Odborný článek

Malá maturita

1. 11. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Anotace

Projekt, který proběhl na závěr pátého ročníku (konec druhého období), ale mohl by být použit na konci kteréhokoliv ročníku. Žáci si při něm zopakovali, oživili a upevnili své znalosti a dovednosti z českého jazyka a matematiky získané za uplynulých pět let školní docházky. Netradiční formou si ověřili míru jejich osvojení. Příspěvek uvádím jako námět na netradiční formu ověřování osvojených znalostí a dovedností žáků, který si každý učitel musí přizpůsobit výchovně vzdělávacím programům jednotlivých škol.

 

Cíl projektu:

1. Ověření si doposud získaných vědomostí a dovedností v předmětech český jazyk a matematika.

2. Uvědomění si svých kvalit a nedostatků.

Projekt vznikl na základě poznatků z jednoho z našich předcházejících projektů - „Jak se učí  děti jinde?″. Vyplynulo z něj totiž, že v mnoha zemích světa skládají žáci na konci školního roku nebo na konci určitého vzdělávacího období zkoušky, které hodnotí míru dosažených znalostí a kompetencí. Tak tedy i my jsme se rozhodli uskutečnit takové přezkoušení u nás ve třídě a nazvali jsme ho malou maturitou.

S více než měsíčním předstihem obdrželi žáci požadavky ke zkoušce. Jejich sestavování probíhalo společně, žáci si tak sumarizovali obsah probíraného učiva. Společně jsme se také dohodli na formě zkoušky. Vše jsme sepsali, vyvěsili ve třídě a požadavky ke zkoušce si také každý odnesl domů, aby se mohl samostatně připravovat.

Žáci se připravovali individuálně, většinu přípravy představovalo samostudium. Mohli však také využít konzultací s učitelem či procvičovat učivo na různých výukových materiálech. Iniciativa však musela vycházet od nich. Sami museli vznést požadavek na konzultaci nebo materiál. Mohli také využívat internetové stránky naší třídy se spoustou odkazů na procvičování a prohlubování učiva.

Naše malá maturita probíhala jeden celý den. Uspořádali a vyzdobili jsme si třídu, seskupili jsme lavice pro potřebu naší maturity, opatřili některé z nich ubrusy. Nechyběly ani květiny ve váze. Žáci přišli svátečně oblečeni. To vše přispělo ke slavnostní atmosféře umocňující důležitost této chvíle. Maturita se skládala vzhledem k časové náročnosti pouze z českého jazyka a matematiky.

 

w
Písemná část naší maturity                                            Autor © Miroslava Gardoňová

A/ Zkouška z českého jazyka měla tři části:

a/ společný kontrolní diktát

b/ práce s textem zaměřená na čtení s porozuměním, vyhledávání a třídění informací

c/ všestranný jazykový rozbor.

Vše probíhalo písemnou formou a žáci pracovali všichni současně.

B/ Matematika měla charakter ústního zkoušení. Pořadí, ve kterém byli žáci přezkušováni, určil los již den předem. Každý si vylosoval ze tří okruhů (algebra, geometrie, slovní úlohy) vždy po jednom úkolu. Potom se písemně samostatně připravovali na tzv. potítku a následovalo ústní zkoušení, kde žáci prezentovali, vysvětlovali a zdůvodňovali svá řešení.

Výsledek obou částí maturity se dozvěděli následující den a byli o něm informováni i rodiče.

Téma opakování učiva českého jazyka a matematiky je součástí vzdělávacích plánů a je tedy vhodné pro zařazení ke konci školního roku. Tato forma však byla pro žáky mnohem zajímavější. Už od začátku chápali smysluplnost projektu a jeho přínos pro ně samotné. Kladně hodnotím rozvoj klíčových kompetencí, především kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních.

Žáci byli malou maturitou velmi motivováni. Zpětná vazba o jejich znalostech byla pro ně velmi přínosná. Uvědomili si, že pouze trvalé osvojení vědomostí a dovedností má pro ně smysl.

 

Doporučení:

- Vhodné je, aby se „maturitní komise″ skládala z více vyučujících. Posílí to vážnost i objektivitu celé akce.

- Efektní je, aby žáci na závěr (při slavnostním vyhlašování výsledků) obdrželi i jakýsi pamětní list.

Požadavky k malé maturitě by měly vycházet z konkrétních vzdělávacích programů dané školy.

Materiály ke zkoušení si zvolte podle svého výběru. Je jich na trhu k dispozici nepřeberné množství a každý si jistě zvolí ty, které mu nejvíce vyhovují, nebo si vytvoří své vlastní.

Téma opakování učiva českého jazyka a matematiky je součástí vzdělávacích plánů a je tedy vhodné pro zařazení ke konci školního roku. Žáci už od začátku chápali smysluplnost projektu a jeho přínos pro ně samotné. Kladně hodnotím rozvoj klíčových kompetencí, především kompetencí k učení,

k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních. Jako vhodná se ukázala i provázanost s předcházejícím projektem. Cíle byly splněny.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 11. 2010
Jaké emoce ve vás slovo maturita vyvolává? Chcete tuto podobu zkoušky nabídnout již páťákům? Inspiraci nebo námět k zamyšlení najdete v tomto příspěvku.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

papírky s čísly otázek, pytlíček na losování, výzdoba třídy