Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hádej, kdo jsem – J. Foglar
Odborný článek

Hádej, kdo jsem – J. Foglar

1. 4. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mirka Gardoňová

Anotace

Námět na blok hodin českého jazyka, ve kterém žáci formou skupinové práce pátrají po jednom z našich nejznámějších autorů knih pro děti – Jaroslavu Foglarovi.

Cíl

Hlavním cílem tohoto několikahodinového bloku je vzbudit u žáků zájem o čtení dětských knih, především knih Jaroslava Foglara. Žáci opakují učivo českého jazyka a zároveň pomocí nápovědi odhalují hledaného spisovatele. Nenásilnou formou se tak seznamují s jeho životem i dílem, pracují s textem, orientují se v knihovně, vyhledávají informace a podobně.

Námět na blok hodin českého jazyka, jehož tématem je Jaroslav Foglar a jeho knihy pro děti a mládež.

Je určen pro skupinovou práci žáků pátého ročníku a skýtá velký prostor i pro další činnosti (využití mezipředmětových vztahů).

První část

1. Rozdělení do skupin 3–5 žáků

Pro rozdělení žáků do skupin lze volit různá kritéria (barva oblečení, počet písmen ve jméně, házení kostkou, losování, vlastní výběr žáků...)

Předem však myslete na to, aby skupiny byly přibližně stejně početné a aby jejich složení bylo různorodé. Pokud jsou žáci zvyklí na skupinovou práci, je vhodné, aby si v rámci skupin rozdělili role (například mluvčí, zapisovatel atd.).

2. Zadání problémového úkolu

Na úvod je žákům zadán problémový úkol:

Odhalte jméno jednoho známého spisovatele či spisovatelky.

 • plňte jednotlivé úkoly z pracovního listu (viz pracovní list uvedený v příloze – Hádej, kdo jsem – J. Foglar)
 • za každý správně splněný úkol získáte nápovědu, která vám pomůže vypátrat jeho jméno

3. Popis úkolů

Úkol č. 1 – určování podstatných jmen a jejich rodů ... nápověda MUŽ

Najděte v textu všechna podstatná jména a určete jejich rod. Zjistěte, který rod převažuje, a podle toho určete, zda jsem muž, nebo žena.

Můj bratr se už v_ce než týden snaží přijít na kloub hlavolamu, který k nim do třídy přinesl_ hoši Metelkov_. Celé dny sedí u řeky B_střice, nikoho nevnímá a us_lovně se snaží rébus v_řešit. Od bratrance Tondy s_ dokonce v_půjčil bobří kožešinu, která prý přináší štěstí. V hlavě se mu rodí spousta nápadů. Na zem_ neex_stuje člověk, který b_ po rozluštění toužil více. Je to ovšem velká záhada. V_řeší ji? V_dím, jak vel_ce po tom touž_. Moc b_chom mu všichni přál_, ab_ se mu to podařilo. Vždyť hlavolam už před ním vyluštil_ i jiní. Snad ježka z klece přece jen brz_ v_táhne. Ovšem dobrodružství, které nyní prožívá, jistě také stojí za to.

Úkol č. 2 – slovní druhy ... nápověda 1907–1999

Zažil/a jsem dvě světové války. Rok mého narození a úmrtí zjistíš, určíš-li správně slovní druhy a zapíšeš je pomocí číslic.

Honza  ať   0  v

stromy kéž nechť ať

Úkol č. 3 – skládání slov ... nápověda Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Dobrodružství v zemi nikoho

Z podtržených slov v textu můžete sestavit názvy tří mých známých knih.

Můj bratr se už v_ce než týden snaží přijít na kloub hlavolamu, který k nim do třídy přinesl_ hoši Metelkov_. Celé dny sedí u řeky B_střice, nikoho nevnímá a us_lovně se snaží rébus v_řešit. Od bratrance Tondy s_ dokonce v_půjčil bobří kožešinu, která prý přináší štěstí. V hlavě se mu rodí spousta nápadů. Na zem_ neex_stuje člověk, který b_ po rozluštění toužil více. Je to ovšem velká záhada. V_řeší ji? V_dím, jak vel_ce po tom touž_. Moc b_chom mu všichni přál_, ab_ se mu to podařilo. Vždyť hlavolam už před ním vyluštil_ i jiní. Snad ježka z klece přece jen brz_ v_táhne. Ovšem dobrodružství, které nyní prožívá, jistě také stojí za to.

Úkol č. 4 – psaní i/y po obojetných souhláskách ... hledané slovo je SKAUTSKÉM

Doplňte větu: „Spoustu krásných chvil jsem prožil/a ve __________________ oddílu.“  

Hledané slovo má 9 písmen a odhalíte ho pomocí této šifry:

 • doplň správné i/y v úvodním textu
 • převeď doplněná písmena na znaky: i = tečka; y = čárka
 • pomocí Morseovy abecedy převeď tyto znaky na písmena
 • téměř v každé větě textu je zašifrováno jedno písmeno
 • háčky a čárky si musíte doplnit podle smyslu

Úkol č. 5 – poznávání živočicha ... nápověda JESTŘÁB

Mou přezdívkou bylo rodové jméno tohoto zvířete.

Výstavka
1. Obrázek zvířete
[cit. 2010-06-27]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW:
<http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Příroda/Ptáci/Letci/Dravci/Jestřáb_lesní>

4. Práce s čítankou

Využijte vámi používané čítanky, popřípadě některý jiný doplňkový text. Doufám, že budete mít štěstí a ve vaší čítance je tomuto autorovi věnován alespoň jeden úryvek. Ideální je využít více různorodých textů, aby se žáci co nejvíce seznámili s tvorbou tohoto spisovatele.

Náměty na činnost:

 • společné nebo tiché čtení úryvku s porozuměním
 • čtení s přednesem nebo čtení po rolích
 • otázky zkoumající míru porozumění přečtenému textu
 • hlavní a vedlejší postavy, jejich popis a charakteristika
 • děj, vytváření vlastních pokračování či řešení
 • pokus o dramatizaci

Poznámka:

Další části by měla předcházet určitá doba na přípravu. Doporučuji přípravu prezentace i tvorbu výstavky uskutečnit po určité době, ve které budou mít žáci čas na přípravu i shromáždění potřebných materiálů.

Druhá část

5. Prezentace knih J. Foglara

Doporučuji, aby se skupinky žáků předem domluvily, kdo a jaké knihy bude představovat. Zamezíte tak opakování titulů a můžete si i rozvrhnout, kolik času prezentacím věnovat. Vhodné je se předem dohodnout i na kritériích dané prezentace. Tato kritéria je vhodné tvořit společně a poté by měla být vyvěšena na viditelném místě ve třídě.

Podporujte iniciativu žáků při prezentacích. Žáci mohou využít různé techniky a způsoby, které mohou libovolně kombinovat – referát, prezentační plakát, powerpointová prezentace, interaktivní tabule, dramatizace, přednes textu, DVD, CD atd.

Časové rozvržení prezentací přizpůsobte množství představovaných knih.

Na závěr by nikdy nemělo chybět hodnocení daných prezentací ze strany žáků.

6. Tvorba výstavky

Celý blok hodin by  měl vyústit v tvorbu výstavky o Jaroslavu Foglarovi. Zde by se už mělo jednat o společnou práci celé třídy, kterou by si žáci měli nejprve rozdělit.  Důležité je naleznout společnou řeč, podílet by se měl nejlépe každý. Nechte žákům prostor, jistě vás překvapí svými nápady.

Výstavka
2. Výstavka
Autor © Miroslava Gardoňová

7. Zhodnocení

Na závěr  společně se žáky sumarizujte vědomosti a dovednosti, které si při tomto několikahodinovém bloku osvojili. Dejte žákům prostor pro vyjádření svých názorů a připomínek. Kromě zpětné vazby pro vás se žáci učí formulovat, vyjadřovat a obhajovat své myšlenky a názory před ostatními.

i= y =

Reflexe

Blok hodin bych doporučovala zařadit do výuky pátého ročníku.

Námět lze využít i jako úvod či kostru k rozpracování projektu s touto tematikou.

Na Metodickém portálu www.rvp.cz jsou k dispozici mé pracovní listy „Pátráme po spisovatelích“, které mohou být použity k podobným či jiným projektům o spisovatelích pro děti.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
9.77 kB
Dokument
Morseova abeceda
doc
59.57 kB
Dokument
Pracovní list – Hádej, kdo jsem – J. Foglar

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 4. 2011
Námět na blok hodin českého jazyka, ve kterém žáci formou skupinové práce pátrají po jednom z našich nejznámějších autorů knih pro děti - Jaroslavu Foglarovi. Hlavním cílem tohoto několikahodinového bloku je vzbudit u dětí zájem o čtení dětských knih, především knih Jaroslava Foglara. Žáci opakují učivo českého jazyka a zároveň pomocí nápověd odhalují hledaného spisovatele. Nenásilnou formou se tak seznamují s jeho životem i dílem, pracují s textem, orientují se v knihovně, vyhledávají informace.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy uvedené v příloze, čítanka, encyklopedie, internet, Morseova abeceda

Vazby na materiály do výuky: