Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hry v mateřské škole
Odborný článek

Hry v mateřské škole

31. 12. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Článek „Hry v mateřské škole“ by mohl sloužit jako inspirace vyučujícím v mateřských školách k obohacení pohybové výchovy u dětí předškolního věku.

Úvod

Inspirativní článek „Hry v mateřské škole“ nabízí vyučujícím v mateřských školách zásobník pohybových her, které najdou uplatnění jak při běžných denních vzdělávacích aktivitách, tak třeba v pohybovém nebo sportovním kroužku. Tyto pohybové hry jsou uzpůsobeny dětem předškolního věku a rozvíjí u nich základní pohybové dovednosti, jako je rychlost, vytrvalost, obratnost a síla. Vzhledem k tomu, že k těmto hrám je potřeba tělocvičné nářadí a náčiní, je vhodné je provádět v tělocvičně.

Průpravná část

V této části je vhodné dětem vysvětlit pravidla jednotlivých her, popřípadě zodpovědět jejich dotazy. Děti také někdy samy přijdou s nápadem, jak lze hru obohatit, nebo pozmění pravidla. Nezapomeňme poučit děti o bezpečnosti při samotné hře a zdůraznit, že jde především o hru, ne o soutěž. Po této teoretické části by měly děti zahřát své svalstvo, aby se při hrách nezranily. K tomu nám mohou velice dobře posloužit protahovací cviky (viz přiřazené DUM).

Hlavní část

V této části přejdeme k samotným aktivitám. Kombinaci těchto aktivit je vhodné volit tak, abychom příliš nepřetěžovali dětský organizmus. Pokud budete provádět více vytrvalostních a rychlostních činností v jednom bloku, pak je vhodné mezi jednotlivé hry vložit nějaký relaxační prvek (chůze, dechová cvičení apod.).

Závěrečná část

Závěrečná část slouží především ke zklidnění organizmu a ke zhodnocení hry. Na úplný závěr se mi osvědčilo volit klidové aktivity, jakými jsou například vydýchání ve stoje, klidná a pomalá chůze, pasivní leh (doporučuji pustit dětem pomalou hudbu). Nakonec se děti posadí a hodnotí, co se jim na pohybových hrách líbilo, čím by je obohatily a jaké mají celkové dojmy.

1 Honičky

Honičky jsou pohybové aktivity, při kterých je dětský organizmus v krátkém časovém intervalu hodně zatěžován. Hra by měla být zorganizována tak, aby se zapojily všechny děti najednou a žádné dítě nezůstalo pasivní. Nezbytností je přesné vytyčení herního prostoru. Pokud honička probíhá organizovaně, pak má i didaktický význam. Děti se učí vyhýbat se jeden druhému, volí si správný prostor, učí se sledovat činnost ostatních a připravovat si svoji taktiku. Z hlediska rozvoje pohybových schopností a dovedností jsou honičky orientovány především na obratnost, rychlost a vytrvalost, základní pohybovou aktivitou je běh. Je důležité si uvědomovat, že honička by měla být činnost krátkodobá, aby nedošlo k celkovému vyčerpání dětského organizmu.

1.1 Jednoduchá honička

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a prostorové orientace
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: mety na vyznačení herního prostoru
Prostorová organizace: tělocvična, přírodní prostředí

Pravidla hry
Dítě (honič), které má babu, pronásleduje ostatní a snaží se je chytit (předat babu). Když se mu to podaří, plácne rukou některého z honěných, předá mu dotykem babu i svoji funkci honiče. Vracení role, tzv. oplátka, není dovolena. Nový honič nesmí dát babu tomu, od koho ji dostal. Pokud hraje více než deset dětí, je dobré, když dětí (honičů) je více.

1.2 Hadí honička

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a koordinace pohybů
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: mety na vyznačení herního prostoru
Prostorová organizace: tělocvična, přírodní prostředí

Pravidla hry
Začíná jedno dítě (honič) a snaží se někoho chytit. Koho chytne, ten se stává také honičem a chytne se prvního honiče za ruku. A pak honí ve dvojici. Další, koho chytí, se k nim opět přidá. Takto hra pokračuje do té doby, dokud nezbude ve hře poslední dítě. Babu předává rukou vždy jen první a poslední dítě v řadě.

1.3 „Štronzo“ honička

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a odrazové síly
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: mety na vyznačení herního prostoru
Prostorová organizace: tělocvična, přírodní prostředí

Pravidla hry
Při této honičce každý, kdo dostane babu, se musí proměnit v nehybnou sochu (štronzo). Každého, kdo zůstane stát jako socha, může vysvobodit a vrátit do hry hráč, který je ještě ve hře, tak, že hráč (socha) se předkloní, opře si ruce o kolena (udělá kozu) a druhý hráč ho roznožkou přeskočí. Další variantou může být to, že hráč (socha) zůstane stát s rozkročenýma nohama a druhý hráč jej vrátí do hry tím, že jej podleze.

1.4 Honička dvojic

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a koordinace pohybů
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: mety na vyznačení herního prostoru, švihadla
Prostorová organizace: tělocvična, přírodní prostředí

Pravidla hry
Děti rozdělíme do dvojic a každou dvojici svážeme švihadlem vždy jednou nohou k sobě. Jedna dvojice má babu a jejím úkolem je chůzí nebo během předat babu jiné dvojici. Stačí, když ti, co mají babu, „plácnou“ jen jednoho z dvojice a celá dvojice má pak babu.

1.5 Honička se záchranou

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a síly
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: mety na vyznačení herního prostoru, žíněnky
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Po hrací ploše rozmístíme jednu nebo více žíněnek podle toho, kolik hráčů bude hrát. Zvolíme jednoho či dva honiče, závisí na počtu hráčů. Honič začne honit. Pokud se dotkne honěného rukou, znehybní ho a ten si lehne na záda na zem. Nechycení hráči zachraňují znehybněné tím způsobem, že je dva, tři nebo čtyři zachránci přenesou (nejčastěji zvednutím za končetiny) na žíněnku. Zde chycení obživnou a hrají dále.

1.6 Čertovská honička

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a postřehu
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: mety na vyznačení herního prostoru, šátek
Prostorová organizace: tělocvična, přírodní prostředí

Pravidla hry
Jedno dítě je čert a zezadu za pasem má zastrčenou oháňku ze šátku. Začíná honit, a koho se dotkne, ten zkamení a musí udělat předem určený pohyb nebo cvik. Ti, kteří doposud nejsou chyceni, se snaží čertovi oháňku vytrhnout. Komu se to podaří, stává se čertem, zkamenělí obživnou a hraje se od začátku. Pokud zkamení všichni hráči, vítězí čert. Když ne, vítězí ten, kdo je nejčastěji čertem, a ten, kdo byl chycen méněkrát než ostaní.

1.7 Vyřazovací honička

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, vytrvalosti, obratnosti
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: mety na vyznačení herního prostoru, noviny
Prostorová organizace: tělocvična, přírodní prostředí

Pravidla hry
Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev. První družstvo se rozestaví na jednom konci tělocvičny v přesně vymezeném prostoru a druhé družstvo ve stejně velkém prostoru na druhé straně tělocvičny. Každé družstvo vyšle na území soupeřů jednoho honiče. Na povel vyučujícího začnou honiči honit soupeře a stočenou roličkou z novin se je snažit vyřadit ze hry tím, že je udeří. Každý vyřazený hráč odchází na předem určené místo. Honění nesmějí překračovat hranice vymezeného prostoru, překročení znamená automatické vyřazení ze hry. Honička končí, když je celé jedno družstvo vyřazeno.

2 Hry s míči

Při tomto druhu her se u dětí rozvíjí především švih a postřeh. Děti musí být soustředěné a zkoordinovat zrakový vjem s rukama, zejména při chytání míče. Obratnost při vyhýbání se míči je také velmi důležitá. Při házení hrozí riziko natažení svalů, proto jsou před míčovými hrami vhodné protahovací cviky.

2.1 Míčovaná

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj obratnosti a rychlosti
Počet dětí: dvě skupiny po cca deseti dětech
Pomůcky: mety na vyznačení herního prostoru, 60 míčů (je možné nahradit míče papírovými koulemi)
Prostorová organizace: tělocvična, přírodní prostředí

Pravidla hry
Hrací plochu rozdělíme na polovinu. Do každé poloviny se postaví jedno družstvo a 30 míčů (papírových koulí). Na povel paní učitelky začnou obě družstva házet míče ze své poloviny hrací plochy na polovinu soupeře. Hra končí po uplynutí časového limitu. Vyhrává to družstvo, které má na své polovině méně míčů.

2.2 Číslovaná

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, přesnosti a obratnosti
Počet dětí: dvě skupiny po cca deseti dětech
Pomůcky: mety na vyznačení herního prostoru, 1 velký míč, 1 malý míč
Prostorová organizace: tělocvična, přírodní prostředí

Pravidla hry
Vytvoříme dvě družstva po deseti dětech. V každém družstvu přidělíme dětem čísla od jedné do deseti (pro lepší zapamatování dětem připevníme ke sportovnímu oděvu kartičku s daným číslem a stejné číslo připevníme na zem do místa, kde dítě s daným číslem bude stát). Mezi družstva přesně doprostřed položíme velký a malý míč. Paní učitelka vyvolá nějaké číslo. Z každého družstva vyběhne hráč s tímto číslem a běží k míčům. Hráč, který doběhne první, vezme větší míč a snaží se s ním doběhnout ke svému družstvu. Hráč, který doběhne jako druhý, vezme menší míč a snaží se vybít hráče s větším míčem. Když ho vybije, získává pro své družstvo bod, a když ne, získává bod družstvo soupeře. Vybití platí jen do doby, než se hráč s větším míčem vrátí zpět ke svému družstvu.

2.3 Předávaná

Časová dotace: 1–2  minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti a obratnosti
Počet dětí: dvě skupiny po cca deseti dětech
Pomůcky: prokaždé družstvo jeden míč
Prostorová organizace: tělocvična, přírodní prostředí

Pravidla hry
Dvě družstva stojí vedle sebe (děti v jednotlivých družstvech v zástupu za sebou). První v každém družstvu na povel vyučujícího začne podávat míč nad hlavou dítěti, které stojí hned za ním, a takto hra pokračuje až k poslednímu dítěti. Poslední dítě pak běží na začátek řady a pokračuje stejným způsobem. Hra končí v momentě, kdy se vystřídají v podávání všichni členové družstva. Vítězí družstvo, které bylo rychlejší. Způsobů podávání míče je celá řada, například podávání pod nohama, bokem, kutálení pod nohama apod.

2.4 Veverky a kuny

Časová dotace: 1–2  minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti a obratnosti
Počet dětí: 10–15
Pomůcky: míče nebo papírové koule (cca 40), lavičky, v přírodním prostředí větve
Prostorová organizace: tělocvična, přírodní prostředí

Pravidla hry
Vyučující vytvoří ze tří laviček trojúhelníková prostor. Poté určí 3 děti, které budou představovat 3 kuny a které budou ve vymezeném prostoru. Ostatní děti budou veverky mimo ohraničené území. V hnízdě veverek, kde jsou kuny, jsou míče nebo papírové koule představující oříšky. Na povel vyučujícího začnou kuny vyhazovat oříšky z hnízda ven. Veverky vyhozené oříšky sbírají a rychle je nosí zpět do hnízda, kam je položí. Nesmí je do hnízda házet, smí je nosit jen po jednom. Hodnotí se, kolik míčů po skončení časového intervalu hry zůstalo v hnízdě.

3 Hry s koberečky

3.1 Přelézání koberečků

Časová dotace: 3–4 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly a obratnosti
Počet dětí: více skupin po cca 4–5 dětech
Pomůcky: koberečky, startovní a cílové mety
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Družstva se postaví do zástupu na startovní čáru. První dítě z každého družstva dostane dva koberečky. Na povel vyučujícího musí přejít vytyčenou trasu jen pomocí koberečků tak, že na jednom koberečku stojí, druhý si dá před sebe a přejde na něj. Tímto způsobem dojde až do cíle, kde koberečky vezme do ruky, a běží zpět na start. Tam předá koberečky dalšímu v pořadí. Vítězí to družstvo, u kterého se dříve vystřídají všechny děti.

3.2 Bruslení

Časová dotace: 3–4 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly a obratnosti
Počet dětí: více skupin po cca 4–5 dětech
Pomůcky: koberečky, startovní a cílové mety
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Družstva se postaví do zástupu na startovní čáru. První dítě z každého družstva dostane dva koberečky. Na pokyn vyučujícího si položí koberečky na zem, stoupne si na ně a „bruslením“ projede celou trasu k cílové metě a zpět, kde předá koberečky dalšímu dítěti v pořadí. Vítězí to družstvo, u kterého se dříve vystřídají všechny děti.

3.3 Tahání (tlačení)

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly a obratnosti
Počet dětí: více skupin po cca 6 dětech
Pomůcky: koberečky, startovní a cílové mety
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Děti se ve družstvech postaví do zástupu na startovní čáru. První dítě v řadě se posadí na kobereček a další dvě děti jej na povel vyučujícího táhnou každý za jednu ruku. Po projetí celé trasy k cílové metě a zpět, předají štafetu dalším třem dětem v pořadí. Vítězí to družstvo, které bude po vystřídání všech dětí na koberečku první v cíli. Pokud chceme hru obměnit, mohou se děti tlačit rukama.

3.4 Po čtyřech

Časová dotace:  3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly a obratnosti
Počet dětí: více skupin po cca 4–5 dětech
Pomůcky: koberečky, startovní a cílové mety
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Děti se postaví po družstvech do zástupu na startovní čáru. První dítě z každého družstva dostane 4 koberečky a na povel vyučujícího je položí na zem, na dva si klekne a na další dva položí ruce dlaněmi. Tímto způsobem, na všech čtyřech, se snaží prolézt celou trasu k cílové metě a zpět. Po návratu předá koberečky dalšímu dítěti, to pokračuje stejným způsobem. Vítězí družstvo, které po prostřídání všech dětí bude první v cíli.

3.5 Cestička

Časová dotace: 5–7 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání a prostorové orientace
Počet dětí: 15–20 dětí
Pomůcky: koberečky
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Všechny děti odejdou za dveře tělocvičny, kde jim vyučující zaváže oči. Mezitím druhý vyučující v tělocvičně vytvoří z koberečků libovolně dlouhou a klikatou trasu (koberečky jsou od sebe vzdáleny max. 20 cm). Pak vyučující přivádí děti po jednom do tělocvičny a děti se snaží po všech čtyřech projít trasu (pomáhají si hmatem). Další dítě vyráží na trať v době, kdy je předchozí dítě před ním asi na čtvrtém koberečku. Cílem hry je, aby všechny děti prolezly vytyčenou trasu.

4 Hry s padáky

4.1 Vichřice

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly a koordinace pohybů
Počet dětí: 15–20 dětí
Pomůcky: padák
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Děti chytí padák za poutka, která jsou po obvodu. Na povel vyučujícího ho začnou nadzvedávat a klepat s ním. Potom uvedou padák do klidu a dvě až tři děti si vlezou do středu na padák. Poté s ním zbylé děti začnou třást a děti na padáku začnou chodit dokola. Při této hře se musí děti snažit zkoordinovat pohyby rukou při třesení padákem a nohou při chůzi po roztřeseném padáku.

4.2 Vyhazování a vyvažování míče

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly a koordinace pohybů
Počet dětí: 15–20 dětí
Pomůcky: padák
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Děti chytí padák za poutka, která jsou po obvodu. Vyučující dá na padák velký míč a na jeho povel pak děti padák zvedají a vyhazují tím míč do vzduchu. Druhá alternativa je, že děti drží padák ve výšce a naklánějí ho. Cílem je udržet míč na padáku tak, aby nespadl na zem.

4.3 Na kočku a myš

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly a koordinace pohybů a rychlosti
Počet dětí: 15–20 dětí
Pomůcky: padák
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Děti chytí padák za poutka, která jsou po obvodu. Na padák pak půjde jedno dítě (kočka) a pod padák druhé dítě (myš). Kočka běhá více ke středu a myš více ke kraji. Úkolem kočky je poznat, kde je myš, a chytit ji. Děti se v rolích kočky a myši prostřídají.

4.4 Do domečku

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly a koordinace pohybů a obratnosti
Počet dětí: 15–20 dětí
Pomůcky: padák
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Děti chytí padák oběma rukama po obvodu, ne však za úchyty. Na povel vyučujícího „do domečku“ se otočí zády a nad hlavou překříží ruce, přetáhnou padák přes hlavu a sednou si na bobek. Na povel „ven z domečku“ si opět děti stoupnou do výchozí pozice.

4.5 Pusť padák

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly a koordinace pohybů
Počet dětí: 15–20 dětí
Pomůcky: padák
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Děti chytí padák za poutka, která jsou po obvodu. Všichni najednou pak rychle zvednou padák nad hlavu a na signál „pusť“ jej všichni pustí. Padák by se měl chvíli vznášet.

5 Hry s vozíčky

5.1 Vozíčkový curling

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly, přesnosti a koordinace pohybů
Počet dětí: více družstev po cca 6 dětech
Pomůcky: vozíčky, startovní a cílové mety
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Děti se postaví na startovní čáru do zástupu po družstvech. První v řadě z každého družstva se posadí na vozík a další dva ho na povel vyučujícího roztlačí rukama za záda takovou silou, aby dojel co nejblíže k cílové metě. Jako jezdci na vozíku se děti vystřídají. Vítězí to družstvo, které má po prostřídání všech dětí nejvíce dojezdů co nejblíže k cílové metě.

5.2 Tahání (tlačení)

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly, rychlosti a obratnosti
Počet dětí: více skupin po cca 6 dětech
Pomůcky: vozíčky, startovní a cílové mety
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Děti se po družstvech postaví do zástupu na startovní čáru. První dítě v řadě se posadí na vozíček a další dvě děti jej na povel vyučujícího táhnou, každé za jednu ruku. Po projetí celé trasy k cílové metě a zpět předají štafetu dalším třem dětem v pořadí. Vítězí to družstvo, které bude první v cíli po vystřídání všech dětí na vozíčku. pokud chceme hru obměnit, mohou děti tlačit rukama.

5.3 Leh na vozíčku

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj síly, rychlosti, obratnosti a koordinace pohybů
Počet dětí: více skupin po cca 6 dětech
Pomůcky: vozíčky, startovní a cílové mety
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Děti se po družstvech postaví do zástupu na startovní čáru. První dítě v řadě z každého družstva si lehne na vozík na břicho a na povel vyučujícího pomocí odrážení rukou projede vytyčenou trasu kolem cílové mety zpět na start, kde předá vozíček dalšímu dítěti. To pokračuje v závodě stejným způsobem. Vítězí to družstvo, které bude první v cíli po vystřídání všech dětí na vozíčku.

6 Hry s balančními čočkami, ježky a lavičkami

6.1 Překážková dráha

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rovnováhy, odrazové síly a koordinace pohybů
Počet dětí: dvě skupiny po deseti dětech
Pomůcky: balanční čočky, ježci a lavičky
Prostorová organizace: tělocvična

Pravidla hry
Vyučující postaví překážkovou dráhu z balančních čoček, ježků a laviček. Děti se po družstvech postaví do zástupu na startovní čáru. Jejich úkolem bude projít celou překážkovou dráhu. Rozestupy mezi dětmi by měly být asi deset metrů. Každé družstvo má svoji dráhu. Na první lavičku budou děti snožmo vyskakovat z boku, na balančních čočkách se budou snažit udržet se cca 3 vteřiny. Druhou lavičku přeručkují tak, že si na ni lehnou na břicho a oběma rukama se budou přitahovat. Ježky potom přejdou (nejlépe na boso). Překážkovou dráhu je možné obohatit o další úkoly, jako je kotoul na žíněnce, podlezení nebo přeskočení branky apod.

Závěr

Všechny tyto hry se nelépe aplikují v tělocvičně nebo v přírodním prostředí. Děti nejvíce baví hry s padáky. Vzhledem k tomu, že je to celkem netradiční náčiní, děti tyto hry hrály s velikým zájmem a užily si u nich legraci. Také koberečky jsou velice oblíbené. Nedoporučoval bych hry s koberečky pro děti mladší než pětileté, nemají totiž v nohou a rukou dostatečnou sílu. Tradiční formou zábavy u dětí předškolního věku jsou honičky všech druhů, při nichž se pobaví i vyběhají. Při soutěžních hrách jsem dbal na to, aby děti byly vždy dobře motivovány a aby soutěživost byla zdravá. Pokud by děti nebyly dobře motivované, mohly by jim hry spíše ublížit než pomoci. Věřím, že si z pestré škály her vyberete a že se děti při nich budou bavit.

Literatura a použité zdroje

[1] – http://pf.ujep.cz/~blaha/dphhon01.htm. [cit. 2010-12-31].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
31. 12. 2010
Velmi inspirující příspěvek pro učitelky mateřských škol. Velké množství námětů pečlivě a přehledně zpracovaných jistě učitelky využijí.

Hodnocení od uživatelů

Dagmar Csatová
31. 12. 2010, 18:46
I za tento počin dávám palec nahoru. Využijeme nejen v připravované škole v přírodě. DC

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Startovní a cílové mety, koberečky, vozíčky, padáky, lavičky, balanční čočky, ježci, míče

Vazby na materiály do výuky: