Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Genderové rozdíly

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ivo Buryánek
Anotace: Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné MKV. Aktivita donutí žáky a žákyně přemýšlet, které vlastnosti jsou obvykle připisovány ženám a které mužům a jaká z toho plynou omezení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence občanská » respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk jako jedinec » vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Český jazyk a literatura
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Morálka všedního dne
 2. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: •samolepky (post-it)
•tabule nebo flipchart
•pracovní místa pro 4 skupiny
•papíry, tužky
Klíčová slova: sociální role, gender, genderová nerovnost
Postup
 1. Rozdejte každému šest nebo více samolepících kartiček (tzv. post-it). Vyzvěte žáky a žákyně, aby na kartičky zapsali alespoň dvě vlastnosti:
  • typicky lidské;
  • typicky ženské;
  • typicky mužské.

 2. Na individuální práci nechte podle situace 5 až 10 minut. (Může se stát - a je to ideální případ - že se objeví žáci nebo žákyně, které celé "dělení" vlastností podle genderu odmítnou. V takovém případě přeformulujte zadání na vlastnosti, které bývají obvykle vnímány jako ženské a mužské.)

 3. Během doby, kdy žáci a žákyně pracují, připravte na tabuli nebo flip-chart 3 sloupce: typicky lidské/typicky mužské/typicky ženské.

 4. Vyzvěte žáky a žákyně, aby své kartičky vlepili do příslušných sloupců, a společně přečtěte výsledky. V této chvíli nepřipusťte diskusi nad jednotlivými "typickými vlastnostmi".

 5. Rozdělte žáky a žákyně do čtyř skupin. Každá skupina bude mít za úkol prodiskutovat problém a prezentovat výsledky své práce (10 min příprava, 4 x 4 min na prezentace).

  Skupina 1: Jaké výhody přináší mužům "mužské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?

  Skupina 2: Jaké nevýhody nebo omezení přináší mužům "mužské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?

  Skupina 3: Jaké výhody přináší ženám "ženské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?

  Skupina 4: Jaké nevýhody nebo omezení přináší ženám "ženské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?

 6. Skupiny prezentují, k čemu došly.
Reflexe

Diskuse by měla být zaměřena na:

 • zpochybnění "nepřekročitelné" hranice mezi "mužskými" a "ženskými" vlastnostmi;
 • dopady, které má genderová stereotypizace na svobodu individua (např. volba povolání, životní priority apod.);
 • zdůraznění rozdílu mezi pohlavím a genderem (tedy biologicky x společensky podmíněnými aspekty "ženství" a "mužství").

Diskusi podněcujte například těmito otázkami:

 • Jak se Vám ve skupině pracovalo? Bylo snadné se shodnout na "typických vlastnostech"? Vznikl u některých vlastností konflikt - připisoval je někdo opačnému pohlaví? Čím je dána obtížnost úkolu?
 • Jaké výhody a nevýhody převládají u mužů a jaké u žen? Byly hodnoceny některé vlastnosti, které jsou považovány za "výhody mužů", jako "nevýhody žen" a naopak? Čím to může být dáno? Která skupina našla nejvíce výhod nebo nevýhod? Týkaly se mužů nebo žen? Pokud se počet nevýhod lišil, pokuste se vysvětlit proč? Které z nevýhod byste nejraději odstranili? Jak toho lze dosáhnout?
 • Proč si lidé myslí, že ženy a muži musí mít odlišné vlastnosti? Jak vypadal soubor společných vlastností z první části? Jsou některé vlastnosti typicky mužské, nebo ženské (to znamená, že je mají všichni muži a žádná žena a naopak? Jsou větší rozdíly mezi jednotlivými lidmi bez ohledu na pohlaví, nebo mezi ženami a muži? V čem nás jako celek může posílit a v čem omezit vytváření rozdílů v mužských a ženských rolích?)
Citace a použitá literatura:
[1] - CVIKOVÁ, J.; JURÁŇOVÁ, J. (Eds). Růžový a modrý svet. Bratislava, 2003.  
[2] - BURYÁNEK, J. (Ed.)Interkulturní vzdělávání II. Praha, 2005.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 01. 2007
Zobrazeno: 10061krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BURYÁNEK, Ivo. Genderové rozdíly. Metodický portál: Články [online]. 22. 01. 2007, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1104/GENDEROVE-ROZDILY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.