Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Začlenění problematiky zdraví do základního vzdělávání - poznámky nejen ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
Odborný článek

Začlenění problematiky zdraví do základního vzdělávání - poznámky nejen ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

Anotace

Problematika lidského zdraví je nezbytnou součástí základního vzdělávání. Aby pedagogové věděli, na co mají v základním vzdělávání navazovat, je vhodné seznámit se s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Žáci by se měli dozvědět proč, jak, čím a kdy mohou zdraví ovlivňovat a chránit. Autor v příspěvku říká: „Jaké základy zdraví a způsob života si v mládí vytvoříš, tak zdravý život můžeš očekávat ve stáří.“

V současnosti je zdraví definováno jako vyvážený stav tělesné, duševní, duchovní a sociální pohody. Na optimální kvalitu zdraví má vliv osobní chování a jednání každého z nás, zdraví komunity, v níž člověk žije a pracuje, i globální zdraví světa. Propojením těchto tří rovin získává zdraví integrační charakter, který překračuje hranice medicíny směrem k ekologii, psychologii, sociologii, pedagogice atd. a umožňuje uplatnění nové preventivní strategie - podpory a ochrany zdraví. (Více v dokumentu WHO - Zdraví pro 21. století (www.msmt.cz) a v rukověti projektu Zdravá škola - Program podpory zdraví. Praha: Portál, 1988.)

Vztah ke zdraví je dnes chápán a vymezován jako základní právo každého jedince na zdravý vývoj, zdravotní péči a ochranu zdraví, jako solidarita partnerů, skupin či zemí směřující k ochraně zdraví člověka i přírodního prostředí a především jako odpovědnost každého a všech za zdraví a jeho ochranu.

Zdraví je považováno za základní lidskou hodnotu, která zásadně ovlivňuje kvalitu života od mládí až po stáří - tvoří základ pro plnohodnotný život. Je zdůrazňován "celoživotní charakter ovlivňování zdraví". To znamená, že kvalita zdraví je zakládána především v dětství a dospívání a v dospělosti pak jde převážně o rozumné využívání získaných vědomostí, způsobů chování i jednání pro rozvíjení či udržení optimální úrovně fyziologických a psychických hodnot i sociálních vztahů po co nejdelší dobu.

Proč je problematika zdraví součástí základního vzdělávání?

Odpověď je zřejmá. Jestliže je zdraví už od raného dětství podstatně ovlivňováno chováním a jednáním člověka-dítěte i jeho okolí a dítě tráví ve škole podstatnou část dne, nemůžeme zdraví od vzdělávání a života ve škole oddělovat. Odmalička se musí dítě dozvídat proč, jak, čím a kdy může zdraví ovlivňovat (rozvíjet, chránit, ohrožovat či poškozovat - osobně nebo přičiněním jiných). K tomu může vzdělavatel či vzdělávací instituce nabízet mnoho příležitostí.

Protože jde hlavně o poznávací, rozhodovací a výchovnou činnost směřující k utváření dovedností, postojů, volních vlastností, mezilidských vztahů, odpovědností atd., stává se logicky problematika zdraví nezbytnou součástí základního vzdělávání.

Známé přísloví týkající se učení "co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš" můžeme bez nadsázky aplikovat i na zdraví: "jaké základy zdraví a způsob života si v mládí vytvoříš, tak zdravý život můžeš očekávat ve stáří".

Co musíme brát v úvahu při začleňování zdraví do školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání?

Uvažujeme-li o míře a způsobu začlenění problematiky zdraví do školního vzdělávacího programu v základním vzdělávání na úrovni výchovných a vzdělávacích strategií školy, je třeba si uvědomovat tyto skutečnosti:

 • Žáci ve většině případů vstupují do základního vzdělávání po absolvování mateřské školy. Předškolní vzdělávání je koncipováno na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Proto je vhodné se seznámit s rozsahem a začleněním problematiky zdraví v RVP PV, abychom věděli, na co v základním vzdělávání navazujeme - minimálně pak s kapitolami Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání, Obsah předškolního vzdělávání a Podmínky předškolního vzdělávání. (Text RVP PV naleznete ve Věstníku MŠMT ČR, sešit 5, květen 2001.)

 • Ani všichni kolegové v pedagogickém sboru nemusí mít jasno v tom, co znamená podpora a ochrana zdraví ve škole a jak ji uskutečňovat mimo vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Člověk a jeho svět, které mají danou problematiku zřetelně ve svém obsahu. Protože má vzdělávání žáků komplexní charakter a není možné, aby každý učitel chápal a aplikoval danou problematiku jinak, je potřeba jasně formulovat výchovné a vzdělávací strategie podpory zdraví ve škole i způsoby jejich společného naplňování. Současně s tím trpělivě vysvětlovat význam konkrétních kroků a sledovat jejich uplatňování v životě školy.

 • Žáci přicházejí do školy s prvotními názory, návyky, způsoby chování a jednání, které ještě nejsou zcela ujasněny a upevněny a nemusí být vždy v souladu s podporou zdraví (a to i pod vlivem rodinných tradic a zvyklostí, různých kultur, reklamních kampaní atd.). Je proto nutné úzce spolupracovat s rodiči žáků a dát jim jasnou a ucelenou představu o záměrech školy v oblasti podpory a ochrany zdraví.

 • Žáci základního vzdělávání jsou ve věku, kdy jsou relativně bez dlouhodobějších zdravotních komplikací nebo si některé negativní vlivy na zdraví neuvědomují (nepřipouštějí si je, podceňují je, jsou v nich paradoxně upevňováni svými rodiči a prarodiči, okolím, médii). Zásadní význam při prosazování podpory zdraví musí mít osobní příklad všech pedagogů a zaměstnanců školy, motivace pro konkrétní zdravotně prospěšné činnosti a jednání i důslednost při naplňování společně přijatých pravidel jednání a chování ve prospěch zdraví.

 • Na zdraví žáka působí nejen osobní příklad učitelů a vztahy mezi učiteli a žáky, ale velký vliv z hlediska zdraví jedinců i skupiny mají i zvolené vyučovací metody, způsoby komunikace, spolupráce a hodnocení žáků. Podstatný vliv má také prostředí školy a jeho okolí, školní režim, nabízené činnosti a akce atd. Proto je nutné při přípravě vyučování i jeho realizaci, při úpravě prostředí školy i při organizaci jednotlivých činností žáků a akcí školy přemýšlet o všech možných souvislostech a zvažovat, co a do jaké míry může podpořit či ohrozit zdraví žáků i jejich názory na zdraví.

Jak je zdraví začleněno do RVP ZV, a co to znamená pro tvorbu ŠVP ZV?

Problematika zdraví je do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) začleněna na různých úrovních a v různých vztazích:

a) obecné a podpůrné části dokumentu
 • zdraví jako jeden z cílů základního vzdělávání - znamená, že o zdraví, jeho podpoře a ochraně musíme uvažovat na úrovni celé školy (všech učitelů).Musí se stát součástí základní analýzy podmínek a činností školy i součástí společných výchovných a vzdělávacích strategií i organizace života školy; všem musí být jasno, co se formulací daného cíle rozumí a jak ho bude škola jako celek i každý z učitelů naplňovat;

 • odpovědnost za vlastní rozhodování a ochrana zdraví jako klíčová kompetence - znamená, že způsobilost žáka rozhodovat se ve prospěch zdraví a chránit zdraví je jednou ze stěžejních výsledků vzdělávací činnosti školy; k naplnění tohoto stěžejního výstupu musí svým způsobem přispět všichni vyučující podle společné výchovné a vzdělávací strategie i podle specifiky obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů a průřezových témat;

 • zdraví jako součást cílového zaměření vzdělávacích oblastí - představuje konkretizaci vzdělávacích a výchovných záměrů, které se budou promítat do výchovných a vzdělávacích strategií a do vzdělávacího obsahu konkrétních předmětů v ŠVP; směřuje do konkrétních činností, postupů a příležitostí, které jsou vytvářeny k dosahování konkrétních výstupů souvisejících se zdravím;

 • zdraví jako součást podmínek pro realizaci RVP ZV (respekt k potřebám žáků, kvalita prostředí, způsoby vzdělávání, komunikace a spolupráce, optimální prostorové a materiální podmínky, psycho-sociální podmínky, hygiena a bezpečnost, organizace života školy) - znamená, že zdraví, jeho podpora a ochrana se musí stát součástí vstupní i průběžné analýzy podmínek školy (tj. zvažovat, které z podmínek na škole podporují či nepodporují zdraví žáků); výsledky analýz jsou východiskem pro nastavení výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni školy i předmětů - co a proč je třeba zlepšit na škole ve prospěch zdraví žáků, co upravit ve vzdělávání a v organizaci života školy a jak k tomu budeme společně přispívat atd.;

 • zdravotní aspekty jako součást vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - znamená, že jakákoli forma integrace a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má výrazné zdravotní "rozměry", které je třeba zvažovat a řešit již v etapě přípravy ŠVP ZV.

b) obsahová část dokumentu
 • zdraví jako součást vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů - znamená, že učitelé jednotlivých předmětů budou při naplňování vzdělávacího obsahu respektovat výše zmíněné společné strategie podpory zdraví na úrovni školy, budou promýšlet strategie na úrovni předmětů; budou zvažovat začlenění učiva do konkrétních předmětů, o jeho integraci a podílu při naplňování očekávaných výstupů;

 • zdraví jako součást průřezových témat - znamená, že při výběru a zařazení průřezového tématu s prvky podpory zdraví (např. environmentální výchovy) je třeba zvažovat společný způsob realizace tohoto tématu na úrovni školy a předmětů, které budou dané téma zajišťovat především.

Z naznačeného vyplývá, že problematika zdraví prolíná celým RVP ZV. Je třeba si uvědomovat celou hierarchii vymezených úrovní, hledat vzájemné vazby a především konkretizaci jednotlivých kroků v podmínkách dané školy.

Příklad analýzy podmínek školy (z hlediska zdraví) jako východiska pro celkovou výchovnou a vzdělávací strategii podpory a ochrany zdraví ve škole:
Analyzovaný prvek Současné podmínky Navrhované změny (strategie)
Zdravá výživa
kvalita stravy odpovídá zdravé výživě udržet kvalitu stravování v jídelně
nabídka jídel 2 jídla, 1 nápoj zvýšit nabídku jídel na 3, nápojů na 2
pitný režim, režim svačin nápoj zajišťován u oběda a z automatu na chodbě, svačiny nezajišťovány otevřít bufet s teplými i studenými zdravými nápoji a nabízet vhodné svačiny (do 2 let); propagovat zdravou stravu (časopis, letáky, rodiče …); využít bufet i pro výuku výběru potravin a nápojů
prostředí jídelny zatím vyhovuje vyměnit výzdobu; realizovat vitrínu s nabídkou jídel; do 3 let výměna nábytku
Pohybový režim
pohyb při vyučování realizuje se minimálně postupné zařazování relaxačních chvilek; proškolení všech učitelů; vybavovat třídy 1. stupně lehkým přenosným nábytkem a sedacími míči (postupně do 5 let), realizovat výuku s pohybem, se změnou poloh, cvičení na míčích atd.
pohyb o přestávkách pravidelně na chodbách a na zahradě školy, chybí některé vybavení a náčiní upravit povrch v atriu; zakoupit pingpongové stoly, doplnit lehké míče, výhledově lezeckou stěnu
povinná tělesná výchova 2 hodiny TV ve všech ročnících, ve vyhovujících prostorách; zdravotní TV jen na 1. stupni zvýšit počet hodin TV ve 4.-7. ročnících o 1 hodinu týdně, výhledově usilovat o umělý povrch hřiště; zařadit zdravotní TV i na 2. stupeň
nepovinná a zájmová tělesná výchova vázne spolupráce s okolními TJ či sportovními kluby řešit otázku pronájmů prostor; nabídnout víc aktivit a motivačních soutěží pro všechny žáky školy; realizovat školní soutěže na různých úrovních (zapojit většinu žáků)
zdravé prostředí učeben a prostor školy, bezpečnost další prvky si můžete zkusit analyzovat sami  
režim vyučování    
způsoby vyučování    
pravidla pro hodnocení a posuzování výkonu žáka    
posilování sebedůvěry a sebeúcty žáka    
režim života školy    
vztah ke škodlivinám na škole    
komunikace a partnerské vztahy ve škole    
seberealizace, rozvoj zájmů    
podmínky pro práci učitelů atd.    

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví