Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Inspirace k realizaci průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Odborný článek

Inspirace k realizaci průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

6. 9. 2004 Gymnaziální vzdělávání
Autor
doc. PhDr. Eliška Walterová CSc.

Anotace

Článek shrnuje principy a východiska průřezového tématu společně s jeho přínosy a přístupy k realizaci.
Principy a východiska tématu

Příležitosti pro výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech vytváří celá škola jako prostředí, v němž se žáci vzdělávají, učí se poznávat, setkávají se, komunikují, prožívají a řeší své problémy, nezřídka hledají radu i útočiště. Předpokladem pro realizaci průřezového tématu je kvalita školního prostředí, jeho specifické hodnoty a kultura, klima vstřícné pro mezilidské vztahy a týmovou práci, otevřená komunikace mezi učiteli a žáky i spolupráce se sociálními partnery a okolím školy.

K úspěšné a účinné realizaci daného tématu přispěje:
 • podpora ředitele a vedení školy, týmová spolupráce učitelů s vůdčí rolí koordinátorů aktivit mezipředmětových a oborových skupin
 • účast školy v mezinárodních projektech a evropských vzdělávacích programech
 • otevřenost školy a spolupráce s místními a regionálními institucemi, podniky, galeriemi, muzei, organizacemi, které mají mezinárodní zkušenosti a kontakty
 • vlastní kontakty, nejlépe dlouhodobé, s partnerskými školami v zahraničí
 • společné projekty a akce celé školy s možností veřejné prezentace
 • využití tvůrčího potenciálu učitelů a žáků, jejich partnerské vztahy a interakce
 • étos školy, přátelské klima, sdílené cíle, mezinárodní a evropská profilace
 • motivující faktory, především zájem učitelů, jazykové předpoklady, rozšířená nabídka zájmových aktivit orientovaných evropsky a internacionálně
 • aktivní spoluúčast žáků, spojená s respektováním jejich individuálních předpokladů, specifických zájmů, zkušeností a perspektivních orientací
 • odpovídající materiální a technické vybavení, možnost mezinárodně komunikovat pomocí ICT, vyhledávat informace a kontakty prostřednictvím internetu
Přínos tématu

Průřezové téma umožňuje učitelům výrazněji využít duchovní, etický a intelektuální potenciál, který přesahuje rámec výuky v předmětech či obsahových oblastech, a zviditelnit vlastní osobnost a odborné kvality. Objevování a tvořivé myšlení žáků je podporováno atraktivitou témat vztažených k evropským a světovým problémům, ideologiím a globálním hodnotám. Současně by však měl být zdůrazněn cíl posilování zodpovědnosti žáků za rozhodování a jednání v reálných situacích. Simulace mezinárodních aktů, rozhodování či jednání mezinárodních institucí, konferencí, diplomatů podporuje vize, fantazii, tvořivost a prožitkovost výchovy ke globálnímu a evropskému myšlení.

Vhodné je začlenit metody sociálního a kooperativního učení. Žáci si uvědomují význam sociálních dovedností pro seberealizaci, uplatnění ve skupině, přijímání rolí, řešení konfliktů a dosahování konsensu. Je to příprava na život v občanské společnosti, rozvíjení demokratických mechanismů, diskuse a pěstování politické kultury.

Modelové situace a jejich řešení jsou tréninkem pro rozhodování v situacích kdy budou dnešní žáci rozhodovat nejen za sebe, ale také sdílet zodpovědnost za osudy skupin, národů, Evropy a světa.

Tvořivé a umělecké činnosti s evropskou a globální tematikou ve všech obsahových oblastech (eseje, úvahy, umělecké a kulturní artefakty, inscenace, literární a dramatické útvary) a jejich veřejná prezentace podpoří sebevědomí, samostatnost a sebereflexi žáků. Postupné rozšiřování zdrojů informací, zvyšování náročnosti a složitosti úkolů pro žáky v daném průřezovém tématu by mělo být metodickým přístupem zásadním pro integraci, návaznost, prohlubování znalostí a zdokonalování dovedností. Je přínosem pro kompetenci označovanou souhrnně jako adaptační. Jsou podmíněny pružností (flexibilitou) žáků v přizpůsobování se změněným podmínkám a proměnám prostředí. Vyžadují houževnatost při překonávání obtíží, rychlé reakce na nové situace a rozvinuté dovednosti pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií a technických prostředků.

Možné formy a metody realizace průřezového tématu
Pro realizaci tématu lze doporučit kombinaci těchto přístupů:
 • intrapředmětový přístup
 • mezipředmětový přístup
 • integrovaný předmět, seminář nebo kurz
 • mimotřídní a mimoškolní činnosti organizované školou

Výhodné je vytvořit mezioborový celoškolní program realizace tohoto průřezového tématu tak, aby byl vytvořen prostor pro individuální, skupinové a celoškolní projekty.

 • Intrapředmětový přístup

  Do obsahu vyučovacího předmětu je integrován obsah tohoto průřezového tématu, učivo prohlubuje a zdůrazňuje evropské a globální souvislosti, např. v dějepise vliv světových událostí na vývoj v Evropě, důsledky procesů evropských pro vývoj státu a národa. V literatuře se ozřejmuje toto téma, vliv světové a evropské literatury na tvorbu domácích autorů, zdůrazňují se literární a kulturní kontakty, významné osobnosti politiky, kultury, vědy a umění, které vstoupili do evropského a světového kontextu a ovlivnili rozvoj příslušných oblastí ve světě.

  Doporučené formy realizace:

  • projekty jednotlivých žáků
  • skupinové či třídní projekty
  • celoškolní projekty
  • zařazování tematických bloků a panelových diskusí (při nichž žáci prezentují výsledky svých projektů a výzkumů, konfrontuje své postoje, názory a zkušenosti)
 • Mezipředmětový přístup

  Využívá poznatky z historie, zeměpisu, sociálních věd, přírodovědných a estetickovýchovných předmětů v integrovaných tématech a větších tematických blocích. Iniciuje a podporuje zájem o evropská a globální témata s využitím mimoškolních zkušeností a zdrojů informací. Umožňuje synchronizovat realizaci obsahových priorit z pohledu více disciplin či předmětů, posuzovat jevy a události z různých zorných úhlů a proniknout hlouběji do jejich podstaty, odhalovat je v souvislostech přesahujících národní a monokulturní pohledy. Např. téma Velcí Evropané může využít poznatků ze všech oborů a podpořit individuální zájmy žáků v nejrůznějších oblastech společenských i přírodních věd, techniky, literatury, umění aj. Mezipředmětový přístup předpokládá tematickou koordinaci obsahu a časovou synchronizaci při zařazení do výuky. Je vhodný pro rozvíjení klíčové kompetence učit se učit, komunikativní kompetence a kompetence řešit problémy.

 • Integrovaný předmět, seminář nebo kurz

  Flexibilní učební plán a volnější časové dotace dovolují také ve školním vzdělávacím programu zavést integrované předměty, volitelné semináře nebo kurzy, event. i nepovinné předměty a zájmové útvary, v nichž zaměření na evropské záležitosti a globální souvislosti lze prohlubovat a zintenzivňovat. Tento přístup je pro čtyřleté gymnázium zvlášť vhodný, umožňuje využívat badatelských a interaktivních metod, kooperační přístup a výukové projekty. Je příležitostí pro obsahovou diferenciaci, individualizaci výuky, zohlednění perspektivní vzdělávací profilace žáků gymnázia a jejich specifických zájmů vztahujících se k Evropě a světu. Integrované formy se mohou orientovat zejména k obsahovým prioritám daného průřezového tématu, např. Evropské kulturní kořeny, Evropské kulturní hodnoty, Evropské instituce a jejich fungování, Významné světové organizace a jejich funkce, Světová náboženství aj.

 • Mimotřídní a mimoškolní činnosti organizované školou

  Mohou vhodně prohloubit evropskou a globální dimenzi všeobecného gymnaziálního vzdělávání, zatraktivnit realizaci průřezového tématu a ovlivnit motivaci a zájem o globální problémy.

  Doporučené formy realizace:

  • Založení Jazykového klubu, Evropského klubu či Klubu mladých Evropanů, simulace činnosti evropských institucí, např. Evropského parlamentu nebo Rady Evropy, Valného shromáždění OSN nebo některé jiné světové organizace. Mediální centrum, Evropské informační středisko či televizní studio mohou zprostředkovávat informace a zážitky z mezinárodní spolupráce, spoluvytvářet internetovou stránku školy s cizojazyčnými mutacemi, otevřenou možností dialogů, virtuálních konferencí a mezinárodních seminářů.

  • Navázání a prohlubování přímých mezinárodních kontaktů gymnázií lze realizovat jako součást systematického a dlouhodobého partnerství školy, obce či města.

  • Výhodná je účast v programu Evropské unie Lingua a zvláště Comenius, který je určen pro školy, včetně středních. V tomto programu lze podat návrh na vlastní projekt s partnery z jiných evropských zemí nebo se zúčastnit projektu, který koordinuje zahraniční škola z některé členské země Evropské unie. Při značných nárocích na přípravu a realizaci takového projektu je výhodou možnost získání finančních prostředků.


Zdroje informací a metodika pro učitele
 • Soubor příruček, vytvořených účastníky projektu Phare "Vzdělávání v evropských záležitostech". Najdete zde konkrétní témata, náměty a modelové projekty, učební materiály, autentické příběhy škol a žáků v evropské dimenzi. Učitelé v tomto souboru najdou i metodická doporučení. Příručky jsou zpřístupněny školám, Ministerstvo školství zajistilo jejich vydání a distribuci do Pedagogických center.
  Soubor tvoří následující tituly:

  • Interaktivní a kooperativní strategie v evropských projektech škol
  • Poznáváme Evropskou unii
  • ČR - Evropa - svět
  • Jak žijí a učí se mladí Evropané
  • Dny Evropy ve škole
  • Evropský klub ve škole
  • Čteme si o Evropě
  • Internet, Evropská unie a česká škola
  • Evropská unie do kapsy
 • Evropská čítanka, určená především gymnáziím. Provází žáky evropskou historií, filozofií a uměním, představuje názory významných osobností politického, vědeckého a kulturního života, odkazuje na jejich díla.

 • Detašovaná pracoviště Pedagogická centra mohou poskytnout metodickou pomoc.

 • Spolupráce s Evropskými informačními centry, která jsou zřízena ve všech regionech.

 • www.euroskop.cz (na jeho adrese lze nalézt významné dokumenty Evropské unie, informace o členství ČR v Evropské unii, aktuální informace, diskuse apod.

 • Žijeme v Evropě - příručka, v níž najdete doporučení a pro dané průřezové téma podstatné informace; dostupné na adrese beta.pedf.cuni.cz.

 • Žijeme v Evropě. Průvodce evropskou terminologií pro učitele - publikace, praktický pomocník pro učitele a žáky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
doc. PhDr. Eliška Walterová CSc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech