Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jak mateřské školy hodnotí RVP PV a jeho naplňování v praxi
Odborný článek

Jak mateřské školy hodnotí RVP PV a jeho naplňování v praxi

23. 3. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Anotace

V průběhu roku 2009 se ve VÚP uskutečnilo šetření mapující současnou situaci v mateřských školách. Formou dotazníků a ankety byly zjišťovány názory pedagogů na RVP PV, zkušenosti z jejich dosavadní práce podle tohoto dokumentu a zaroveň i poskytovaná nabídka metodické podpory a pomoci. Článek seznamuje s nejdůležitějšími výsledky tohoto šetření.

Od 1. 9. 2007 pracují všechny mateřské školy povinně podle pravidel, která jim stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Školy v souladu s jím danými pravidly vytvářejí vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP), které postupně naplňují.

V průběhu roku 2009 se ve VÚP uskutečnilo šetření mapující situaci v mateřských školách. Do vybraných škol byly rozeslány dotazníky, formou ankety jsme oslovili profesní organizace sdružující předškolní pedagogy. Ptali jsme se pedagogů, zda jim RVP PV vyhovuje, jak hodnotí nabízenou vzdělávací a metodickou podporu zavádění RVP do praxe a jaké mají zkušenosti z dosavadní pedagogické práce - pozitivní i negativní.

Názory na RVP PV

Většina pedagogů hodnotí RVP PV příznivě. Oceňují, že RVP PV svým pojetím, obsahem, formami i metodami práce maximálně zohledňuje vývojové i individuální potřeby předškolních dětí a že nabízí dostatečný prostor pro samostatnou a tvůrčí činnost pedagoga. Osobnostní přístup k dětem a integrované pojetí vzdělávání pedagogům vyhovuje. I když to pro ně představuje obtížnější a náročnější práci, toto pojetí vítají, stejně jako možnost vytvářet vlastní ŠVP. Stále však zůstává určitá skupina těch nespokojených (dle provedeného šetření cca 10 %), kterým RVP PV příliš nevyhovuje a kteří jej úplně nepřijali. Vadí jim větší míra osobní odpovědnosti, vyšší profesní nároky, nevyhovuje jim volnější způsob práce, nevědí si rady s individualizovaným přístupem k dětem, integrovaným vzděláváním, prostorem pro vlastní tvořivost a invenci.

Hodnocení vzdělávací a metodické podpory zavádění RVP do praxe

Pedagogové uvádějí, že bez dostatečné přípravy na nové formy a metody není práce podle RVP PV jednoduchá. Podle jejich názoru však dobře připraveni vždy nebyli, s dosavadní metodickou podporou a pomocí zcela spokojeni nejsou. Upozorňují na mnohdy nedostatečné proškolení k RVP PV, omezenou dostupnost dalšího vzdělávání, velmi různou kvalitu vzdělávacích akcí a nedostatečnou koordinaci v jejich obsahové nabídce i organizaci. Uvádějí, že pro kvalitní práci si stále potřebují rozšiřovat své poznatky a osvojovat si nové dovednosti (např. v právní oblasti, tvorbě ŠVP a TVP, pedagogické diagnostice, evaluaci a hodnocení). V rámci svého profesního růstu by přivítali metodickou pomoc i v dalších oblastech, které jim v praxi přinášejí problémy; zajímají je např. otázky, jak co nejlépe připravit dítě na vstup do školy, jak dostatečně podporovat rozvoj řeči a jazyka dětí, jak si poradit s dítětem s poruchami chování či učení apod. Za důležitou považují také průběžnou podporu orientace v právní oblasti.

K metodické podpoře poskytované ze strany VÚP (přednášky, semináře, metodické příručky, Metodický portál) se pedagogové vyjadřují v tom smyslu, že jim velmi pomohla. Ukazuje se však, že i přes veškerou snahu se řada škol, zejména v menších venkovských lokalitách, k metodickým materiálům a informacím vůbec nedostala.

Zkušenosti pedagogů z jejich dosavadní pedagogické práce podle RVP PV

Přesto, že RVP PV většina pedagogů uvítala a přijala jeho požadavky za své, téměř všichni se shodují v hodnocení podmínek. Vyjadřují se v tom smyslu, že naplňovat dostatečně všechny požadavky je v současných podmínkách velmi složité. Největší překážkou je podle jejich názoru vysoká naplněnost, resp. přeplněnost tříd. Je tím omezována nejen možnost dostatečného individuálního přístupu k dětem a jejich vzdělávání, tvořivost pedagogů a možnost dostatečné reflexe, ale nepříznivě jsou ovlivňovány samotné vzdělávací výsledky.

Další problém představuje množství administrativy a různých agend, kterými se musí pedagogové v mateřských školách zabývat. Jsou toho názoru, že řadu požadovaných písemností ke své práci ani nepotřebují. Jejich zpracování jim zabírá mnoho času a často jej provádějí na úkor přímé práce s dětmi. Za samostatný problém pak považují vlastní hodnocení školy. Dle jejich názoru je na vlastní hodnocení kladen zbytečně velký důraz. Především zpracování písemné dokumentace k vlastnímu hodnocení a vedení různých agend považují za časově náročné a někdy i zbytečné.

Shrnutí

Dle výsledků průzkumu lze říci, že většina zúčastněných pedagogů hodnotila samotný RVP PV pozitivně. Práce podle tohoto dokumentu jim vyhovuje. Mnozí z nich se však potýkají s celou řadou problémů. Ty většinou nesouvisí přímo s RVP PV, ale pramení zpravidla z nesplnění podmínek, které kurikulární reforma - a tedy i RVP PV - předpokládaly. Jedná se především o následující:

  • seznámení předškolních pedagogů s RVP PV, s novými kategoriemi a pojmy, s nimž tento dokument pracuje, nebylo vždy kvalitní;
  • proškolení předškolních pedagogů a metodická podpora k jeho zavádění do praxe nebyla vždy dostatečná a všem dostupná;
  • vysoká naplněnost tříd značně limituje naplňování některých požadavků RVP PV;
  • narůstá množství písemných materiálů, které musí pedagogové zpracovávat.

Nad těmito zjištěními bude třeba se zamyslet, analyzovat je a porovnat je s poznatky získanými v jiných šetřeních. Uvedené problémy tak bude možné ověřit, popř. vyvrátit a hledat vhodné cesty k jejich řešení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
31. 3. 2010, 23:57
Rádi byste o tom podebatili, přijďte do diskuze - http://diskuze.…3&t=4995
Jana Kneřová
31. 3. 2010, 23:57
Rádi byste o tom podebatili, přijďte do diskuze - http://diskuze.…3&t=4995

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.