Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Charakteristika ŠVP - komentář

Ikona teoreticky

Charakteristika ŠVP - komentář

Ikona odbornost
Autor: VÚP
Anotace: Komentář k části ŠVP - Charakteristika ŠVP.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: charakteristika ŠVP
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Zaměření školy

V tomto bodě škola vymezuje, co považuje ve svém vzdělávání za nejdůležitější, na co se zaměří, co bude především podporovat a rozvíjet, co se stane jejími prioritami atd. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru, případně ze vzdělávacích tradic školy a musí být v souladu s cíli gymnaziálního (u víceletých gymnázií i základního) vzdělávání. Škola může uvádět již tradiční označení zaměření, jako např. zaměření na výuku jazyků, přírodovědné zaměření apod., nebo si zvolit označení vlastní. V případě, že škola neuvažuje o specifickém zaměření, pak je vhodné uvést, že se jedná o tzv. všeobecné zaměření. Zaměření školy nemusí být jen zdůrazněním toho, co škola dobře zvládá, ale i toho, co škola chce zvládnout a k čemu si postupně vytváří fungující systém.

Profil absolventa

V tomto bodě škola konkretizuje, jakými kvalitami bude disponovat absolvent jejího vzdělávacího programu. Při stanovení profilu svého absolventa vychází škola z vlastního zaměření a z toho, co svým žákům nabízí a jaké znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty její žáci mohou ve škole získat.

Organizace přijímacího řízení

Škola konkretizuje, jakou podobu má přijímací řízení, a uvede, zda je součástí přijímacího řízení také přijímací zkouška a jaký má obsah a formu. Současně popíše, podle jakých kritérií jsou žáci na školu přijímáni.

Organizace maturitní zkoušky

Škola uvede, z jakých předmětů se skládá profilová část maturitní zkoušky, jakou má formu a jaké předměty tvoří volitelnou nabídku této zkoušky. (bude doplněno v souladu s vyhláškou)

Výchovné a vzdělávací strategie

Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků.

V této části charakteristiky ŠVP škola vymezí všechny zásadní postupy, které povedou na škole k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Tyto strategie jsou vymezeny na úrovni školy a budou uplatňovány všemi jejími pedagogy. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány jako společně uplatňované a upřednostňované postupy, metody a formy práce učitelů, případně aktivity, příležitosti či pravidla, která učitelé vytváří a uplatňují. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke každé klíčové kompetenci, případně společně pro více klíčových kompetencí tak, aby bylo patrné, ke kterým klíčovým kompetencím se vztahují. Tím dává škola prokazatelně najevo, jak zajišťuje utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u všech žáků a všemi pedagogy.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

V daných bodech se opět jedná o formulaci postupů, které škola bude uplatňovat ve vztahu k těmto žákům a k naplňování jejich vzdělávacích potřeb. Z textu musí být patrné, co je škola schopna těmto žákům nabídnout a zajistit (specifické podmínky, činnosti apod.).

Začlenění průřezových témat

Výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy realizovány.

Škola uvede přehled průřezových témat a jejich tematických okruhů, včetně zařazení těchto témat do příslušných ročníků, i všech způsobů (forem) jejich realizace (projekt, integrace do předmětu, samostatný předmět aj.). Informace se pro větší přehlednost doporučuje zpracovat do tabulky.
Šestiletá gymnázia musí do vzdělávacího obsahu zařadit celé průřezové téma Výchova demokratického občana z RVP ZV, které není obsaženo v RVP GV, a všechna průřezová témata z RVP GV. Ostatní průřezová témata z RVP ZV mohou zařadit, pokud to považují za účelné vzhledem k výchovným a vzdělávacím záměrům školy. Osmiletá gymnázia musí na nižším stupni zařadit do vzdělávacího obsahu všechna průřezová témata RVP ZV. Z toho průřezové téma Výchova demokratického občana musí zařadit celé, z ostatních průřezových témat RVP ZV musí škola zařadit alespoň některé tematické okruhy tak, aby žáky připravila na realizaci tematických okruhů průřezových témat obsažených v RVP GV. Na vyšším stupni musí osmiletá gymnázia do vzdělávacího obsahu zařadit všechna průřezová témata RVP GV a jejich tematické okruhy.
Čtyřletá gymnázia musí do vzdělávacího obsahu zařadit všechna průřezová témata RVP GV a jejich tematické okruhy.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 09. 2009
Zobrazeno: 4476krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÚP. Charakteristika ŠVP - komentář. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2009, [cit. 2020-04-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6693/CHARAKTERISTIKA-SVP---KOMENTAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.