Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Diskuze nad aktuálními problémy životního...

Ikona prakticky

Diskuze nad aktuálními problémy životního prostředí

Ikona inspirace
Autor: Tomáš Matějček
Anotace: Ukázka z publikace NÁMĚTY PRO GEOGRAFICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je určena zejména učitelům z praxe, studentům učitelských oborů a také dalším zájemcům o aplikaci geografické a environmentální problematiky ve vzdělávání. Publikace si klade za cíl rozšířit základ běžných učebnic o vybraná aktuální témata se vztahem k životnímu prostředí a jeho ochraně.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 2. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 3. Gymnázium » Kompetence komunikativní » rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Životní prostředí » zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální, regionální a globální úrovni
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Klíčová slova: životní prostředí, geografické vzdělávání, environmentální vzdělávání

Jednou z vhodných vyučovacích metod, zvláště v případě problematiky životního prostředí, jsou řízené diskuze, které napomáhají nejen k vytříbení hodnotového žebříčku a postojů jednotlivých studentů, ale prohlubují také jejich komunikační dovednosti. 

Diskuze by samozřejmě měly být vždy vedeny na určité blíže specifikované téma (několik příkladů pro inspiraci viz dále). Osvědčily se také diskuze nad literaturou, která se zabývá filozofickými, etickými, ale i ryze praktickými aspekty environmentálních otázek. K tomuto účelu lze doporučit řadu titulů, jejichž přesnou citaci lze nalézt v závěrečném přehledu literatury. Jedná se např. o tyto tituly: Cílek (2005), Diamond (2004), Fromm (1992), Gore (2000, 2007), Hawken, Lovins, Lovinsová (2003), Keller (1993), Kohák (2000), Leopold (1999), Librová (1994, 2003), Lorenz (1990), Lovelock (1994), Máchal, Vlašín, Smolíková (2000), Meadows a kol. (1995), Morganová (2000), Nováček, Huba (1996), Nováček (1999), Seed (1993), Ulrich, Lovins, Lovinsová (1996), Watson (1996) aj., případně i další tituly od většiny těchto autorů. Zajímavá je také konfrontace s některými kontroverzními díly – např. Lomborg (2006) aj. Jako podklad pro diskuzi mohou sloužit také předem připravené úryvky textu (viz např. pracovní list č. 9). Problematikou využívání textů v hodinách zeměpisu (čtení s porozuměním) se podrobně zabývá Řezníčková (2004a, 2004b, 2004c, 2005, 2007). 

Při realizaci diskuzí na blíže specifikované téma je vhodné vyhlásit témata předem a vyžadovat po studentech, aby si k danému tématu vyhledali vhodný článek (z novin, internetu apod.), připravili si krátký výstup, ve kterém shrnou hlavní informace a doplní je svým vlastním hodnocením a vyjádřením názoru na daný problém. Ostatní studenti mohou na takové vystoupení přímo reagovat, případně navázat svým příspěvkem. Snahou vyučujícího by mělo být, aby studenti při diskuzi komunikovali především mezi sebou navzájem, sám vyučující by měl do diskuze zasahovat jen do určité míry a měl by plnit spíše funkci jakéhosi moderátora.

Příklady obecnějších témat pro řízené diskuze:

 • supermarkety
 • odpady
 • ekologické zemědělství
 • geneticky modifikované organismy
 • doprava a životní prostředí
 • sport a životní prostředí
 • cestovní ruch a životní prostředí
 • chov domácích mazlíčků
 • civilizační choroby
 • lov velryb
 • kácení tropických lesů
 • energetika a životní prostředí
 • volné téma

K některým velmi úzce specifikovaným problémům (např. výstavba konkrétního úseku dálnice, výstavba konkrétní přehradní nádrže, zavedení konkrétního legislativního opatření apod.) je možné diskuzi koncipovat také jako vzájemné argumentování dvou stran s odlišným názorem (zjednodušeně „příznivců“ a „odpůrců“). Diskuze by v tomto případě měla mít přesně danou strukturu. Osvědčené je střídavé podávání argumentů obou stran, přičemž každá strana před vyřčením nového argumentu či dotazu reaguje na předchozí argument či dotaz protější strany. Zajímavým prvkem je možnost „přeběhnout“ k protější skupině, tuto možnost by však měl mít každý účastník diskuze pouze jednou (blíže viz např. Alvermann, 1991).

Specifickou formu představují diskuzní simulační hry. Mnoho příkladů takových her najedeme např. v publikacích Činčera, Caha, Kulich (1996), Činčera, Klápště, Maier (2005), Hrkal (2007), Janda (2002), Korvasová, Máchal (1991), Máchal (2000), Pike, Selby (1994), Zounková (2007) a řady dalších. Studenti se při těchto hrách vžívají do role konkrétních postav a hájí jejich zájmy. Příkladem diskuzní hry je také hra „Jednání obecního úřadu Olšina“ (viz pracovní list č. 7).

Další možností jsou drobné diskuzní aktivity. Jejich výhodou je menší časová náročnost a možnost řady variací. Drobné diskuzní aktivity tak mohou být zařazovány do různých fází výuky, např. v podobě motivačního vstupu k novému tématu. Podkladem pro kratší diskuzi může být výběr předem daných tvrzení, přístupů k určitému problému, posuzování role jedince na Zemi (Řezníčková, 1999) apod. Známým příkladem je „Moje zelená hranice“. Smyslem této aktivity je posouzení míry dobrovolného sebeomezení jedince v jeho konzumních požadavcích – viz např. Máchal (2000). Obdobou je stanovení „zelené hranice“ se vztahem k určitému konkrétnímu problému. Jako příklad uvádíme používání osobního automobilu (viz první část pracovního listu č. 8). Další variací je aktivita „Čím nejvíc pomůžu přírodě“ (viz druhá část pracovního listu č. 8).


Materiál vznikl jako výstup Projektu Přírodovědná gramotnost, který byl realizován v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha a spolufinancován ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 05. 2013
Zobrazeno: 7016krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MATĚJČEK, Tomáš. Diskuze nad aktuálními problémy životního prostředí. Metodický portál: Články [online]. 07. 05. 2013, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/17389/DISKUZE-NAD-AKTUALNIMI-PROBLEMY-ZIVOTNIHO-PROSTREDI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.