Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Desatero domácí ekologie
Odborný článek

Desatero domácí ekologie

25. 8. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Anotace

Během projektu si žáci uvědomí důležitost ekologického chování každého z nás v běžném životě. Výsledkem práce je vytvoření ekologického nápadníku pro domácnost, který si žáci odnesou domů a jeho obsah se snaží uplatňovat v praxi. Projekt obsahuje řadu námětů na činnosti v nejrůznějších předmětech.

Cíl

Téma „Desatero domácí ekologie” jsem vybrala s cílem rozvíjet u žáků ekologické myšlení. Cílem bylo uvědomění si závislosti člověka na přírodě. Žáci řešili praktické úkoly a hledali způsoby ekologického chování v každodenním životě. Tento dlouhodobý projekt nabízí velké množství činností souvisejících s probíraným učivem, které si žáci mohou osvojovat a procvičovat přímo v praxi.

Žáci se během projektu věnují těmto oblastem:

 • voda
 • odpady
 • energie
 • ovzduší
 • spotřební zboží
 • doprava

Na závěr projektu sepíší svá doporučení do Desatera domácí ekologie, které rozmnoží, každý žák si ho odnese domů pro své rodiče a známé.

Projekt byl realizován ve čtvrtém ročníku během jednoho měsíce s 23 žáky, kteří jsou zvyklí pracovat ve skupinách i na projektech. Kromě vícehodinových bloků, které se věnovaly jednotlivým oblastem ekologie, se daná problematika prolínala téměř do všech předmětů a vyučovacích hodin.

Motto: Mysleme na Zemi, na nic už nečekejme a začněme u sebe.

1. VODA

 • sledování diagramu spotřeby vody, matematické výpočty, cenové kalkulace

Žáci zjišťovali ve svých domovech kde mají měřidlo spotřeby vody, kolik jí jejich domácnost denně spotřebuje a kolik za ni zaplatí. Svá pozorování zapisovali do tabulky (domácí úkol). Ve škole jsme potom společně vypočítali průměrnou spotřebu vody na jednu domácnost a sestavili diagram.

den

 

 

 

 

 

 

spotřeba vody

 

 

 

 

 

 

cena

 

 

 

 

 

 

 • diskuze na téma úspory vody v domácnostech – návrhy jsme zapisovali na nástěnku
 • hledání kapajících kohoutků v budově školy (výpočty ztrát)

Žáci se rozdělili do skupinek po třech a jejich úkolem bylo objevit kapající kohoutek a odměřit nakapanou vodu během jedné minuty pomocí odměrného válce. Po návratu do třídy jsme všechny poznatky sesumarizovali a vypočítali ztráty pitné vody v naší škole za den, měsíc a rok, včetně finančního vyčíslení. Svá zjištění žáci tlumočili i panu školníkovi s žádostí o zjednání nápravy.

 • práce s odborným textem (dostupná literatura, internetové odkazy)
 • sumarizace doporučení

2. ODPADY

 • anketa „Třídíte odpad?” v místě bydliště a její statistické vyhodnocení

Žáci za domácí úkol oslovili každý 10 rodin ve svém okolí a zjišťovali odpovědi na otázky – Třídíte odpad? Který? Proč? Výsledky jsme opět společně vyhodnotili pomocí sloupcového diagramu a učinili závěr, že lidé v našem městě se snaží třídit odpad (hlavně plasty, papír, sklo a nápojové kartony). Výhodou je dostatečné množství kontejnerů.

 • zmapování umístění kontejnerů na tříděný odpad a jejich zakreslení do plánku města

Do velké mapky našeho města, kterou jsme umístili na nástěnku, žáci zakreslovali rozmístění nádob na tříděný odpad pomocí barevných puntíků (respektovali jsme přitom barvu kontejnerů).

 • diskuze na téma proč a jak třídit odpad
 • psaní povídky na téma Kam s ním?
 • odhady doby rozkladu některých materiálů v zemi – můžete vytvořit hřbitov odpadků (to však bylo již součástí jiného projektu na naší škole)
 • práce s odborným textem (na internetu najdete velké množství materálu) matematické výpočty

Žáci dostali tyto vstupní informace: Když do kontejneru vytřídíme dvacet kusů dvoulitrových PET lahví, je to přibližně 1 kg. Pro výrobu jednoho velkého trička stačí 5 kusů, pro tepelnou výplň zimní bundy nebo výroby jednoho svetru 20 kusů a na výrobu 1m2 koberce je potřeba 60 kusů těchto dvoulitrových lahví. Tvořili jsme různé slovní úlohy a zamýšleli se nad užitečností recyklace.

 • sumarizace doporučení

3. ENERGIE A JEJÍ ÚSPORY

 • měření teploty vzduchu ve škole i doma (obytné místnosti, chodby apod.)

Každý žák dostal následující úkol: Změř teplotu a doplň následující tabulku.

Školní třída

Školní chodba

Tvůj pokoj

Ložnice

Koupelna

Obývací místnost

Chodba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • způsoby vytápění a ohřevu vody v jednotlivých domácnostech – vliv na životní prostředí

Žáci se rozdělili do skupin podle způsobu vytápění svých domácností a proběhla diskuze, ve které skupinky obhajovaly a naopak kritizovaly daný způsob vytápění. Na závěr jsme se snažili najít co nejekologičtější způsob.

 • diskuze na téma úspory elektrické energie v domácnostech

Žáci navrhovali různé způsoby úspory elektrické energie, které jsou schopni ovlivnit. Návrhy jsme zapisovali na nástěnku a využili jsme je při tvorbě ekologického nápadníku pro domácnost.

 • zadání úkolu pro rodiče (udělejte si alespoň jeden den bez televize, vzniklý čas věnujte hrám a povídání s námi)
 • sumarizace doporučení

4. OVZDUŠÍ

 • monitorování zdrojů znečištění ovzduší ve městě (procházka městem a zaznamenávání zdrojů znečištění ovzduší)
 • ekologické způsoby vytápění
 • sumarizace doporučení

5. SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ

 • uspořádání výstavky předmětů na jedno použití a jejich ekvivalentů šetrnějších k životnímu prostředí (šlo o to, aby si žáci uvědomili nevhodnost používání takovýchto předmětů a uměli je nahradit)
 • diskuse na téma obaly

Navštívili jsme některé obchody a sledovali jsme obaly výrobků. Následně jsme se zamýšleli nad vhodností materálů a nad jejich tříděním a následnou recyklací. Velkou pozornost jsme věnovali igelitovým nákupním taškám, které nás zaplavují a které lze nahradit taškami látkovými, které používáme dlouhou dobu. Doporučuji vyrobit si společně jednoduchou plátěnou tašku nebo ji pro každého zakoupit a ozdobit. Způsobů je mnoho (barvy na látku, výšivka, ubrousková technika...). Žáci k tašce získají vztah, budou ji rádi nosit nebo ji mohou na závěr projektu věnovat spolu s ekologickým nápadníkem mamince.

 • sumarizace doporučení

6. DOPRAVA

 • přehled dopravních prostředků a jejich seřazení dle vlivu na životní prostředí
 • kresba a popis fungování ekologického vozidla dle vlastní fantazie (výtvarná výchova, sloh – popis předmětu)

Všechna vozidla jsme si představili a vytvořili z nich povedenou nástěnku.

 • zamyšlení se nad otázkou: „Kdyby se naše rodina mohla uskromnit a nepoužívat auto?”
 • diskuze a náměty pro doporučení do ekologického nápadníku pro domácnost
 • sumarizace doporučení

Na závěr celého projektu jsme se věnovali zpracování jednotlivých doporučení. Žáci se rozdělili do šesti skupin a každá se věnovala jednomu tématu. Žáci vše zapisovali pomocí počítače, graficky upravovali a doplňovali  obrázky, ilustracemi a hesly. Výslednou brožurku jsme rozmnožili a žáci si ji odnesli domů.

Zbývajících oblastí desatera jako jsou ZDRAVÍ, STRAVA, PŘÍRODA A ÚCTA K ŽIVOTU jsme se dotkli (vzhledem k velké časové náročnosti) jen okrajově a budeme se jimi zabývat v některém z příštích ekologických projektů.

Reflexe

Téma domácí ekologie a vztah člověka k životnímu prostředí se ukázalo pro žáky velmi zajímavé. Jeho bezprostřední propojení s praxí a hledání praktických řešení ekologických problémů je bavilo. Uvědomovali si smysluplnost své práce a tvorba ekologického nápadníku pro rodiče a známé jim dávala pocit důležitosti, ale také velké odpovědnosti. Doufám, že kladný vztah k životnímu prostředí, který při projektu získali, jim vydrží co nejdéle a zásadami, které formulovali do našeho „Desatera domácí ekologie” se budou alespoň částečně řídit.

Projekt byl časově náročný. Žáci při něm byli nuceni spolupracovat, komunikovat, společně pracovat a tvořit, ale také si práci dělit a organizovat. Do projektu by mohla být zahrnuta i exkurze (například skládka odpadu, čistírna odpadních vod apod.) Doporučuji získat pro realizaci části projektu i některého z rodičů, či uspořádat třídní soutěž „O nejekologičtější” rodinu. Vznikne tak ještě větší provázanost teorie s každodenní praxí a práce bude pro žáky ještě zajímavější.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
22.46 kB
Dokument
Příloha – Desatero

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 8. 2010
Příspěvek představuje dlouhodobý projekt, který zajímavým způsobem inspiruje učitele, jak zapojit žáky ale také jejich rodiče či veřejnost do aktivit, které vedou k šetření životního prostředí. Vzhledem k tomu, že tento projekt zahrnuje nejrůznější aktivity od kontroly kapajících kohoutků přes práci se zdroji informací, tvorbu a vyhodnocování tabulek a grafů, tištěných materiálů, psaní povídky nebo výtvarné aktivity, stává se pro žáky potřeba chránit jejich životní prostředí součástí jejich každodenního života. Článek se nezabývá všemi body domácího ekologického destera a takto nabízí možnost navázat na uvedené aktivity v dalších ročnících školní docházky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Dostupná literatura, počítač, tiskárna, internet, pokojový teploměr, odměrné válce, mapa města, výtvarný materiál.