Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aktivita: Když se ztratí kouzelná hůlka
Odborný článek

Aktivita: Když se ztratí kouzelná hůlka

2. 6. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Dana Moree
Spoluautor
Petra Morvayová

Anotace

Aktivita z publikace Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu autorek Dany Moree a Petry Morvayové vám může pomoci naplňovat cíle multikulturní výchovy.

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak k rozlišování dobra a zla, a jednak ukazují, jakými prostředky může být zlo překonáno, aby dobro zvítězilo. Tento rys je v podstatě univerzální. Odlišnosti lze nalézat v tom, jak je vnímáno dobro a zlo a v užití prostředků, které je pro přemožení zla dobré používat – jaké symboly, rituály, předměty jsou ještě vnímány jako dobré, či jsou naopak vnímány jako zlé.

Se změnou významu a hodnoty magických předmětů v pohádkách je možné se setkat v komunitách, které jsou silně nábožensky orientované. Například ve skupinách ortodoxních kalvinistů žijících na jihu Nizozemí jsou jako pohádky vhodné pro děti vnímány jen ty, které v sobě neobsahují žádné magické prvky. Magie znamená dotyk s něčím temným a odkazuje a priori na zlé síly ve světě i v člověku. Jsou vhodné jen takové příběhy, kde postavy svojí pílí, důmyslem i tím, že narazí na jiné hodné postavy, splní svůj úkol a pomohou dobru zvítězit nad zlem.

Vidíme tedy, že vnímání kouzelných předmětů a jejich hodnocení se může velmi výrazně lišit. Tento moment by tedy bylo dobré využít pro práci s pohádkami ve výše zmíněné aktivitě.

Cíl: Sledování významu výskytu magických předmětů v pohádkách.

Formy práce: Diskuze, práce v malých skupinkách.

Popis v krocích

Krok 1: Napište na tabuli dva nadpisy: Pohádky s kouzelnými předmětyPohádky bez kouzelných předmětů. Spolu s žáky hledejte pohádky, které patří do jedné nebo druhé kategorie. Žáci mohou vysvětlit, které kouzelné předměty v pohádce vystupují a jakou mají funkci.

Krok 2: Vysvětlete žákům rozdíl ve vnímání kouzelných předmětů, který je popsán v úvodu k této aktivitě. Pozvěte žáky k pokusu pracovat na jedné pohádce s kouzelnými předměty a změnit ji tak, aby v ní nebyly zapotřebí. Vyberte společně jednu pohádku, na které mají chuť dále pracovat. Zadejte žákům za úkol rozdělit se do pohádkových týmů a převyprávět vždy vybranou pohádku nebo určitou scénu tak, aby v ní magické předměty nehrály žádnou roli. Žáci mohou připravit scénu i pomocí výtvarných technik nebo v rámci dramatizace. V tom případě zabere aktivita větší množství času.

Krok 3: Nechte jednotlivé pohádkové týmy převyprávět či předvést novou verzi pohádky bez magických předmětů. Vždy po předvedení pohádky společně diskutujte:

 • Jaké jiné vlastnosti hrdina musel mít, aby dokázal přesto obstát v zápletce příběhu?
 • Co umožňují magické předměty?
 • V jakých situacích bychom si je přáli v běžném životě? A proč?

Zdroj: MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. 2010. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství a tělovýchovy pro rok 2009.

 

a

msmt

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Moree

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída