Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Rozvoj digitální kompetence v oboru Občanský a společenskovědní základ
Odborný článek

Rozvoj digitální kompetence v oboru Občanský a společenskovědní základ

29. 3. 2022 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Alena Nosková

Anotace

Článek poskytuje informace o revizi RVP G v souvislosti s novým zařazením digitální kompetence a ukazuje její propojení se vzdělávacím oborem Občanský a společenskovědní základ v jednotlivých tematických okruzích. Součástí článku je i vysvětlení pojmu digitální občanství a různé pohledy na něj.

1.    Digitální technologie jako nástroj i jako téma

V roce 2021 bylo vydáno revidované RVP pro gymnázia [1], které obsahuje zcela proměněný vzdělávací obor Informatika a do kterého byla doplněna nová digitální kompetence. Toto revidované RVP G [2] nabývá účinnosti 1. 9. 2022 a od tohoto termínu mohou školy dobrovolně zahájit vzdělávání podle revidovaného RVP G. Povinnost zahájení výuky podle revidovaného RVP G pak mají všechna gymnázia od 1. 9. 2025. Možná si říkáte, že humanitních oborů se tyto změny netýkají, a třeba právě proto jste těmto úpravám RVP G dosud nevěnovali pozornost. V tomto článku bychom proto rádi ukázali, v čem se revize RVP G týká právě i společenských věd, jaký potenciál to pro rozvoj oboru nabízí a co může být pro výuku ve spojitosti s digitálními technologiemi inspirativní.

V čem lze především spatřovat přínos využívání digitálních technologií ve společenskovědním vzdělávání?

 1. V kritické práci s informačními zdroji a informacemi.
 2. V zapojování do společnosti – komunikace a participace.
 3. V rozvíjení odpovědného přístupu – etika a etické otázky, právo a práva, prevence.

Občanský a společenskovědní základ má ve vztahu k digitálním technologiím oproti jiným vzdělávacím oborům jednu nezastupitelnou úlohu – dívat se na digitální technologie nejen jako na nástroj, ale také jako na téma, o kterém je potřeba mluvit a diskutovat (např. digitalizace a vliv na jedince a společnost, umělá inteligence v etických a právních kontextech, internetová a počítačová kriminalita z pohledu pachatele i oběti, z pohledu etických i právních norem).

Když se zamyslíme nad digitální kompetencí ve společenských vědách, můžeme vidět dvě základní linie:

 • výuka s digitálními technologiemi (tedy jejich praktické používání žáky, digitální technologie jako nástroj) – aplikační rovina
 • výuka o digitálních technologiích (digitální technologie a digitální prostředí jako fenomén, který proměňuje naše životy) – teoretická, praktická i preventivní rovina

Pojďme se podívat na tři témata podrobněji. Věnovat se budeme digitálnímu občanství, digitální kompetenci a potenciálu vzdělávacímu obsahu Občanského a společenskovědního základu pro rozvoj digitální kompetence a digitálního občanství.

2.    Digitální občanství

Digitální občanství představuje komplexní pojem a přístup k využívání digitálních technologií ve všech oblastech života. Je zřejmé, že pro vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ je občanství důležitý koncept a stejně tak důležitý by měl být i koncept digitálního občanství. Deklarace Rady ministrů Rady Evropy popisuje digitální občanství jako schopnost pozitivního, kritického a kompetentního zapojení do digitálního prostředí, které vychází z umění efektivní komunikace a tvorby a forem společenské participace, které respektují lidská práva a důstojnost skrze zodpovědné využívání technologie (Council of Europe, 2019) [3]Digitální občanství Rada Evropy utváří jako průnik mezi kompetencemi pro demokratickou kulturu a digitálními kompetencemi.

Pro digitální občanství pak Rada Evropy nastavuje těchto 10 domén:

 • Být online
  1. přístup do digitálního prostředí a zapojení se
  2. ochota učit se a být kreativní v digitálním prostředí
  3. mediální a informační gramotnost
 • Digitální well-being
  1. etické chování v online prostředí a empatický přístup
  2. zdravé a vyvážené používání technologií a osobní digitální pohoda
  3. osobní online prezentace a komunikace
 • Práva online
  1. aktivní online participace v digitálním prostředí
  2. práva a povinnosti v online světě
  3. ochrana soukromí a bezpečnost v online světě
  4. spotřebitelské chování v online světě

Průnik těchto domén s tématy Občanského a společenskovědního základu je značný, avšak některé domény a jejich rozvoj náleží také jiným vzdělávacím  oborům.

Jiný pohled na digitální občanství nabízí International Society for Technology in Education (ISTE), která představuje těchto 5 kompetencí digitálního občanství:

 • Inkluzivita – jsem otevřený naslouchání a respektujícím přístupem rozpoznávám různé úhly pohledu a s respektem a empatií spolupracuji online s ostatními.
 • Informovanost – vyhodnocuji pravdivost a platnost digitálních médií a příspěvků na sociálních sítích.
 • Participace – používám digitální technologii a digitální kanály pro zapojení se do společnosti, k řešení problémů a ke konání dobra ve fyzických i digitálních komunitách.
 • Vyváženost – dělám informovaná rozhodnutí o tom, jak si stanovit priority pro čas strávený online a offline.
 • Ostražitost – jsem si vědom svých online aktivit a vím, jak být v online bezpečí a jak vytvářet online bezpečné prostředí i pro druhé. [4]

Digitální občan je osobou, která využívá informační technologie proto, aby se zapojila do společnosti. Jedná se o osoby, které pravidelně a efektivně používají internet. Digitální občanství představuje koncept, který pomáhá porozumět tomu, co by děti, žáci, uživatelé měli vědět pro efektivní využívání technologií. Digitální občanství lze definovat jako normy odpovědného chování s ohledem na používání technologií. Koncept digitálního občanství podle M. Pattersona pak zahrnuje těchto devět oblastí [5]:

 • digitální přístup (rovnoprávnost v přístupu k technologiím)
 • digitální komerce (nákup a prodej prostřednictvím technologií)
 • digitální komunikace (elektronická výměna informací)
 • digitální gramotnost (proces vyučování a učení o technologiích a jejich využití)
 • digitální etiketa (pravidla chování při používání technologií)
 • digitální právo (dodržování zákonů a odpovědnost při používání technologií)
 • digitální práva (práva a povinnosti každého občana v digitálním světě)
 • digitální zdraví (fyzická a psychická pohoda v digitálním světě)
 • digitální bezpečnost (ochrana před zneužitím v digitálním světě)

3.    Klíčová kompetence digitální

Všichni žáci mají na konci gymnaziálního vzdělávání dosáhnout klíčových kompetencí uvedených v RVP G. Klíčové kompetence nejsou vázány na jednotlivé vyučovací předměty, u žáků se rozvíjejí v průběhu celého gymnaziálního vzdělávání prostřednictvím různých aktivit napříč vzdělávacími předměty. Tento přístup je už nyní popsán ve školních vzdělávacích programech, kde se klíčové kompetence odrážejí jak ve výchovných a vzdělávacích strategiích jednotlivých předmětů, tak přímo ve vzdělávacím obsahu (v učebních osnovách pro jednotlivé předměty). Jako jsou už nyní součástí společenskovědního předmětu kompetence komunikativní nebo kompetence k řešení problémů, tak by se měla stát přirozenou součástí i kompetence digitální.

Uplatnění digitální kompetence v Občanském a společenskovědním základu můžeme vidět [6] například v tučně vyznačených částech digitální kompetence:

Žák:

 • ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby;
 • získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu;
 • vytváří, vylepšuje a propojuje digitální obsah v různých formátech; vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků;
 • navrhuje prostřednictvím digitálních technologií taková řešení, která mu pomohou vylepšit postupy či technologie; dokáže poradit s technickými problémy;
 • vyrovnává se s proměnlivostí digitálních technologií a posuzuje, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní prostředí, zvažuje rizika a přínosy;
 • předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím jeho tělesné a duševní zdraví; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k druhým.

Zkuste přemýšlet nad tím, co z takto popsané digitální kompetence v rámci výuky společenských věd už nyní děláte, co si myslíte, že byste měli více zařazovat, abyste žáky připravili na život v 21. století a na to, že digitální občanství není už jen pojmem, ale stává se realitou.

4.    Propojení digitální kompetence se vzdělávacím obsahem oboru Občanský a společenskovědní základ

V souvislosti s novu digitální kompetencí nebyl do RVP G 2021 doplněn žádný nový vzdělávací obsah pro Občanský a společenskovědní základ. Pro tento obor tedy nebyly doplněny žádné nové očekávané výstupy a zároveň také žádné stávající výstupy nebyly upravovány nebo redukovány. Právě proto se podívejme na očekávané výstupy oboru Občanský a společenskovědní základ v RVP G z pohledu jejich možného propojení s digitální kompetencí. K citaci očekávaného výstupu, který je níže vyznačen kurzivou, doplňujeme komentář, který může pomoci digitální problematiku v daném výstupu vidět.

Člověk jako jedinec

 • porovnává různé metody učení a vyhodnocuje jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady, uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a učení
  • proces učení je dnes u mladých lidí i v kontextu celoživotního vzdělávání propojen s používáním digitálních technologií, jde také o využívání digitálních vzdělávacích zdrojů a používání digitálních nástrojů pro rozvoj vlastního učení a pro sledování vlastního pokroku při učení

Člověk ve společnosti

 • posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i společenském vývoji, rozlišuje změny konstruktivní a destruktivní
  • sociální změny spojené s digitalizací, vliv digitalizace na život jedince a na proměnu společnosti, budování a rozvoj digitálních identit, souvislosti mezi proměnou života nebo změnami společnosti a rozvojem internetu a digitálních technologií
 • objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálně patologického chování na jedince a společnost
  • sociální problémy spojené s digitalizací a používáním internetu, rizikového chování související s používáním digitálních technologií nebo digitálních zařízení, fungování a rizika sociálních a informačních bublin

Občan ve státě

 • uvede příklady, jak může občan ovlivňovat společenské dění v obci a ve státě a jakým způsobem může přispívat k řešení záležitostí týkajících se veřejného zájmu
  • sledování veřejného života a aktuálních událostí prostřednictvím digitálních nástrojů, práce s otevřenými daty, veřejnými databázemi a registry, ovlivňování společenského dění prostřednictvím digitálních technologií
 • vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, na příkladech ilustruje možné formy aktivní participace občanů na životě obce či širších společenství
  • participace občanů prostřednictvím digitálních technologií, politický marketing v digitálním prostředí, využívání digitálních prostředí státu, krajů a obcí
 • uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady
  • jak komunikovat digitálně s úřady a státními institucemi, e-Government a jeho praktické využívání v různých životních situacích

Občan a právo

 • uvede, které státní orgány vydávají právní předpisy i jak a kde je uveřejňují
  • Sbírka zákonů on-line, elektronické databáze právních předpisů
 • na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy včetně jejích všeobecných podmínek
  • elektronicky uzavřená smlouva, protiprávní jednáním v digitálním prostředí
 • ve svém jednání respektuje platné právní normy
  • právní normy pro digitální prostředí, ochrana osobních údajů a dat v digitálním prostředí, zodpovědný přístup k jejich sdílení, dodržování autorských práv, citování informačních zdrojů, rozpoznávání protiprávního jednání v digitálním prostředí, počítačová, internetová a kybernetická kriminalita

Úvod do filozofie a religionistiky

 • eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipulativní strategie v mezilidské komunikaci
  • vyhledávání dat a informací a ověřování jejich pravdivosti, rozpoznávání manipulativních a dezinformačních sdělení a vhodné reakce na ně
 • zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií pro praktický život i možná rizika jejich zneužití
  • význam digitálních technologií včetně umělé inteligence pro praktický život, rizika digitalizace, zneužití digitálních nástrojů nebo umělé inteligence
 • posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem
  • netiketa, etické normy a otázky spojené s vývojem technologií (udržitelnost, umělá inteligence, internet věcí, chytrá domácnost, samořiditelná auta)

Diskutujme s  žáky o těchto tématech, veďme je k digitálním dovednostem a strategiím, ukazujme, jak využívat digitální nástroje a digitální prostředí ve prospěch svůj i ve prospěch společnosti, podporujme rozvoj digitálního občanství žáků.

Kam dál?

Výchova k občanství. ICT revize RVP pro základní vzdělávání

https://revize.edu.cz/clanky/vychova-k-obcanstvi

Oborová stránka pro revize RVP ZV v digitální oblasti pro vzdělávací obor Výchova k občanství. Stránka obsahuje informace o tom, jak je možné ve Výchově k občanství rozvíjet digitální kompetenci žáků, uvádí cíle, kterých by měl dosáhnout žák 9. ročníku ZŠ. Pro úpravu školních vzdělávacích programů pak nabízí ukázky výchovných a vzdělávacích strategií pro rozvoj digitální kompetence a ukázky konkretizovaných školních očekávaných výstupů (ve vazbě na jednotlivé ročníky a konkrétní tematické okruhy Výchovy k občanství). Dále jsou zde k dispozici odkazy na další články a na náměty do výuky.

Digitální technologie ve výuce společenských věd

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/20287/digitalni-technologie-ve-vyuce-spolecenskych-ved.html

Článek přibližuje možnosti, jak využít digitální technologie ve výuce společenskovědních předmětů. Zabývá se digitálními kompetencemi žáků a představuje několik konkrétních témat, v nichž lze společenské vědy a digitální technologie efektivně propojit.

Člověk a společnost a digitální technologie

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22421/clovek-a-spolecnost-a-digitalni-technologie.html

Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. Materiál přináší inspiraci také pro gymnázia, pro pedagogické a didaktické uvažování v obecnější rovině (představuje např. koncept digitálního občanství), včetně podnětů a tipů na konkrétní aktivity ve výuce.

[1] Pojem RVP pro gymnázia nebo zkratka RVP G pro účely tohoto článku zahrnuje také Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia.

[2] Webová stránka Nové RVP pro gymnázia je https://revize.edu.cz/navrh-zmen-v-rvp-pro-gymnazia, odkaz na revidované RVP G ke stažení: https://revize.edu.cz/files/001-rvp-gym-vyznacene-zmeny.pdf.

[3] Viz Digital Citizenship and Digital Citizenship Education [online]. [cit. 2022-03-28]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education.

[4] Viz poster ISTE.

[5] Viz PATTERSON, Mike. Embracing the 9 Themes of Digital Citizenship [online]. [cit. 2022-02-24]. Dostupné z: https://edtechmagazine.com/k12/article/2015/09/embracing-9-themes-digital-citizenship.

[6] Tučně jsme vyznačili pouze ty části digitální kompetence, kde vidíme přirozené a běžné možnosti uplatnění při realizaci společenských věd. To však neznamená, že části bez tučného vyznačení nejsou pro společenské předměty také vhodné nebo možné.

Literatura a použité zdroje

[1] – A Conceptual Model. Digital Citizenship Education. [cit. 2022-3-28]. Dostupný z WWW: [https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/a-conceptual-model].
[2] – Are You Committed to Digital Citizenship?. [cit. 2022-3-28]. Dostupný z WWW: [https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1818747/Downloads/DigCitCommit_Poster.pdf].
[3] – Definition of Digital Citizenship. 2019. [cit. 2022-3-28]. Dostupný z WWW: [https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education].
[4] – Kompetence pro demokratickou kulturu. 2017. [cit. 2022-3-28]. Dostupný z WWW: [https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13088].
[5] – Nové RVP pro gymnázia. 2021. [cit. 2022-3-28]. Dostupný z WWW: [https://revize.edu.cz/navrh-zmen-v-rvp-pro-gymnazia].
[6] – PATTERSON, Mike. Embracing the 9 Themes of Digital Citizenship. [cit. 2022-3-28]. Dostupný z WWW: [https://edtechmagazine.com/k12/article/2015/09/embracing-9-themes-digital-citizenship ].
[7] – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. RVP G. 2021. [cit. 2022-3-28]. Dostupný z WWW: [https://revize.edu.cz/files/001-rvp-gym-vyznacene-zmeny.pdf].
[8] – The 5 Competencies of Digital Citizenship. 2021. [cit. 2022-3-28]. Dostupný z WWW: [https://www.iste.org/explore/5-competencies-digital-citizenship].
[9] – The Digital Competence Framework 2.0. [cit. 2022-3-28]. Dostupný z WWW: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digital-competence-framework-20_en].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Nosková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Občanský a společenskovědní základ