Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Jak začlenit Osobnostní a sociální výchovu...

Jak začlenit Osobnostní a sociální výchovu do ŠVP

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Vladimír Srb
Informace o základních způsobech a odkazy na metodickou podporu.

Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním z průřezových témat v RVP GV. Hlavním smyslem OSV je rozvíjet praktické životní dovednosti žáků (personální a sociální kompetence). Důraz se obvykle klade na rozvoj dovednosti utvářet dobré mezilidské vztahy, eticky jednat, efektivně spolupracovat v týmu, rozvíjet sebepoznání a sebeúctu žáků. OSV je zároveň jedním z důležitých nástrojů primární prevence šikany a závislostí.

Jak začlenit OSV do školního vzdělávacího programu?

Existují tři základní způsoby, jak začlenit OSV do ŠVP:

1. Zapracování OSV do kapitoly Zaměření školy a do Výchovných a vzdělávacích strategií školy

V kapitole Zaměření školy škola popisuje prioritní výchovné a vzdělávací cíle. V kapitole Výchovné a vzdělávací strategie může škola popsat základní komunikační a metodické normy, které jsou závazné pro všechny učitele a bez kterých není možné OSV realizovat.
Tento způsob začlenění OSV do ŠVP předpokládá jednak celoškolní diskusi o prioritách a normách školy, jednak dlouhodobé vzdělávání všech učitelů na škole. Podle našich zkušeností totiž dokáží učitelé u žáků rozvíjet nejlépe ty dovednosti, které sami ovládají.
Obvykle se jedná o tři druhy výcviku, které učitelům pomáhají porozumět tématům OSV a prakticky realizovat OSV se svými žáky:

 • výcvik sociálních dovedností učitelů (efektivní/respektující/komunikace s žáky, týmové dovednosti apod.)
 • výcvik pro orientaci v problematice psychologie osobnosti (co je a jak funguje sebepojetí a sebeúcta, metody a techniky psychohygieny)
 • výcvik v používání činnostních metod vyučování

2. Začlenění OSV do výuky běžných předmětů vycházejících ze vzdělávacích oborů

Příklady:

 • "Učíme se moderovat diskusi." (Český jazyk a literatura)
 • "Učíme se relaxační metody ve sportu." (Tělesná výchova)
 • "Učíme se řešit etické problémy, které nás pálí." (Občanský a společenskovědní základ)
 • "Zkoumáme své finanční výdaje a plánujeme je." (Matematika a její aplikace)
 • "Týmově řešíme fyzikální problémy." (Fyzika)

3. Začlenění OSV formou samostatných časových bloků

Příklady:

 • jednorázový prožitkový kurz (např. "Adaptační stmelovací kurz" pro nově přijaté žáky)
 • samostatný předmět (např. "Mezilidské vztahy a komunikace")
 • periodicky opakovaný prožitkových kurz (např. "Prožitkový kurz primární prevence závislostí") rozložený do tří ročníků
 • projekt zaměřený na OSV (např. "Plánujeme a organizujeme školní výlet/výpravu.")
 • pravidelné třídnické hodiny
Metodická podpora pro školy v oblasti OSV

Na internetových stránkách www.mujnet.cz naleznete řadu metodických publikací zaměřených na problematiku Osobnostní a sociální výchovy. V záložce "adresář" naleznete kontakty na některé organizace, které se zabývají OSV, popř. mají k této problematice blízko (např. o. s. AISIS a její Projekt "Dokážu to?" - www.dokazuto.cz, o. s. Hnutí Go! - www.hnuti-go.cz, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, o. s. - www.novaskola.org). Rozsáhlý přehled kontaktů na další organizace naleznete v publikaci Ředitelská kuchařka (Tomáš Feřtek, AISIS, 2002).

Ukázka konkrétního projektu OSV

Jeden z nejrozsáhlejších projektů zaměřených na pomoc školám při zavádění OSV realizuje v současné době občanské sdružení Projekt Odyssea. Na základě vysoké poptávky pražských škol byl vytvořen dvouletý projekt "Zavádění OSV do školních vzdělávacích programů", který je financován Evropským sociálním fondem, rozpočtem hl. m. Prahy a ČR. Je určen především pro základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií, avšak jeho výstupy jsou velmi dobře použitelné i na vyšších stupních gymnázií. Jedním z výstupů projektu je tzv. Stavebnice Osobnostní a sociální výchovy.

Stavebnice OSV je metodika, která školám pomáhá:

 • Přesně si určit prioritní cíle OSV.
 • Týmově plánovat a realizovat naplňování těchto cílů napříč celým studiem.
 • Provádět evaluaci vyučování s cíli OSV.

Stavebnice OSV se skládá z následujících částí:

 1. Očekávané výstupy OSV
 2. Lekce OSV
 3. Metodiky školních prožitkových kurzů OSV

Očekávané výstupy OSV byly v rámci projektu vytvořeny proto, aby si školy mohly podobně jako ve vzdělávacích oborech plánovat cílové dovednosti žáků. Narozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů v RVP GV nejsou očekávané výstupy OSV pro školy povinné, ale slouží učitelům jako pomůcka pro přesnější myšlení o tématech OSV.

Očekávané výstupy OSV, kterých bylo vytvořeno cca 70, jsou konkrétnější než tematické okruhy. Školy si z nich vybírají ty dovednosti, které považují pro své žáky za prioritní. Pracovní verzi všech očekávaných výstupů OSV naleznete v samostatné příloze.

V první fázi plánování OSV doporučujeme vybrat si 10-15 očekávaných výstupů OSV a společně prodiskutovat, jak je škola může realizovat napříč jednotlivými ročníky a předměty. Očekávané výstupy OSV, které si gymnázium vybere, by měly pokrýt všech pět povinných tematických okruhů OSV popsaných v RVP GV.

Lekce OSV jsou metodiky vypracované ke všem očekávaným výstupům OSV. Obsahují pozorovatelné a měřitelné cíle (cílovou dovednost), ukázky, jak můžeme žáky danou dovednost naučit, náměty na začlenění dané lekce do běžných předmětů a praktickou miniteorii ke každému očekávanému výstupu.

Metodiky školních prožitkových kurzů OSV jsou návody, jak vést rozsáhlejší kurzy s cíli OSV pro žáky. Během projektu vyvíjíme metodiky následujících kurzů, o které učitelé projevili největší zájem:

 1. Adaptační kurz pro nově přijaté žáky
 2. Kurz rozvoje studijních dovedností
 3. Kurz metod a technik duševní hygieny
 4. Kurz primární prevence šikany
 5. Kurz primární prevence závislostí
 6. Kurz práce s tématy OSV v třídnických hodinách
Kdy a jak mohou školy získat přístup ke stavebnici OSV?

Stavebnice OSV bude dokončena v září 2007. Části Stavebnice budou od konce listopadu 2006 uveřejňovány na internetových stránkách projektu (www.odyssea.cz).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám