Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Ekologická katastrofa Aralského jezera

Ekologická katastrofa Aralského jezera

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Ludmila Bílková
Proč Aralské jezero vysychá? Jak jsou ovlivněny životy místních obyvatel? Lze tuto katastrofu zastavit? Nebo zmizí jezero z mapy Asie? Na tyto a jiné otázky naleznou žáci odpověď v hodinách popsaných v následujícím příspěvku.

Tento příspěvek jsem realizovala v přírodopisu v 9. ročníku v rámci učiva o znečištění životního prostředí. Ekologickou katastrofu Aralského jezera jsem vybrala jako první konkrétní příklad znečištění vody, proto jsem do tohoto příspěvku také zařadila evokační hodinu k tematice Voda. Tato evokace může být využita i v jiných předmětech, ve kterých je probíráno učivo o vodě, a to z jakéhokoli hlediska (např. v chemii, zeměpise). Tematika Aralského jezera je také součástí zeměpisu, jak učiva o životním prostředí, tak učiva regionálního, a to tématu Středoasijské republiky.

1. hodina - EVOKACE K TÉMATU VODA

Žák dostane pracovní list s asociačním čtyřlístkem na téma Voda (viz příloha Asociační čtyřlístek). Úkolem je napsat do každého lístku jedno slovo související s vodou a obsahující dané písmeno. (4 minuty)

Následuje rozdělení žáků do skupin, kdy v každé skupině jsou 4 žáci. Ve skupině žáci navzájem sdílí pojmy napsané ve čtyřlístcích. Dobrovolníci je přečtou celé třídě. (5 minut)

Skupina dostane sadu prázdných lístečků (40 - 50 lístků do skupiny). Lístečky mají velikost 1/8 listu formátu A4. Úkolem každého žáka ve skupině je na lístečky napsat další pojmy, které jej napadnou v souvislosti s tématem Voda - každý nápad na samostatný lísteček. Žáci pracují samostatně, své nápady zatím nekonzultují s ostatními ve skupině. (5 minut)

Skupina se seznámí s obsahem lístečků všech jejích členů. Lístečky, na kterých jsou uvedeny shodné nápady, vyřadí. Skupinová práce pokračuje tvorbou plakátu (osvědčil se mi plakát formátu A1), který musí obsahovat všechny pojmy související s vodou, avšak lístečky na něm mají žáci uspořádat do skupin a tyto skupiny pojmenovat. (15 minut)

Následuje prezentace plakátů. Po skončení prezentace proběhne diskuse, kdy se mohou žáci svých spolužáků zeptat na důvody zařazení pojmů do skupin či pojmenování skupin. (10 minut)

Plakáty se mohou vyvěsit ve třídě, budou potřeba na začátku následující hodiny.

2. hodina - EKOLOGICKÁ KATASTROFA ARALSKÉHO JEZERA - 1. část

Na tabuli jsou připevněny plakáty vytvořené v minulé hodině. Žáci si samostatně připomenou lístečky s pojmy, které souvisejí se slovem voda. Poté vybírají ty pojmy, které se vztahují k problematice Aralského jezera, vyučující je zapisuje na tabuli. (5 minut)

Poznámka: Tematika Aralského jezera nebyla pro žáky nová, seznámili se s ní již v 7. ročníku během výuky zeměpisu.

Úkolem žáků je vytvořit logický a souvislý text, který obsahuje vybrané pojmy napsané na tabuli. Žáci mohou pracovat ve dvojicích či samostatně. Dle individuálních znalostí a schopností zařazují do textu všechny nebo jen některé pojmy. Následuje prezentace textů. (10 minut)

V další části hodiny žáci pracují s textem o Aralském jezeře (viz příloha Text o Aralském jezeře). Každý přečte text samostatně, a to metodou zvanou I.N.S.E.R.T.: po přečtení určité části textu (věty, souvětí, odstavci - záleží na obsahu textu, zkušenosti žáků s touto metodou) si k ní udělají jednu značku:

+ tato informace je pro mě nová
√ informaci již znám, není pro mě nová
? informaci nerozumím, potřebuji další vysvětlení
- informace je v rozporu s tím, co již znám

Je-li žák s prací hotov, vytvoří tabulku. Do ní vybere 4 nové informace a 4 informace, které již věděl. Označil-li některé informace v textu ? či -, zapíše je všechny také do tabulky.

+

?

-

Žáci si takto zpracovaný text nalepí do svých školních sešitů. (25 minut)

3. hodina - EKOLOGICKÁ KATASTROFA ARALSKÉHO JEZERA - 2. část

Na úvod hodiny si žáci samostatně připomenou text o Aralském jezeře a zejména vytvořenou tabulku. (5 minut)

Následuje diskuse o vybraných informacích v tabulce. Žáci postupně prezentují jednotlivé údaje z tabulky. Nejasnosti či rozpory jim vyučující či jiní žáci vysvětlí a ujasní. Pro dokreslení celé problematiky učitel ukazuje na dataprojektoru powerpointovou prezentaci s obrázky postupně měnícího se Aralského jezera. Obrázky komentuje. (25 minut)

Na závěr hodiny vytvoří každý žák pětilístek na téma Aralské jezero:

(název vybraného pojmu, v tomto případě Aralské jezero)
(jaký/á je?) - 2 slova vyjadřující popis, vlastnosti, charakteristiku pojmu
(co dělá?) - 3 slova, která vystihují činnosti tohoto pojmu nebo co se s ním děje
(věta týkající se daného pojmu - má 4 slova)
(synonymum k danému pojmu)

Příklad vytvořeného pětilístku:

Aralské jezero
slané
mrtvé
vysychá
vylidňuje se zavlažuje
Lidé se odsud stěhují.
zkáza

Žáci si ve dvojici přečtou své pětilístky, dobrovolníci je přečtou celé třídě. Zbude-li čas, třída se společně zamyslí nad některými z přečtených pětilístků, nad zvolením jednotlivých slov - i v souvislosti s další budoucností tohoto regionu. V diskusi se lze pozastavit nad otázkami záchrany vysychajícího Aralského jezera, zlepšení životních podmínek místních obyvatel apod. (10 minut)

Přílohy:
Asociační čtyřlístek
Text o Aralském jezeře
PPT prezentace

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám