Odborný článek

Hry v přírodě

23. 9. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Inspirativní článek „Hry v přírodě” slouží učitelkám a učitelům v mateřských školách jako zásobník pohybových a smyslových her, které lze využít při pobytu na školní zahradě, v přírodním prostředí i při pobytech ve školách v přírodě.

Inspirativní článek „Hry v přírodě“ nabízí soubor pohybových her, které najdou uplatnění jak v běžném denním vzdělávání v mateřské škole, tak především při pobytech v přírodě. Hry jsou přizpůsobeny dětem předškolního věku a všechny se mi v mé praxi velice dobře osvědčily. Pomocí těchto her lze rozvíjet všechny základní pohybové dovednosti jako je rychlost, obratnost, síla a vytrvalost.

Dynamická část

Každou hru je dobré zahájit tzv. dynamickou částí. Děti se posadí po obvodu kruhu, třeba na nějaký travnatý palouček a společně s paní učitelkou si určí pravidla hry, kterými se bude hra řídit. Připomeneme dětem zásady bezpečnosti a děti ke hře správným a účelným způsobem motivujeme. Jako základní činnosti na zahřátí organismu je dobré volit rozběhání, rozcvičení a protažení tak, abychom co nejvíce zahřáli svaly a připravili organismus na fyzickou zátěž. Na závěr dynamické části je vhodná pozvolná chůze s vydýcháním. Dynamická část by neměla přesáhnout dobu 5 minut.

Hlavní část

Na úvod hlavní části rozdělíme děti do skupin podle povahy hry a názorně předvedeme, jak bude hra probíhat (názornost v podobě předvedení samotné hry paní učitelkou je velmi důležitá a děti pak pravidla a průběh hry lépe pochopí). Následuje samotná hra (může být jedna nebo kombinace více her).

Relaxační část

Tato část se odehrává po ukončení samotné hry a úkolem činnosti v této části je zklidnit organismus. Osvědčily se mi dechové činnosti (vydýchání ve stoje), chůze po prostoru a pasivní ležení na zádech, kterým docílíme úplného zklidnění organismu. Můžeme si také říci, jak se jim hra líbila a co pro ně bylo nejtěžší.

Závěrečná část

Zhodnocení hry, ptáme se dětí, jaká jiná alternativa by se dala ve hře uplatnit, jakými prvky obohatit a naopak, co by ve hře vynechaly. Dětem jsem také připomenul, jak byla pro dosažení cíle důležitá vzájemná kooperace.

Na vodníka

Časová dotace: 5 minut.

Věková kategorie: 3 až 6 let.

Cíl: Rozvoj pohybových dovedností (rychlosti a obratnosti), koordinace pohybů.

Motivace: Tuto hru bych motivoval pohádkou „O vodníku Česílkovi“. Přišla velká voda a zaplavila vodníkovi rybníček. Děti mu teď pomohou vodu z rybníčka vylít.

Počet dětí: 10 až 12 v jednom družstvu.

Pomůcky: Dva kbelíky s vodou, dvě polévkové lžíce, startovní mety.

Pravidla hry:

Vyznačíme startovní čáru a naproti ní ve vzdálenosti cca 5 až 7 metrů umístíme dva kbelíky s vodou (pro každé družstvo jeden). Dvě stejně početná družstva dětí se postaví vedle sebe na startovní čáru. První dítě z každého družstva dostane do ruky polévkovou lžíci, kterou se bude snažit na jedno ponoření do kbelíku „vycáknout“ co nejvíce vody (v letních měsících můžeme dětem říct, že vodu mohou cákat i na soupeře). Poté, co první dítě z družstva doběhne zpět, předá lžíci dalšímu dítěti, a to pokračuje ve hře stejným způsobem. Vyhrává to družstvo, které v časovém limitu má méně vody ve kbelíku.

Letadlo

Časová dotace:  5 až 10 minut.

Věková kategorie: 6 let.

Cíl: Rozvoj smyslového vnímání, koordinace pohybů, orientace v prostoru.

Motivace: Letadlo se dostalo do mlhy a piloti musí doletět do cíle pouze za pomoci sluchového vnímání.

Počet dětí: 10 až 12 v jednom družstvu.

Pomůcky: Šátky na zavázání očí (podle počtu dětí ve družstvu), startovní a cílové mety, kužele.

Pravidla hry:

Děti rozdělíme do stejně početných družstev po cca 10 až 12. Jedno dítě z družstva bude navigátor, který si s ostatními dětmi ve družstvu dohodne povely, kterými je bude navigovat (pro zpestření hry jsem dětem zakázal používat povely doleva, doprava, dozadu a dopředu). Děti si tedy mohou zvolit nějaká zástupná slovíčka nebo zvuky např. doprava = slon, doleva = zebra apod. Na hrací ploše vytyčíme pomocí kuželů dráhu, kterou bude muset letadlo proletět (je vhodné volit širší dráhu, aby se do ní všechny děti vešly). Děti se postaví vedle sebe na startovní čáru a paní učitelka jim zaváže oči šátky. Navigátor se postaví do prostoru cíle na vyznačené, nejlépe vyvýšené místo (nesmí se však při navigaci pohybovat, aby děti nešly jen za jeho hlasem). Paní učitelka dá povel ke startu a zapne stopky. Navigátor pak má za úkol pomocí smluvených povelů navigovat děti (letadlo) a v co nejkratším čase vytyčenou dráhou je dovést do cíle. Až je první družstvo v cíli, nastupuje na start družstvo druhé a provádí to samé.

Na honěnou

Časová dotace: 3 až 5 minut.

Věková kategorie: 4 až 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti a obratnosti.

Motivace: Děti jsou pohádkové postavy a potřebují získat co nejvíce barevných fáborků na výzdobu svého domečku.

Počet dětí: 10 až 12 v jednom družstvu.

Pomůcky: Barevné fáborky z krepového papíru, kužele k ohraničení herního prostoru.

Pravidla hry:

Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev a každému členovi družstva přivážeme na levou ruku barevný fáborek (každé družstvo bude mít fáborek jiné barvy). Pomocí kuželů vytyčíme dostatečně veliký herní prostor (velikost volíme podle počtu všech hrajících dětí). Děti mají za úkol na znamení paní učitelky ve vymezeném prostoru strhnout všechny soupeřovy fáborky (dítě musí strhnout jeden fáborek, ten odnést na předem určené místo a pak se může opět vrátit do hry a strhnout další fáborek). Děti si mohou své fáborky jakýmkoli způsobem chránit, jen nesmí k ochraně používat rukou. Vítězí to družstvo, které strhne fáborky všem soupeřovým dětem.

Na želvičky

Časová dotace: 3 – 5 minut.

Věková kategorie: 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti, obratnosti a síly.

Motivace: Děti jsou želvičky a musejí se co nejrychleji dostat do moře.

Počet dětí: 10 až 12  (sudý počet) v jednom družstvu.

Pomůcky: Startovní a cílové mety, kužele na vytyčení herního prostoru.

Pravidla hry:

Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev (vždy sudý počet). Pomocí startovní a cílové mety vytyčíme start a cíl. Mezi startem a cílem vyznačíme pomocí kuželů hrací plochu. Jedno družstvo se připraví na start. Na povel paní učitelky, která zároveň měří čas, se snaží po chodidlech a rukou, zády k povrchu hrací plochy, dostat do cíle. Pokud se nějaká želvička dostane do cíle, vrací se zpět mimo vytyčené území během na start a činnost opakuje až do vypršení časového limitu. Úkolem druhého družstva je přenést co nejvíce želviček během jejich přechodu hrací plochou zpět na start (želvičku musí vždy uchopit 4 děti, dvě za ruce a dvě za nohy). Pokud takto přenesou želvičku zpět na start, ta může okamžitě pokračovat přes vytyčenou hrací plochu do cíle. Po uplynutí časového limitu si obě družstva role prohodí. Vítězí to družstvo, které vícekrát protne cílový prostor.

Pexeso

Časová dotace: 3 až 5 minut.

Věková kategorie: 3 až 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti a postřehu.

Motivace: Pexesa jsou stavební materiál a dětem chybí už jen malý počet k tomu, aby si dostavěly domeček.

Počet dětí: 10 až 12  v jednom družstvu.

Pomůcky: Startovní mety, kužele na vytyčení herního prostoru, dva balíčky pexesa (různé motivy).

Pravidla hry:

Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev. Ve vymezeném prostoru pak paní učitelka rozmístí dvě sady pexesa (každý balíček s jinými motivy) obrázkem navrch tak, aby oba balíčky byly promíchány dohromady. Družstva se postaví na startovní čáru a na povel paní učitelky vybíhá první dítě z každého družstva. Jejich úkolem je najít v co nejkratší době dva stejné obrázky (každý ze svého balíčku pexesa) a vrátit se s nimi zpět ke svému družstvu. Po doběhu dítěte vybíhá další a dělá tu samou činnost. Hra končí v okamžik, kdy ke svému družstvu doběhne dítě s poslední dvojicí obrázků ze svého balíčku.

Lidské pexeso

Časová dotace: 5 až 10 minut.

Věková kategorie: 4 až 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti a postřehu.

Motivace: Dvě hádající děti jsou kapitáni lodi a musí na svoji loď dostat co nejvíce námořníků se stejnými znaky.

Počet dětí: 20 a více dětí (sudý počet).

Pomůcky: Žádné.

Pravidla hry:

Dvě děti, které budou hádat, odejdou stranou tak, aby neviděly na ostatní. Paní učitelka pak ostatní děti rozdělí do dvojic a každé dvojici přidělí jeden stejný pohyb – např. chycení za pravé ucho, poškrábání na nose, předpažení apod. Všechny děti se pak rozptýlí po prostoru tak, aby dvojice, které patří k sobě, nestály vedle sebe. Obě děti, které stály stranou, pak hádají stejné dvojice tak, jako v klasickém pexesu. Dvojice, která je uhádnuta, pak odchází k dítěti, které je uhádlo.

Slepice v kurníku

Časová dotace: 3 až 5 minut.

Věková kategorie: 3 až 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti, obratnosti a postřehu.

Motivace: Děti jsou kuny a musí slepici sebrat co nejvíce vajíček. Naopak slepice jich musí co nejvíce zachránit.

Počet dětí: 10 až 12.

Pomůcky: Kužele na vytyčení herního prostoru, 20 až 30 papírových koulí (vajíček).

Pravidla hry:

Do vymezeného prostoru (kurníku) o průměru asi jednoho metru rozházíme papírové koule (vajíčka). Paní učitelka určí jedno dítě, které bude slepice, a to si půjde sednout na vajíčka do vymezeného prostoru (kurníku). Ostatní děti (kuny) se budou snažit „slepici“ co nejvíce vajíček sebrat (mohou však vajíčka brát pouze po jednom kusu). Koho se však „slepice“ při odebírání vajíček dotkne, ten vypadává ze hry. Hře určíme časový limit. Děti se mohou v roli „slepice“ vystřídat.

Vyhazovaná

Časová dotace: 3 až 5 minut.

Věková kategorie: 3 až 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti, obratnosti a vytrvalosti.

Motivace: Děti mají doma veliký nepořádek, a tak musí co nejvíce odpadků vyházet z pokojíčku ven.

Počet dětí: 10 až 12 v jednom družstvu.

Pomůcky: Kužele na vytyčení herního prostoru, 60 až 80 papírových koulí.

Pravidla hry:

Do vymezeného prostoru (pokojíčku) o průměru asi 2 až 3 metry rozházíme 60 až 80 papírových koulí. Určíme tři děti, které budou uvnitř „pokojíčku“ a jejich úkolem bude v časovém limitu co nejvíce koulí vyházet z „pokojíčku“ ven. Ostatních 8 až 10 dětí se naopak bude snažit co nejvíce koulí vrátit zpět do „pokojíčku“. Jakou strategii hry si obě skupiny zvolí, jsem nechal na jejich úvaze

Sovy a vrány

Časová dotace: 3 až 5 minut.

Věková kategorie: 4 až 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti a obratnosti.

Motivace: Jedna skupina dětí jsou sovy a druhá vrány. Každá skupina se snaží chytit hráče ze skupiny druhé.

Počet dětí: 10 až 12 v jednom družstvu.

Pomůcky: Startovní a cílové mety.

Pravidla hry:

Na hrací ploše vyznačíme dvě čáry naproti sobě ve vzdálenosti asi 5 metrů. Děti se posadí na čáru vedle sebe (každé družstvo na jednu stranu proti sobě). Jedno družstvo jsou sovy a druhé vrány. Za zády každého z družstev vyznačíme další, cílovou čáru ve vzdálenosti asi 8 až 10 metrů. Paní učitelka vypráví jakoukoli pohádku a pokud řekne v pohádce slovo „vrány“, tak ty děti, které jsou „vrány“ vybíhají (současně s nimi však vybíhá i družstvo sov ke své cílové čáře, kterou má za svými zády) a snaží se chytit co nejvíce sov po dobu, pokud sovy nedoběhnou za svoji cílovou bránu. Děti, které byly chyceny, vypadávají ze hry, a ty, které zůstaly, se opět posadí na svoji startovní čáru a hra pokračuje dalším čtením pohádky. Vyhrává to družstvo, které pochytá všechny soupeře.

Chůze poslepu

Časová dotace: 5 až 7minut.

Věková kategorie: 3 až 6 let.

Cíl: Rozvoj smyslového vnímání (hmat).

Motivace: Děti jsou v lese, kde je veliká tma a ony se musí za pomoci rukou (hmatu) dostat z lesa ven.

Počet dětí: 8 až 10  v jednom družstvu.

Pomůcky: Provaz, šátky na zavázání očí.

Pravidla hry:

Paní učitelka uváže mezi 4 až 5 stromů provaz ve výšce rukou dětí, čímž vytvoří trasu hry. Nejprve začne soutěžit první družstvo (obě družstva jsou stejně početná), jehož členům zavážeme oči a oni se snaží v co nejkratším časovém úseku projít trať pouze za pomoci rukou (přidržují se provazu). Až projde trať první dítě, může vyrazit dítě druhé. Vítězí to družstvo, které projde trať v kratším časovém úseku.

Překážková dráha

Časová dotace: 3 až 5 minut.

Věková kategorie: 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti, obratnosti a vytrvalosti.

Motivace: Děti jsou v hustém lese a musí se přes překážky z něj dostat co nejrychleji ven.

Počet dětí: 8 až 10 v jednom družstvu.

Pomůcky: Startovní a cílové mety, kužele a provazy na vytvoření překážkové dráhy.

Pravidla hry:

Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev. Mezi stromy natáhneme provazy (některé v takové výšce, aby se daly podlézt, jiné ve výšce, aby se daly přeskočit (osvědčily se my tři překážky na podlezení a tři na přeskočení). Nejprve soutěží první družstvo, jehož úkolem je v co nejkratší době zdolat překážkovou dráhu (vybíhá první a až doběhne zpět ke družstvu, tak vybíhá druhé). Vítězí to družstvo, které zdolá překážkovou dráhu v kratším časovém úseku.

Skupinový běh

Časová dotace: 2 až 3 minuty.

Věková kategorie: 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti a vytrvalosti.

Motivace: Děti jsou trpaslíci a musí se všichni společně dostat pryč z lesa než bude tma.

Počet dětí: 5 až 6  v jednom družstvu.

Pomůcky: Startovní a cílové mety.

Pravidla hry:

Ve vzdálenosti 5 až 7 metrů vytyčíme startovní a cílovou metu. Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev (vzhledem k fyzické náročnosti hry by nemělo být více než 6 dětí v jednom družstvu). Nejprve soutěží první družstvo. Na povel učitelky, která měří čas, vybíhá první dítě z družstva. Až proběhne celou trať od startu přes cíl zpět na start, tak chytne za ruku druhé dítě a celou trať absolvují spolu. Po doběhu chytají za ruku třetí dítě a znovu probíhají celou trať. Takto běží do doby, až chytí za ruku poslední dítě z družstva. S ním proběhnou trať a po doběhu zpět na start se od dětí odpojí dítě, které startovalo jako první. Ostatní děti pokračují v běhu. Po oběhnutí dalšího kola se odpojí druhé dítě, po dalším kole třetí dítě apod. Paní učitelka stopne čas v momentě, kdy se zpět na start vrátí poslední samotné dítě. Tímto způsobem soutěží i druhé družstvo. Vítězí družstvo, které trať proběhne v kratším časovém limitu.

Čísla na stromech

Časová dotace: 3 až 5 minut.

Věková kategorie: 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti a obratnosti.

Motivace: Děti jsou včelky a musí postupně podle pořadí opylovat květiny.

Počet dětí: 8 až 10 v jednom družstvu.

Pomůcky: Startovní a cílové mety, kartičky s čísly 1 až 6.

Pravidla hry:

V lese označíme šest stromů čísly 1 až 6 (stromy je dobré označit v přeházeném pořadí). Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev (nejprve soutěží první družstvo). Děti se postaví na startovní čáru. Nejprve vybíhá první z družstva a jeho úkolem je v co nejkratším čase doběhnout a dotknout se všech stromů v pořadí od 1 do 6. Poté běží zpět ke svému družstvu. Po doběhu prvního dítěte vybíhá druhé. Tímto způsobem se všechny děti ve družstvu vystřídají. Po doběhu prvního družstva soutěží družstvo druhé. Vyhrává to družstvo, které zdolá trať v kratším časovém úseku.

Pamatovaná

Časová dotace: 5 až 10 minut.

Věková kategorie: 5 až 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti a krátkodobé paměti.

Motivace: Děti si musí v obchodě zapamatovat co nejvíce předmětů, které by si rády koupily domů.

Počet dětí: 8 až 10 v jednom družstvu.

Pomůcky: Startovní mety, kužele na vytyčení herního prostoru, 30 předmětů.

Pravidla hry:

Paní učitelka rozmístí po lese 30 předmětů – např. hřeben, hračku, část oblečení apod. tak, aby je děti přitom neviděly. (Hrací plocha by neměla být větší než 30 metrů čtverečních). Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev. Soutěžit začíná první družstvo, jehož úkolem je v časovém limitu 3 minut najít a zapamatovat si co nejvíce předmětů, které paní učitelka rozmístila po lese. Po vypršení časového limitu dá paní učitelka signál, děti k ní přiběhnou a nahlásí ji věci, které si zapamatovaly a ona je zapíše na papír. Poté soutěží druhé družstvo stejným způsobem. Vyhrává to družstvo, které si zapamatuje více předmětů.

Poznávaná

Časová dotace: 5 až 7 minut.

Věková kategorie: 4 až 6 let.

Cíl: Rozvoj smyslového vnímání (hmat).

Motivace: Děti jsou ve tmavém lese a musí se poznat po hmatu.

Počet dětí: 10 až 15.

Pomůcky: Šátek ne zavázání očí.

Pravidla hry:

Děti se postaví po obvodu kruhu. Paní učitelka pak určí jedno dítě, které půjde doprostřed kruhu a zaváže mu oči. Poté se začnou děti po obvodu kruhu pohybovat, aby změnily své postavení. Na povel se zastaví a dítě, které je se zavázanýma očima veprostřed kruhu, pak vyrazí jedním směrem. Až dojde k nějakému dítěti, tak se bude snažit ho po hmatu poznat. Děti se v roli dítěte v kruhu mohou vystřídat.

Skákaná

Časová dotace: 2 až 3 minuty.

Věková kategorie: 4 až 6 let.

Cíl: Rozvoj obratnosti a odrazové síly.

Motivace: Děti (žabky) musí co nejdelšími skoky doskákat do rybníčku.

Počet dětí: 10 až 12 (sudý počet) v jednom družstvu.

Pomůcky: Startovní mety.

Pravidla hry:

Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev, která se postaví na startovní čáru vedle sebe. První dítě z každého družstva skočí snožmo (žabákem) dopředu. V místě doskoku pak začne skákat druhé dítě. V místě doskoku druhého dítěte pak třetí, a takto hra pokračuje až do posledního dítěte z každého družstva. Vítězí to družstvo, které doskáče dále.

Bacily

Časová dotace: 3 až 5 minut.

Věková kategorie: 4 až 6 let.

Cíl: Rozvoj rychlosti a obratnosti.

Motivace: Děti se musí ubránit před bacilem, který je chce nakazit chřipkou.

Počet dětí: 15 až 20.

Pomůcky: Kužele na vytyčení herního prostoru.

Pravidla hry:

Na hrací ploše vyznačíme prostor asi 3 metry čtvereční. Jedno dítě bude „bacil“ a bude se snažit ostatní chytat (jako ve hře „na babu“). Koho se dotkne, ten si lehne na záda a bude třepat končetinami. Zpět do hry ho mohou vrátit ostatní „zdravé“ děti tím, že jej chytí za všechny končetiny a odnesou ho do vymezeného třímetrového prostoru. Hře určíme časový limit.

Závěr

Těchto 17 her mají děti v mé třídě velice rády. Naučil jsem je vždy dodržovat pravidla hry a bezpečnost, a ony si pak hry velice užívají. Zajímavé je sledovat děti při některých činnostech, jak volí strategii her. Při hře „Na vodníka“ děti při „vycákávání“ vody z kbelíku záměrně „cákaly“ vodu na soupeře, aby ho tím zpomalily a dětem, které byly „pocákané“ se to velmi líbilo a těšily se, až na ně přijde zase řada. Při hře „Letadlo“ bylo zajímavé sledovat, jaká slova si děti pro navigaci zvolily a jak jim pak tato strategie výborně fungovala i při hře. Hra „Na želvičky“ pak děti nutí ke spolupráci a dovedou se během malé chvilky dohodnout. Vytvořily si čtveřice, které pak ve stejném složení odnášely želvičky zpět na start. Velice oblíbená byla hra „Lidské pexeso“, kdy se děti těšily na to, až si samy určí, jaký pohyb budou předvádět. Nenechával jsem jim však vytvářet dvojice, protože se děti navzájem znají a vědí, kdo s kým se kamarádí. Při hře „Sovy a vrány“ si děti kolikrát spletly směr, kterým mají běžet a místo toho, aby byly smutní z vyřazení ze hry, se tomu od srdce zasmály. Při „Chůzi po slepu“ si zase děti v družstvech výborně radily, kde mají děti provaz a jakým směrem mají jít. Hry rychlostního a vytrvalostního charakteru pak děti velice prožívají a opravdu jejich nasazení je chvályhodné. A konečně při hře „Pamatovaná“ si děti zapamatovaly až 95 % předmětů, které v lese našly. Rozhodně mohu tyto hry všem pedagogům doporučit.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 9. 2010
Autor svým návrhem "zásobníku her v přírodě" naplňuje kompetence i výstupy, které si vytknul, hry jsou většinou originální, vyzkoušené a v pedagogické praxi jistě najdou dobré uplatnění.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Švihadla, startovní a cílové mety, kužele, provazy, kbelíky, šátky.