Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Mezinárodní projekt Comenius – partnerství škol
Odborný článek

Mezinárodní projekt Comenius – partnerství škol

22. 4. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Miroslava Strakatá

Anotace

Příspěvek umožňuje pedagogům a pedagožkám nahlédnout do mezinárodního projektu Comenius – partnerství škol. Vzhledem k jeho úspěšnému průběhu bych se ráda podělila o zkušenosti z projektu. Příspěvek je inspirací pro učitele a učitelky, kteří chtějí podobný projekt uskutečnit.

Ráda bych se podělila o zkušenosti z projektu Comenius – partnerství škol, jehož jsem byla po celou dobu trvání koordinátorkou za českou mateřskou školu. Tříletý projekt, který probíhal ve školním roce 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 byl velmi úspěšný a získal rovněž ocenění Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Národní agentura projekt zastřešovala a jejím prostřednictvím nám byly po úspěšném dvoukolovém schválení projektu na národní a mezinárodní úrovni poskytnuty finanční prostředky z EU na realizaci projektu.

Hlavní náplní projektu, který nesl název „A Sense of Natue“, bylo získávání poznatků a vědomostí dětí z oblasti živočišné a rostlinné přírody. V tomto směru jsme po celé tři roky spolupracovali s mateřskou školou z Norska, Slovinska, Litvy, Chorvatska a první rok také s mateřskou školou z Velké Británie. Chorvatská MŠ byla pouze v roli „tichého partnera“ vzhledem ke skutečnosti, že se k projektu připojila až po jeho schválení. Musím však podotknout, že i přes tento fakt byla tato MŠ zcela vyrovnaným partnerem a podílela se svou činností, nápady i zaujetím na stejné úrovni jako ostatní mateřské školy zapojené v projektu. Naše mateřská škola úzce spolupracovala od r. 2003 s Ochranou fauny České republika. Ta se vzhledem k velmi dobrým zkušenostem týkajících se zmíněné spolupráce stala v projektu Comenius naším asociovaným partnerem.

Na každý školní rok jsme plánovali s našimi kolegyněmi ze zahraničních mateřských škol environmentální program, který vycházel z hlavního společného tématu a probíhal v každé zemi dle podmínek každé konkrétní mateřské školy, dle jejích specifik, možností, kreativity učitelek i dětí a dalších okolností ovlivňujících průběh projektu. Tím vznikaly různé diferenciace, což dělalo průběh projektu zajímavějším. O průběhu projektu jsme se pravidelně informovali prostřednictvím internetu, děti si vzájemně vyměňovaly výkresy a výrobky z přírodnin, fotografie z projektových činností apod. Učitelky se kromě pravidelné  korespondence prostřednictvím e-mailů setkávaly na partnerských schůzkách, které probíhaly v některé ze zúčastněných mateřských školek. Povinné partnerské schůzky, na které jsme si připravovali prezentace o průběhu projektu, se konaly 1x za půl roku a uskutečnily se postupně ve všech školkách zúčastněných zemích.

Za poznáním živé a neživé přírody jsme vedli děti především hrou, vlastními zkušenostmi a prožitky. Díky tvůrčímu přístupu si děti uvědomovaly souvislosti a zákonitosti přírody, prohlubovaly si logické uvažování. Velkou výhodou pro realizaci projektu byla obklopující rozmanitá příroda v bezprostřední blízkosti mateřské školy. Budova MŠ se nachází na vyvýšeném místě, stranou od vesnice, kterou obklopuje velká ovocná zahrada, na níž navazuje velká ovocná zahrada, les, pole, louky.

Nechci zde popisovat podrobně celý projekt, chtěla bych pouze některými aktivitami a souvisejícími fotografiemi nastínit jeho průběh.

Hlavní cíle projektu:

 1. prostřednictvím živočišné a rostlinné přírody podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy mezi dětmi různého věku, potřebu sounáležitosti, spolupráce a pomoci
 2. podněcovat zdravý vývoj vycházející z individuálních potřeb každého dítěte
 3. rozvíjet radost dětí z poznání a podporovat potřebu poznávat nové
 4. základní předpoklady pozdějšího vzdělávání – učit děti pracovat s  informacemi
 5. učit děti chápat, že změny způsobené lidskou činností  mohou životní prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 6. zkoumat přírodu v blízkém okolí pozorováním a vlastními zkušenostmi
 7. rozvíjet smyslové vnímání a umět při různých činnostech smysly používat
 8. vést děti ke kladnému postoji a lásce k rostlinám, zvířatům a přírodě, která je obklopuje, učit se vztahům mezi živými bytostmi
 9. prostřednictvím multikulturních zážitků rozvíjet u dětí občanské kompetence. Děti se setkávají s odlišnými kulturami, ale zároveň poznávají a vnímají své vlastní. Ačkoli my všichni máme rozdílný jazyk, jídlo a kulturu, jazyk hry je stejný na celém světě. Prostřednictvím her se budeme vzájemně poznávat.
 10. zdokonalování cizích jazyků u pedagogů a podporování zájmu dětí o učení cizích jazyků.

Příklad ročního plánu vycházejícího z projektu Comenius:

 • Roční plán pro školní rok 2008/2009
 • Lifelong Learning Programme Comenius – School Partners
 • Project: A Sense of Nature – Animals
 • Smysly v přírodě zvířata
 • Školní rok 2008–2009

MĚSÍC

POPIS AKTIVIT

DULEŽITÉ DATUMY

CÍLOVÁ SKUPINA

Září

Učení o partnerských zemích – pomocí atlasů, map, globusu a internetu.

Hledáme a porovnáváme země našich kamarádů, která je nejblíže, nejdále, která je ve vnitrozemí, přímořská, velikost, tvar, geografický povrch, město nebo oblast našich kamarádů, hlavní město, státní vlajka.

Děti

Učitelky

Říjen

2008

Pozorování zvířat a učení o zvířatech

Představení loutky kočičky KYTY v mateřských školách – kočička přináší knihu do každé mateřské školy a stává se kamarádkou dětí v průběhu celého školního roku.

Kniha slovinské autorky Lily Prap: Why?

Aktivity vycházející ze slovinské dětské knihy o zvířatech.

Děti

Učitelky

Asociovaný partner

Listopad

2008

Stavění přístřešků pro zvířata

 • Hledání zvířecích domečků
 • Stavění domečků pro zvířátka

Aktivity vycházející ze slovinské knihy o zvířatech.

Děti

Učitelky

Asociovaný partner

Prosinec

2008

První krok: Péče o zvířata

Vyrábění a posílání vánočních přání

Aktivity vycházející z chorvatské knihy o zvířatech.

1. 12. 2008

Chorvatská pohádka

25. 12. 2008

1. evaluace

Zhotovení a poslání

Vánoční přání

Děti

Učitelky

Přírodovědní odborníci

(zoologové, myslivci)

 

Leden

2009

Péče o zvířata v našem okolí.

Aktivity vycházející z chorvatské dětské knihy o zvířatech.

Děti

Učitelky

Asociovaný partner

 

MĚSÍC

POPIS AKTIVIT

DULEŽITÉ DATUMY

CÍLOVÁ SKUPINA

Únor

2009

Péče o zvířata v našem okolí.

Aktivity vycházející z norské pohádky o zvířatech.

 

1. 2. 2009

Norská pohádka

 

Děti

Učitelky

Asociovaný partner

Březen

2009

Společenské, vzdělávací a další hry o zvířatech.

Činnosti vycházející z norské pohádky o zvířatech.

Celý měsíc

Výměna společenských, vzdělávacích a dalších her o zvířatech – e-mailem.

Děti

Učitelky

Asociovaný partner

Duben

2009

Vše o hmyzu.

Činnosti vycházející z české pohádky o zvířatech.

1. 4. 2009

Česká pohádka

Děti

Učitelky

Asociovaný partner

Květen

2009

Návštěva Stanice s handicap. zvířaty

2. evaluace (powerpointová prezentace na projektovém setkání v České republice).

Aktivity vycházející z české pohádky o zvířatech.

1. 5. 2009

Litevská pohádka

23. 5. – 27. 5. 2009

Projektové setkání
v České republice, představení 2. evaluace.

Děti

Učitelky

Asociovaný partner

Rodiče

Červen

2009

Závěrečné projektové aktivity: každá zúčastněná země pošle obrázky tří (autentických) zvířat
a jejich stručný popis.

Škola uspořádá výstavu pro rodiče a další hosty.

3. evaluace.

Činnosti vycházející z litevské pohádky o zvířatech.

1. 6. 2009

Hra: Zvíře

Vzpomínka, paměť.

25. 6. 2009 poslední očekávané datum pro poslání 3. evaluace.

Děti

Učitelky

Rodiče

Červenec

2009

Závěrečná evaluace celého projektu.

Činnosti vycházející z litevské pohádky o zvířatech.

Ukončení závěrečné zprávy projektu.

Děti

Učitelky

Rodiče

Místní komunita

Stručně zmíněné některé vzdělávací činnosti realizované v prvních dvou letech:

 • všeobecné seznamování s přírodou a nacházení cesty respektu a lásky k ní
 • sbírání přírodnin v lese a jejich smyslové zkoumání, učíme se je znát, pojmenovat a správně přiřadit (plody, listy, stromy, keře apod.), učíme se vnímat jejich rozdíly
 • přírodniny balí děti do krabic a posílají kamarádům do partnerských zemí
 • do naší MŠ postupně chodí balíčky s přírodninami od kamarádů z partnerských mateřských škol, každý balíček děti vybalují, zkoumají došlé přírodniny, porovnávají, zda se jsou stejné jako v naší zemi, zda se liší a do jaké míry se liší
 • děti si dělají výstavu z došlých přírodnin a přiřazují další indicie daných zemí – státní vlaječky, znaky, výkresy a fotografie od svých zahraničních kamarádů
 • získávání poznatků a informací o partnerských zemích
 • vzájemná výměna vánočních přání vyrobených z přírodnin
 • péče o zvířata – děti uspořádaly „Vánoce pro zvířata“ – do lesního krmelce donesly žaludy, kaštany, obilí, mrkev, seno apod. Stromek v lese ozdobily řetízky ze sušených jablek a jeřabin, které samy navlékly.
 • pravidelná péče o ptáky v zimě – sypání semínek do krmítek na zahradě MŠ
 • beseda se členy mysliveckého sdružení
 • návštěva veterinární stanice a beseda se zvěrolékařem
 • výroba ptačích budek a jejich následné rozvěšení za pomoci rodičů na stromy na školní zahradě
 • stavění přírodního přístřešku v okolí mateřské školy
 • seznamování dětí s dětmi z partnerských MŠ prostřednictvím videonahrávky s národními písněmi dětí, tanečků, pohádek, her apod.
 • sbírání rostlin v okolí MŠ – na zahradě, na louce, u lesa, na poli – počátek tvorby herbáře
 • tvorba herbáře probíhala v průběhu celého školního roku – děti se svými činnostmi postupně seznamovaly s celým procesem tvorby herbáře – sbírání rostlin, lisování, připevňování na papír, popisky, identifikace rostlin apod.
 • děti pečovaly o květiny v mateřské škole a získávaly o nich poznatky – pěstování některých rostlin od semínek, učily se znát části rostlin (od kořene ke květu), praktickými činnostmi získávaly vědomosti o potřebných podmínkách květin k jejich růstu
 • výtvarné a tvořivé činnosti z rozličných materiálů tématicky zaměřených na rostlinnou přírodu
 • získávání poznatků dětí o využití rostlin – kuchyni, barvení, léčení apod.
 • aktivita s dětmi „Jak se peče chleba“ – seznamování s procesem pečení chleba – od obilí ke chlebu. Pečení chleba v mateřské škole. Následná návštěva dětí v soukromé pekárně – výrobně, seznamování s tím, jak se peče chleba  další produkty z mouky.
 • exkurze do zahradnictví – výklad a prohlídka celého areálu zahradnictví
 • výlet dětí, jejich sourozenců a rodičů do botanické zahrady – prohlídka venkovních květin a rostlin a rostlin ve sklenících – výklad botanika
 • péče o záhonky na zahradě MŠ, pěstování rostlin a péče o ně – děti rostliny sázely, zalévaly, pomáhaly okopávat, plít, učily se estetické úpravě zahrádek
n

1. Environmentální vzdělávání dětí se často uskutečňovalo v zahradním altánu
Autorka © Miroslava Strakatá

m
2. Ve spolupráci s OFČR děti vyrobily krmítka pro ptáky, která jsme rozmístili na zahradě mateřské školy
Autorka © Miroslava Strakatá
x
3. Z okna mateřské školy děti pozorovaly, zda létají do krmítek někteří ptáci, které mají děti na obrázcích
Autorka © Miroslava Strakatá
a
4. Obrázky ptáčků, které děti viděly na krmítku, umisťovaly do krmítka na nástěnce
Autorka © Miroslava Strakatá
v
5. Zahrádky dětí
Autorka © Miroslava Strakatá
v
6. Na záhoncích děti pěstovaly různé bylinky
Autorka © Miroslava Strakatá
t
7. Děti vyráběly housenky
Autorka © Miroslava Strakatá

Během trvání celého projektu jsme spolupracovali rovněž s odborníky:

 • Ochrana fauny České republiky byla od počátku projektu asociovaným partnerem naší mateřské školy. Za tuto organizaci se velmi aktivně podílela na projektových činnostech RNDr. Petra Nová, Ph.D., která rovněž zajišťovala každý měsíc vzdělávací program pro děti související tematicky s projektovými aktivitami.
 • Spolupracovali jsme rovněž s mysliveckým sdružením „Žďár“ Smilkov, jehož členové přicházeli za dětmi s poutavými besedami a různými ukázkami vycházejícími z jejich činnosti. Svým vyprávěním jim předávali nejen poznatky z myslivecké oblasti, ale současně vedli děti k zájmu o přírodu.
 • Několikrát v každém školním roce jsme s dětmi navštěvovali Stanici s handicapovanými živočichy v blízkých Voticích, kde měly děti možnost prohlédnout si i zraněná zvířata, vyslechnout od zaměstnanců Stanice, jakým způsobem ke zranění přišli a co mohou lidé udělat obecně proto, aby se zvířata podobným zraněním vyvarovala. Při dalších návštěvách mohly děti pozorovat, jak se která zvířata uzdravují a která se mohou vrátit do volné přírody a která by tam již nepřežila.
 • Na návštěvy Stanice s handicapovanými živočichy plynule navazovala návštěva veterinární ordinace, kde se děti prohlédly různý zdravotnický materiál, a zvěrolékař jim vysvětlil, jaká jsou nejčastější zranění a nemoci různých zvířat a jakým způsobem je léčí.
 • Další spolupráce se týkala odborníků z oblasti rostlinné přírody – botanici, profesionální zahradníci apod.

Spolupráce s odborníky měla mnohá pozitiva. Především umožnila dětem nahlédnout na přírodu z více stran a získat tak větší množství poznatků, informací a zkušeností, které si mohly utřídit a zafixovat během dalších environmentálních činností.

f
8. Beseda s myslivci
Autorka © Miroslava Strakatá
f
9. Návštěva Stanice s handicapovanými živočichy
Autorka © Miroslava Strakatá
f

10. Děti se učily vztahu ke zvířatům
Autorka © Miroslava Strakatá

a
11. Děti a zvířata
Autorka © Miroslava Strakatá
12. S dětmi jsme navštívili botanickou zahradu
Autorka © Miroslava Strakatá
s
13. Botanická zahrada
Autorka © Miroslava Strakatá
r
14. Botanická zahrada
Autorka © Miroslava Strakatá
m
15. V botanické zahradě mohly děti pozorovat kromě rostlin také některé živočichy, například želvy a papoušky
Autorka © Miroslava Strakatá

Prezentace projektu:

 • V průběhu celého školního roku byla stálá expozice projektu v prostorách mateřské školy pro rodiče dětí a další hosty, byla stále aktualizována.
 • Na konci každého školního roku byla velká výstava projektových aktivit  za uplynulý rok spojená s prezentací pro rodiče a veřejnost. Expozice výstavy byla ve vnitřních prostorách MŠ, na zahradě MŠ a v prostorách Obecního úřadu.
 • Veřejnost jsme dále informovali o projektu prostřednictvím článků v regionálním tisku a odborných časopisech.
 • Ústní formou jsme projektové zkušenosti šířili při různých setkáních mezi ředitelky a učitelky mateřských škol.
 • Na podzim 2009 vydalo nakladatelství Computer média knihu pod názvem Pojďte s námi do přírody, jejímž obsahem jsou environmentální činnosti dětí praktikované v průběhu projektu. Autorkou knihy je Miroslava Strakatá, ředitelka MŠ Heřmaničky, která byla současně koordinátorkou projektu za českou MŠ.
d
16. Prezentace projektu – Slovinsko, Chorvatsko.
Autorka © Miroslava Strakatá
s
17. Prezentace projektu – Norsko, Litva
Autorka © Miroslava Strakatá
v
18. Prezentace projektu – Česká republika  a asociovaný partner OFČR
Autorka © Miroslava Strakatá
l

19. Prezentace projektu v prostorách obecního úřadu
Autorka © Miroslava Strakatá

Ocenění projektu:

 • V průběhu tříletého projektu jsme se pravidelně zúčastňovali projektových seminářů pořádaných Národní agenturou, kde jsme v powerpointové podobě prezentovali průběh našeho projektu. Na několika těchto seminářích byla prezentace našeho projektu hodnocena jako jedna z nejlepších a oceněna drobnými dárky.
 • Miroslava Strakatá, ředitelka MŠ a koordinátora projektu, se zúčastnila v rámci evropského Týdne programu Comenius literární soutěže na téma Kniha a vzdělání, kde se v kategorii učitelů umístila na druhém místě.
 • Úspěch projektu dokládá fakt, že byl po svém ukončení v roce 2009 celkově hodnocen Národní agenturou jako výborný a rovněž byl vybrán jako příklad dobré praxe na propagační a informační DVD Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Záznam o průběhu zmíněného projektu A Sense of Nature byl vysílán v televizi (ČT 1) v únoru 2009.
c
20. Vyhlášení výsledků a předání cen zástupci Naep a MŠMT v literární soutěži u příležitosti Comenius Week na výstavě Svět knihy v Praze 2009
Autorka © Miroslava Strakatá

Závěr:

Práce na projektu  v jeho celém průběhu byla velmi zajímavá a profesně i osobnostně velmi přínosná. Vzhledem ke skutečnosti, že tento projekt probíhal na jednotřídní mateřské škole s počtem dětí 28 a pouze 2 pedagogických zaměstnankyň, znamenal v mnoha ohledech také velkou časovou a pracovní zátěž, a to především pro mne, jako v té době ředitelku MŠ a zároveň realizátorku a koordinátorku celého projektu. Musím však podotknout, že velmi silnou oporou byla RNDr. Petra Nová, Ph.D., která se, jako zástupce asociovaného partnera OFČR, na průběhu projektu podílela velmi aktivně. Společně jsme plánovali, realizovali a hodnotili aktivity pro děti, připravovali prezentace pro partnerské mateřské školy a pro místní komunitu, organizovali partnerskou schůzku v ČR a pracovali na dalších záležitostech spojených s projektem.

Všechna úskalí však vyvážil fakt, že nám projekt přinesl nové zkušenosti jak v profesním rozvoji, tak i s řízením projektu, motivoval nás zdokonalovat se ve výuce nejen pracovního jazyka angličtiny, ale okrajově poznávat rodné jazyky našich partnerů a s tím i jejich kulturu, zvyky a tradice a jejich mentalitu. Jsme z tolika různých zemí, více či méně odlišným vzdělávacím systémem i národní kulturou, z různých světových stran, a přesto jsme nalezli společnou řeč, společný zájem, společné téma. Byli jsme si tak vzdálení a přitom tak blízcí!

Přesto, že se projekt  týkal práce s dětmi předškolního věku, věřím, že si přínos ze spolupráce s kamarády z Evropy a z činností vyplývajících z projektu odnesou do budoucího života. Děti získaly povědomí, že kamarády, se kterými si můžeme rozumět, můžeme mít relativně i hodně daleko, získaly nepřeberné množství poznatků a vědomostí o přírodě, která nás obklopuje. Nové poznatky získávaly zejména prostřednictvím hry, vlastním zkoumáním, pozorováním, experimentováním a kooperativním tvořením. Cílem nebylo vychovat z dětí přírodovědce, ale naučit je vnímat přírodu, chápat její důležitost a zranitelnost, získat k ní pozitivní vztah a chovat se k ní s respektem a láskou.

Poděkování:

Chtěla bych poděkovat celému Comenius týmu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy za velkou podporu v průběhu celého tříletého projektu. Při osobních jednáních i při projektových seminářích jsem se vždy setkala s velkou vstřícností a ochotou poradit, s předáváním fundovaných informací a v neposlední řadě také s  vyjádřením jejich morální podpory v okamžiku mé nelehké životní situace.

Děkuji za to, že jsem měla možnost spolupracovat nejen se skutečnými profesionály ve svém oboru, ale i s velmi příjemnými a empatickými lidmi. Pokud budu mít v budoucnu možnost realizovat další podobný projekt a spolupracovat s Národní agenturou, určitě tuto možnost využiji.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Strakatá

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 4. 2011
Pěkný, zajímavý a inspirativní příspěvek.

Hodnocení od uživatelů

Marek Lauermann
22. 5. 2011, 15:06
Příspěvek je velmi dobrým příkladem toho, jak lze uchopit environmentální vzdělávání v MŠ. Zároveň je velmi návodný v tom, jak pojmout tvorbu a realizaci projektu, navíc v mezinárodní perspektivě. Mohl by být povzbuzením pro ostatní školy a to nejen mateřské. 

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Exkurze, Učebna v přírodě, Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí