Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Integrace ČR do EU v gymnaziální výuce

Ikona teoreticky

Integrace ČR do EU v gymnaziální výuce

Ikona odbornost
Autor: Michaela Marešová
Tento článek vznikl jako studentská práce
Anotace: Příspěvek poukazuje na široké téma evropské integrace a nabízí analýzu tématu s klíčovými kompetencemi a očekávanými výstupy.
Obor příspěvku:Občanský a společenskovědní základ
Klíčová slova: evropanství, evropská integrace, struktura tématu
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V tomto příspěvku jsem se zaměřila na široké téma Integrace České republiky do Evropské unie pro potřeby gymnaziální výuky v rámci oboru Občanský a společenskovědní základ. Většina učitelů základů společenských věd, se kterými jsem se setkala, vyučovala toto téma jen s důrazem na pouhé memorování (zapamatování dat, jmen, názvů klíčových smluv apod.). Nikdo z nich se nezaměřil na využití tématu v běžném životě, což by dle mého názoru mělo tvořit styčný pilíř pro budoucnost dnešní generace žáků. Téma týkající se společensky závažného procesu, jakým je evropská integrace, resp. integrace České republiky do EU, je pro společnost důležité, je třeba mu věnovat pozornost a vyčlenit mu ve výuce dostatečný prostor. Jedná se o téma aktuální, které se dotýká každého jedince ČR, klade důraz na praktický život, má multidisciplinární povahu a svou šíří zasahuje do všech oblastí lidského života. K vytvoření příspěvku mě vede pedagogický zájem, protože ve školách jsou nyní v pozici žáků a studentů budoucí dospělí občané EU, kteří budou na EU participovat. Proto považuji za nutné, aby si žáci již od základní školy osvojili základní principy fungování systému EU, pochopili její podstatu a mnohostrannost a především si uvědomili, v jakých oblastech se jich členství ČR v EU dotýká a v jakých ohledech mohou sami přispět. Integrace je procesem dynamickým, neustále se rozvíjejícím a zasahujícím do stále většího počtu oblastí běžného života. Vědomí, že se týká každého z nás, považuji za velice důležité. O jeho důležitosti svědčí i zahrnutí do RVP GV v podobě samostatného průřezového tématu (Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech).

V gymnáziích je třeba usilovat o hloubku, větší profilaci, nebát se většího množství faktů (žáci si z nich sami vyberou), klást důraz na samostatnost a efektivitu učení. Co determinuje efektivitu učení? Jsou to pochopení smyslu, aktivní účast, různé strategie, autentické úkoly, nové poznatky zařazené do známých souvislostí a fakt, že neplatí pravidlo jediné správné odpovědi. Pedagog musí sledovat aktuální dění, měl by mít přehled o co největším počtu možných úhlů pohledu na jedno téma tak, aby nabídl co nejpestřejší paletu názorů.

Položme si otázku: Proč se téma Integrace ČR do EU stává samozřejmou součástí tematických plánů učitelů oboru Občanský a společenskovědní základ? Co by si z něj žáci měli vzít? Co bude cílem učitele? Integrace se na evropském kontinentu týká především politické, ekonomické a sociální problematiky, stále probíhá proces tvorby geopolitického kontextu. Integrace je z jedné strany vše, co se dnes odehrává v evropském prostoru, z druhé strany je příležitostí pro jeho sjednocení. Kolem nás je řada nezodpovězených otázek představujících budoucí výzvu (např. přijetí Lisabonské smlouvy Českou republikou nebo dovršení integračního procesu v podobě politické unie). Důležité pro nás je, že se myšlenka integrace rozvíjí a dotýká se mnoha dalších oblastí společenského života (např. otázky multikulturality, multilingvální společnosti, volného pohybu osob v rámci Schengenského prostoru, vzdělání na mezinárodní úrovni apod.). Integrace naší republiky do celku EU pro nás znamená uvědomění si faktu, že nežijeme izolovaně, že naše působení, myšlení a počínání nekončí na hranici našeho státu. Závisíme jeden na druhém, sdílíme společné hodnoty a ideály. Důraz bychom jako učitelé měli klást na kritický přístup jak náš, tak ze strany žáků.

Domnívám se, že RVP GV je proevropsky orientovaným dokumentem. Už jen proto, že vešel v platnost v době, kdy ČR byla již tři roky členem EU, proto i přípravné fáze tvorby dokumentu směřovaly k naplnění cílů s ohledem na členství. Důkazem toho je zařazení jednoho průřezového tématu Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech do celku RVP GV. Bezesporu je povinností pedagogů realizovat RVP GV, ale i při sbírání materiálů a tvorbě příprav buďme k informacím kritičtí a upozorněme žáky na několik možných úhlů pohledu, ať si sami najdou ten svůj a vytvoří si vlastní názor. Jsem přesvědčená o nutnosti vychovávat žáky k uvědomění si pocitu evropanství a participaci na evropském životě, k tomu, že evropanství bere i dává. Vychováváme a budeme vychovávat generace, které se budou podílet ať už přímo, nebo nepřímo na chodu EU, budou reprezentovat naši republiku a tvořit evropského ducha. Z uvedených úvah rozhodně nevyplývá, že se žáci mají vychovávat proevropsky! Cílem učitelů je podávat informace vyváženě tak, aby si žáci sami vytvořili názor a názory své i ostatních dokázali kriticky hodnotit a podpořit věcnými argumenty.

Téma je velmi široké, proto se svým způsobem dotýká téměř každé vzdělávací oblasti alespoň v některých jejích bodech. V rámci průřezových témat prostupuje téma Integrace ČR do EU všemi z nich, jelikož jde o téma aktuální. Forma, kterou učitel zvolí při zařazení průřezového tématu do výuky, je čistě na něm. Průřezové téma může být součástí vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, stejně tak je možné začlenit je formou besedy, semináře, projektu, kurzu nebo jako samostatný vyučovací předmět. Výše uvedené formy lze vzájemně kombinovat. RVP je v tomto ohledu moderní. Bere v potaz, že procesy globalizace a integrace probíhají paralelně a dynamicky. Zahrnutí tématu do RVP je tedy významným krokem vpřed. Nelehký úkol je ovšem ponechán na učiteli, aby se s tím vypořádal. RVP dává učiteli možnost, nikoli návod. Právě v tom spatřuji kámen úrazu. Doufám, že se čtenářům po přečtení následujících řádků a přílohy otevře nejedna cesta.

Navrhuji široké téma Integrace ČR do EU strukturovat do několika tematických okruhů tak, aby pedagog viděl, co všechno vlastně téma zahrnuje. Uvádím tři základní tematické okruhy, a to Historie evropské integrace; Moderní evropská integrace; Vstup ČR do EU. Neznamená to ovšem, že by měl učitel v SŠ obsáhnout v hodinách všechny body následující osnovy. Spíše by se jimi mohl inspirovat a transformovat si je podle vlastních potřeb. V příloze jsem vytvořila přehled klíčových kompetencí a očekávaných výstupů.

Integrace ČR do EU

 • Historie myšlenky evropské integrace
 • Od středověku k Adamu Smithovi
 • Předchůdci myšlenky evropanství
 • Evropský koncept
 • Počátek Evropy volného obchodu
 • Zásah v podobě světových válek
 • Otcové moderní evropské integrace
 • Pan-evropské hnutí
 • Briandův návrh EU
 • Jean Monet
 • Moderní evropská integrace
 • Schumanova deklarace
 • Počátky ekonomické integrace – vznik společenství
 • Ekonomická integrace
 • Další vývoj integračního procesu
 • Zhodnocení procesu integrace
 • Geografické vymezení Evropy, vznik EU
 • Instituce a politiky EU
 • EU v globálních souvislostech
 • Výzvy a nástrahy pokračujícího integračního procesu
 • Multikulturní Evropa
 • Aktuální problémy EU
 • Vstup ČR do EU
 • Vývoj vstupu ČR do EU
 • Předvstupní fáze (1996-2004)
 • Referendum o vstupu ČR do EU
 • Rozšíření EU o deset nových států
 • Dopady členství ČR v EU aneb Co členství ČR v EU dalo a vzalo
 • Mezinárodně politická oblast
 • Jednotný vnitřní trh
 • Otevřenost pracovního trhu
 • Volný pohyb osob v rámci zemí EU
 • Společná obchodní politika
 • Společná zemědělská politika
 • Hospodářská politika a politika sociální soudržnosti
 • Nárůst kamionové dopravy
 • Další výhody a nevýhody členství ČR v EU
 • Postavení ČR vEU
 • ČR a Eurozóna
 • Členství ČR v EU – ztráta suverenity?
 • Hodnocení

Snažila jsem se dokázat, že při podrobném rozpracování tématu do menších celků není proniknutí do tak širokého tématu, jakým je Integrace ČR do EU, problém. Povaha tématu je interdisciplinární, tzn. promítá se do něj několik disciplín oboru Občanský a společenskovědní základ (ekonomie, politologie, sociologie, filozofie, etika). Pro žáky je důležité, aby si téma sami „zkusili", pronikli do něj na základě zkušenosti. Je nad síly pedagoga, aby každou hodinu připravoval interaktivně, zábavně, aby na každou hodinu připravoval pracovní listy. Proto nechme určitou zodpovědnost i na žácích samých (viz ukázková hodina). Nechme je, aby si nějakou hodinu předem připravili, nechme ji v jejich režii a jako pedagogové fungujme jako dozor, jako někdo, kdo informace kontroluje a doplňuje. Nechme tedy generaci, která se učí žít v EU aktivně, aby vyjadřovala své postřehy, zpracovávala své nápady, vystupovala samostatně. Nechme žákům prostor pro vyjádření.

Zásadní záležitostí pro podporu evropanství je shodnout se na společné identitě, na podstatě společenství. Nutné je zdůraznit, že národy nestojí proti sobě, ale tvoří společně preference a hodnoty, jako jsou demokracie, občanská práva, rovnost, sociální spravedlnost, řešení konfliktů klidnou cestou, ochrana menšin, pluralismus, humanismus, jednota v rozmanitosti apod. V tomto duchu by se měla nést výuka na téma evropské integrace, tzn. cvičení a aktivity stavět na interaktivní a zážitkové metodě, exkurzích, přednáškách s povolanými osobnostmi, zkrátka na všem, co si žáci sami vyzkoušejí.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 01. 2010
Zobrazeno: 3950krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.1667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 1
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAREŠOVÁ, Michaela . Integrace ČR do EU v gymnaziální výuce. Metodický portál: Články [online]. 12. 01. 2010, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6073/INTEGRACE-CR-DO-EU-V-GYMNAZIALNI-VYUCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.