Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Mediální podnikání a jeho vliv na fungování...

Ikona teoreticky

Mediální podnikání a jeho vliv na fungování mediální organizace a její produkt

Ikona odbornost
Autor: Lukáš Pfauser
Anotace: Text pojednává o médiích jako o subjektech, které jsou účastny konkurenčního boje na mediálním trhu. Zmiňuje v této souvislosti klíčové historické skutečnosti, popisuje podnikatelský charakter mediálních organizací a rozebírá vliv popsaného stavu na fungování mediálních organizací a na podobu jejich produktu.
Téma příspěvku:Mediální výchova
Klíčová slova: mediální výchova, mediální organizace, žurnalistika

Mediální organizace lze považovat za subjekty, které jsou (obdobně jako firmy v jiných odvětvích) účastny konkurenčního boje na trhu. Následující text v této souvislosti krátce pojedná o klíčových historických faktech,  popíše samotný podnikatelský charakter mediálních organizací a nakonec vliv této skutečnosti  (mediálního podnikání) na vlastní fungování mediálních organizací a na podobu mediálního produktu.

1) Historické trendy

V dějinném vývoji mediálního podnikání lze spatřovat tři trendy. Jsou jimi:

  •  transformace mediálních institucí do rozsáhlých komerčních firem,
  •  globalizace komunikace, 
  •  rozvoj komunikace zprostředkované elektronickou cestou.

Transformace mediálních institucí do rozsáhlých komerčních firem souvisí s celkovým společensko-technologickým pokrokem. Jen obtížně by bylo možno hovořit o novinách jakožto o rozsáhlé firmě, kdyby nebyl vynalezen způsob jak tisknout velké množství tiskovin a kdyby neexistovalo patřičné odbytiště – gramotné publikum. Výmluvným příkladem je v tomto ohledu situace ve Velké Británii z počátku 90. let 20. století, kdy čtyři velké mediální skupiny ovládaly kolem 92 procent celkového objemu nákladů celostátních deníků.

Proces globalizace komunikace je možno vysledovat až v polovině 19. století. Ačkoli dříve byly tištěné materiály rovněž přepravovány za hranice států, teprve v této době se naplno začala projevovat organizovanost a velikost mediálních toků. Základy mediálního globálního systému položily jednak zpravodajské agentury se sídlem ve velkých městech Evropy a jednak rozšířené komunikační sítě spojující okrajové regiony velkých říší s jejich evropskými centry.

Elektronická komunikace začala sehrávat zásadní roli v 70. letech 19. století, kdy se podařilo upravit pro lidský hlas elektromagneticky zajišťovaný přenos. Tempo rozvoje nabralo rychlé obrátky – zejména spolu s rozvojem rozhlasu (20. léta 20. století) a televize (40. léta 20. století).

2) Média jako podnikatelský subjekt

Podnikatelský rozměr mediálních organizací se projevuje v jejich sklonu k monopolizaci a k vytváření konglomerátů. Média jsou součástí mnoha institucí, které nemusí nutně podnikat v mediální oblasti. Kromě toho u nich dochází k horizontální a vertikální integraci.

Horizontální integrací se myslí „tendence médií vytvářet rozsáhlé konglomeráty, diverzifikovat vlastnictví (rozšiřovat podnikatelskou činnost za hranice samotných médií) a diverzifikovat mediální produkty (např. křížení vlastnictví různých médií)“. Integrace vertikální znamená, že struktura mediálních společností je organizována tak, že podléhá jedné mediální společnosti, kterou zpravidla ovládá jeden podnikatel (rodina).

3) Vliv mediálního podnikání na fungování mediální organizace a produkt

Existují dva způsoby, kterými podnikatelské síly působí na žurnalistiku. Pokud jde o vliv na fungování mediální organizace, teorie má za to, že produkce mediálních výstupů je svého druhu obchodní činnost v odvětví vlastněném a řízeném soukromými osobami. Mediální produkty jsou tak do značné míry soukromým vlastnictvím a novináři (zaměstnanci soukromé společnosti) jsou ovlivňováni šéfy a vlastníky organizace.

Co se týče žurnalistických textů, lze je považovat za zboží, které se nabízí na informačním trhu, a které proto musí splňovat (podobně jako jiný druh zboží na jiném trhu) určitá kritéria, přesněji řečeno, musí mít pro mediální konzumenty užitnou a směnou hodnotu. Musí být funkční a žádoucí.

Politicko-podnikatelské zájmy vlastníků se mnohdy promítají do podoby mediálního produktu. Protože mediální korporace jsou klíčovými hráči v oblasti kapitalistického podnikání, vlastníci se snaží podporovat takové politické a podnikatelské uspořádání, které jim zaručuje zisk. V tomto případě lze pak hovořit až o mediální transformaci podnikatelské moci v moc kulturní. 

Citace a použitá literatura:
[1] - BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2001.  
[2] - MCNAIR, B. Sociologie žurnalistiky. Praha : Portál, 2004.  
[3] - THOMPSON, John B. Média a modernita. Praha : Karolinum, 2004.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 09. 08. 2011
Zobrazeno: 4090krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PFAUSER, Lukáš. Mediální podnikání a jeho vliv na fungování mediální organizace a její produkt . Metodický portál: Články [online]. 09. 08. 2011, [cit. 2019-09-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13299/MEDIALNI-PODNIKANI-A-JEHO-VLIV-NA-FUNGOVANI-MEDIALNI-ORGANIZACE-A-JEJI-PRODUKT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 09. 08. 2011 21:20
Příspěvek srozumitelným způsobem poukazuje na to, že mediální organizace nezprostředkovávají pouze informace, ale jsou také podnikatelskými subjekty, které nabízejí na mediálním trhu své produkty. Článek se pohybuje na pomezí sociologie a mediální výchovy.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.