Odborný článek

Olympijské hry

28. 4. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mirka Gardoňová

Anotace

Během tohoto dlouhodobého projektu se žáci zdokonalují v různých sportovních dovednostech a zábavnou formou se seznamují s historií i současností olympijských her (starověkých i novodobých). Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva jednotlivých předmětů – tělesné výchovy, českého jazyka, našeho světa, matematiky, výtvarné výchovy i pracovních činností.

Projekt byl realizován ve čtvrtém ročníku během měsíce června s 23 žáky, kteří jsou zvyklí pracovat ve skupinách i na projektech. Skládal se ze tří částí:

 • Starověké olympijské hry
 • Novodobé olympijské hry
 • Naše olympijské hry

Motivace

Žáci si vylosovali barevné kartičky (barvy olympijských kruhů) a rozdělili se tak do pěti skupin. Každá skupina dostala papírový kruh dané barvy a všichni společně měli vyřešit problémový úkol Co by se z daných kruhů dalo sestavit?

Následovalo praktické propletení kruhů a objasnění symboliky – světadíly spojené olympijskou myšlenkou. Skupinky si rozdělily, který světadíl budou na našich OH zastupovat. Kruhy jsme nalepili na bílý papír a vzniklou vlajku umístili na dveře třídy.

Světadíly, výběr států

Pomocí interaktivní tabule jsme se zorientovali na mapě světa. Vybarvovali a označovali jsme jednotlivé světadíly, umísťovali je na správná místa. Každá skupina si poté v atlasu světa našla politickou mapu svého světadílu a vybrala si stát, který bude reprezentovat. Pomocí internetu si žáci vyhledali vlajku, kterou nakreslili. Každý si také zhotovil jednu malou vlajku pro sebe, která bude součástí jeho sportovního oblečení.

Státy a jejich vlajky

Skupiny rozstříhaly své vlajky a připravily tak pro ostatní hádanky – Sestav naši vlajku a pomocí knížky zjisti, jaký stát budeme reprezentovat. Až do této chvíle jeho jméno tajily.Vybrali jsme Řecko, Jamajku, Austrálii, Indii a Kamerun.

Tvorba plakátu

Na nástěnné mapě světa jsme barevně vyznačili vybrané státy. Ve skupinách si žáci nejprve zjišťovali potřebné informace o svých státech (internet) a poté vytvořili informační plakát. Následovalo představení země ostatním žákům (práce s mapou).

Starověké olympijské hry

 • sportovní příprava (skok, hod, sprint, vytrvalostní běh)
 • historie – žáci dostali do skupin otázky a na internetu na ně hledali odpovědi
  • Kde se starověké olympijské hry konaly?
  • Proč se jmenovaly olympijské?
  • Kdy se konaly poprvé?
  • V jakých disciplínách se soutěžilo? Jak byl oslavován vítěz?
 • společná sumarizace získaných poznatků a práce s nimi (obrázky Olympie v minulosti a fotografie tohoto místa dnes, práce s letopočty, vazby na novodobé OH a diskuze o tom, jak by mohly naše starověké hry vypadat.
 • vlastní starověké olympijské hry – sportovní den naší školy

Naši nejlepší atleti byli vysláni, aby nás na hrách reprezentovali ve čtyřech lehkoatletických disciplínách a ostatní si oblékli starověké tógy, připravili věnce pro vítěze a přišli své spolužáky povzbuzovat a dekorovat.pletení vavřínových věncůstarověké olympijské hry

Pletení vavřínových věnců                                                          Starověké olympijské hry

Spolupráce s mateřským centrem

Byli jsme osloveni MC o spolupráci při přípravě oslav dne dětí a dne otců, který se uskutečnil v duchu antických her v městském parku. Při hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy jsme zhotovovali velké antické sloupy z polystyrénu a kreslili upoutávky na jednotlivá stanoviště se soutěžemi pro děti i jejich rodiče. Naše díla potom zdobila jednotlivá stanoviště soutěží a dotvářela celkovou atmosféru starověku.

Novodobé olympijské hry

 • Práce s daty v rámci matematiky

Při práci jsme používali materiály uvedené v přílohách č. 1, 2 (pořadí OH, letopočty, počty medailí, nejúspěšnější disciplíny atd). Žáci se učili poznávat římské číslice, orientovat se v datech, řešit různé slovní úlohy a tvořit je pro ostatní, zpracovávat data do statistik a grafů. Zároveň si osvojili spoustu nových informací z této oblasti.

 • Galerie našich olympijských vítězů

Každý si vybral svého zlatého olympionika, o kterém se chtěl dozvědět více. Zjišťoval o něm všechny dostupné informace. Vytvořili jsme plakáty (doplnili je obrázky a fotografiemi), ze kterých jsme poté ve třídě sestavili galerii vítězů.

 • Beseda s Janou Pechanovou, vytrvalostní plavkyní, několikanásobnou mistryní ČR, dvojnásobnou vicemistryní světa a účastnicí dvou OH.

V báječné atmosféře neformální besedy se žáci dozvěděli spoustu informací o atmosféře a průběhu OH, o dálkovém i bazénovém plavání, na vlastní oči si prohlédli medaile, diplomy, ale i věci, které při závodech plavkyně používá. Celé vypravování doplňovala prezentace fotografií. Žáci se zapojovali do diskuze, kladli dotazy, ale i odpovídali na otázky, kterými Jana své vyprávění prokládala. Jeden z nich byl dokonce za správnou odpověď odměněn značkovými závodními plaveckými brýlemi. Na závěr nemohly chybět podpisy, společná fotografie a výměna pozorností na památku. Plavecká čepice s Janiným jménem a podpisem, stejně jako její fotografie s věnováním, nám bude tohoto člověka, který ve sportu dosáhl značných úspěchů, připomínat.

Naše novodobé olympijské hry

 • výběr hostitelské země

Nejprve jsme si na mapě světa ukázali všechny země, kde se doposud OH konaly. Poté žáci obhajovali kandidaturu České republiky.

 • disciplíny

Při hodině slohu jsme poznávali jednotlivé olympijské disciplíny na základě pantomimy, ústního popisu, či podle kladených zjišťovacích otázek (ano, ne).

V následné diskusi jsme vybrali disciplíny pro naše hry, které proběhly na školním výletě (orientační běh, hod na cíl, štafetový běh, petangue, skok přes švihadlo, hod oštěpem, softbal,přehazovaná, fotbal).

 • výroba medailí

Při hodinách výtvarné výchovy jsme si ze samotuhnoucí hmoty vytvořili medaile, kterými budou odměněni naši nejlepší sportovci.

 • vlastní hry se uskutečnily na čtyřdenním školním výletě

Předcházelo jim zapálení olympijského ohně a jeho symbolická cesta z Olympie na naše sportoviště.

olympijský oheň
Olympijský oheň

Slavnostním zahájení – nástup zemí (sportovci byli označeni vlajkami svých států, které jsme si zhotovili), vztyčení olympijské vlajky, slib rozhodčích a sportovců.

Vlastní sportovní klání ve výše uvedených disciplínách.

Zakončení her – slavnostní nástup, vyhlášení vítězů a předání medailí a diplomů, stažení olympijské vlajky a uhašení ohně.

vyhlášení vítězů
Vyhlášení vítězů

Celý projekt jsme si všichni báječně užili.

Motivace

Děti si vylosovali kartičky s různými barvami olympijských kruhů a rozdělily se tak do

pěti skupin. Každá skupina dostala papírový kruh dané barvy a všichni společně měli vy-

řešit problémový úkol: Co by se z daných kruhů dalo sestavit ?

Následovalo praktické propletení kruhů a objasnění symboliky / světadíly spojené

olympijskou myšlenkou /. Skupinky si rozdělily, který světadíl budou na našich OH zastu-

povat. Kruhy jsme nalepili na bílý papír a vzniklou vlajku umístili na dveře třídy.

 

Světadíly, výběr států

Pomocí interaktivní tabule jsme se zorientovali na mapě světa. Vybarvovali a označovali

jsme jednotlivé světadíly, umisťovali je na správná místa.

Každá skupina si poté v atlasu světa našla politickou mapu svého světadílu a vybrala si

stát, který budou reprezentovat. Pomocí internetu si vyhledali vlajku, kterou nakreslili.

Každý si také zhotovil jednu malou vlajku pro sebe, která bude součástí jeho sportovního

oblečení.

 

Vybrané státy a jejich vlajky

Skupiny rozstříhaly své vlajky a připravily tak pro ostatní hádanky - sestav naši vlajku a

pomocí knížky zjisti, jaký stát budeme reprezentovat. Až do této chvíle jeho jméno tajily.

Vybrali jsme Řecko, Jamajku, Austrálii, Indii a Kamerun.

 

Tvorba plakátu

Na nástěnné mapě světa jsme barevně vyznačili vybrané státy. Ve skupinách si děti nejprve

zjišťovaly potřebné informace o svých státech /internet/ a poté vytvořily informační plakát.

Následovalo představení země ostatním žákům /práce s mapou/.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
25.39 kB
Dokument
Příloha 1 – Novodobé Olympijské hry
doc
38.09 kB
Dokument
Příloha 2 – Naši olympijští vítězové

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 4. 2010
Námět pro období konání dalších olympijských her:-)

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Princip sociálního smíru a solidarity
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Výtvarný materiál, prostřižené papírové kruhy pro sestavení olympijského znaku, počítač, internet, atlasy světa, nástěnná mapa světa, dostupná literatura fotoaparát, fóliovací stroj, tiskárna, interaktivní tabule, sportovní vybavení, lupa, sirky, pochodeň, stopky, polystyrenové desky a stroj na jejich řezání, Balakryl, kartonové desky, prostěradla, zahradnické nůžky, vázací drát.

Vazby na materiály do výuky: