Odborný článek

Den řemesel

29. 6. 2010 Speciální vzdělávání
Autor
Ivana Spěváčková
Spoluautoři
Mgr. Kamila Strýčková
Mgr. Lenka Mouleová
Mgr. Lenka Vaňačová
Mgr. Janka Bodurková-Horanská
Mgr. Jana Ševčíková
Jarmila Fořtová

Anotace

Zábavnou formou přiblížíme dětem s lehkým mentálním postižením vybraná řemesla – taková, která se v budoucnu mohou stát zdrojem jejich obživy. Starší žáci odhalí i možnosti práce v Evropské unii.

Projekt „Den řemesel“ je vytvořený pro třídy vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením a probíhá ve dvou po sobě jdoucích dnech. První den se odehrává přijímací pohovor, při kterém jsou žáci rozděleni do jednotlivých skupin podle toho, které z nabízených řemesel si vyberou. Nejstarší žáci se tento den také zaměří na možnosti práce v Evropské unii. Druhý den žáci po společném úvodu pracují ve věkově smíšených skupinách. Časová dotace v oba dny je 5 vyučovacích hodin. Žáci společně vytvoří Knihu řemesel a své spolužáky z ostatních skupin při závěrečné prezentaci informují o své práci. Vytvářením Knihy řemesel vzniká mezioborový vztah s českým jazykem a v závislosti na zpracování také s výtvarnou výchovou. Všichni získají originální „výuční list“ ve zvoleném oboru.

Řemesla jsou zvolena tak, aby byla žákům se speciálními vzdělávacími potřebami dostupná. Některá z nich mají spíše historický charakter (tiskařská a tkalcovská dílna), většina je však žákům blízká. Prostřednictvím manuálních činností si žáci udělají konkrétní představu o náplni jednotlivých povolání. To jim může pomoci při jejich následném rozhodování o budoucím profesním zaměření. Realitu pracovního prostředí žákům přiblíží přijímací pohovor, který pod vedením učitele připraví žáci 9. ročníku. Všichni tedy zjistí, jak přijímací pohovor vypadá, jaké otázky mohou od svého budoucího zaměstnavatele očekávat. Vyzkouší si, jak na ně reagovat, jak se při pohovoru vhodně chovat, jak se vhodně obléci a čeho se raději vyvarovat.

Žáci budou pracovat ve věkově smíšených skupinách. Nejstarší se dostanou do úzkého kontaktu s těmi mladšími a nejmladšími. Žáci se učí, jak spolu vycházet, jak si vzájemně pomoci, jak se tolerovat a respektovat. Tím jsou podporovány jejich komunikativní a sociální kompetence. Žáci jsou o projektu informováni předem. Mají-li zájem, mohou přijít s návrhy, co by si v rámci řemeslných dílen chtěli vyzkoušet.

Nejstarší žáci se během prvního dne projektu zaměří na možnosti práce v Evropské unii. Znovu si připomenou, co Evropská unie je, jaké jsou její hranice a vzhledem k předsednictví České republiky budou moci svou vlast intenzivněji vnímat jako součást EU. Budou se zabývat významem EU v kontextu s pracovní sférou a pohybem pracovních sil. Pro žáky 9. ročníku se proto tento projekt dotýká také průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Zhodnocení projektu

Projekt „Den řemesel“ měl u našich žáků velký úspěch. Práce v řemeslných dílnách je zaujala, byli pyšní na to, co dokázali vyrobit. Osvědčila se nám také práce ve věkově smíšených skupinách. I přesto, že se k sobě dostali žáci, kteří se k sobě běžně nedostanou, nezaznamenali jsme žádné nevhodné chování žáků jedné věkové skupiny k jiné. Listy Knihy řemesel nějaký čas zdobily nástěnku na chodbě. Poté byla Kniha svázána a je na památku uložena v kanceláři školy.

PRVNÍ DEN

Možnosti práce v Evropské unii – 9. ročník

1. část

Motivace: Až se vyučíte, budete moci pracovat nejen v České republice, ale i jinde v Evropě. Víte kde? Víte, jaké státy jsou v Evropské unii? Víte, v kterých z těchto zemí musíte mít pracovní povolení a jakým způsobem si ho opatříte? Pokusíme se to zjistit a informovat o tom pomocí pracovního listu i ostatní.

Pomůcky: internet − http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropská_unie, čtvrtka A3, propisky, nůžky, pastelky, lepidlo

Průběh: Žáci zjišťují na internetu, jaké země jsou členy EU, a vypisují je na čtvrtku A3, která se později stane součástí Knihy řemesel. Zároveň zjišťují a zaznamenávají státy, do kterých musí mít Češi pracovní povolení.

Kniha řemesel
1. Kniha řemesel

2. část

Motivace: Už víte, jaké země jsou členy EU. Víte, do kterých zemí je nutné mít pracovní povolení a jak ho sehnat. Na co všechno ještě musíte myslet, když chcete jet pracovat do zahraničí? Kde seženete ubytování? Jaké doklady si vezmete s sebou? Jak je to s pojištěním v těchto zemích?

Pomůcky: internet − http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme nebo http://www.nazkusenou.cz/prace-v-eu-a356.html, čtvrtka, propisky, nůžky, pastelky, lepidlo

Průběh: Žáci jsou rozděleni do malých skupin a zjišťují odpovědi na otázky. Své odpovědi zaznamenávají na společný informační list – čtvrtku A3.

3. část

Motivace: Už víme, kde a za jakých podmínek můžeme pracovat. Jaká povolání byste chtěli v zahraničí vykonávat?

Pomůcky: čtvrtka A3, psací potřeby, pastelky, pravítko

Průběh: Žáci si sednou do kruhu a spolu s vyučujícím vymýšlejí povolání, která by chtěli vykonávat a při projektovém dni vyzkoušet. Zároveň připravují list, který rozdělí na sloupce (jeden sloupec = jedno povolání) a doplní obrázkem. Ten poslouží při přijímacích pohovorech k zaznamenání zvoleného povolání.

Přijímací pohovor

Motivace: Už víme, kde můžeme pracovat a co bychom si přáli dělat. Ještě však zbývá získat naše vysněné zaměstnání. Musíme na přijímací pohovor. Jak to tam vypadá? Na co všechno se nás tam budou ptát? Jak bychom měli vystupovat? Zkusme si to tady ve škole…

Pomůcky: papír, psací potřeby

Průběh: Žáci devátého ročníku si připraví ve třídě přijímací komisi. Vymyslí otázky, na které se budou ostatních žáků ptát (Kolik je vám let? Jaké zaměstnání byste chtěl vykonávat? Jaký plat byste si představoval? Jaké jsou vaše schopnosti?....). Rozdělí si svoje role v komisi. Postupně si zvou všechny žáky školy (včetně žáků 9. ročníků – ti se vystřídají) a po jednom je „vyzpovídají“ před přijímací komisí. Otázky jsou kladeny úměrně k věku žáků. Při pohovoru jsou žáci dle svého zájmu rozděleni do věkově smíšených skupin na zítřejší řemeslný  den. Žáci, kteří se zrovna neúčastní přijímacího pohovoru, jsou ve svých kmenových třídách, kde probíhá běžná výuka.

DRUHÝ DEN – ŘEMESLNÉ DÍLNY

Zahájení a úvodní motivace (společné pro všechny skupiny – všichni se shromáždí v jedné třídě): Včera jste se všichni velmi úspěšně zúčastnili přijímacího pohovoru a vybrali si řemeslo, které si dnes budete moci vyzkoušet. A protože je Česká republika členem společenství EU, všechna tato povolání byste jednou mohli vykonávat ve všech zemích EU. Kde a za jakých podmínek je možné pracovat v Evropě, se dozvíte z informačního listu, který včera připravili žáci 9. ročníku a který se stane součástí Knihy řemesel, kterou dnes všichni společně vytvoříme. Vaším úkolem je vyzkoušet si vámi vybrané řemeslo a vyrobit o něm informační list do Knihy řemesel. Na konci dne se zde zase všichni sejdeme, sestavíme Knihu řemesel a povíme ostatním, jak se nám pracovalo.

Dále pracují žáci v jednotlivých řemeslných skupinách. Na počátku práce jsou v rámci své skupiny informováni o bezpečnosti práce. Pomůcky potřebné v jednotlivých řemeslných dílnách jsme nakoupili z prostředků školy.

KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA

1. část

Motivace: Vybrali jste si kadeřnictví a kosmetiku. Proč se lidé starají o vlasy? Co všechno si představujete pod pojmem kosmetika? Co obě tato povolání představují? Je tato péče ve všech zemích stejná?

Pomůcky: internet − http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmetika, knihy o účesech a kosmetice (RÜDIGEROVÁ, Margaret. Perfektní make-up, Profesionální rady pro každý den. 1. vyd. Praha: IKAR, 1993. ISBN 80-90-1535-4-2.  WOODOVÁ, Paula. Najdi svůj styl, Vlasy a účesy. 1. vyd. Bratislava: PRÍRODA, 1996. ISBN 80-07-00812-8.)

Průběh: Žáci ve skupině si sednou k jednomu stolu a pod vedením učitele si povídají o kadeřnictví a kosmetice. Pomocí knih a internetu zjišťují, co všechno do těchto povolání můžeme zařadit. Jednotlivé informace zaznamenávají na čtvrtku velikosti A3.

2. část

Motivace: Jaký účes byste si přáli vyzkoušet? A jak se vlastně máme správně starat o své vlasy? K jaké kadeřnici rádi chodíte? Jak se má taková kadeřnice či kosmetička ke svým zákazníkům chovat?

Pomůcky: kniha s účesy (WOODOVÁ, Paula. Najdi svůj styl, Vlasy a účesy. 1. vyd. Bratislava: PRÍRODA, 1996. ISBN 80-07-00812-8.), hřebeny, gumičky, sponky, skřipce, žehlička na vlasy….

Průběh: Žáci si povídají o kadeřnickém povolání. Některé informace zaznamenávají na čtvrtku – do Knihy řemesel. Žáci se pak rozdělí do dvojic a vzájemně si vytvoří zajímavé účesy.

3. část

Motivace: Co všechno používáte při péči o pleť? Co všechno používá vaše maminka? Víte, jakou máte pleť a jak se o ni máte správně starat? Umíte se správně nalíčit (u starších dívek)?

Pomůcky: kniha o péči o pleť (RÜDIGEROVÁ, Margaret. Perfektní make-up, Profesionální rady pro každý den. 1. vyd. Praha: IKAR, 1993. ISBN 80-90-1535-4-2.), krémy, líčidla (řasenka, stíny, make-up, pudr, tužka na oči….)

Průběh: Žáci se společně s učitelem dozvídají, jakou mají pleť a jak o ni mají pečovat. Některé informace zaznamenávají do Knihy řemesel. Dále se vzájemně zkouší jemně líčit.

4. část

Motivace: Co jsme se dnes dozvěděli? Co sdělíme ostatním?

Pomůcky: list do Knihy řemesel

Průběh: Žáci si společně připraví svoji prezentaci, kterou pak zrealizují před ostatními při závěrečném setkání. Při závěrečném setkání přidají svůj list do Knihy řemesel. Zároveň obdrží od vyučujícího „výuční list“.


Kniha řemesel
2. Kniha řemesel
Kadařníci
3. Kadeřníci

CUKRÁŘI

1. část

Motivace: Mezi nejčastěji volená povolání patří na naší škole kuchaři a cukráři. Běžnému vaření se věnujeme v hodinách pracovní výchovy, ale na složitější a hlavně časově náročnější přípravu sladkých dezertů a zákusků nám nezbývá čas. Proto využijeme dnešního dne, abychom si vyzkoušeli něco nového. Zkusíme si dnes připravit několik sladkých zákusků − větrníčky s pudinkovým krémem, piškotovou roládu plněnou ostružinovou marmeládou a zdobenou čokoládovým krémem, tvarohové pusinky obalované v cukru.

Pomůcky: knihy – ukázka kuchařské knihy (VERLOY, Ceres, OETKER, Rudolf August. Pečení po celý rok. 4. vyd. Čestlice: Rebo Productions 2002. ISBN 80-7234-221-5.), rozpis receptur jednotlivých pokrmů, suroviny pro přípravu (suroviny byly nakoupeny předem učitelkou, která tuto řemeslnou dílnu vedla; pokud to umístění školy dovoluje, můžeme ale suroviny nakoupit přímo s žáky), vybavení školní cvičné kuchyně

Průběh: Seznámení s recepty pro přípravu zvolených zákusků. Prohlídka kuchařské knihy „Pečení po celý rok“, která je doplněná fotografiemi každého výrobku. Tak vypadá profesionální provedení mistrů cukrářů. Zkusíme, co dovedeme my. Žáci jsou rozděleni na dvojice, každý bude mít na starost jeden úkol. Pomáhat si budou ale všichni.

Každá dvojice si připraví potřebné suroviny a znovu si pročte recepturu a samozřejmě se převlékne do kuchařského oblečení (zástěry si šila sama děvčata v hodinách pracovní výchovy). V první části dopoledne žáci připraví korpus z piškotového těsta na roládu, upečou větrníčky z odpalovaného těsta, připraví základ pro pudinkový žloutkový krém a připraví těsto na tvarohové pusinky. Vše je nutné nechat vystydnout nebo odležet.

2. část

Čas, než bude možné zákusky dokončit, využijí žáci k vymýšlení a zpracování listu do Knihy řemesel.

Motivace: Zkusíme si udělat svoji malou cukrárnu.

Pomůcky: velké čtvrtky, fixy, nůžky, vytištěné receptury zákusků

Průběh: V další části žáci vymýšlí a kreslí náš „list řemesla“, který je pozvánkou do naší cukrárny a zároveň nabídkou cukrářských výrobků.

Žáci společně vymyslí cukrárně jméno (u nás zvítězilo jméno „Dobrota“). Každá dvojice na nabídku zapíše svůj zákusek, společně s receptem k jeho výrobě. List je ozdoben kresbami sladkostí a všichni zúčastnění cukráři (5 dívek a 1 chlapec) se na něj podepíší. Dále žáci vymyslí prodejní strategii svých výrobků. Stanoví cenu každého druhu zákusku.

Tvarohová pusinka – 5 dřepů
Větrníček s pudinkovým krémem − 3 dřepy s výskokem
Čokoládová roláda − 1 písnička nebo básnička  (žáci 1.–5. ročníku), 10 kliků  (žáci 6.−9. ročníku)

3. část

Zdobení a dopečení zákusků.

Motivace: Chceme se vyrovnat cukrářům z kuchařky ve zdobení a servírování zákusků.

Pomůcky: cukrářská tvořítka, různé tácky, květiny pro dekoraci

Průběh: Dvojice cukrářů dokončují své výrobky.

Čokoládová roláda – naplnění marmeládou, potření čokoládovým a zdobení vanilkovým krémem.
Větrníčky se žloutkovým krémem – rozřezání vychladlých větrníčků a naplnění dokončeným pudinkovým krémem.
Tvarohové pusinky – vykrájení pusinek, upečení a obalení v cukru.
Příprava a úprava stolu „cukrárna Dobrota“ pro závěrečnou prezentaci.

4. část

Společná prezentace práce jednotlivých řemesel.

Motivace: Připravili jsme pro vás, podívejte se, ochutnejte.

Pomůcky: stůl, ubrus, tácky, hotové cukrářské výrobky, list cukrářů

Průběh: Na společném setkání všech řemesel cukráři popíší přípravu a průběh práce, předvedou svůj cukrářský list.

Dále nabídnou ke koupi své výrobky za předem zveřejněné nepeněžní ceny. (Nezbylo nic, všem chutnalo.)

Kniha řemesel
4. Kniha řemesel
Cukráři
5. Cukráři

TKALCOVSKÁ DÍLNA

1. část

Motivace: Pro dnešní den se z nás stávají tkalci a tkadleny. Co všechno naše řemeslo obnáší? Pojďme o něm nejdříve zjistit co nejvíce informací.

Pomůcky: internet − http://cs.wikipedia.org/wiki/Tkaní, knihy (KUBÁK, Zdeněk. Domácí tkaní – praktická kniha. 1. vyd. Jindřichův Hradec: RAIN, 2004. ISBN nemá), papír, výtvarné potřeby

Průběh: Žáci se rozdělí na dvě skupiny. Jedna začne vyhledávat informace o řemeslu na internetu (historie, vývoj tkalcovských strojů, techniky…), druhá připraví na čtvrtku velikosti A3 stránku do Knihy řemesel.

2. část

Motivace: Máme připravenou stránku do Knihy řemesel. Další získané informace o historii tkaní a používaných strojích shrneme do brožurky věnované přímo našemu řemeslu.

Pomůcky: lepidlo, nůžky, čtvrtky, výtvarné potřeby, barevný papír

Průběh: Žáci se rozdělí do dvojic podle toho, jakou činnost si zvolili. Jedna dvojice bude nalepovat obrázky, druhá popisy tkaní. Všechny listy pak svážou do brožury.

Další dvojice začne/začnou připravovat rámečky na praktickou část.

3. část

Motivace: Víme už o tkaní vše podstatné, teď si řemeslo vyzkoušíme. Zkusíme si něco utkat.

Pomůcky: rámečky, ve kterých je přichycená osnova z provázku, barevný papír, nůžky

Průběh: Každý žák si vezme rámeček, barevný papír a z něho nastříhá proužky o šířce 1 cm. Na papír si namaluje obrázek, který chce utkat, podloží ho pod rámeček a přichytí izolepou. Pak už jen provléká proužky podle obrázku.

4. část

Motivace: Teď se půjdeme podělit o své vědomosti a zjištěné zajímavosti s ostatními žáky naší školy.

Pomůcky: stránka do Knihy řemesel, svázaná kniha o historii tkaní a rámečky s tkanými obrázky

Průběh: Při závěrečné prezentaci ukážeme ostatním spolužákům výsledek své práce a podělíme se s nimi o získané informace.

Kniha řemesel
6. Kniha řemesel
Tkalci
7. Tkalci

ŠVADLENA, KREJČÍ

1. část

Motivace: Vítejte v krejčovské dílně. Co všechno musí švadlena a krejčí umět? Co potřebují ke své práci? Víte, k čemu jednotlivé předměty slouží? Jak postupují krejčí při výrobě oblečení? Pojďme si naše řemeslo co nejvíce přiblížit.

Pomůcky: knihy a časopisy o šití (časopis Burda, KINDERSLEY, Dorling. Encyklopedie šití − Praktický průvodce technikami šití. 1. vyd. Praha: IKAR, 1998. ISBN 80-7202-333-0.), ukázky střihů, předměty, které švadlena/krejčí potřebují ke své práci (látka, nit, knoflík, patent, spínátko, metr, krejčovská křída, zip, suchý zip…)

Průběh: Formou rozhovoru zkusíme vymyslet co nejvíce informací týkajících se řemesla. Knihy a časopisy nám pomohou objasnit, jak se při výrobě oblečení postupuje, uvidíme také různé druhy šicích strojů, stehů a krejčovských pomůcek. Pro přiblížení pomůcek následuje hra – hmatová kimovka. Žáci sedí v kruhu se zavřenýma očima. Učitel vloží prvnímu z nich do ruky předmět, žák si jej ohmatá a pošle dalšímu. Když se předmět dostane na konec kruhu, žáci otevřou oči, odhadnou, o jaký předmět se jednalo, a řeknou, k čemu slouží.

2. část

Motivace: S prací švadleny a krejčího jsme se seznámili. Zbývá nám vytvořit stránku do Knihy řemesel, kde naše povolání představíme i ostatním.

Pomůcky: čtvrtka velikosti A3, psací potřeby, lepidlo, izolepa, předměty, které jdou přilepit, obrázky, kousky látek

Průběh: Žáci si rozdělí úkoly tak, aby měl na výsledku každý svůj podíl. Někdo zpracuje nadpis (náš byl z kousků nalepených látek), někdo napíše základní informace o řemesle, jiný nalepí a nakreslí obrázky, které se řemesla týkají, další přilepí drobné předměty, které švadlena/krejčí používá…

3. část

Motivace: Nezůstaneme jen u teorie. Přišel ten pravý čas vyzkoušet si naše řemeslo opravdu.

Pomůcky: látka, vatelín, střih (chňapka, panenka), pergamenový papír, krejčovská křída, šicí potřeby, nůžky (a jak správně řekli naši žáci – šikovné ruce)

Průběh: Na pergamenový papír si každý překreslí svůj střih, vystřihne. Podle střihu střihne látku i vatelín. Šijeme chňapky, které mohou posloužit ve cvičné kuchyni. Mladším děvčatům můžeme místo chňapek nabídnout šití panenky. Postup zůstává stejný – výroba střihu, střihnutí látky, šití. Panenku vycpeme látkou, přišijeme knoflíky jako oči, z vlny vyrobíme vlasy, ozdobíme, můžeme ušít i oblečení. V rezervě můžeme mít výrobu filcového pouzdra na mobil.

4. část

Představení práce ostatním skupinám spolužáků.

Kniha řemesel
8. Kniha řemesel

 

Krejčí
9. Krejčí

TISKAŘSKÁ DÍLNA

1. část

Motivace: Tiskařství patří mezi řemesla, která lidé používají již několik století. Zkuste říct, co si představíte pod pojmem tiskařství a co vlastně toto řemeslo zahrnuje?

Průběh: Žáci si sednou na koberec a diskutují o tom, co všechno je tiskařství (např. tisk novin, knih a časopisů, otisk razítek, tisk na počítačové tiskárně, tisk na látku, tisk linorytu atd.)

2. část

Motivace: Nyní jsme si řekli, co můžeme do tohoto řemesla zahrnout. Už víme přibližně, co práce tiskaře obnáší. Ale je to dnes stejné jako dříve? Zkusme zjistit na internetu nějaké informace o vzniku a vývoji tiskařství a zároveň vytvořit list do Knihy řemesel.

Pomůcky: internet − http://cs.wikipedia.org/wiki/Tisk, psací potřeby, pastelky, čtvrtka velikosti A3, nůžky, lepidlo

Průběh: Žáci se seznamují s historií tiskařství, s různými druhy tisku, s různými tiskařskými technikami, s tiskařskými stroji a dozvídají se, že dnes se k tisku využívají stroje řízené počítači. Vytváří list do Knihy řemesel, kde stručně zaznamenají vývoj tisku a jeho různé techniky.

3. část

Motivace: Zjistili jsme, že nejstarší technikou je otisk. Již v pravěku lidé otiskli svoji ruku na skálu. Pojďme si zahrát na návrháře látek a otiskovat různé předměty na čtvrtku a vytvořit vzorník látek.

Pomůcky: čtvrtky A4, temperové barvy, různé předměty (drát, guma, dno sklenice, korková zátka …)

Průběh: Žáci si rozdají čtvrtky a zkouší otisknout různé předměty běžného života (např. gumu, drátek, dno sklenice, korkovou zátku, dlaň ruky, rozkrojené jablko, tiskátko z brambor atd.) Předmět potřou temperou a otisknou na čtvrtku. Dělají různé vzory a používají různé barvy. Vše je ponecháno na fantazii dětí, učitel do jejich práce nezasahuje. Nakonec  společně s dětmi vybereme nejlepší otisky. (Nám se nejvíce líbila bramborová tiskátka.)

4. část

Motivace: Teď, když jsme si vytvořili vzorník látek, se zamyslete, jaké tričko by se vám líbilo, jaký vzor a jaké barvy byste použili. Zkuste si navrhnout tričko.

Pomůcky: čtvrtky velikosti A3, šablona trička, temperové barvy, brambory, formičky na vánoční cukroví, řezák, knihy (RANKIN, Chris. Super trička. 1. vyd. Frýdek-Místek: Alpress, 2004. ISBN 80-7362-019-7. TOFTSOVÁ, Hannah. Paleta nápadů pro velké výtvarníky. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999. ISBN 80-7200-301-1.)

Průběh: Žáci dostávají od učitele šablonu trička, kterou si obkreslí na čtvrtku a vystřihují si vlastní tričko. Potom si vytváří razítka z brambor a obtiskují si je na čtvrtku. Každý vytváří dvě trička.

5. část

Motivace: Nyní půjdeme před vaše spolužáky a seznámíme je se vším, co jsme se o tiskařství dozvěděli a co jsme vytvořili.

Průběh: Žáci prezentují svoji práci před ostatními, informují je o historii tiskařství, ukáží jim svůj list do Knihy řemesel a předvedou vzorník látek a svá navrhnutá trička.

Kniha řemesel
10. Kniha řemesel

 

Tiskaři
11. Tiskaři

TRUHLÁŘI

1. část

Motivace: Pro dnešní den se z vás stávají truhláři. Co toto řemeslo obnáší? S čím truhláři pracují a co ke své práci potřebují?

Pomůcky: internet, literatura o práci se dřevem (PATŘIČNÝ, Martin. Pracujeme se dřevem, Jak dřevu porozumět. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, 1999. ISBN 80-7169-848-2.   HÁJEK, Václav. Truhlářské práce. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 1997. ISBN 80-7169-418-5.)

Průběh: Žáci společně hledají odpovědi na položené otázky. V případě potřeby můžeme kromě internetu a obrazové literatury využít i následující text (autorka textu – Ivana Spěváčková):

"Chcete-li se stát truhlářem, musíte projít vyučením, které je zpravidla tříleté. Tak je tomu i v jiných zemích Evropské unie – například v Německu. Po složení zkoušek získáte výuční list. V minulosti se čerstvě vyučenému truhláři říkalo tovaryš. Tovaryš cestoval několik let po své zemi (popřípadě i po zahraničí) a získával zkušenosti ve svém oboru.

Truhlář je řemeslník, který se zabývá výrobou nábytku a jiných předmětů každodenní potřeby ze dřeva. Truhlářské řemeslo má v naší zemi i v zahraničí dlouholetou tradici. Pokud se jím chcete živit, musíte být především zruční a přesní. Čím déle truhlář ve svém oboru pracuje, tím více zkušeností samozřejmě má.

Truhlář pracuje především v dílně. Mezi jeho nejčastěji používané nástroje patří pila, nebozez, kladivo, skládací metr, pravítko, úhelník, brusný papír, hoblík, teslice nebo například vrtáky. Pokud truhlář vyrábí nábytek – například stoly, židle, skříně nebo postele – jedná se o truhlářství nábytkové. Pokud se zabývá výrobou oken, parketových podlah, dveří nebo třeba obkladů stěn, jedná se o truhlářství stavební."

2. část

Motivace: Ještě než odejdeme do dílny, zaznamenáme naše poznatky do Knihy řemesel.

Pomůcky: čtvrtka velikosti A3, psací potřeby, lepidlo, obrázky nástrojů

Průběh: Žáci si rozdělí úkoly tak, aby se na práci všichni podíleli. Na čtvrtku zaznamenají důležité informace o práci truhláře, nakreslí a nalepí obrázky používaných nástrojů, popíší je a doplní, k čemu je truhlář používá.

3. část

Motivace: Vyrábět nábytek jako opravdoví truhláři nebudeme. Práci se dřevem si ale vyzkoušíme.

Pomůcky: dřevo, nástroje (pilka, hoblík, brusný papír, tužka, pravítko), dílna

Průběh: Nejprve se žáci seznámí s nástroji, které truhláři ke své práci potřebují. Následně pod vedením učitele vyrábí kuchyňské prkénko. To bude následně sloužit při výuce ve cvičné kuchyni.

4. část

Představení práce při závěrečné prezentaci.

Kniha řemesel
12. Kniha řemesel

STAVITELÉ

1. část

Motivace: Sešli jsme se u řemesla stavitelství. Na toto dopoledne se z nás stanou stavitelé budov. Budeme se zabývat řemeslem starým jako lidstvo samo. Provází lidi od přírodních úkrytů a budování jednoduchých přístřešků až po dnešní 21. století, kdy se staví funkčně, technicky i umělecky vyspělá inženýrská díla. Blíže si objasníme jednotlivé profese, jež se stavitelstvím zabývají, představíme si náčiní a materiály, které potřebují.

Pomůcky: knihy o profesích ve stavebnictví (HOMOLOVÁ, Štěpánka. Jak si postavit dům, Jak získat byt. 1. vyd. Praha: Astan, 1996. ISBN 80-902226-0-9.), informace z internetových stránek − stavební stroje, stavební materiál, vzhled staveniště, rozestavěná stavba, dokončená stavba a její konečné úpravy, plány projektových prací (http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavitelství)

Průběh: Děti se seznámí se zvoleným řemeslem (viz motivace), zapojují se dle svých znalostí a zkušeností do diskuze.

2. část

Motivace: Známe spoustu informací o našem řemesle. Můžeme tedy vytvořit svoji stránku do Knihy řemesel.

Pomůcky: čtvrtka velikosti A3, potřeby k malování (voskovky, pastelky, fix), barevné papíry, nůžky, lepidlo, obrázková kniha jako motivace – předloha (LIDELEOVÁ, Maria. Svět kolem nás − Na stavbě. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2007.)

Průběh: Děti si sednou k lavicím sestaveným tak, aby tvořily velkou pracovní plochu. Mezi sebou se domluví a vyberou, co je nejvíce zaujalo o stavitelství, a vytvoří jedno velké dílo − stránku do Knihy řemesel. Použijí vystřižené obrázky, jiné nakreslí přímo na čtvrtku. Ke každému obrázku napíší několik informačních slov/vět (o jakou stavitelskou činnost se jedná, popis strojů, nástrojů, materiálu apod.). Nesmí chybět nápis řemesla.

3. část

Motivace: O stavitelství jsme si pověděli, nakreslili, napsali a nyní si vyzkoušíme, jaké to je si něco postavit.

Pomůcky: stavebnice − Skutečný stavitel, kostky Lego, čisté papíry, tužka, pravítko

Průběh: Žáci se rozdělí do dvojic. Nejprve si na papír vytvoří projekt (nákres) stavby nebo nakreslí jeho obrázek. Ten pak dle svých možností a schopností postaví pomocí stavebnic.

4. část

Motivace: Teď se půjdeme podělit o své nabyté vědomosti s ostatními žáky naší školy a předvedeme svá postavená díla.

Pomůcky: hotová stránka do Knihy řemesel, stavby ze stavebnic − panelový a rodinný dům, hrad

Průběh: Při závěrečné prezentaci ukážeme ostatním spolužákům výsledky své práce a podělíme se s nimi o získané informace.

Kniha řemesel
13. Kniha řemesel
Stavitelé
14. Stavitelé

KVĚTINÁŘI, ZAHRADNÍCI

1. část

Motivace: Rozhlížejte se po škole a zapište vše, co nám zpříjemňuje školní prostředí.

Pomůcky: velké archy papíru, barevné fixy, internet

Průběh: Děti zapisovaly vše, co se jim na škole i kolem školy líbí. Mimo jiné zapsaly, že na chodbách a ve třídách jsou pěkné květiny, také se jim líbila školní zahrada.

Na úpravě zahrady děti pracují během hodin pracovního vyučování na jaře, v létě a na podzim. Dnes máme ale jiný program.

Myšlenková mapa
- žáci zapisují vše, co je napadá k otázkám:
1. „Proč lidé pěstují květiny?“
2. „Co všechno se asi učí učňové učebního oboru zahradník?“

Starší žáci/žákyně si na internetu (např. http://sousvodnany.cz nebo http://www.sssoghk.cz/doc/zahradnik.pgf) vyhledají obsah učebního oboru zahradník a seznámí s informacemi ostatní žáky.

2. část – první praktické cvičení – sázení pokojové květiny.

Motivace: Zasadíte si každý svoji rostlinku, o kterou se budete starat ve své třídě.

Pomůcky: zem na pokojové květiny, květníky, sazenice Zelence copatého, kniha (LANCASTER, Roy. Rostliny v interiéru. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2000. ISBN 80-242-0285-9.)

Průběh: Každý žák si vybral jednu sazenici a vlastnoručně zasadil svoji rostlinku.

Starší žáci/žákyně najdou v knize, o jakou pokojovou rostlinu se jedná, a přečtou ostatním, co tato květina potřebuje k tomu, aby dobře rostla.

3. část – zpracování pracovního listu o učebním oboru zahradník

Motivace: Pokusíme se vymyslet a vytvořit pěkný list o zahradnictví, který bude součástí Knihy řemesel.

Pomůcky: velká čtvrtka, barevné fixy, obrázky květin

Průběh: Starší žáci/žákyně na pracovní list napíší vše, co se učí v učebním oboru zahradník

Mladší vybarví a nalepí obrázky květin a také pomůcek a nářadí, které jsou potřeba k pěstování rostlin

4. část – druhé praktické cvičení – vazba a aranžování květin

Motivace: Představte si, že pracujete v květinářství…

Pomůcky: různé druhy květin a zelených přízdob (v květinářství jsme dostali řezané květiny připravené na odpis – již nebyly čerstvé, ale přesto ještě velmi pěkné), barevné stužky, aranžovací hmota, kniha (KARÁSKOVÁ, Ilona, IVANČÍKOVÁ, Barbora. Aranžování květin. 1. vyd. Brno: Computer Press, a. s., 2006. ISBN 80-251-1280-2.)

Průběh:

1. úkol − žáci navážou několik květin, kterými později obdarují paní učitelky, také si mohou vzít jednu květinu domů pro maminku

2. úkol − žáci připraví vazbu − aranžmá na slavnostní stůl

Oba tyto úkoly děti úplně nadchly. Pracovat s květinami jako opravdový zahradník se jim moc líbilo a také bylo vidět, že je těší udělat radost paní učitelce i mamince. Při práci na vazbě na slavnostní stůl si všichni pomáhali a vzájemně se doplňovali.

5. část – společná prezentace práce jednotlivých řemesel

Motivace: A teď přišel čas, abyste udělali radost paní učitelce a předvedli spolužákům vazbu květin na slavnostní stůl.

Pomůcky: stůl, ubrus, hotová vazba, list zahradníků

Průběh: Zahradníci popsali obsah svého učebního oboru, ukázali svoji slavnostní vazbu (všem se moc líbila) a svůj zahradnický list. Na závěr rozdali učitelkám navázané květiny. I zahradníci dostali svůj originální výuční list.

Kniha řemesel
15. Kniha řemesel
Květináři
16. Květináři

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Spěváčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 6. 2010
V minulé době byla tradiční řemesla celkem opomíjena. Jak je vidno z fotografií v článku, tak ještě "zlaté České ručičky" nevymřely. Doporučuji k přečtení a vyzkoušení.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Nutné pomůcky jsou uvedeny pro každou část projektu zvlášť (viz text příspěvku).