Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohybové aktivity dětí v mateřské škole podporující zdraví
Odborný článek

Pohybové aktivity dětí v mateřské škole podporující zdraví

13. 9. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Věra Šulcová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt pohybových aktivit je součástí ŠVP, je zpracován z hlediska přínosu pro dítě a připravených podmínek, je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností a v závěru nechybí evaluační pravidla. Projekt je doplněn o hodnocení sledovaných činností a je zajímavé toto hodnocení porovnat s plánovanými pravidly evaluace.
Očekávané kompetence: samostatnost, sebedůvěra, vlastní rozhodování, vytrvalost v činnosti, chápání sociálních vztahů a rolí, pravidelná potřeba pohybu a sportovních aktivit, správný životní styl.
Časový rozsah: Průběžně po celý jeden školní rok.
Věková skupina: 3-6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt pohybových aktivit je součástí ŠVP, je zpracován z hlediska přínosu pro dítě a připravených podmínek, je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností a v závěru nechybí evaluační pravidla. Projekt je doplněn o hodnocení sledovaných činností a je zajímavé toto hodnocení porovnat s plánovanými pravidly evaluace.
Očekávané kompetence: samostatnost, sebedůvěra, vlastní rozhodování, vytrvalost v činnosti, chápání sociálních vztahů a rolí, pravidelná potřeba pohybu a sportovních aktivit, správný životní styl.
Časový rozsah: Průběžně po celý jeden školní rok.
Věková skupina: 3-6 let


Přínos pro dítě:
 • radostné prožitky z pohybu
 • spontánní pohyb příznivě působí na růst dítěte
 • osvojuje si správné držení těla, správnou chůzi
 • osvojuje si nové pohybové a senzomotorické dovednosti
 • poznává vlastní pohybové dovedností a pohybové možnosti
 • chápe základní bezpečnostní, organizační a hygienické zásady
Prostředky a podmínky k realizaci volných pohybových aktivit:
 • věcné
  • škola má dobré stavebně - technické prostředí
  • nabízené aktivity jsou podnětné a variabilní
  • dostatek prostoru
  • bezpečnost, hygiena
  • vybavení TV pomůckami, náčiním
  • odpovídající teplota v místnosti, v zimě zvlhčovače vzduchu
  • dostatečný prostor i vybavení školní zahrady
  • přísun tekutin
 • organizační
  • optimální denní režim
  • vytváření skupin - optimální diferenciace
  • pravidelný odpočinek
  • učitelka neorganizuje děti, volné hře nechává prostor i čas
 • sociální
  • podpora sebedůvěry dítěte, vzájemné důvěry mezi učitelkou a dětmi a mezi dětmi
  • dodržování pravidel soužití a dodržování pravidel při hře
  • třídní rituál
  • vzájemná zpětná vazba, okamžitá zpětná vazba k vykonaným činnostem - sledování pokroku
  • zdravé klima, radost ze života
  • společný prožitek
Způsob výchovy k pohybovým aktivitám

Využíváme prožitku a zkušenosti získané v činnostech, kterými se dítě učí. Činnosti vycházejí z kvalitně připravených podmínek (prostoru, nářadí, náčiní atd.)

 • spontánní pohybové aktivity
 • didakticky zacílené činnosti

 Musíme přitom dodržovat tyto znaky učení:

 • spontaneitu
 • objevnost z pronikání do reality, radost
 • komunikativnost
 • prostor pro aktivitu, tvořivost
 • konkrétní činnosti
 • celostnos
Rozvoj pohybu a individuálních tělesných schopností
 • pohybové činnosti jsou přímo nebo nepřímo motivovány
 • vychází z dětí (co je zaujalo, co chtějí zkoušet či rozvíjet)
 • záměrně cílené (jaké pohybové dovednosti chceme děti naučit, jaké zdokonalovat či rozvíjet)
 • jsou součástí denního režimu
 • záměr učitelky vychází z pedagogické analýzy - vybraný konkrétní cíl vede k rozvoji osobnosti, pohybových dovedností, zkušeností, postoji, hodnotě

1.Obr.

Výše uvedená podtémata dělíme do tematických bloků. Příklady uvedených tématických bloků využívají zejména připravených podmínek, různého nářadí či náčiní.

Tematický blok : Kamarádi
Dobrý den, pojďte ven
Hledám tě , vidím tě - chůze, labyrint
Po mé pravici je volné místo

Tematický blok : Mám strach
Překážková dráha
Švédská bedna - prolézání
Padák
Strašidla na hradě - různé pomůcky, improvizace

Tematický blok : Až budu veliký
Skákací koberec
Balanční míče
Chůdy, polokoule

Tematický blok : Cestování
Dopravní prostředky - kroužky, tyče, žíněnky, jiné drobné náčiní
Vláček, tramvaj, letadlo, autobus, automobil
Rakety

Tematický blok : Život v přírodě
Život v přírodě (zajíčci, Houbaři, žáby)
Den, noc - mraky, slunce, běh, chůze, lezení, převaly, narážení , dvojice atd.

Tematický blok : Roční období
Jaro - kruh, přeskoky, stuhy
Léto - u rybníka, u moře, kánoe (pramice, parník, rackové, námořníci, vodní živočichové)
Podzim - O řepě, sklizeň,
Zima - čerti, náčiní,stuha, brambory, koulování - koule z papírů, hry s papírem

Tematický blok : Domácí zvířata
Kvočna a kuřata - míčky, koulení, zrníčka, přeskakování, přenášení, vylézání
Pes a štěňata - honičky, bouda, obruče, překonávaní překážek, kotouly


Rizika ohrožující cíl
 • nepřiměřená obava o bezpečnost dětí
 • zesměšňování dětí, vyřazování dítěte z pohybových činností
 • ničení námětu dítěte
 • srovnávání s druhým; každý jsme jiný
 • vedení k soupeření
 • neuznávání projevu dítěte
 • neznalost smyslu a cílů pohybových aktivit pro rozvoj osobnosti dítěte.
Další činnosti a příležitosti k pohybu
 • individuální cvičení zdravotní, relaxační, dechová, psychomotorická
 • příležitostná relaxační cvičení
 • rozvíjení jemné motoriky, - grafomotorika
 • cvičení rozlišovacích schopností všech smyslů
 • rozvíjení sebeobslužných návyků
 • využití přirozených cvičení na zahradě, vycházkách

Evaluační činnost
 • Byl tématický celek úspěšný i z hlediska pohybových aktivit dítěte?
 • Zajistila jsem dostatečný prostor pro volné aktivity dle kritérií?
 • Bylo prostředí bezpečné a vstřícné?
 • Jaká byla potřeba odpovědnosti,spoluodpovědnosti?
 • Neupadala jsem do stereotypu?
 • Jak se zapojily děti, mám přehled?
 • Nebyla zde neúčelnost, přemíra pomůcek?
 • Které konkrétní činnosti děti zaujaly a jaké byly výsledky vzhledem k získávání nových zkušeností, schopností a dovedností?
 • Co je potřeba příště změnit?
 • Celková úspěšnost učení?

Popis realizace není uveden, protože tento projekt je součástí ročního plánu činností, resp. je součástí ŠVP PV.

Uvádíme hodnocení týkající se pozorovaných dopoledních aktivit, z kterých jsou patrné tyto výsledky

Hodnocení z hlediska pozorovatele
 • Sledované řízené a spontánní pohybové i jiné činnosti se vzájemně prolínaly zcela v souladu s principy a zásadami školního kurikula.
 • Tematicky i obsahově vycházely již z konkrétně zpracovaných třídních programů. Zvolené pedagogické záměry cíleně navazovaly a rozvíjely předcházející poznatky, praktické zkušenosti a dovednosti dětí a citlivě se přizpůsobovaly jejich individuální situaci.
 • Organizace činností byla zcela přirozená a plynulá, náročnější skupinové činnosti byly z hlediska efektivity pedagogického procesu vhodně zajištěny dvěmi učitelkami. Děti měly dostatečný časový prostor k dokončování práce.
 • Bohatá, pestrá a záměrně připravená nabídka a podnětnost prostředí umožňovaly všem dětem širokou možnost individuálního rozhodování při výběru her a činností.
 • Promyšlená příprava podmínek i jejich průběžná aktualizace včetně zajištění bezpečnosti, pozitivně ovlivňovaly všechny děti tak, že se mohly aktivně účastnit smysluplného a pro ně i pro učitelky uspokojujícího činění. Prostor k seberealizaci byl průběžně všemi dětmi využit k různým druhům spontánních, skupinových nebo individuálních her, činností a experimentů včetně pohybových, hudebních, výtvarných, pracovních a dalších aktivit.
 • Zvolené metody byly pestré a vhodné, odpovídaly věkově heterogenní skupině dětí i jejich individuálním či specifickým potřebám.
 • Pedagogické záměry a cíle byly plánovány i realizovány v podobě integrovaných a pro děti přitažlivých celcích.
  Obsahová náročnost byla v nabídce vhodně diferencována a dětmi svobodně, ochotně a úspěšně naplňována.
 • Bylo využíváno forem problémového učení, důraz byl kladen na získávání poznatků z vlastní zkušenosti dětí. Vstřícnost a ochota učitelek pomoci a posilování sebedůvěry se odrážely v jistotě dětí i ve velmi dobrých výsledcích a výkonech.
 • Děti se v prostorách tříd velmi dobře orientovaly, byly samostatné. I bez aktivní účasti učitelky - např. v tělocvičně, důsledně dodržovaly společně dohodnutá pravidla. Prokazovaly velmi dobrou schopnost vzájemné komunikace a spolupráce i umění dohodnout se. Starší děti byly pro mladší výrazně inspirujícím vzorem, ke kterým se mladší děti s důvěrou obracely a požadovaly radu a pomoc.
 • Účinná úvodní i průběžná motivace a adresné pozitivní hodnocení i citlivé řešení problémů přinášeli dětem pocit uspokojení, jistoty a sebedůvěry. Dostatečně velký prostor pro seberealizaci a uspokojení měly děti díky rolím učitelek, záměrně simulovaným, nedominantním, převážně rádcovským. Cíleně formulovanými a rozvíjejícími otázkami podporovaly souvislé vyjadřování a podněcovaly chuť dětí hovořit.
 • Vzájemná komunikace a interakce mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem byly partnersky vstřícné, otevřené a vyvážené.
 • Klima jednotlivých tříd i celkové atmosféra školy jsou velmi příznivé - klidné, radostné, tvořivé a zcela bezkonfliktní.
 • U dětí byly zaznamenány velmi dobré průběhové výsledky vyváženě ve všech, zejména však v hudebních a pohybových dovednostech, kulturně společenských návycích, ale i ve vývoji vzájemných vztahů. Děti se umějí aktivně uplatňovat, vyjadřovat své názory, samostatně respektovat přijatá pravidla i vzájemně si pomáhat a pozitivně ovlivňovat chování svých vrstevníků. Mají vyvinutou silnou vnitřní motivaci poznávat, objevovat, učit se nové věci a dosahovat dobrých výsledků.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Věra Šulcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída