Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aktivita: Vezmi si chlebíček
Odborný článek

Aktivita: Vezmi si chlebíček

22. 6. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Dana Moree
Spoluautor
Petra Morvayová

Anotace

Pro práci s vnímáním kultury a kulturních rozdílů může sloužit jako zdroj inspirace metodický materiál Czechkid, který je volně přístupný na internetu (www.czechkid.cz). V této aktivitě se zaměříme na to, jak lze projekt využít pro pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů. Práce s příběhy je v tomto případě založena na domýšlení odlišného průběhu jedné představené situace pomocí dotváření dialogů. Jinými slovy, jak lze existující dialog doplnit o některé další aspekty a přes tyto nově vytvořené dialogy reflektovat dané téma.

Pro práci s vnímáním kultury a kulturních rozdílů může sloužit jako zdroj inspirace metodický materiál Czechkid, který je volně přístupný na internetu (www.czechkid.cz). V této aktivitě se zaměříme na to, jak lze projekt využít pro pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů. Práce s příběhy je v tomto případě založena na domýšlení odlišného průběhu jedné představené situace pomocí dotváření dialogů. Jinými slovy, jak lze existující dialog doplnit o některé další aspekty a přes tyto nově vytvořené dialogy reflektovat dané téma.

Cíl – reflexe způsobů komunikace, které pomáhají v integraci.

Formy práce – práce v malých skupinkách, diskuze.

Pomůcky www.czechkid.cz.

Krok 1: Nechte žáky přečíst dialog „Vezmi si chlebíček” (dialog najdete na http://www.czechkid.cz/l11f.html). Možný způsob jeho využití je nechat žáky, ať si rozeberou role a dialog společně přečtou. Pro tuto aktivitu je vhodné vynechat doplňující otázky a úkoly pod jednotlivými částmi dialogu, protože soustředit se budete hlavně na jeho závěrečnou část.

Krok 2: Po přečtení dialogu rozdělte žáky do skupinek přibližně po pěti. Jednotlivé skupinky mají za úkol vymyslet dialog na situaci, kdy Magda přijde z narozeninové oslavy domů, kde čeká její maminka.

Krok 3: Nechte jednotlivé skupinky prezentovat jejich dialogy. V rámci diskuze hledejte, v čem se jednotlivé dialogy shodují a v čem jsou mezi nimi rozdíly (např. snaží se postavy konflikt eskalovat nebo smiřovat, jak ho usmiřují, kdo začíná konverzaci, která témata jsou tabuizovaná apod.).

Krok 4: Přizvěte žáky k tomu, aby na dialozích zapracovali znovu, tentokráte se ale změní situace, a to následujícím způsobem: uplynou dva dny od oslavy, maminka čeká na autobusové zastávce a za ni si stoupne Jami.

Krok 5: Jednotlivé skupinky opět představí své dialogy. Tentokrát je vhodné reflexi po představení dialogů vést směrem k objasnění, které momenty z jednotlivých dialogů usnadňovaly komunikaci a které ji naopak ztěžovaly.

Zdroj MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. 2010. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, 2010, Člověk v tísni o. p. s.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

 

a

b

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Moree

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Princip sociálního smíru a solidarity
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Internet