Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Koruna-objekt, objekt-koruna
Odborný článek

Koruna-objekt, objekt-koruna

9. 11. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Simona Svatošová

Anotace

Aktivita je zaměřená na vytváření koruny jakožto historického a kulturního symbolu, který se žáci snaží uvést do souvislosti s vlastní osobností a komunikačním záměrem vytvářeného objektu.
Scénář a klíčové momenty tvůrčího procesu
Evokace - uvedení do tématu a tvůrčího procesu1

Historické a kulturní souvislosti

Koruna fungovala jako symbol a kultovní předmět, znak světské nebo duchovní moci, hodnosti, stavu, poslání.

Koruna (lat. corona) byla nošena na hlavě v nejrůznějších kulturních oblastech, obecně symbolizovala vládu, plodnost, vznešenost a vyvolenost božstvem, pod jehož ochranou nositelé koruny stáli (např. faraon, král, velekněz). Své poslání koruna symbolizuje materiálem (např. zlacený bronz, zlato), výzdobou (drahokamy) a různými symboly (slunce - Davidova koruna, hvězdy - perský Antais).

Někdy může mít význam světovládné síly, jindy dokonce význam antitecký, daný užitým materiálem i funkcí, např. trnová koruna Kristova, papírová koruna "krále" kacířů mistra Jana Husa.

Koruna procházela různými slohovými proměnami (např. typ západoevropské a východoevropské koruny).

Reflexe

Žáci se zamýšlí nad následujícími otázkami:

 • Co je symbol2, znak, kultovní předmět?
 • Co je historický sloh?
 • Co je to styl, osobní styl?

Na základě předcházejících znalostí, které již v hodinách výtvarné výchovy získali, se žáci pokoušejí na konkrétních příkladech definovat jednotlivé pojmy - symbol, znak, kultovní předmět, sloh, styl. Jednotlivé objekty porovnávají i z hlediska symboliky materiálu.

Žáci vycházejí např. z následujících objektů: sumerská ozdoba královny Šubad, Rekcesvinthova (vizigotská) koruna, koruna Karla Velikého, Svatováclavská koruna, Svoboda osvětlující svět - koruna na hlavě tzv. Sochy svobody, čáka na hlavě člena skupiny B. K. S., haute couture - Christian Lacroix, J.-P. Gaultier, V. Westwood).

Využívají přitom reprodukcí z odborné literatury, samostatně vyhledávají další ukázky, mohou pracovat ve dvojicích či menších skupinkách.

Do "výtvarného deníku" si zapisují postřehy vlastního pozorování, doprovázejí je slovním komentářem, své odpovědi si navzájem porovnávají, vysvětlují a hledají vhodné argumenty.

Očekávané dílčí výstupy:

 • porovnávají a třídí informace, které o proměnách "koruny" jako kultovního objektu získali, uvědomují si styl, do kterého je kultovní předmět zasazen;
 • uvědomují si shodnost či rozdílnost "různých historických stylů" a pokouší se uvědomit si a definovat svůj osobní styl;
 • hledají vhodný způsob uplatnění prvků historických objektů v módě.

Tvůrčí aktivita - Koruna pro mého krále, moji královnu
(vytvoření objektu jako znaku hodnosti, stavu, poslání, představujícího symbol vlády či vznešenosti)

I. "Koruna - Objekt"

Protože se nabízí mnoho inspiračních zdrojů pro vytvoření originálního objektu, je vhodné, pokud se podaří žákům ztotožnit se s některou z historických či fiktivních postav, představit si sebe sama jako nositele objektu - koruny. Ten se pokouší interpretovat ve vztahu k osobnímu příběhu jako způsobu vyjádření sebe sama. Vzniklý objekt se zároveň snaží dekódovat jako znak.

Pro vyvolání představ a asociací je důležité navodit vhodnou atmosféru ve třídě, pro mladší žáky se osvědčuje, když mají možnost se na své představy v klidu soustředit. Pro starší žáky je možné vést aktivitu k navržení "objektu-modelu" jako práce "designéra".

Tyto fáze tvůrčího procesu je možné považovat za fáze přípravné, kdy si žáci své představy, myšlenky, nápady zaznamenávají formou náčrtů, skic, "čmáranic", kresby, koláže apod.

Své plynoucí myšlenky a asociace si mohou zaznamenávat technikou automatického psaní či dalšími technikami uplatňovanými v Tvůrčím psaní3. Následně je jim nabídnuta možnost své "nápady" sdělit nahlas ostatním.

II. "Objekt - Koruna"

Volné asociace vyjádřené ve "skicách" přechází v další fázi v tzv. myšlení v materiálu.

Rozhovorem lze práci žáků dále motivovat a směřovat:

 • Z jakého materiálu může objekt-model být?
 • Co je objekt?
 • Co je tradiční a netradiční materiál?
 • Co je nalezený objekt? Lze ho využít a jak?
 • Co je ready made?

Vhodné je nabídnout ukázky - např. V. Tatlin: Pomník III. Internacionály; M. Duchamp: Kolo byciklu; F. Skála: Město; P. Nikl: Loutkové divadlo.

Asociace žáci transformují do kreseb a zároveň uvažují o realizaci tématu i ve vztahu k různorodému materiálu - včetně materiálů odpadních, nalezených předmětů, vhodná je zvláště inspirace ready made. Snaží se materiálem vystihnout a rozvést svůj záměr.

1. Koruna pro královnu "Pohádek na dobrou noc". Inspirace - zabalený dárek, materiál - punčocha, ozdoby, hračka
2. Koruna pro královnu "Fru-Fru". Inspirace - mísa s ovocem, materiál - sušené plody, karton, textilní odstřižky
3. "Koruna Rybího krále". Inspirace - rybářská síť, materiál - drát, textilie


Reflexe a prezentace

Každý žák svůj objekt prezentuje ostatním. Prezentace je vnímána jako další způsob "potvrzení" objektu a jeho významu. Vlastní prezentaci je věnována péče ve výběru vhodného místa. Důležitá je stylizace postavy coby "nositele objektu" a celkové pojetí scénáře prezentace. Samotný průběh prezentace je dokumentován fotograficky či videozáznamem.

Následně žáci přicházejí s vlastními interpretacemi objektů a uvádějí vlastní, originální názvy (např. "Koruna pro stydlivý model", "Koruna pro krále oběšenců", "Koruna pro nejvýstřednějšího architekta").

Očekávané dílčí výstupy:

 • interpretace vlastního vizuálně obrazného vyjádření;
 • porovnání různých interpretací, vysvětlení vlastního postoje;
 • ověření komunikačních účinků samostatně vytvořených objektů.

Výstupem je nejen samotný objekt, ale rovněž i z vlastní prezentace pořízená fotodokumentace či videozáznam. Tím je umožněna návaznost dalších tvůrčích aktivit i v následujících lekcích, a to přehlídkou prací skrze záznamy v dostupných médiích (nejlépe nasledující týden).

Starší žáci si mohou zorganizovat prezentaci formou módní přehlídky.

4. "Koruna pro stydlivý model". Inspirace - nevěstin závoj, materiál - papírová lepenka, plastová nádobka

 


5. Prezentace objektů v prostředí školního dvora
6. "Koruna krále Větrů a vod". Inspirace - větrník, materiál - pet lahve, textilie, drobné předměty

 

 


1 Třífázový model učení (R. Fisher):

 • Evokace - žák si vybavuje, aktivně se zapojuje.
 • Uvědomění si významu - žáci stavějí mosty mezi starým a novým.
 • Reflexe - žáci třídí, sjednocují, systematizují vše nové, upevňují a přetvářejí, podpora výměny názorů mezi žáky.

2 Symbol z řec. symbolon - poznávací znamení, znak. Viz Baleka, J.: Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha, 1997.

3 Fišer, B.: Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno, 2001. www.vuppraha.rvp.cz/index.php?op=sections&sid=114


Literatura a použité zdroje

[1] – Výtvarné umění 3. 1994.
[2] – BALEKA, J. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Baleka, J.: Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha : Akademia, 1997.
[3] – Dějiny užitého umění. Praha : Odeon, 1983.
[4] – FIŠER, Z. Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní.. Brno, 2001.
[5] – MINK, J. Duchamp, monografie. Taschen, 2004.
[6] – revue Labyrint, Móda a umění. 2003.
[7] – PIJOAN, J. Dějiny umění I-V. Praha, 1979.
[8] – Umění 20. století. Praha : Tachen, 2004.
[9] – Umění instalace. 4. vydání. Výtvarné umění, 1994.
[10] – Časopis Madame. 2005.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Simona Svatošová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • práce v realizačním týmu

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Deník pro záznam nápadů, myšlenek, náčrtků a postupů, papíry, noviny, lepenka, odstřižky textílií, PET lahve, igelit, drát různé tloušťky, různé nalezené předměty (např. hračky, vánoční ozdoby), nůžky, řezák, štípačky, kleště, sešívačka, děrovačka, lepenka, lepidlo Herkules.