Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kdo všechno tu žil aneb Velké detektivní pátrání po slavných spolužácích
Odborný článek

Kdo všechno tu žil aneb Velké detektivní pátrání po slavných spolužácích

8. 4. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Petra Boháčková

Anotace

Příspěvek se zabývá rozvíjením vztahu žáků k jejich škole jako místu, kde tráví velkou část dne. Také se zabývá rozvíjením vztahu k místu, kde žáci žijí.

Úvod

Ve škole žáci tráví velkou část svého dne. A bohužel se v naší škole dost často potýkáme s vandalismem. Pokusila jsem se tedy výběrem tohoto tématu posílit vztah žáků ke škole, a to jako k místu, které má určitou historii a do kterého jako žáci chodili lidé, po kterých se teď jmenují ulice a náměstí naší městské části.

Projekt probíhal v rámci školních projektových dnů, přihlásilo se do něj 15 žáků ze šesté a osmé třídy.

Protože projekt předpokládá vkládání žákovských fotografií na školní web, je nutno si předem zajistit povolení rodičů v dohledatelné písemné formě.

První den

Tento den jsme nejprve dvě vyučovací hodiny pracovali v počítačové učebně. Hledali jsme správné zásady vedení rozhovoru a připravovali si otázky pro pamětnici. Žáci se podle svého uvážení rozdělili do skupin po třech. Před koncem tohoto bloku si skupiny navzájem svou práci prezentovaly a všichni pak společně vytvořili poster se zásadami vedení rozhovoru, který si pak nalepili na tabuli, aby ho mohli mít při rozhovoru na očích.

Třetí vyučovací hodinu probíhal beseda s pamětnicí. Žáci měli možnost jí položit své otázky. Pokud si pamětnice nebyla jista odpovědí, měli žáci možnost vyhledat v knížce (Jan Sládeček: Čakovice – historie obce a okolí).

Čtvrtou a pátou hodinu jsme se zabývali budovou školy, jejími proměnami v běhu času, ale i její současností. Pro tuto práci jsme použili dva pracovní listy sdružení Tereza – Škola historická a Rozhledna.

Druhý den

Tento den jsme celý věnovali exkurzi do Archivu hlavního města Prahy. Během exkurze jsme si prohlédli budovu archivu, vyslechli krátkou přednášku o tom, čím se archiv zabývá, a nakonec jsme si mohli prohlédnout a vyfotit kroniky školy z let 1924 a 1939.

Vazba kroniky
1. Vazba kroniky
Autor © Petra Boháčková
Úvodní stránka kroniky
2. Úvodní strana kroniky
Autor © Petra Boháčková
Zápis v kronice
3. Zápis v kronice
Autor © Petra Boháčková

Třetí den

Tento den jsme trávili tvorbou internetových stránek, na které jsme zapsali vše, co jsme v předchozích dnech zjistili.

Pro tvorbu jsme si vybrali Google sites. Žáci si vytvořili účty a já jsem je jednoduše přizvala ke spolupráci. Každý si připravil kraťoučké povídání o sobě, které pak vložili na stránku o pátracím týmu. Pak už ve skupinkách pracovali na stránkách věnovaných osobnostem. Dále jsme společně zpracovali budovu školy.

Po napsání textů ještě proběhla typografická a pravopisná korektura (své příspěvky si skupinky četly a snažily se opravit chyby).

Z fotek jsme vytvořili a do stránek vložili prezentaci.

Výsledek naší práce můžete vidět zde: https://sites.google.com/site/kdovsechnotuzil/

Vše trvalo necelých šest vyučovacích hodin.

Literatura a použité zdroje

[1] – SLÁDEČEK, Jan. Čakovice - historie obce a okolí. 1.. vydání. Praha : Práce, Vydavatelství a nakladatelství, 1992. 120 s.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Boháčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 4. 2011
Příspěvek ukazuje zkušenost se školním projektovým dnem, který má posílit pozitivní vztah žáků k místu, kde žijí nebo kde navštěvují školu. Představeny jsou pestré aktivity, od setkání s pamětnicí, přes návštěvu v archivu a práci s kronikou školy, až po přípravu webových stránek. Inspiraci mohou nabídnout i zveřejněné fotografie.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • stavba mediálních sdělení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

psací potřeby, papír, pracovní listy, desky na portfolio, jízdné, počítač s připojením na internet, fotoaparát