Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > "Chemický cirkus" v laboratoři chemie

"Chemický cirkus" v laboratoři chemie

Praktický příspěvek
inspirace
modul
Autor Renata Šedivá
Spoluautor: Eva Hájková
Příspěvek se zabývá přípravou a prezentací chemických pokusů před veřejností. Je tvořen souborem 10 experimentů, ke kterým jsou vypracovány protokoly, informační texty a plakáty. Náměty mohou sloužit ve stávající podobě pro usnadnění přípravy mimovýukové činnosti nebo jako inspirace pro učitele k uspořádání podobného projektu v hodinách chemie.

Příspěvek se zabývá přípravou a prezentací chemických experimentů před veřejností, která se do nich může aktivně zapojit a vyzkoušet si je. Soubor atraktivních experimentů (popř. pouze vybrané pokusy) lze ve stávající podobě uplatnit v mimovýukových formách vzdělávání (např. chemický kroužek, chemická besídka či setkání apod.), dále při prezentacích chemie nebo školy na veletrzích, festivalech a přehlídkách. Ve výuce je možné ho využít jako inspiraci pro uspořádání podobného projektu v hodinách chemie ve vyšších ročnících (výběr experimentů, příprava protokolů, upoutávkových plakátů a informačních textů) i při prezentaci před veřejností (organizace programu a jeho realizace žáky). Předkládaný námět je výsledkem konkrétního návrhu programu v chemické laboratoři při dnu otevřených dveří, který byl realizován 10. 1. 2007 v Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem (viz fotodokumentace).

Návrh je tvořen souborem 10 chemických experimentů a je koncipován jako soubor návodů pro učitele chemie, kterým usnadní realizaci dne otevřených dveří, popř. jinou zájmovou nebo mimovýukovou činnost. Jako pomoc při přípravě poslouží soubor protokolů. Protokoly obsahují seznam použitých pomůcek a chemikálií, informace o obtížnosti pokusu (zda se jedná o samostatný pokus návštěvníka akce nebo zda je nutná pomoc obsluhy), postup a princip reakce, poznámky (chemické zajímavosti vztahující se k tématu) a doporučení (praktické rady k přípravě, demonstraci, obohacení, výzdobě, usnadnění úklidu apod.).

Vybrané experimenty jsou více či méně známé pokusy, které jsou navrženy tak, aby jejich provedení bylo kreativní a mohli ho vyzkoušet návštěvníci akce "na vlastní kůži". Výběr byl prováděn tak, aby se jednalo o experimenty efektní, nenáročné na čas, pomůcky a chemikálie, ale zároveň, aby byl jednoduše a jasně vysvětlitelný jejich princip (např. i pro laiky nebo děti). Dalším kritériem bylo zřejmé využití v praxi nebo demonstrace důležitých jevů v chemii. Pokusy chromatografie, plamenové zkoušky a tajné písmo fungují na principech využívaných v analytické chemii. Pokus "hrnečku vař" je efektní ukázkou redoxních reakcí, přírodní indikátor kyselosti vysvětluje pojem kyselost, zásaditost a pH roztoku, "ohňová žena" názorně demonstruje některé vlastnosti propanbutanové směsi. Experiment "chemická střelnice" je ukázkou chemické přeměny látek - reakcí pevných látek vzniká plyn, povrchové napětí demonstruje účinek detergentů. Pokus adsorpce je ukázkou reakcí, které jsou hojně užívány v praxi zejména při zneškodňování nebezpečných odpadních látek a "bar" je demonstrací využití chemie v potravinářství.

Poznámky k realizaci

Nejvhodnějším místem pro realizaci Chemického cirkusu je laboratoř s pracovními stoly, ale je možné využít i upravenou učebnu nebo třídu. Z důvodu bezpečnosti práce v chemické laboratoři je vhodné umístit některá stanoviště mimo laboratoř (týká se pokusu "bar" a "chemická střelnice" - v protokolech je na tuto skutečnost upozorněno).

Každé stanoviště (resp. každý pokus) je vhodné umístit na zvláštní pracovní stůl. Na stanoviště lze připevnit upoutávky - informační texty a plakáty k jednotlivým pokusům - nejlépe vložit do eurofólií a přilepit izolepou. Každé pracoviště je možné vyzdobit dle vlastní fantazie (je vhodné dát prostor kreativitě žáků) předměty a látkami, které se k pokusu vztahují.

Při výběru personálního obsazení pro realizaci Chemického cirkusu je nejvhodnější zapojit žáky školy. Lze využít dobrovolníky se zájmem o chemii nebo členy chemického kroužku. Nebo je možné návrh zařadit do výuky výběrové chemie (popř. chemického nebo biologicko-chemického semináře). V tomto případě se zúčastní všichni žáci třídy. Výuku lze koncipovat např. jako dvouhodinová praktika, kde si žáci pokus nastudují z protokolů, vyzkouší a naučí komentovat a v následující hodině budou prezentovat spolužákům. Minimální počet osob pro obsluhu stanovišť je šest (vyzkoušený počet při realizaci na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem), maximálně lze využít žáky jedné třídy, kteří budou pracovat ve trojicích (popř. se mohou střídat na jednom stanovišti).

Časová náročnost vlastní přípravy jednotlivých stanovišť (výzdoba, pomůcky, chemikálie, sestavení aparatur, výzdoba atd.) je cca 1,5 - 2,5 hodiny v závislosti na počtu osob, které se do přípravy zapojí.

Stručný manuál:

 • v dostatečném předstihu zkontrolujte chemikálie a pomůcky dle souboru protokolů, popř. je dokupte
 • zajistěte personální obsazení žáky, kteří si na zadaný pokus připraví chemikálie (např. roztoky aj.), provedení si pod vašim vedením vyzkouší v laboratoři a naučí se ho komentovat - využijte protokoly a informační texty
 • s pomocí žáků připravte jednotlivá stanoviště (stoly) - připevněte k jednotlivým stolům upoutávky (informační texty a plakáty), které vložte do eurofolií a přilepte izolepou, připravte na stůl chemikálie a aparatury
Možnosti využití ve výuce a vztahy k RVP

Výstup z navrženého programu může učitel použít ve stávající podobě. Lze ho však využít jako inspiraci ve výuce pro přípravu vlastního projektu (výběr pokusů, zpracování materiálů, prezentace atd.). Ve vlastní přípravě Chemického cirkusu studenti pracující ve skupinách využívají zdroje informací (odborné publikace, populární knihy, encyklopedie a internet) při výběru vhodných experimentů. Rozvíjí se tak u nich zejména kritický přístup k informacím a jejich následné zpracování, k němuž provedení experimentu přispívá z několika hledisek:

 • kreativita a atraktivita pro publikum
 • zpřístupnění experimentu a zapojení obecenstva
 • časová a finanční nenáročnost pokusu, který je založen na jednoduchém principu
 • návrh pomůcek, chemikálií a provedení, které jsou finančně nenáročné a bezpečné
 • promítání environmentálního pohledu do experimentu , návrh likvidace jednorázových pomůcek (diskuse ve skupinách na téma třídění odpadu)

Upřesněním různých hledisek je docíleno toho, že žáci při řešení návrhu zvažují klady a zápory jednotlivých variant řešení. Poté žáci zpracovávají zjištěné informace ve formě protokolů, informačních textů a plakátů k jednotlivým experimentům. V této fázi je také vhodné, aby si žáci experiment vyzkoušeli v chemické laboratoři. Při těchto činnostech musí vyhledávat informace, pracovat s nimi, třídit je podle daných kritérií a spojovat je do uceleného textu ve vhodné stylistické i grafické formě. Protože žáci pracují ve skupině, jsou jejich výstupní materiály (informační texty, plakáty a protokoly) také výsledkem jejich schopností navrhovat své nápady, diskutovat o nich a sladit mnohdy i protichůdné názory na jeho konečnou podobu (jak po obsahové, tak i grafické stránce). Projeví se i schopnost rozdělit si práci v týmu a uplatnit své vědomosti a dovednosti při dosahování společného cíle.

Součástí celého projektu je prezentace experimentu a připravených zpracovaných materiálů před veřejností. Při prezentaci a komentování experimentu se student snaží hledat odpovídající formu vystupování (např. vůči různým věkovým skupinám), využívá dostupných prostředků komunikace a učí se jasně, přesně a srozumitelně vyjadřovat.

Celý projekt je zakončen závěrečným zhodnocením, které se týká přípravy (týmové práce na písemných a grafických materiálech) a vlastní prezentace. Při hodnocení práce je možné použít (před společnou diskusí) metodu písemného hodnocení každým žákem. Arch papíru se rozdělí na tři sloupce (pozitivní, negativní a nápady na možná zlepšení) a student do sloupců připisuje své hodnocení buď volným psaním (tedy to, co ho k celému projektu napadá) nebo se vyjadřuje dle strukturované osnovy dané učitelem (např. práce týmu při přípravě, výběr a prezentace pokusu, práce v týmu atd.). V této fázi studenti zhodnotí svoje úsilí, zpracování své části projektu, vystupování atd. Zpětně si uvědomují skutečnosti, které pozitivně i negativně ovlivnily kvalitu jejich práce nebo prezentace.

Přílohy:

 1. Plakáty
 2. Informační texty
 3. Fotogalerie
 4. Soubor protokolů
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf785 kBPlakáty
pdf71 kBInformační texty
pdf151 kBFotogalerie
pdf110 kBSoubor protokolů
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek