Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Výchovné a vzdělávací strategie v ŠVP v předmětu...

Ikona teoreticky

Výchovné a vzdělávací strategie v ŠVP v předmětu Geografie

Ikona odbornost
Autor: Antonín Jalovec
Anotace: Autor seznamuje s formulacemi a významem výchovných a vzdělávacích strategií oboru Geografie v ŠVP pilotního gymnázia
Obor příspěvku:Geografie
Klíčová slova: ŠVP, Geografie, výchovné a vzdělávací strategie, RVP GV

Výchovné a vzdělávací strategie (VVS) jsou nezbytnou součástí charakteristiky každého vyučovacího předmětu v rámci ŠVP. Na našem gymnáziu jsme s jejich výběrem a formulacemi měli v rámci tvorby ŠVP značné potíže, proto bych rád čtenáře seznámil s nejčastějšími chybami při vytváření VVS a pro inspiraci uvedl jejich příklady použité v rámci ŠVP vyučovacího předmětu Geografie.

Východiskem pro tvorbu VVS v jednotlivých předmětech jsou strategie stanovené v rámci celé školy. Předmětové VVS by měly na celoškolní strategie navazovat tím, jak k jejich naplňování přispěje konkrétní vzdělávací předmět. Velmi důležité je pochopit, co vlastně VVS vyjadřují. Jsou to společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Nejde tedy o vzdělávací obsah, ani o to, co má žák umět, ale o didaktické metody a postupy, které hodlají učitelé při hodinách používat s cílem přispět k osvojení klíčových kompetencí.

Zásadním požadavkem je kolektivní shoda všech členů předmětové komise se zvolenými VVS. Není je tedy možné formulovat jako jakési sjednocení strategií jednotlivých vyučujících, ale jako jejich průnik. Snažte se tedy o nalezení co nejširšího konsenzu v rámci předmětové komise. Pokud některé další zajímavé VVS využívají jen někteří z vyučujících, do ŠVP je neuvádějte. Samozřejmě to však neznamená, že by je dotyční nemohli ve výuce využívat.

Výstižně a přesně formulovat VVS je poměrně složité. Pro lepší představu uvedu strategie, na kterých jsme se dohodli v rámci předmětové komise Geografie a jsou uvedeny ve ŠVP našeho gymnázia. Ke každé strategii navíc připojuji stručný komentář.

Výchovné a vzdělávací strategie ve výuce předmětu Geografie
  • prezentací aktuálních událostí a jejich rozborem ve výuce a využitím aktuálních zpráv publikovaných v hromadných sdělovacích prostředcích seznamovat žáky v hodinách Geografie s aktuálním děním, příčinami a důsledky těchto událostí

Jedním ze základních cílů oboru Geografie by mělo být vytváření zájmu o dění v okolí bydliště, v ČR i ve světě a formování názorů na toto dění. Ve výuce se tedy snažíme využívat novinových článků či referátů na aktuální témata.

  • začleněním skupinové práce do výuky zeměpisu podporovat komunikaci mezi žáky a jejich schopnost participovat na společných úkolech

Skupinovou práci preferujeme především při různých zeměpisných hrách, při prezentacích projektů a vytváření plakátů. V těchto případech dáváme přednost práci ve dvojicích. Ve větších skupinách pracujeme především při diskusích, kdy část žáků tvoří obhájce, jiná část oponenty a vybraní žáci rozhodčí či moderátory diskuse.

  • důrazem na samostatné vyhledávání informací při zpracování referátů a na spolupráci s ostatními žáky při jejich rozboru a hodnocení vést žáky k samostatné práci s informacemi a odpovědnému posuzování práce druhých

Již na nižším stupni gymnázia žáci pracují na referátech, projektech a prezentacích. Informace si obvykle vyhledávají na internetu samostatně, u náročnějších témat bývají nasměrováni vyučujícím. Při hodnocení jejich samostatných výstupů pak ostatní hledají pozitiva a negativa.

  • vizualizací výuky maximálním zapojením audiovizuální techniky do vyučování dosáhnout u žáků lepší fixace prezentovaných poznatků

Vizuální podnět obvykle přispívá k lepšímu pochopení učiva než mluvené slovo. Rozhodli jsme se proto co možná nejvíce využívat možností naší odborné učebny zeměpisu, která je vybavena dataprojektorem, PC, DVD přehrávačem a videorekordérem. Výklad se snažíme v hodinách podpořit powerpointovými prezentacemi a promítáním pořadů z DVD a videokazet.

  • podporou využití ICT ve výuce, a to vyhledáváním informací na internetu a používáním výukových programů se zeměpisnou tematikou, vést žáky k osvojení dovedností při práci s ICT

Učebna zeměpisu je vybavena třiceti počítači a bezdrátovým připojením k internetu. To žákům umožňuje vyhledávat informace na internetu a pracovat s výukovým softwarem či hrát on-line zeměpisné hry.

  • zařazením geografických vycházek ve vybraných ročnících umožnit žákům praktickou aplikaci dovedností při práci v terénu

Jedním z cílů výuky by měla být i orientace v terénu a aplikace získaných poznatků v praxi. V rámci ŠVP jsme do každého ročníku vyššího gymnázia zařadili jednu geografickou vycházku. Obě realizujeme v bezprostředním okolí školy tak, aby je bylo možno realizovat za jednu vyučovací hodinu. V prvním ročníku je cílem vycházky práce s topografickou a turistickou mapou s cílem nácviku orientace v terénu. Součástí vycházky je i ukázka použití GPS přijímače. Ve druhém ročníku je vycházka zaměřena na geografii místního regionu, a to především na pozorování krajiny a specifické rysy georeliéfu.

  • zařazováním úloh ze zeměpisných soutěží do výuky a podporou žáků při přípravě maximalizovat jejich motivaci k účasti v předmětových soutěžích

Jednou z priorit naší školy je práce s talentovanými žáky. Protože se pravidelně účastníme řady geografických soutěží (ZO, Eurorebus, Europanostra), snažíme se i do běžných vyučovacích hodin zařazovat vybrané úkoly a úlohy z těchto her. Vybraní reprezentanti pak před školními a okresními koly absolvují konzultace s garanty uvedených soutěží.

  • širokým využitím grafických materiálů ve výuce (mapy, grafy, tabulky, schémata, fotografie) zefektivnit a oživit výuku zeměpisu a přispět k hlubšímu porozumění učiva u žáků

Schopnost interpretovat grafické materiály a posuzovat jejich věrohodnost patří mezi významné kompetence. Díky dataprojektoru je možné promítat grafy a fotografie v hodinách a aktivizovat žáky. Pro gymnazisty jsou vhodnými grafickými materiály např. klimadiagramy či stromy života.

  • zařazováním témat o místním regionu a demonstrací na příkladech z okolí školy posilovat identifikaci žáků s místem bydliště

Protože naše gymnázium leží v oblasti někdejších Sudet, je jedním z největších problémů místní oblasti slabá identifikace obyvatel s regionem. K tomu přispívá i horší sociální složení populace, kdy řada rodičů nepodněcuje zájem dětí o okolí jejich bydliště rodinnými výlety. Tento nedostatek se snažíme řešit vymýšlením exkurzí a výletů do okolí školy a maximálním možným upřednostňováním informací o místním regionu ve výuce.

Přeji mnoho úspěchů a netradičních nápadů při vymýšlení výchovných a vzdělávacích strategií v Geografii během tvorby vašeho ŠVP.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 06. 2007
Zobrazeno: 5751krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JALOVEC, . Výchovné a vzdělávací strategie v ŠVP v předmětu Geografie. Metodický portál: Články [online]. 13. 06. 2007, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1424/VYCHOVNE-A-VZDELAVACI-STRATEGIE-V-SVP-V-PREDMETU-GEOGRAFIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.