Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Finanční gramotnost - příklady dobré praxe
Odborný článek

Finanční gramotnost - příklady dobré praxe

Anotace

Tento příklad dobré praxe má vést žáky k zamyšlení nad tím, jak ovlivnit své chování a jednání v budoucím životě - na jaké spotřební zboží či služby jsou si ochotni půjčit i nemalé částky a podstatně tak ovlivnit vývoj svého života na řadu následujících let.

Střední škola České Velenice je malá škola venkovského typu, kde se ve školním roce 2010/2011 učí přibližně 200 žáků. Zaměření školy je především na železniční dopravu. Cílovou skupinou pro příklady dobré praxe jsou žáci maturitního oboru, ale také učni oboru zámečník, železničář. Žáci v obou skupinách mají během studia na SŠ České Velenice nedostatek finančních prostředků. Toto je zapříčiněno tím, že pracovních příležitostí v oblasti jižních Čech, odkud pochází většina našich žáků, je málo. Průměrné platy jejich rodičů jsou poměrně nízké a sociální zázemí není často na vysoké úrovni. Tito žáci jsou pod tlakem masmédií (televize, časopisy atd.), která jim předkládají názor, že žít na dluh je prostě normální (často to vidí i u svých rodičů), a proto jsou poměrně snadnou kořistí firem, které legálně či nelegálně půjčují peníze. Vzhledem k tomu, že po ukončení školy budou již všichni plnoletí, je tu velké nebezpečí životních katastrof.

Dobrou praxi iniciovala skupina pedagogů školy z důvodů potřeby upozornit žáky na tyto jevy, dříve než opustí školu a budou moci plně využívat všech výhod i nebezpečí života dospělých. Škola spolupracuje v této oblasti s Úřadem práce Jindřichův Hradec. Pravidelně 1x ročně je organizována přednáška pracovníků úřadu, při níž je osvětlena problematika nezaměstnanosti, nároky na podporu v nezaměstnanosti, nároky zaměstnavatelů na zaměstnance atd.

Přípravná fáze příkladů dobré praxe spočívá v tom, že v průběhu II. a III. ročníku studia maturitního oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou žáci postupně seznámeni s teoretickými vědomostmi v oblasti ekonomie finančních produktů. Tyto jejich vědomosti jsou pravidelně, vždy po ucelených kapitolách, většinou formou písemných testů přezkušovány. Vždy však musí odpovídat na testové otázky připravené pedagogem. Proto chceme využít vlastního (jistě kreativního) myšlení žáků. Toto výhledově souvisí se závěrečnými samostatnými písemnými pracemi žáků 4. ročníku a praktickými maturitami, které jsme úspěšně již vyzkoušeli u žáků maturujícího 4. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy.

Příklad: Žáci mají nedostatek finančních zdrojů (hrubý měsíční výdělek bude 20 500,- Kč). I přes varování rodičů a učitelů si chtějí půjčit určitou částku (žák si sám vybere výši částky), pedagog ji bude korigovat nebo určí sám (cca 200 000 Kč ). Někteří žáci nemají jasnou představu, co je pro ně nezbytnou věcí nebo službou. (Každý žák si vybere, co je pro něho nejdůležitější.) Vybere si banku nebo jiný peněžní či nepeněžní ústav. (zdůvodní své rozhodnutí - vhodnost úvěru) Posoudí způsoby zajištění úvěru, možnosti splácení a vysvětlí jak se vyvarovat předlužení. Vysvětlí způsoby stanovení jednotlivých úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN (http://cs.wikipedia.org/wiki/RPSN).

1. hodina

Vysvětlit žákům co jsou špatné a co dobré dluhy. Uvést příklady. Špatný dluh je drahý dluh, který není těžké si pořídit. Příkladem jsou nejrůznější spotřebitelské úvěry, kontokorent. Tyto půjčky jsou zpravidla velmi drahé, neboť mají vysoké poplatky a úroky. Dobrý dluh se pozná se podle toho, že úroková sazba půjčky včetně všech poplatků je nižší než úrok, který můžete získat investicemi (nechat v diskuzi toto žáky posoudit).

2. hodina

Jak vysokou částku si lze půjčit, aby nedošlo k předlužení. (To může nastat tehdy, jestliže má osoba více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek.) Porovnejte průměrné mzdy v Jihočeském kraji z hlediska předpokládaných vykonávaných profesí s ohledem na domácí rozpočet. Vysvětlete pojem „Dluhová past“. (Pokud dobře nezvážíte své finanční možnosti, schopnost splácet, lehce se může stát, že se ocitnete v tzv. dluhové pasti. Budete se pohybovat v začarovaném kruhu dluhů a nových půjček na zaplacení těch starých.)

3. hodina

Provést individuální výběr jednotlivými žáky a zjistit, na co je žák ochoten si půjčit a kolik. Zde pedagog  musí předem zdůraznit, jak si neudělat špatné dluhy:

  • Na běžné spotřební zboží si vytvořte pomocí finančního plánu rezervu.
  • Nekupujte na dluh, co rychle užijete a dlouho splácíte.
  • Na dluh kupujte jen to, co v případě nouze můžete prodat.
  • Dluh je jistota, vaše budoucí příjmy nejistota.

4. hodina

Posoudit způsob zajištění úvěru (Cílem je řádné splacení úvěru, včetně zisku.), vysvětlit rozdíly úrokových sazeb u bankovních či nebankovních subjektů (Velice podrobně porovnejte jednotlivé nabídky.), vysvětlit rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN.

Na vypracování zadané práce navrhuji cca 1-2 týdny, písemně v textové formě (minimální požadavek pedagoga). Z důvodu zdokonalování práce na počítači je vhodné vypracovat prezentaci v programu PowerPoint. Následně žák veřejně před celou třídou svoji práci obhajuje a zdůvodňuje v délce cca 5-10 minut. V následné diskuzi řízené pedagogem se vyjadřují žáci k prezentované práci. Na závěr všechny práce pedagog zhodnotí, vyzdvihne klady a upozorní na nedostatky a ohodnotí známkou. Jedná se vždy o individuální přístup pedagoga, o jeho životní a podnikatelské zkušenosti.

Určitou nadstavbou především pro žáky maturitních tříd je využití půjčky na určitý podnikatelský záměr žáka. Jedná se již o vyšší typ úvahy, kde je nezbytné tvůrčí myšlení a reálný odhad skutečnosti po ukončení studia.

Realizace a postup pro vedení podnikatelského záměru je stejný.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Břetislav Grammetbauer

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 11. 2010
Zajímavý příklad, který může najít své místo ve výuce i na jiných školách.

Hodnocení od uživatelů

Vladimír Helešic
1. 12. 2010, 14:07
Článek působí dobře a obsahuje klíčové kompetemce, které chce pedagog ve výuce dosáhnout. Ale přesto bych doporučoval spíš než návštěvu ÚP, tak návštěvu banky. V ní by se mohli žáci seznámit s konkrétní nabídkou produktů, požadavcích na ně a případně s jejich zajištěním.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence LM
  • Matematické kompetence
  • nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení;