vzdělávání formou výsledků vzdělávání a učiva. Finanční gramotnost se stala rovněž součástí klíčových kompetencí, konkrétně součástí kompetencích personálních a sociálních.
Děkuji Eva Rathouská Grmelová
Eva Rathouská Grmelová
6. 10. 2009, 09:11
Dobrý den ráda bych ještě doplnila článek o odkaz na příklady z praxe škol, které jsou nedílnou součástí zpracované příručky Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Tyto příklady obsahují možnosti jak finanční vzdělávání uchopit přímo při výuce.
http://www.nuov…t_cd.zip .
Tyto příklady v rámci plnění resortního projektu zpracovávali vybraní učitelé, kteří se problematikou finančního vzdělávání v základních i středních již delší dobu zabývají.
Děkuji Eva Rathouská Grmelová

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Finanční gramotnost