Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozvoj klíčových kompetencí ve výuce cizího jazyka je opravdu klíčový
Odborný článek

Rozvoj klíčových kompetencí ve výuce cizího jazyka je opravdu klíčový

23. 10. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Alena Podepřelová

Anotace

Náměty pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce cizích jazyků na I. a II. stupni ZŠ (využitelné i na gymnáziu). Praktické náměty vycházejí z výuky němčiny, ale lze je aplikovat ve výuce kteréhokoliv cizího jazyka.

Cílem jazykové výuky podle RVP ZV by neměla být výuka gramatiky, výuka slovíček a bezduchá reprodukce učebnicových textů, ale rozvoj klíčových kompetencí žáků. To je základem pro kvalitní vzdělávaní.

Kompetence k učení
 • Žáci si mají od první vyučovací hodiny osvojovat efektivní strategie vedoucí k zvládnutí CJ - vedeme je prostřednictvím zajímavých a různorodých metod k aktivnímu učení během hodiny - žáci by si na I. stupni měli ve škole osvojit správnou výslovnost, z velké části zapamatovat novou slovní zásobu, z velké části pamětně naučit texty písniček, říkanek, pochopit základní gramatické struktury prezentované komunikativní formou.
 • Žáky II. stupně je třeba naučit, aby si poznatky získané ve škole prohlubovali při práci doma - zadávání samostatné práce na rozvoj daného tématu.
 • Žáky systematicky vedeme ke správné orientaci v učebnicích a dalších materiálech - slovníky, čítanky, doplňkové texty, časopisy - osvojují si pokyny a termíny související s jednotlivými typy cvičení a textů, učí se ovládat abecedu a hledání v abecedním seznamu (není možné, aby žáci v rámci výuky CJ pracovali pouze s jednou učebnicí a pracovním sešitem).
 • Žáci mají být vedeni ke schopnosti využívat analogie, odhadovat význam neznámých výrazů podle známých a dříve osvojených, orientovat se v novém neznámém textu poslechovém či čteném - nezbytné pro komunikaci.
 • Žákům musí být dána příležitost v praxi pochopit přínos osvojení CJ - při práci s časopisy, na internetu si musí vyzkoušet možnost rozšířit si znalosti z různých oborů (kultura, sport, příroda apod).
Kompetence k řešení problémů
 • Žáci na I. stupni se učí pracovat s různými typy cvičení - je nutné, aby zpočátku alespoň pasivně zvládali cizojazyčné pokyny v materiálech, se kterými pracují - učitel by je měl vést jen omezenou dobu, později by žáci měli pracovat bez vysvětlování (jen s individuální podporou) a dalších komentářů.
 • Projektové vyučování - žáci se učí vyhledávat informace z různých zdrojů, vyhodnocovat je a zpracovávat (např. Mein Ferienland - žáci zpracovávají nejrůznější údaje o zemi, kterou si vybrali, možnosti cestování, ubytování, ceny, aktuální témata - Fußballweltmeisterschaft - shromažďování a vyhledávání informací o pořádající zemi, stadiony jako dějiště zápasů, účastnické země, sledování soutěže, vyhodnocování výsledků).
 • Velmi vhodné je použít opakovaně již jednou vyřešený problém na jiné téma - žáci si ověří v praxi, jakého pokroku dosáhli, oč snazší je jejich další práce - průběžné zařazování miniprojektů do výuky.
Kompetence komunikativní
 • Základním motem rozvoje komunikativních kompetencí žáků by mohla být parafráze na známé české rčení "Mluviti stříbro, mlčeti zlato". Ve výuce cizího jazyka je právě mluvení oním pomyslným zlatem, každé mluvení, byť i s chybami a neobratnostmi, je lepší než pasivní mlčení.
 • Žákům proto vytváříme dostatečné množství komunikativních situací, aby byli "nuceni" vyjadřovat samostatně svůj názor, svoje mínění, myšlenky (volba impulsů k rozvoji mluvení a psaní - ne pouze otázky, ale obrázky, nedokončené věty, začátek zajímavého příběhu, předmět, který ožívá a mluví apod.).
 • Důležitá je komunikace učitel - žák: učitel doprovází svůj projev gesty, mimikou a názornými pomůckami, pokyny pro žáky jsou jednoduché, jednoznačné a srozumitelné - učitel je součástí jazykové skupiny, účastní se všech aktivit, žáci ho v podstatě napodobují, navazují na něj (důležitý psychologický moment).
 • Učitel musí vymýšlet pro žáky přirozené situace, kdy budou mluvit nejen ve dvojici, ale ve trojici či ve větších skupinách.
 • Plánovitý a systematický rozvoj psaní žáků navazuje na počáteční rozvoj mluveného projevu poměrně brzy. Nejde však o formu doplňovacích cvičení v pracovním sešitě, automatické opisování či překlad, ale od počátku o jednoduché, ale přesto kreativní, zajímavé, zábavné psaní - žáky necháme, aby psaní doplňovali náčrtky a jednoduchými obrázky.
 • Vyučovací postup "opisování - doplňování - diktát - volné psaní" se jeví být nevhodný a demotivující. Je nutné co nejdříve začít s volným psaním - vyučování se přibližuje dětskému věku (stává se jeho součástí), staví do centra pozornosti zkušenosti dětí.

 • Příklady:
  Napiš všechna slova na téma škola, jaro, já, můj kamarád, náš pes...
  Napiš, co tě napadne při pohledu na obrázek (žáci mohou psát izolovaná slova, spojení, ale i věty - učitel nesrovnává výkony, ale hodnotí kladně všechny pozitivní výkony).


 • Žáci na I. stupni hrají jednoduché dialogy, didaktické hry, vyprávějí či dramatizují pohádky či jednoduché příběhy, zpívají a pohybem doprovázejí písničky.
 • Dialogy musí být zajímavé a aktuální (nutná možnost obměny - nefunkční, když všichni žáci předvádějí tentýž rozhovor), měly by vycházet z potřeb každodenního života.
 • Nezastupitelná role písniček (didakticky rozpracované) - žáci si jejich prostřednictvím osvojují obraty, lexikalizované gramatické jevy, které si velmi snadno a dlouho uchovávají v paměti.
 • Velkou pozornost věnujeme nácviku poslechu s porozuměním - volíme pestré, zajímavé a pro žáky zábavné prvky motivační i úkoly k porozumění, které žáci dále mohou rozvíjet - na základě poslechu se žáci učí nejen reprodukovat vyslechnuté, ale také je využít k dalšímu ústnímu či písemnému projevu.
 • Zaměřujeme se na aktuální a autentické typy textů a záznamů - učíme žáky pracovat s texty plakátů, oznámení, zpráv, mailů, vzkazů, zákazů a příkazů, pokynů k užívání, receptů, SMS zpráv.
 • Důležitá je volba textů vhodných pro mentalitu žáků - nelze volit stejná témata pro žáky na I. a II. stupni ZŠ - dospívající žáci se musí prostřednictvím jazyka dotýkat témat jim blízkých, např.: láska, přátelství, parta, rodinné vztahy, media, ochrana životního prostředí, drogy.
 • Podle možností využíváme s žáky online cvičení - žáci se učí reagovat v reálné situaci, musí současně řešit myšlenkový i jazykový problém.
 • Práce s internetem - žáci se učí nejen vyhledávat informace, ale i reagovat na výzvy (např. Světový den ochrany zvířat 2006), využívat aktuální nabídky (Den matek - aktuální nabídka online blahopřání) apod.
 • Zařazování práce s mimoučebnicovými texty - časopisy pro děti, mládež, říkanky, pohádky, básničky a písničky z různých čítanek.
 • Rozvoji komunikace v němčině výrazně pomůže učebnice "Fit in der deutschen Grammatik und Kommunikation", která obsahuje bohatý výběr komunikativních cvičení.
 • Žáci by se měli seznámit s velmi jednoduchými autentickými texty dětí z německy a anglicky mluvících zemí - mail, chat, krátký dopis, blahopřání, inzerát, SMS.
 • Ideální využití najdeme např. na http://www.schulweb.de/.
Kompetence sociální a personální
 • Od počátku by měly být do výuky zařazovány všechny sociální formy práce a efektivně střídány - frontální práce, práce ve dvojici, trojici, práce jednotlivce - důležité i pro udržení pozornosti žáků.
 • Role učitele se musí v průběhu výuky měnit - zpočátku je iniciátorem a organizátorem aktivit a jejich účastníkem (výuka začátečníků), později pouze dává impulsy a žáci se musí rozhodovat sami. Samostatně tvoří skupiny, rozhodují o tom, jakou roli kdo bude ve skupině mít - vhodné je stacionární učení (žáci pracují ve skupinách - rozdělí si úkoly s cílem dosáhnout co největší úspěšnosti).
 • Pro pokročilejší žáky je vhodné volit i formy diskusí, zamyšlení, hodnocení aktuálních témat každodenního života - východiskem může být článek v učebnici, časopise (Velmi podnětné texty lze najít v učebnici Spaß mit Max 3 - nakl. Fraus).
 • V hodinách cizího jazyka by měla vládnout přátelská a pohodová atmosféra - všechny členy jazykové skupiny spojuje snaha osvojit si cizí jazyk. Přísné zkoušení, stereotypní překladová cvičení, nadměrné testy a písemné zkoušky k tomu rozhodně nepřispějí. Učitel může hodnotit žáky na základě zajímavých a přitažlivých soutěživých a hravých aktivit, pozorováním, zaznamenáváním a hodnocením aktivního zapojení jednotlivců do výuky.
 • Velmi významnou roli hraje evaluace a autoevaluace - žáci by se měli učit hodnotit sebe, své spolužáky, to, jak se jim nejen líbila, ale i podařila hodina - jak byli aktivní, co budou muset zlepšit. Učitel by neměl tuto důležitou fázi hodiny vynechávat.
 • Velkým přínosem je i tvorba vlastního portfolia - žáci si shromažďují své písemné projevy, literární pokusy, miniprojekty a mohou sami sledovat svůj vývoj a pokroky.
Kompetence občanské
 • Žáci by si měli prostřednictvím CJ uvědomit i vlastní identitu - velmi vhodné jsou simulované situace, kdy žáci seznamují cizince se svou zemí, s památkami, kulturou, s městem, v němž žijí, se školou, rodinou - i zde lze využít nejrůznějších zdrojů, dostatečné množství doprovodného materiálu. Žáci by neměli připravovat bezduché referáty, které čtou, ale měli by podávat jednoduchý výklad na dosažené jazykové úrovni.
 • Prostřednictvím internetu mohou žáci sledovat aktivity jiných zemí/škol v oblasti problémů životního prostředí, ochrany zdraví, boje proti návykovým látkám - mohou být pro ně inspirací i k vlastním aktivitám - uspořádání diskuse, propagační kampaň za .../proti ...
 • Žáci mohou např. v rámci Světového dne ochrany zvířat zjistit informace o ohrožených druzích zvířat, mohou vytvořit plakáty a výzvy na podporu jejich zachování.
 • Žáci mohou vytvořit v cizím jazyce nabídku zvířat umístěných v útulku pro uveřejnění na internetu apod.
 • V rámci školy lze uspořádat "mezinárodní" kampaň proti kouření a drogám - uveřejnění burcujících informací, náměty pro zdravý způsob života - lze realizovat trojjazyčně (česky, anglicky, německy).
Kompetence pracovní
 • Nesmírně důležité je vedení žáků k samostatné práci s materiály podporujícími výuku CJ - práce se slovníky, gramatickými příručkami, vyhledávání zadaných témat v cizojazyčných časopisech, na internetu (v případě výuky dvou jazyků práce s materiály dvojjazyčnými, vynechání mateřského jazyka).
 • Vhodné je zadávání dlouhodobých úkolů - žáci musí pracovat samostatně, systematicky a cílevědomě, jejich hodnocení má potom větší váhu (anketa, průzkum okolí - využití volného času; nejoblíbenější sporty lidí v našem domě/ulici, co snídáme?, co čtou rodiny v našem okolí?).
 • Pozitivní motivací pro výuku CJ je, když žáci získávají informace z jiných vzdělávacích oblastí v rámci výuky CJ - např. zeměpisné poznatky (německy, anglicky mluvící země), literatura - spisovatelé, ukázky z děl v CJ, hudební a výtvarná výchova - skladatelé, hudební díla, poznatky z návštěv cizích měst (muzea, galerie).
 • K udržení motivace žáků by měla být výuka orientována na dosažení co nejvyšší úrovně znalostí - cílem by měla být příprava na vykonání mezinárodních jazykových zkoušek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Podepřelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Cizí jazyk 2. stupeň