Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Zvládání vlastních pocitů

Ikona prakticky

Zvládání vlastních pocitů

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Anna Doubková
Anotace: Příspěvek popisuje aktivitu realizovanou v samostatném vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova. Žáci se učí pojmenovat vlastní pocity i pocity ostatních, definovat projevy různých pocitů, a identifikovat svoje strategie zvládání negativních emocí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 3. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
 2. Základní vzdělávání -> Výchova ke zdraví
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: flipchart, papíry, psací potřeby
Klíčová slova: komunikace, pocit, emoce, spolužák, negativní emoce

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika je jednou ze závěrečných prací pedagogů - účastníků kurzu Osobnostní a sociální výchovy C, který byl součástí projektu „Dokážu to?".

Cíle pro oblast osobnostní a sociální výchovy
(střední úroveň obecnosti cílů)

 • dovednost identifikovat vlastní pocity
 • dovednost adekvátně pojmenovat pocity
 • znalost vazby určitých pocitů (emocí) a jejich tělových ekvivalentů vchování
 • identifikace vlastních strategií
 • zvládání negativních emocí
 • sdílení strategií sdruhými

Zapojili se všichni?

Zpočátku byla atmosféra rozpačitá. Po připomenutí faktu, že to jsou jejich pocity, nejsou ani dobré, ani špatné a hodnotit si je může jenom každý sám pro sebe, se potupně uvolňovala. Zapojili se všichni.

Co se osvědčilo?

Osvědčilo se, že předcházely lekce, které navodily atmosféru důvěry. Pro tyto aktivity je třeba, aby nikdo neměl pocit, že upřímnost může být zneužita.

Jakých jsme se dočkali překvapení?

Pro mne bylo překvapením, s jakým zaujetím se mládež zabývá pocity a jak, přestože to v naší kultuře není zvykem, je ochotna o pocitech mluvit.

Která naše zkušenost může platit obecně?

Silně nás ovládají stereotypy způsobené výchovou.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

1) Pozorně sledovat lidi kolem sebe a odhadovat jejich pocity.

1) Učitel (nebo účastník, se kterým se vyučující předem domluví) zahraje drobnou pantomimu - chování, které má jasně čitelné neverbální signály (např. nervózní očekávání).

1) Všichni sedí v půlkruhu.

2) Postupně, v krocích rozebrat pozorované chování.

2) Postup zapsaný na flipchartu:

 • fyzické projevy:
 • co asi postava cítí:
 • to je jako když... (vlastní asociace na situace, ve kterých jsem mohl vypadat stejně; pokusit se odhadnout co je příčina těchto projevů chování).

2) Společná práce celé skupiny.

2) Flipchart

3) Definování jevu „pocit" (a identifikace vlastních jaké pocity můžeme zažívat?)

3) Vlastní definice pocitu. Vlastní seznam pocitů (častých; zajímavých; nežádoucích atd.).

Reflexe:

Udělat na flipchart přehled pojmenovávání pocitů.

Pocity vyjadřujeme v pojmech emocí (pozor na záměnu pocitů s postoji nebo myšlenkami).

3) Samostatná práce, beze slov.

3) Poznámkové sešity

Flipchart

4) Zpřesnění myšlení o stejnosti a různosti pocitů u lidí pocitech.

4) Pocity různých lidí jsou i nejsou stejné.

 • Rozdělení do skupin (na základě kartiček s názvy různých emocí, které se modelují hlasem a zvukem).
 • Skupina napíše aktuální vlastní seznam pocitů jejích členů a porovná pocity.
 • Skupina uvažuje o tom, kdy můžeme říci „lidé mají stejné pocity" a kdy „lidé mají různé pocity".

4) Práce ve skupinách

4) Psací potřeby, společný papír

5) Uvědomit si, že co je jednomu příjemné, druhému může být naopak nepříjemné.

5) Při společné práci se skupinou rozdělit pocity na příjemné a nepříjemné; žádoucí a nežádoucí.

5) Skupinová debata.

6) Uvědomování si vlastních negativních pocitů

6) Identifikovat:

 • příčiny vlastních nežádoucí pocitů,
 • jejich fyzické projevy
 • osvědčené recepty, jak si pomoci.

6) Individuální práce členů každé skupiny.

7) Sdílení tématu negativních pocitů

7) Skupiny vybere dva nežádoucí pocity, jimiž se chce zabývat. Rozebere je podle schématu - příčiny - projevy - pomoc.

7) Skupinová práce.

7) List na flipchart

8) Identifikace toho, co pomáhá mně i druhým.

8) Prezentace práce skupin se změřením na „recepty"

8) Prezentace výstupů práce.

9) Vlastní „AHA" z této lekce.

9) Každý si zapíše vlastní závěr z této hodiny.

9) Samostatná práce

9) Pracovní sešit

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 05. 2008
Zobrazeno: 8420krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOUBKOVÁ, Anna. Zvládání vlastních pocitů. Metodický portál: Články [online]. 29. 05. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2350/ZVLADANI-VLASTNICH-POCITU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.