Odborný článek

Kalendář

19. 4. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Anotace

Článek popisuje průběh projektu, který byl realizován ve třetím ročníku základní školy. Lze ho však s drobnými úpravami použít v jakémkoliv ročníku na 1. stupni základní školy. Jeho cílem bylo vytvoření celoročního měsíčního kalendáře, který si žáci na závěr projektu vystavili a používali ho ve své kmenové třídě. Mimo toho získali mnoho nových vědomostí a dovedností z různých předmětů, které si zároveň propojili do nových souvislostí.

Cíl

Cílem projektu, který lze uskutečnit i s velmi malými žáky, je prohloubení učiva o čase a vytvoření si vlastního třídního nebo osobního kalendáře pro následující rok.

Projekt Kalendář se uskutečnil ve třetím ročníku s 23 žáky, kteří již měli určité zkušenosti s touto formou výuky. Lze ho však s drobnými úpravami použít v jakémkoliv ročníku na 1. stupni základní školy.

Byl realizován v průběhu dvou měsíců (listopad, prosinec), převážně v hodinách našeho světa, výtvarné výchovy a pracovních činností. Toto téma jsme však využili i v českém jazyce a matematice.

Cílem je vytvoření celoročního měsíčního kalendáře, který si žáci na závěr projektu vystaví, a celý rok jej používají  ve své kmenové třídě. Mimo to získají i mnoho nových vědomostí a dovedností z různých předmětů, které si zároveň propojí do nových souvislostí.

Žáci se během tohoto dlouhodobého projektu:

 • učí orientovat v čase
 • poznávají, používají, měří, odhadují a převádí jednotky času
 • orientují se v pojmech minulost, přítomnost, budoucnost, den, týden měsíc, rok, století
 • opakují si názvy měsíců v roce, uvědomují si jejich typické znaky a odlišnosti a výtvarně je ztvárňují
 • znají datum narození sebe a svých blízkých
 • zařazují významné společenské i soukromé svátky a události ke konkrétním dnům
 • orientují se na časové ose a zaznamenávají na ni různé významné události
 • s pomocí učitele se učí využívat základní funkce počítače (vyhledávají informace na internetu, vkládají obrázky ze souborů, zpracovávají fotografie, tisknou zvolené soubory)

Popis realizace

První část projektu

Úvodní motivační rozhovor

Učitel pokládá žákům postupně otázky: Který rok je nyní, který byl loni, který bude příští rok? Žáci zapisují tyto letopočty na předem připravenou časovou osu.

Datum narození

Každý žák zapíše na svou kartičku (nejlépe čtvrtku) z jedné strany své jméno a příjmení a z druhé strany celé datum svého narození (den, měsíc a rok).

Potom mají žáci za úkol utvořit řadu, která představuje časovou osu, podle jejich datumu narození. Kartičky mají žáci stále u sebe, aby si mohli v každém okamžiku překontrolovat správnost svého umístění v řadě.

Pro snadnější splnění úkolu je dobré nakreslit křídou na podlahu směr, kterým „jde čas“.

Dalším úkolem je do tabulky, kterou si předem připravíme na balicí papír či tabuli, zapsat každý za sebe jednu čárku podle toho, ve kterém roce a měsíci se narodil. Tabulku předem žákům vysvětlíme, nebo tak učiní žák, který její princip pochopil.

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2001
2002
2003
2004

Poté následovalo společné statistické vyhodnocení této tabulky. Zjišťovali jsme:

 • kolik žáků z naší třídy se narodilo v jednotlivých letech
 • který rok jich bylo nejvíce
 • ve kterém měsíci se narodilo nejvíce žáků, kdy naopak nikdo...

Pak žáci dostali za úkol vytvořit skupinky, ve kterých budou lidé narození ve stejný měsíc i rok. Jako kontrolu jsme využili předcházející vyplněnou tabulku. Pro mnohé bylo zjištění, že se někdo narodil téměř ve stejnou dobu jako jeho spolužák, velmi překvapující.

Nakonec se i tyto skupinky seřadily na časové ose.

Za domácí úkol na další projektový den si žáci měli přinést jakýkoliv kalendář se jmény a zjistit data narození svých rodičů a blízkých.

Druhá část projektu

Šifrovaná

Na úvod tohoto projektového bloku si žáci zahrají šifrovanou se svými jmény. Nejprve si každý žák do tabulky zašifruje svoje jméno a příjmení. Do prvního řádku napíše číslo, které odpovídá danému písmenu v abecedě. Pokud se domníváte, že je úkol pro žáky náročný, můžete předem abecedu s čísly napsat na tabuli. Naopak obtížnější variantou je zapisování příkladů, jejichž výsledek odpovídá správnému písmenu.

Jméno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny šifry jsme umístili na koberci na kupičku, zamíchali, každý si vylosoval jednu a vyluštil jméno svého spolužáka. Jakmile zjisti, o koho se jedná, sedl si na jeho místo v lavici. Vznikly nám tak nové dvojice žáků, které spolu pracovaly na následujícím úkolu.

Práce s kalendářem

Nejprve si žáci ve dvojicích prohlédli navzájem své kalendáře a zjistili, co mají společného, a naopak, v čem se liší. Poté začali plnit jednotlivé úkoly pracovního listu „Jména v kalendáři“, který je uveden v přiřazených DUMech.

 • vyhledávají a jmenují jednotlivé měsíce
 • řadí je podle abecedy
 • určují počet dní v jednotlivých měsících
 • zamýšlí se nad jejich jmény
 • vyhledávají jména lidí, kteří slaví vybraný měsíc svátek
 • dělí je na mužská a ženská, určují v nich počet slabik
 • vymýšlí ke jménům příjmení začínající stejným písmenem
 • skládají rýmy
 • přiřazují jména k jednotlivým písmenům abecedy
 • vybírají si pro sebe libovolné jméno, které se jim nejvíce líbí
 • vyhledávají v kalendáři den, kdy slaví svátek a narozeniny, kdy začíná školní rok, kdy slavíme první jarní den, kdy začínají letní prázdniny
 • soutěží ve vyhledávání jmen v kalendáři podle určeného data

Tento pracovní list je obsáhlý a doporučuji si ho přizpůsobit podmínkám své třídy. Některé jeho úkoly můžete plnit společně, na tabuli a podobně, jiné třeba vypustit.

Výroba vlastního kalendáře 1. část – tvorba obrázků k jednotlivým měsícům

Z donešených obrázkových kalendářů jsme si vytvořili malou výstavku, prohlédli jsme si je a začali jsme diskutovat o budoucí podobě našeho kalendáře.

Rozdělili jsme se do pracovních skupinek a v nich začaly vznikat výtvarné návrhy. Obsahovaly nejen námět, ale i navrhovanou techniku výtvarného zpracování. Své návrhy, které měly vždy nějakým způsoben korespondovat se zvoleným měsícem, potom skupina představila ostatním. Žáci společně diskutovali, návrhy měnili a upravovali. Učili se tak hájit své myšlenky, argumentovat, ale i přijmout a ocenit námitky druhých. Vzniklo tak celkem dvanáct návrhů (pro každý měsíc jeden), které žáci ve skupinkách realizovali. Každý žák se pokusil o své dílo a nejzdařilejší bylo vybráno do našeho společného kalendáře.

dětské návrhy

1. dětský návrh – září
Autorka © Mirka Gardoňová

Třetí část projektu

Měření času

Nejprve jsme se společně zamysleli nad tím, čím měříme čas a jaké známe jednotky času. Všechny jsme si napsali na kartičky (použili jsme i jejich zkratky) a seřadili jsme je podle délky. U některých jsme se také zamysleli nad tím, jak asi vznikly, a jednoduše jsme si vysvětlili princip šedesátkové soustavy. Zde se otvírá velký prostor pro práci s tímto tématem ve vyšších ročnících (otáčení a oběh Země kolem Slunce).

Následovaly odhady a měření časových úseků. Žáci se rozdělili do dvou skupin. Jedni čas odhadovali a druzí ho měřili různými dostupnými měřidly času (hodinky, stopky, mobilní telefon). Poté si role vyměnili.

Následovala spontánní diskuse na téma: Utíká čas vždy stejně rychle?

Převody jednotek

Na tabuli žáci převáděli jednotky času. Pro začátek měli příklady připravené učitelkou, ale později si začali sami obdobné úkoly připravovat pro sebe navzájem. Vzhledem k tomu, že některé úlohy byly numericky obtížné, mohli použít i kalkulačku.

Pracovní list

Žáci na tomto úkolu pracovali ve dvojicích. Obdrželi dva rozdílné pracovní listy (Dny v týdnu a Časové údaje) a měli se rozhodnout, kdo z nich jaký vypracuje. Byli obsahem i rozsahem rozdílné a byl zde tedy dán prostor pro diferenciaci. Při práci si žáci mohli samozřejmě navzájem vypomáhat a radit. Na závěr si vše společně překontrolovali.

Společně jsme si poté řekli správná řešení.

Oba pracovní listy Dny v týdnu a Časové údaje jsou uvedeny v přiřazených DUMech.

Výroba vlastního kalendáře 2. část – dokončení

Obrázky do kalendáře jsme měli již vytvořené a nyní jsme potřebovali vyrobit ke každému měsíci tabulku s příslušnými dny a daty. K této práci potřebujete počítačovou učebnu nebo alespoň jeden počítač s tiskárnou. Na internetové adrese  http://kalendar.beda.cz/ naleznete online aplikaci umožňující vygenerování a tisk vlastního kalendáře. Obsahuje i databáze svátků. Veškeré služby jsou zdarma. Vyberte si z celé řady různých typů kalendářů (týdenní, měsíční, roční, plánovací aj.), nastavte, které údaje se mají zobrazit, doplňte kalendář o vlastní obrázky či fotografie a jednoduše vytiskněte.

My jsme zvolili měsíční obrázkový kalendář. Máte dvě možnosti. Buď si vytisknete jen kalendář bez obrázků a vaše nakreslené obrázky na ně nalepíte, nebo můžete tyto obrázky nejprve vyfotografovat, uložit do počítače a poté kalendář pomocí této aplikace vytisknout. Tuto práci musíte předem žákům ukázat, budou jistě potřebovat i vaši pomoc. Větší žáci ji však jistě po krátké instruktáži zvládnou sami.

stránka kalendáře
2. stránka kalendáře
Autorka © Mirka Gardoňová

Všech dvanáct listů jsme kancelářskou děrovačkou proděrovali a provlékli šňůrku na pověšení.

V kalendáři jsme si potom barevně vyznačili významné dny, které žáci navrhovali. Dny, kdy slaví svátky a narozeniny, prázdniny, termíny různých předem naplánovaných akcí (termíny soutěží, turnajů, školy v přírodě, třídních akcí atd.). Vzhledem k tomu, že jsme si tento výstup z našeho projektu vystavili na viditelném místě ve třídě a bude nám celý rok sloužit, je jasné, že do něho budou ještě různé věci a události průběžně zaznamenávány.

Celý projekt žáky velmi bavil a jeho velký význam vidím především v praktickém vyústění. Mnoho žáků si podobný kalendář samo vytvořilo buď pro sebe, nebo jako pěkný vánoční dárek pro své rodiče a blízké.

Žáci se během projektu:

  • učí orientovat v čase

  • poznávají, používají a převádí jednotky času

  • uvědomují si tipické znaky a odlišnosti jednotlivých měsíců a výtvarně je ztvárňují

  • zařazují významné společenské i soukromé svátky a události ke konkrétním dnům

Reflexe

Téma bylo pro mé žáky zajímavé a přitažlivé a jeho bezprostřední propojení s praxí (tvorba vlastního třídního kalendáře)  ho činilo ještě atraktivnějším. Všechny získané znalosti a dovednosti si měli možnost propojit a využít v praktických činnostech. Žáci byli nuceni spolupracovat, komunikovat, společně pracovat a tvořit, ale také si práci dělit a organizovat. Největší obtíže jim dělalo dohodnout se.

Projekt probíhal ve třetím ročníku, ale s mírnými úpravami se dá použít i ve vyšších ročnících prvního stupně základní školy. Je časově náročný a doporučuji ho realizovat v průběhu minimálně jednoho až dvou měsíců.

Doufám, že projekt inspiruje některé mé kolegy a přispěje ke zpestření školní práce, ve které žáci vidí i její smysluplnost a propojení s běžným životem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
19. 4. 2011
Autorka v článku popisuje jednu část projektu věnovanou tématu čas. Navržená a otestovaná část projektu propojuje několik vzdělávacích předmětů. V článku jsou jasně formulované cíle a postupy jejich dosahování. Úkoly jsou poměrně jednoduché co do složky znalostní a dovednostní, možná až příliš na žáky třetí třídy. Učivo (čas) je v článku představeno pouze z perspektivy středoevropana, a pouze v rovině pragmatické. Čas je fascinující fenomén, žáci ho ale během výuky nezkoumají ani z filozofického ani fyzikálního ani kulturního a jen velmi málo ze subjektivního hlediska. K článku jsou připojeny 4 pracovní listy.

Hodnocení od uživatelů

Jaroslava Pachlová
19. 4. 2011, 16:35
Děkuji za inspiraci, určitě využiji.
Mgr. Lenka Říhová
19. 4. 2011, 21:34
i mě se to moc líbí, děkuji
Natálie Bothwell
30. 1. 2019, 15:32
Zpracování témat užitých produktů je pro tvůrce dle mého názoru vždy větší motivací. Tvoří a následně budou danou věc využívat celý rok. Pokud bych se se studenty zaměřila pouze na výtvarnou část, umím si představit, kromě kreseb k jednotlivým měsícům také tvorbu zajímavých koláží a tímto práci udělat ještě zajímavější a materiálově výraznější. 

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

výtvarný materiál: balicí papíry, čtvrtky, silné fixy, pastelky, vodovky, temperové barvy, štětce, tuše, voskovky, lepidlo, nůžky, ozdobná šňůrka či úzká stužka, kartičky se jmény měsíců, různé tipy kalendářů, počítač, internet, tiskárna, přiřazené učební materiály

Vazby na materiály do výuky: