Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Neuč se to nazpaměť!

Ikona teoreticky

Neuč se to nazpaměť!

Ikona odbornost
Autor: Kateřina Machovcová
Anotace: Článek se zabývá kompetencí k učení. Reaguje tak na nejnovější výzkumná zjištění, která dokládají, že čeští žáci se neumějí do školy připravovat a potřebují podporu v získání efektivních návyků při učení. Na příkladu úspěšné britské střední školy jsou představena inspirativní opatření a také model této klíčové kompetence používaný v rámci tamější kurikulární reformy.
Klíčová slova: klíčové kompetence, kompetence k učení
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Umějí se čeští žáci učit? A jejich učitelé? Jedním z úkolů, které přináší školská reforma, je i rozvoj kompetence k učení. To, co by mělo být základem vzdělávání, není v naších školách samozřejmé. V následujícím textu nabízíme inspiraci ověřenými postupy ze zahraničí.

Střední škola Fallibroome v britském Macclesfieldu je pravidelně zařazována lokální školní inspekcí mezi špičku ve vyučovacích standardech. Představme si některé klíčové momenty, které přispěly k její vynikající reputaci. Francis Power, zástupkyně vedoucího pedagoga, popisuje začátky práce s kompetencí k učení: „Učit se učit je v nejlepším případě vágní pojmenování, zahrnuje v sobě obrovské množství pojmů a přístupů. My jsme se zaměřili na ty myšlenky, které byly nejblíže každodenní školní praxi a umožnily nám důvěryhodně doložit následné změny"

Proces, který škola podstoupila na cestě k aktivnímu zapojení kompetence k učení, začal před více než sedmi lety. Od počátku byl zaměřený na rozvoj kooperativního učení. Pedagogický tým zaujalo pojetí Spence Kagana a někteří se zúčastnili intenzivního tréninku. Nabyté zkušenosti pak dále intenzivně předávali kolegům a kolegyním a napomáhali s uváděním do praxe. Základem Kaganovy filozofie je důraz na strukturování situací. Ukažme si stručný příklad založený na vzájemném koučování mezi žáky:

Situace 1: Učitel zadá následující úkol: „Zde máte pracovní listy s dvaceti problémy, které máte vyřešit. Pracujte samostatně a výsledky mi odevzdejte až budete mít vše zodpovězené".

Situace 2: Učitel zadá následující úkol: „Zde máte pracovní listy s dvaceti problémy, které máte vyřešit. Použijte vzájemné koučování a práci odevzdejte až si budete oba jisti, že jsou vaše odpovědi správné".

V první situaci jsou žáci znudění, pracují sami, zřejmě si nevšimnou mnoha chyb. Ve druhé situaci se více angažují, hledají alternativy řešení, diskutují, kontrolují. Využívají koučování založeného na kladení otázek motivujících dotazovaného k aktivaci vlastních sil ve stanovování cílů a hledání způsobů k jejich dosažení. Výsledky testu jsou lepší, stejně jako míra zapamatování, rozvíjí se i sociální dovednosti a motivace ke studiu.

Pro úspěch zavádění kooperativního učení do praxe bylo přínosné angažování učitelů napříč obory a spolupráce s dalšími školami, kde také byly zaváděny nové projekty. Diskuse pedagogů vyústily v systematické zkoumání školní praxe a publikaci výstupů, což nejenže umožnilo reflektovat probíhající procesy, ale především poskytlo evidenci konkrétních přínosů vyvolaných změnami v pedagogickém přístupu. Na důkladném výzkumu a celoškolní evaluaci bylo postaveno také hodnocení kvality učení. Výsledky by se samozřejmě nedostavily bez aktivního zapojení pedagogů i dobrovolníků z řad studujících do samotného procesu sběru dat a vyhodnocení.

Podpora kooperativního učení navazuje na žádané proměny školství. Stejně jako v České republice – zaměření kurikula v Anglii směřuje k rozvoji obecných dovedností či kompetencí, které lze uplatnit napříč kontexty. Pro předání obsahové stránky učiva mají být využívány takové metody, které studující aktivně zapojí, jsou pro ně zajímavé a vzbuzují chuť dozvědět se více. Střední škola Fallibroome stanovila tyto základní požadavky pro zavádění reformních změn:

 • od počátku precizní definování očekávaných výsledků

 • design výzkumných postupů, které umožní důkladně zjištění současné situace a srovnání s požadovanými výsledky

 • pilotní ověřování alternativních postupů, systematický monitoring dopadu stanovenými výzkumnými nástroji

 • rozšíření postupů na celou školu poté, co pilotní ověřování přineslo uspokojivé výsledky

V návaznosti na školskou reformu jsou pro rozvoj schopnosti učit se britským pedagogům k dispozici přehledně rozepsané charakteristiky a požadavky pro stanovené úrovně (1 – 4). Jednotlivé úrovně na sebe navazují, každá předchozí již předjímá rozvoj na vyšší stupeň. Uveďme si pro inspiraci pokyny pro nejnižší náročnost:

Kompetence ke zlepšení učení a výkonnosti

Část A

Źák potřebuje vědět jak:

Potvrdit svoje cíle a naplánovat, jak jich bude dosaženo:

S vhodnou osobou (učitel, tutor, supervizor) pracuje na:

 • opravdu dobrém porozumění cílům, klíčovým aktivitám a termínům; významu průběžné revize cílů a zkoušení nových způsobů učení

 • vytvoření individuálního plánu učení, který zahrnuje:

  • cíle, které jednoznačně určují, čeho chcete v průběhu učení dosáhnout a jak poznáte, že těchto cílů bylo dosaženo;
  • aktivity, které pro dosažení cílů musíte vykonat v termínech, které určíte;
  • jak získat nezbytnou podporu, což může znamenat i zajištění osoby, která bude hodnotit váš postup, a termíny, kdy se tak stane.

Postupovat podle plánu k dosažení stanovených cílů a zvyšování výkonnosti

 • plnit v stanoveném čase určené aktivity

 • používat různé metody učení a nalézt individuálně vyhovující způsob (např. používání obrázků/diagramů, čtení/psaní/mluvení, poslouchání druhých, pozorování, praktická činnost)

 • zahrnout změny navržené supervizorem (zlepšit kvalitu práce, použít vhodné metody)

 • využít podporu druhých k dosažení cílů

Vyhodnotit pokrok a dosažené výsledky

Ve spolupráci s vhodnou osobou (učitel, tutor, supervizor):

 • diskutujte o tom, co jste se naučil/a, jak jste se to naučil/a, co šlo dobře a co méně

 • identifikujte cíle, kterých bylo dosaženo v souladu s plánem

 • identifikujte úspěchy

 • zjistěte, co byste potřeboval/a k tomu, aby se vaše výsledky mohly zlepšit (kvalita práce, způsoby učení)

Část B

Žák musí umět

Evidence potvrzuje, že umí...

(Úroveň 1.1.) Potvrdit cíle a naplánovat společně s osobou, která je zadala, postup k jejich dosažení

1.1.1 ujistěte se, že cíle opravdu poukazují na to, čeho chcete dosáhnout

1.1.2 identifikujte klíčové aktivity a termíny jejich provedení

1.1.3 identifikujte nezbytnou podporu a způsob hodnocení postupu

(Úroveň 1.2) Následovat plán činnosti napomáhající dosáhnout cílů a zlepšit výsledky

1.2.1 proveďte stanovené aktivity v určeném termínu

1.2.2 používejte způsoby učení navržené supervizorem, učiňte nezbytné změny postupu v situaci, kdy jsou adekvátní

1.2.3 využijte podpory, kterou vám poskytli druzí

(Úroveň 1.3) Zhodnotit svůj pokrok a dosažené cíle ve spolupráci s vhodnou osobou

1.3.1 mluvte o tom, co jste se naučil/a, jak jste se to naučil/a, co šlo dobře a co hůře

1.3.2 identifikujte cíle, ke kterým se vám podařilo dospět, a dosažené výsledky

1.3.3 zjistěte, co ještě potřebujete k zlepšení výkonu

V Anglii jsou žáci podporování v přístupu k učení charakterizovaném sebeřízením, spoluprací, kritickým náhledem a hlubokou vnitřní motivací. Zde vnímáme nevyužitý potenciál mnohých českých škol. Jak komentuje Tomáš Zdechovský, odborník na výuku z agentury Commservis: „Stále převládá zaměření na systém biflování, který je neefektivní. Naopak chybí zaměření na individualitu žáka. Je důležité mu zvolit odpovídající systém učení." A největší prohřešek našich škol? „Nikdo nikde žákům nevysvětluje, jak se mají učit. Ti pak složitě hledají různé způsoby, které nevedou ke kýženému výsledku a získávají špatné návyky jako je učit se v posteli. Učení se dá velmi snadno naučit. Je to o systému práce a nakládání s vědomostmi," doplňuje pan Zdechovský. Změny ve způsobu výuky vyžadují proaktivní, sebereflektující a analytický přístup pedagogického sboru. Ve Falibroome se podařilo vytvořit atmosféru umožňující splnit uvedená kritéria, a tuto školu tak lze skutečně nazvat učící se organizací, která dokládá přínos prováděných kurikulárních změn.

Anotované odkazy:
Učit se učit - cesta jedné školy (Falibroome High School)Článek - informace o střední škole Falibroome High School a jejím programu na rozvoj učení.
Lektoři naučí žáky, jak se učitČlánek z Hospodářských novin z 5.6. 2009 o tom, že na některých vybraných školách mohli objevit specializovaní lektoři, kteří budou učit děti, jak se mají správně učit. Dětem poradí, v jakém prostředí by se měly připravovat do školy a jakým způsobem by si měly vyhledávat informace k tématu, aby si lépe látku zapamatovaly.
Qualifications and Curriculum Development AgencyStránky anglické Rozvojové Agentury Kvalifikace, Kurikulum a Hodnocení.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 01. 2010
Zobrazeno: 3216krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MACHOVCOVÁ, Kateřina. Neuč se to nazpaměť!. Metodický portál: Články [online]. 04. 01. 2010, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6079/NEUC-SE-TO-NAZPAMET.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.