Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodopis s Ferdou Mravencem
Odborný článek

Přírodopis s Ferdou Mravencem

18. 6. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jana Sochorová

Anotace

Efektivnější výklad o vodních bezobratlých pomocí dětské publikace Ondřeje Sekory – Knížka Ferdy Mravence.

Cíl

Cílem je efektivnější výklad o vodních bezobratlých pomocí dětské publikace Ondřeje Sekory – Knížka Ferdy Mravence. Při vlastním výkladu si žáci 6. ročníku vymění roli s učitelem a seznámí ostatní s vybranou skupinou vodních bezobratlých, výklad doplní krátkým příběhem z uvedené publikace.

Realizace:

1. Úvodní hodina (motivace, seznámení s cílem projektu)

V úvodní hodině učitel žákům přečte krátkou ukázku z Knížky Ferdy Mravence, případně promítne televizní příběh.

2. Rozdělení do skupin (seznámení s literaturou)

Následně vyučující rozdělí žáky do skupin (případně mohou pracovat individuálně). Každá si vybere určitou skupinu vodních bezobratlých.

3. Získávání informací

Žáci si připraví ze získaných informací z učebnice krátké povídání o vybrané skupině vodních bezobratlých. Informace získané z učebnice doplní o informace z Knížky Ferdy Mravence. Ve skupině si přečtou ukázky z knížky týkající se jejich zástupců (doporučuji se zaměřit na životní a potravní strategie).

4. Grafické ztvárnění

Poté žáci přenesou svoje myšlenky na balicí papír nebo na čtvrtku, připraví si výklad pro ostatní žáky.

5. Prezentace

Prezentace jednotlivých skupin doplněné o přečtení krátké ukázky z knížky. Zhodnocení.

Kritéria pro hodnocení jednotlivých prezentací:

 • srovnání informací z učebnice s informacemi z knížky (nutné si uvědomit, že ne vše, co je v knížce, odpovídá odborné správnosti a skutečnosti, knížku je třeba chápat jako beletrii, ne jako odbornou publikaci)
 • originální nápad grafického ztvárnění a vhodný výběr knižní ukázky
 • působivost podání prezentace (čtení, převyprávění, výklad, rozhovor, sehrání krátké scénky...)
 • vlastní náměty skupiny
 • celkové zhodnocení výstupu (hodnoceno učitelem, ostatními skupinami)
 • zpětná vazba (co si ostatní žáci zapamatovali)

Náměty k realizaci:

V Ekologickém přírodopisu 6 se autoři zmiňují o těchto zástupcích: vážky, vodní ploštice, dvoukřídlý hmyz, chrostíci, brouci, housenky motýlů

Reflexe

Prezentaci je vhodné doplnit o vlastní ukázku jednotlivých bezobratlých. Mnohé z nich lze nalovit v našich stojatých a mírně tekoucích vodách, např. vodní ploštice, larvy dvoukřídlého hmyzu, larvy chrostíků.

Literatura a použité zdroje

[1] – SEKORA, O. Knížka Ferdy Mravence. Praha : Albatros, 1997. 180 s. ISBN 80-00-01288-X.
[2] – KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis 6. 4. vydání. Praha : Fortuna, 2009. 128 s. ISBN 978-80-7373-056-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jana Sochorová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 6. 2010
Knížky Ondřeje Sekory nestárnou, jeho ilustrace i vyprávění vhodným způsobem přibližují život mnohých bezobratlých živočichů. Propojení přírodopisu s dětskou literaturou je krásný nápad pro oživení hodin přírodopisu na základní škole.

Hodnocení od uživatelů

Lenka Říhová
20. 6. 2010, 21:25
pro další inspiraci - ve wiki (http://wiki.rvp…ne...%AD )shromažďujeme živočichy z knížky Ferda mravenec. Vodní bezobratlí tam zatím nejsou, ale třeba brzy budou
Lenka Říhová
20. 6. 2010, 21:28

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • vnímání autora mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

SEKORA O. Knížka Ferdy Mravence. Praha : Albatros, 1997, 180 s. KVASNIČKOVÁ, D. a kol., Ekologický přírodopis 6. Praha : Fortuna, 2009, 128 s. Balicí papír nebo čtvrtky formátu A3, příp. A2, fixy, pastelky.