Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Celostátní konference pro management škol a školských zařízení: Proměny školy – inkluzivní vzdělávání
Odborný článek

Celostátní konference pro management škol a školských zařízení: Proměny školy – inkluzivní vzdělávání

Anotace

Počátkem května tohoto roku se konala celostátní konference pro management škol a školských zařízení k problematice inkluzivního vzdělávání. Setkání organizoval Národní institut pro další vzdělávání společně s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

V prostorách MŠMT ČR se počátkem května tohoto roku konala celostátní konference pro management škol a školských zařízení k problematice inkluzivního vzdělávání. Setkání organizoval Národní institut pro další vzdělávání (dále NIDV) společně s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP). Akce se zúčastnilo přes 90 ředitelů a ostatních pedagogických pracovníků z mateřských škol, mateřských škol speciálních, základních škol, speciálních základních a praktických škol, středních odborných škol a gymnázií, dětských domovů, výchovných ústavů a poradenských zařízení.

Proč inkluzivní vzdělávání?

Inkluze (z latinského inclusio) znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. Pro inkluzivní vzdělávání, tedy pro poskytnutí optimální úrovně vzdělání všem žákům nezávisle na podobě jejich specifických potřeb, chybí v našich školách podmínky. Vláda ČR na svém zasedání dne 16. března 2009 uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě do 31. ledna 2010 návrh Národního akčního plánu inkluzívního vzdělávání. Národní akční plán inkluzívního vzdělávání (NAPIV) byl schválen a stal se jedním ze základních dokumentů vymezujících rámec aktivit realizovaných s cílem zajistit rovný přístup a rovné příležitosti všem osobám ke vzdělávání. Základním cílem materiálu je zvýšit míru inkluzivního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému.

Inkluzivní charakter českého školství ovlivní vzdělávací podmínky nejen v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale týká se všech jeho účastníků. Postupná realizace úkolů, tak jak je vymezuje NAPIV, přispěje ke zvýšení sociální koheze české společnosti v příštích letech.

Program celostátní konference

Dopolední program zahájila Mgr. Klára Laurenčíková, vrchní ředitelka sekce speciálního vzdělávání MŠMT ČR, která přítomné seznámila s realizovanými kroky MŠMT v problematice inkluzivního vzdělávání, s NAPIV a připravovanými novelami vyhlášek  č.72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb. Mgr. Pavla Baxová, ředitelka o.s. Rytmus, ve svém příspěvku vyjasnila rozdíly mezi integrací a inkluzí a uvedla příklady inkluzivního vzdělávání v ČR a EU. V dopoledním programu dále vystoupila Mgr. Daniela Škutová, ředitelka Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) a PhDr. Jana Zapletalová, ředitelka IPPP, která zdůraznila úlohu školního psychologa a školního speciálního pedagoga v inkluzivním vzdělávání. Odpolední program uvedla Mgr. Olga Kusá, zástupkyně CPIV Brno.  Její příspěvek byl zaměřen  na vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním. O svých zkušenostech s inkluzí na různých typech škol v ČR i v zahraničí a o podmínkách a současných  možnostech inkluzivního vzdělávání v běžné škole v praxi hovořili Ing. Irena  Meisnerová, ředitelka ZŠ Havlíčkovo nám. Praha 3, Mgr. Ivana Kočová, ředitelka ZŠ Louňovice pod Blaníkem a Ing. Petr Hajný, ředitel SOŠ, Kroměříž.

Závěry konference

Z podnětné diskuze vyplynula potřeba detailnějších informací k projednávané problematice ze strany MŠMT ČR. Přítomní účastníci ocenili získané informace, zejména pak příklady svých kolegů-ředitelů z praxe. Vyjádřili potřebu setkávat se na podobných akcích, vzdělávat se, vyměňovat si zkušenosti a diskutovat o problematice inkluzivního vzdělávání.

I z tohoto důvodu připravuje NIDV pod záštitou Mgr. Kláry Laurenčíkové do konce roku 2010 podobná setkání na všech pracovištích NIDV.

Problematika bude opět zaměřena na aktuální situaci v inkluzivním vzdělávání s důrazem na praktické informace, ale také na zkušenosti s inkluzivním vzděláváním v různých typech škol a školských zařízení v ČR i zahraničí.

Bližší informace na www.nidv.cz nebo na tel. 266 106 354, Sekce metodická a koncepční.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
NIDV

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: