Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Hudební obor v RVP GV

Ikona teoreticky

Hudební obor v RVP GV

Ikona odbornost
Autor: Alexandros Charalambidis
Anotace: Pojetí oboru v RVP GV
Obor příspěvku:Hudební obor
Klíčová slova: hudební obor, umění a kultura, vzdělávací obor

Obdobně jako v RVP ZV je i v RVP GV nedílnou součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura vzdělávací obor Hudební výchova, respektive Hudební obor. Ten svým pojetím navazuje na obor Hudební výchova na základní škole a svým vzdělávacím obsahem umožňuje dále rozvíjet to, co si žáci osvojili v etapě základního vzdělávání. Vzdělávací obsah Hudebního oboru v RVP GV tvoří vzájemně provázané okruhy hudebních činností - produkce, recepce a reflexe.

Jak je patrné, na gymnáziu už tedy nehovoříme o doménách, ale o okruzích činností, které poskytují doménám vymezovaným v RVP ZV širší rámec. Tím dochází k výraznějšímu překračování domén s důraznějším akcentem na vzájemnou podmíněnost jednotlivých činností a na integrativní pojetí v rámci oborové integrace. Vzhledem k dalšímu hudebnímu vývoji žáka klademe v etapě gymnaziálního vzdělávání čím dál větší důraz na kognitivní stránku jeho osobnosti: schopnost získané poznatky usoustavňovat a hudbu kriticky reflektovat, jinak řečeno schopnost komplexně hudbu interpretovat.

Nejde tedy jen o to skladbu poznat, zařadit ji do hudebního období popřípadě rozpoznat užité výrazové prostředky, jde i o to vyjádřit se ve smyslu zařazení poslouchaného do širšího kontextu tvorby, tj. všímat si procesu tvorby a interpretace z pohledu zahrnujícího celou řadu aspektů osobnostních i sociálních, brát v úvahu společenské dění a jeho dopad na utváření hudebního díla i jeho přijetí společností atp. a vedle toho vyjádřit i svůj názor opřený o faktické znalosti a rozvinuté schopnosti.

Příklon k reflexi však ještě neznamená opomíjení dalších složek. Naopak, reflexe ve smyslu komplexní interpretace je v podstatě "prodlouženou rukou" recepce - receptivních činností, v nichž hudba vystupuje v instruktivní podobě a umožňuje vyvozovat nové hudebně teoretické poznatky a dávat je do souvislostí s poznatky již získanými. Proto je vzdělávací obsah recepce a reflexe popisován společně.

Činnosti v těchto okruzích zahrnují poslech hudby od prostého přijetí zvukové informace sluchovým receptorem až po její zpracování a převedení do "verbální polohy" ve smyslu vyjádření se k ní.

Nedílnou součástí Hudebního oboru je i produkce, zahrnující širokou škálu činností od prosté reprodukce až po činnosti výrazně kreativní. Patří sem činnosti spojené s hlasovým projevem, tedy vlastním zpěvem (a intonací), činnosti instrumentální a hudebně pohybové. Bez schopností a dovedností formovaných a rozvíjených těmito činnostmi je nemožné si představit navazující a ještě lépe s nimi propojené a jimi podmíněné činnosti z okruhu recepce a reflexe.

Z uvedeného je zřejmé, že "striktní distribuování" vzdělávacího obsahu Hudebního oboru do jednotlivých okruhů činností je v rámci vlastního hudebně výchovného procesu v mnohém ohledu "umělé" z důvodů, které již byly naznačeny, totiž, že jednotlivé okruhy spolu úzce souvisejí a vzájemně se podmiňují a nelze si je při vlastní realizaci v praxi představit odděleně jeden od druhého. V dílčích případech to jistě možné je, ale asi obtížně si jako profesionální hudební pedagogové dokážeme např. představit zpěv vícehlasé kompozice bez jejího předešlého zasazení do širšího společenského a kulturně historického kontextu, poslechu této či obdobné kompozice, bez "kritického" vyjádření se žáků (byť v zjednodušeném smyslu - co zvládneme okamžitě - co známe, čeho jsme schopni, co je zapotřebí procvičit, zdokonalit, jaké jsou "interpretační nároky" a jak skladbu interpretovat, abychom se přiblížili "ideálu doby" atp.).

Vedle vzdělávacího obsahu Hudebního oboru je v rámci oblasti Umění a kultura vymezované ještě další, pro oba obory - tedy HO i VO společné, integrující téma Umělecká tvorba a komunikace. Téma svým pojetím a obsahem představuje v kontextu obou "uměleckých oborů" vědomé přihlášení se k přesahům a vazbám mezi jednotlivými druhy umění. Jelikož je toto téma do oblasti U a K zařazeno nově, je zapotřebí jeho obsahu a způsobu realizace věnovat zvláštní pozornost. Celému tématu Umělecká tvorba a komunikace proto je na tomto portálu věnován samostatný článek (zde).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 06. 2006
Zobrazeno: 4628krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CHARALAMBIDIS, Alexandros. Hudební obor v RVP GV. Metodický portál: Články [online]. 20. 06. 2006, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/615/HUDEBNI-OBOR-V-RVP-GV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.