Odborný článek

Vánoce ve světě

12. 8. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Anotace

Námět na projekt, během něhož žáci formou skupinové práce zjišťují, jak se slaví vánoční svátky v různých koutech světa.

Cíl

Cílem projektu bylo seznámit žáky s oslavou svátků narození Ježíše Krista v různých koutech světa, zamyslet se nad společnými i rozdílnými zvyklostmi a vytvořit prezentaci pro ostatní žáky ve vestibulu školy, která je seznámí se zjištěnými poznatky.

Projekt probíhal během prosince v pátém ročníku s 22 žáky převážně formou skupinové práce.

Téma: Vánoce – nejkrásnější svátky v roce a jejich oslava v různých koutech světa.

Zadání úkolu pro žáky:

1. Vyberte si stát a zjistěte co nejvíce informací o tom, jak zde slaví Vánoce.

2. Vytvořte plakát pro veřejnou prezentaci.

3. Seznamte s výsledky své práce ostatní.

4. Vámi vytvořené plakáty vystavte ve vestibulu školy.

Celý projekt začal volným psaním žáků na téma „Moje Vánoce”. Některé práce jsme si poté společně přečetli a následovala živá diskuze na toto téma. Nezapomněli jsme si připomenout, co je základem těchto křesťanských svátků. Nastolili jsme problém, kterým jsme se celý projekt zabývali – JAK SE SLAVÍ VÁNOCE JINDE VE SVĚTĚ. Své zkušenosti jsme označili za nedostatečné a rozhodli jsme se zjistit více informací a seznámit s nimi i ostatní žáky naší školy prostřednictvím výstavky ve vestibulu školy.

Žáci si po úvodním získávání informací z různých zdrojů (internet, dostupná literatura) sami vybrali státy, s jejichž oslavou Vánoc nás seznámí. Na daném úkolu pracovali ve skupinkách. Doma zjišťovali dostupné informace, které následně ve škole společně zpracovávali.

Každý skupina vypracovala svůj plakát, který se snažila i výtvarně ztvárnit. Fantazie jim nechyběla.

V posledním předvánočním týdnu žáci svou práci prezentovali ve třídě. Společnými silami jsme poté vytvořili zdařilou vánoční výstavku se spoustou informací. Odměnou za odvedenou práci byl žákům velký zájem spolužáků, se kterým se prezentace setkala.

Projekt vyvrcholil malou vánoční besídkou ve třídě, která nesla rysy jednak typických českých Vánoc, ale odzkoušeli jsme si i některé zvyky jiných národů.

Během celého měsíce se téma projektu prolínalo do výuky všech předmětů. Vhodné je spojení s výukou cizích jazyků (anglické či německé koledy, slovní zásoba atd). Doporučuji použít i DUM přiřazené k projektu.

Téma Vánoc je pro žáky vždy velmi příjemné. S problematikou oslavy těchto křesťanských svátků v jiných státech světa se žáci však ještě příliš nesetkali. I proto je téma velmi zaujalo a pracovali na něm s elánem a zaujetím. Díky projektu si osvojili velké množství nových poznatků, které předali i ostatním žákům naší školy. Jeho hlavní přínos vidím v naplnění cílů multikulturní výchovy. Vzniklá výstavka měla velkou odezvu a žáci tak viděli, že jejich práce je přínosem i pro ostatní.

Reflexe

V naší škole probíhal ve stejném období ve čtvrtých třídách projekt České Vánoce. Vřele doporučuji propojit takovéto projekty alespoň formou společné prezentace.

 


 

Odkazy:

Vánoce ve světě

Vánoce ve světě

Vánoční tabule ve světě

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 8. 2010
"Vánoce – nejkrásnější svátky v roce a jejich oslava v různých koutech světa" - námět na projekt, během něhož žáci formou skupinové práce zjišťují, jak se slaví vánoční svátky v různých zemích světa. Díky projektu si žáci osvojí velké množství nových vědomostí a dovedností.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Dostupná literatura, internet, výtvarný materiál.

Vazby na materiály do výuky: