Odborný článek

CLIL ve Španělsku

12. 7. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Kamila Sladkovská

Anotace

Španělské prostředí, v němž existuje přirozená vícejazyčnost daná různými variantami španělštiny, se zdá být pro CLIL výuku více než výhodné. Různé podoby CLILu ve Španělsku jsou dobrým praktickým příkladem realizace této metody. V současném Španělsku je pozornost věnována především implementaci této metody do výuky. Diskutuje se o potřebných kvalifikačních předpokladech učitele, které je možné rozvíjet v různých seminářích dalšího vzdělávání, o poměru vyučovaného obsahu v CLIL jazyce a v mateřském jazyce a o tvorbě výukových materiálů.

CLIL ve Španělsku nemá jednotnou podobu metodologickou, ale ani legislativní. Reálná podoba CLILu se liší v různých částech země (ve všech 17 regionech) a v různých stupních vzdělávání. V některých částech Španělska se CLIL uplatňuje jen v předškolním vzdělávání, v jiných se používá od začátku primárního vzdělávání, v některých regionech až od vyšších ročníků a v některých vůbec.[1] Zastřešujícím termínem pro různé podoby CLILu ve Španělsku jsou tzv. bilingvní programy.

CLIL se v současné době objevuje ve školách hlavně na základě iniciativy učitelů nebo v reakci na nabídku ze strany regionálních vzdělávacích institucí. Ve většině případů se jedná o dobrovolnou aktivitu učitelů. Pokud se učitel rozhodne uplatnit metodu CLIL ve své výuce, stačí mu zpravidla souhlas ředitele školy. Dle zcela nového nařízení z října 2009 musí takový učitel rovněž absolvovat několikahodinový kurz o CLILu. Učitel, který užije jako CLIL jazyk cizí jazyk, by měl mít minimální úroveň tohoto jazyka B1 pro primární vzdělávání a pokud využívá jako CLIL jazyk jeden z oficiálních jazyků Španělska, pak musí mít minimální úroveň C1. Pro výuku metodou CLIL ve středním vzdělávání by učitel měl mít jazykovou úroveň B2.

V primárním vzdělávání existuje obecně snaha určovat, v jaké míře může být CLIL uplatněn, tj. v kolika vyučovacích předmětech a jaká část učebních osnov těchto předmětů se může uplatnit např. v angličtině. Příkladovým modelem může být: v 1. a 2. ročníku 2 hodiny výuky angličtiny a maximálně 1,5 hodiny výuky nejazykového předmětu v angličtině, ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny výuky angličtiny a 0,5 hodiny výuky nejazykového předmětu v angličtině, v 5. a 6. ročníku 3 hodiny angličtiny a 1 hodina výuky nejazykového předmětu v angličtině.

Jako příklad různého uplatnění metody CLIL ve Španělsku uvádím kontext regionu Katalánska, Baleárských ostrovů a Valencie.

V Katalánsku, jež se profiluje trilingvním vzděláváním (španělština, katalánština, angličtina), se začal od roku 2006 uplatňovat „Akční plán na podporu třetích jazyků”, který se realizuje doposud. Tento plán mimo jiné zahrnuje i podporu výuky nejazykového obsahu skrze angličtinu. Hlavní realizační část tohoto plánu se jmenuje „Experimentální plán cizích jazyků (PELE)”, který je zaměřen na integrované školní projekty, mezi které právě patří i metoda CLIL. Plán PELE není nijak závazný, školy se na něm podílejí zcela dobrovolně. V roce 2009 bylo do něj zapojeno celkem 388 základních škol, které se podílely na trilingvních projektech především v angličtině a francouzštině. Čistě na CLILu se v rámci plánu podílelo 8 % škol primárního vzdělávání. V rámci plánu PELE může být angličtina uplatněna v předškolním a primárním vzdělávání. Kromě běžné výuky angličtiny jako vyučovacího předmětu se může angličtina zavést jako jazyk instrukcí v 7. a 8. ročníku s minimální časovou dotací 1 hodiny týdně. Předměty, které se obvykle vyučují v integraci s angličtinou, jsou: přírodověda, umění a řemesla, hudební výchova, technika a další volitelné předměty.

V rámci plánu PELE mohou učitelé navštěvovat třicetihodinový CLIL kurz, který je zaměřen na teorii, plánování výuky a přípravu vlastních materiálů. Jazykové kvalifikační předpoklady jsou pro učitele v Katalánsku v primárním vzdělávání stanoveny na úroveň B2.

V průběhu plánu PELE vznikly konkrétní výukové materiály, které jsou pochopitelně ve španělštině nebo katalánštině, ale jako ukázka může posloužit materiál pro CLIL jazyk angličtinu:

http://www.xtec.net/aulanet/ud/angles/index.htm

http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/index.htm

A dále ukázka CLIL projektu v jedné škole, kde je uplatňována angličtina. Komentáře k hodině jsou ve španělštině:

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29785&p_ex=clil

Na Baleárských ostrovech bylo od roku 2002 vydáno několik legislativních opatření, která podporují výuku části učebních osnov v angličtině a jiných cizích jazycích v rámci tzv. CLIL programů, které jsou známy jako „Evropské sekce”. Jednotlivé sekce jsou rozlišovány podle jazyků, tj. angličtiny, francouzštiny a němčiny. Legislativa se týká jak mateřských škol, tak i primárního a středního vzdělávání. CLIL je jednoznačně podporován, ale zároveň jsou nadefinovány kvalifikační požadavky na učitele včetně dalšího vzdělávání pedagogů a dále požadavky na žáky a jejich hodnocení.

Dle posledního legislativního nařízení z června 2009 je nutno při implementaci CLIL dodržet několik náležitostí. Je možné začít vyučovat ve vybraném cizím jazyce jakýkoli nejazykový předmět, oblast či modul kurikula (s výjimkou vzdělávacího obsahu přírodního, sociálního a kulturního prostředí v primárním vzdělávání a v sekundárním vzdělávání přírodních věd, dějepisu a zeměpisu, které musejí být vyučovány v katalánštině), a to úplně nebo částečně. Při zapojování do programu „Evropských sekcí” by měli být upřednostněni žáci, kteří již dříve podobnou výuku absolvovali. U nově zapojených žáků byl měl být souhlas jazykových i nejazykových učitelů ve škole.

V primárním vzdělávání se vyučuje katalánština, španělština a angličtina. S němčinou a francouzštinou jako druhým cizím jazykem se může začít v 10. a 11. roku věku žáků. Cizí jazyk je možné začít vyučovat od prvního ročníku, zrovna tak i později ve vyšších ročnících. Pokud se vyučuje jiný jazyk než anglický, začíná se od 3. ročníku. Měla by být zachována minimální časová dotace 1 hodiny týdně. Pro otevření nové sekce v angličtině je potřeba 15 přihlášených žáků, v ostatních jazycích 10 žáků.

Učitelé nejazykových předmětů, kteří se chtějí zapojit do programu, musejí prokázat minimální znalost cizího jazyka na úrovni B2. Legislativní nařízení zvláště zdůrazňuje nutnost spolupráce učitelů jazykových a nejazykových předmětů.

Školy zapojené do programu Evropské sekce mají za povinnost důrazně podporovat vícejazyčnost a interkulturalitu. Školy musí připravit pro každý školní rok specifický sylabus zohledňující požadavky programu sekcí a povinně odevzdávají zprávy regionální vládě pro vzdělávání, která je kontroluje.

Autonomní vláda Baleárských ostrovů nabízí mnohé semináře dalšího vzdělávání pedagogů, mezi něž patří především školení pro výuku cizích jazyků a pro metodologii CLIL pro učitele nejazykových předmětů.

Ve Valencii je vzdělávací systém převážně organizován různými jazykovými směrnicemi a programy. Vzdělávací systém je prostoupen především v primárním vzdělávání třemi jazyky: španělštinou, valencijštinou a angličtinou. Všechny tyto jazyky se mohou objevit v roli cizího jazyka jako vyučovacího předmětu anebo cizího jazyka jako prostředku instrukcí.

Na konci 90. let minulého století přejalo úspěšně mnoho škol tzv. „Rozšířený bilingvní vzdělávací program”, jehož hlavním krédem bylo rané vyučování cizích jazyků. Tento program umožňoval začít vyučovat vzdělávací obsah v kombinaci s angličtinou jako jazykem instrukcí již od 1. ročníku s časovou dotací 90 minut týdně. V současné době se programu účastní 291 škol v primárním vzdělávání. Velké podpoře se těší i raná výuka cizích jazyků od čtyř let věku dítěte v mateřské škole.
Dalším platným pokynem k jazykovému vzdělávání je od roku 2009 mateřským školám a školám v primárním vzdělávání umožněno, aby byl vzdělávací obsah kurikula vyučován z 80 % v angličtině, z 10 % ve španělštině a z 10 % v katalánštině.

V rámci podpory vícejazyčnosti je ve Valencii bohatá nabídka seminářů dalšího vzdělávání učitelů (minimální požadovaná úroveň v cizím jazyce je A2), např. přes centra CEFIRE (školící, inovační a vzdělávací a informační střediska).

(Tento příspěvek vznikl na základě účasti na vzdělávací akci, která byla finančně podpořena v rámci Programu celoživotního učení – program COMENIUS.)

Použitá literatura

PERÉZ-VIDAL, C., JUAN-GARAU, M. To CLIL or not to CLIL? From Bilingualism to Multilingualism in Catalan/Spanish Communities in Spain, 2010. Forthcoming. In Yolanda Ruiz de Zarobe and David Lasagabaster (Eds.) CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training. Cup : Cambridge Scholars.

PERÉZ-VIDAL, C., JUAN-GARAU, M. Trilingual Primary Education in Catalonia, 2009. In Riemersma A. M. J.and De Vries, S. (eds) Some developments with regard to the provisions of trilingual primary education in minority language communities of the European Union. Ljouwert/Leeuwarden, Holanda : Fryske Akademy.

PERÉZ-VIDAL, C., JUAN-GARAU, M. Trilingual Primary Education in the Balearic Island, 2009. In Riemersma A. M. J.and De Vries, S. (eds) Some developments with regard to the provisions of trilingual primary education in minority language communities of the European Union. Ljouwert/Leeuwarden, Holanda : Fryske Akademy.

PERÉZ-VIDAL, C., JUAN-GARAU, M. Trilingual Primary Education in the Valencian Community, 2009. In Riemersma A. M. J.and De Vries, S. (eds) Some developments with regard to the provisions of trilingual primary education in minority language communities of the European Union. Ljouwert/Leeuwarden, Holanda : Fryske Akademy.

 


[1] Povinné primární vzdělávání je ve Španělsku určeno pro žáky mezi 6 a 12 lety. Střední vzdělávání je povinné pro všechny žáky mezi 12 a 16 lety.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kamila Sladkovská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 7. 2010
Španělsko je jednou z evropských zemí, která má rozvinutý systematický přístup v zavádění CLILu (odlišný v různých regionech) a kde jsou pro to vytvořeny vhodné podmínky (politické i historické). V zemi existuje 5 národních variant jazyků, kde se integrovaná výuka přirozeně rozvíjí je i více legislativně ukotvena. Španělé dokládají i fakt, že se musí systematicky řešit DVPP na regionální úrovni a je povinnou součástí profese učitele.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Cizí jazyk 2. stupeň