Odborný článek

O hajném Robátkovi

5. 3. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Anotace

Děti prostřednictvím pohádky pronikají do lesního království, kde se seznamují s volně žijícími zvířaty a jejich způsobem života. Dozví se, kdo je to myslivec, hajný, jaká je jejich hlavní úloha. Různými činnostmi a praktickými zkušenostmi získávají kladný vztah k přírodě, který zpětně odráží poznatky o tom, jak se v lese správně chovat.

Úvod

Děti se prostřednictvím pohádky O hajném Robátkovi dostanou do prostředí lesa, kde se budou seznamovat se zvířaty a různými navazujícími činnostmi budou získávat poznatky o jejich způsobu života. Vlastní zkušenosti a činnosti děti povedou ke kladnému vztahu k přírodě.

Cíl

Následující tematický blok vede děti k získávání vztahu k pohádkám, k poznatkům o zvířatech žijících v lese a ke kladnému vztahu k přírodě. Děti se učí chápat, co je dobré a špatné chování člověka v přírodě a jaké z toho mohou být důsledky.

Seznámení s pohádkou

Pomůcky: kniha O hajném Robátkovi, tematické obrázky k pohádce

Popis činnosti:
Učitelka vypráví nebo přečte dětem pohádku O hajném Robátkovi. Následuje rozbor pohádky – kdo vystupuje v pohádce (lidé i zvířata), charakterové vlastnosti jednotlivých postav.

Kdo je to hajný, myslivec

Pomůcky: tematické obrázky

Popis činnosti:
Děti si znovu prohlíží obrázky k předešlé pohádce a další obrazový materiál, učitelka vede s dětmi rozhovor – kdo je to hajný, kdo je to myslivec, jakou úlohu má v lese, jaké zásady musí dodržovat apod. (Hajný je člověk, který se stará o les a o zvěř, je to jeho povolání. Myslivec je člověk, jehož zálibou jsou myslivecké tradice, lov i péče o zvěř.)

Péče o lesní zvěř v zimě

Pomůcky: kaštany, žaludy, obilí, seno

Popis činnosti:
Učitelka dětem připomene, jakým způsobem se myslivci starají v zimě o zvěř a naváže s dětmi vyprávění, že i my víme, jak se v zimě starat o lesní zvířata, když vše zapadá sněhem. Učitelka připraví zásoby potravy pro zvěř a děti si nandávají do košíčků žaludy, kaštany, seno, obilí apod. Vypraví se na vycházku do lesa, kde potravu pro zvěř vysypou do krmelce. Při zpáteční cestě do školky se zastaví v zahradě a nasypou ptákům do krmítek slunečnicová semínka.

Děti nosí v zimě potravu zvířatům do lesního krmelce
1. Děti nosí v zimě potravu zvířatům do lesního krmelce.

 

Nezapomínají také ptáčkům nasypat semínka do krmítka
2. Nezapomínají také ptáčkům nasypat semínka do krmítka.

Básnička pro zvířata

Pomůcky: obrázky

Popis činnosti:
Učitelka si vypráví s dětmi, co vše zvířata v lese a ptáci v krmítkách v zimě jedí, čím jim můžeme přilepšovat. Následně se děti naučí básničku o zvířátkách:

Letos zima přijde zkrátka
děti myslí na zvířátka.
Nebojí se metelice,
nesou mrkev pro zajíce,
ptáčkům zrní do hrnku,
trochu sena pro srnku,
k tomu mísu kukuřice.

TETOUROVÁ, Marie. Svět plný sluníček. Kladno : Delta, 2002. ISBN 80–86091–59–7.

Která zvířata žijí v lese

Pomůcky: Encyklopedie myslivosti, další knihy o zvířatech, obrázkové kartičky

Popis činnosti:
Děti si prohlížejí knihy a encyklopedie o zvířatech a společně s učitelkou o nich vedou rozhovory. Poté učitelka rozprostře karty s obrázky zvířat na koberec (lícem dolů), ke stěně umístí obrázek lesa, vedle položí například obruč. Děti zvedají jednotlivé kartičky a určují zvíře na každém obrázku. Karty s obrázky zvířat žijících v lese pokládají k obrázku lesa, ostatní zvířata, která nežijí v lese, pokládají do obruče. Na závěr si společně názvy všech zvířat žijících v lese zopakují.

Beseda s myslivci

Pomůcky: myslivecké rekvizity a pomůcky

Popis činnosti:
Učitelka připomene dětem, že dnes přijdou na návštěvu myslivci, kteří jim budou vyprávět o své myslivecké činnosti. Děti si mohou promyslet otázky, na co se budou chtít myslivců zeptat.

Návštěva členů mysliveckého sdružení „Žďár” Smilkov – vyprávění o jejich činnosti, tradicích, zajímavostech, ukázka různých rekvizit (různé druhy paroží, dalekohled), knih apod., ukázka výcviku loveckého psa, vyprávění a rozhovory s dětmi.

Beseda se členy mysliveckého sdružení byla velmi poutavá
3. Beseda se členy mysliveckého sdružení byla velmi poutavá.
Od myslivců jsme se dověděli spoustu zakímavostí
4. Od myslivců jsme se dověděli spoustu zajímavostí.
Poznali jsme několik hudebních nástrojů, které používají myslivci
5. Poznali jsme několik hudebních nástrojů, které používají myslivci.
Myslivce doprovázel myslivecký pes Andy
6. Myslivce doprovázel myslivecký pes Andy.

Výtvarné zpracování zážitků

Pomůcky: pastelky, čtvrtky

Popis činnosti:
Vyprávění dětí s učitelkou o předešlé besedě s myslivci – co je nejvíce zaujalo, co vše jim myslivci ukazovali, jakou mají myslivci výstroj a výzbroj apod. Každé dítě kreslí pastelkami cokoli, co ho zaujalo z vyprávění myslivců, popřípadě obrázek z lesního prostředí.

Na závěr každé dítě představí svůj obrázek kamarádům, řekne, jak se mu práce dařila, co se mu dařilo méně. Učitelka pochválí obrázky všech dětí.

Písničky pro myslivce

Pomůcky: klávesy

Popis činnosti:
Krátké připomenutí návštěvy myslivců a rozhovory učitelky s dětmi, kdo je to myslivec, jaká je jeho hlavní úloha. Učitelka zazpívá dětem písničku „Mysliveček skoro vstává” – děti pouze poslouchají, poté řeknou, o čem se v písni zpívá. Učitelka se ptá dětí, zda znají nějaké další písničky o myslivcích nebo o lesních zvířátkách. Společně si je zpívají s hudebním doprovodem. Například:

Já do lesa nepojedu
Šly panenky silnicí
Na tý louce zelený

Sedí liška pod dubem
Skákal pes
aj.

Pohybová hra na zvířata

Pomůcky: dřevěné stromy ze stavebnice, švihadlo, lavička, žebřík z Polykarpovy stavebnice, obrázek krmelce, kousky ovoce

Popis činnosti:

Zvířata v lese to nemají jednoduché, musí se pohybovat tiše a překonávat přitom spoustu překážet – proplétat se houštím, skákat přes povalený kmen, kličkovat mezi stromy apod. Na zvířata v lese si zahrajeme – zvířata mají hlad a proto se potřebují dostat k dobrotám v lesním krmelci. Cesta ale není vůbec jednoduchá, děti-zvířata musí na cestě k cíli zdolat spoustu překážek. Učitelka připraví překážkovou dráhu, například stromečky ze stavebnice (nebo kuželky) mezi kterými se děti-zvířata proplétají (slalom), skok přes švihadlo (spadlý kmen), plížení po lavičce s přitahováním v hustém křoví pod větvemi, chůze po žebříku z Polykarpovy stavebnice – vyhýbáme se vodě apod. Děti se tak dostanou až k obrázku krmelce, kde na ně čeká odměna v podobě kousku ovoce.

Počítání se zvířátky

Pomůcky: obrázky lesních zvířat, žaludy, kaštany, bukvice, oříšky

Popis činnosti:
Děti pracují v malých skupinách (3–4 děti), každá má jednotlivé obrázky zvířat, například obrázek divokého prasete, srnky, muflona a veverky. Dále mají k dispozici kaštany, žaludy, bukvice a oříšky. Učitelka s dětmi nejdříve zopakuje, čím se lesní zvířata živí, poté děti pracují dle pokynů učitelky a přiřazují určitý počet plodů k různým zvířatům.

Například:

 • k obrázku divokého prasete dejte 3 bukvice
 • k obrázku srnky dejte 4 žaludy
 • k obrázku muflona 5 kaštanů
 • k obrázku veverky 2 oříšky

Činnost je velice variabilní a dává možnost zajímavým způsobem procvičit číselnou řadu 0–10.

Další možné varianty a otázky:

 • které zvířátko má nejvíce (nejméně) plodů
 • plody dejte tak, aby veverka měla stejně oříšků jako srnka žaludů
 • k divokému praseti dejte tolik bukvic, aby mělo ze všech zvířat nejvíce plodů apod.

Vyhledávání informací

Pomůcky: informace internetu, knihy, obrázky, encyklopedie, časopisy

Popis činnosti:
Učitelka se předešlý týden domluvila s dětmi, aby doma s rodiči nebo staršími sourozenci vyhledaly a přinesly do školky jakékoli informace týkající se zvířat žijících v lese nebo týkající se činnosti myslivců. Informace mohou být v jakékoli formě – obrázky, články, popisy, z internetu, časopisů, pohádky, knihy, encyklopedie apod. Materiály, které děti nosily v uplynulém týdnu do školky, si nyní během následujících tří dnů budeme prohlížet, číst a vyprávět si o nich. Učitelka pochválí děti za pomoc při hledání informací k danému tématu.

Zatoulaný jezevec

Pomůcky: obrázky, encyklopedie, pracovní listy, pastelky

Popis činnosti:
Učitelka si krátce vypráví s dětmi o životě jezevce – kde žije, čím se živí, kolik má mláďat apod. (použití obrázků a encyklopedie). Učitelka vypráví dětem příběh o jezevci, který se vydal za potravou, šel daleko od své nory a zabloudil v lese. Pomůžeme mu najít cestu zpět k jeho příbytku? Každé dítě dostane pracovní list, kde je znázorněn les, jezevec a jeho nora. V lese vede spousta cest, které se navzájem prolínají a děti hledají tu správnou, která je zavede k jezevčímu doupěti. Děti začínají hledat cestu od znázorněného jezevce na pracovním listu až k jeho noře. Nejprve zkouší hledat prstem, když cestu najdou, vybarví ji pastelkou. Následně si mohou vybarvit celý pracovní list, popřípadě dokreslit další zvířátka, krmelec, stromy apod.

Pohádka „O Smolíčkovi“

Pomůcky: obrázky k pohádce

Popis činností:
Učitelka vypráví dětem pohádku o Smolíčkovi (použití obrázků v knize). Poté následuje rozbor pohádky – děj, charakteristika hlavních postav, místo, kde se odehrává apod. Učitelka dětem navrhne, že si pohádku zahrají, ale nejdříve si musí připravit kulisy.

Příprava kulis k pohádce

Pomůcky: krabicový papír, temperové barvy, štětce, stolek, látky

Popis činnosti:
Učitelka si s dětmi krátce připomene místo děje, kde se pohádka odehrává, následují rozhovory o tom, jaké kulisy budeme potřebovat. Postupně vytvářejí kulisy lesního prostředí – malují stromy vystřižené z krabicového papíru, pařezy, houby, apod. Příbytek pro Smolíčka vytvoří pomocí malého stolku a látek. Po vytvoření kulis učitelka znovu vypráví pohádku, aby si ji děti lépe zapamatovaly.

Děti malují kulisy k pohádce
8. Děti malují kulisy k pohádce.

Dramatizace pohádky

Pomůcky: kulisy k pohádce, židle pro „diváky“

Popis činnosti:
Učitelka si nejprve vypráví s dětmi, jak to v divadle vypadá – co je jeviště, hlediště, kdo je to uvaděč, nápověda, herci, diváci. Také si zopakují zásady slušného chování v divadle. Poté se učitelka  s dětmi dohodne na rozdělení rolí herců, ostatní děti budou v roli diváků a sednou si na připravené židle do „hlediště”. Postupně se role prostřídají. Učitelka je v roli nápovědy a pomáhá dětem s textem.

Které zvíře se ukrývá v obrázku

Pomůcky: puzzle

Popis činnosti:

Do školky na návštěvu přišla za dětmi z lesa zvířátka, ale cestou se poranila. Děti utvoří dvojice nebo malé skupiny (2–3), každá dostane rozstříhaný obrázek (puzzle) některého lesního zvířete. Děti skládají svůj obrázek (každá skupina má obrázek jiného lesního zvířete). Když mají všechny skupiny obrázek složený, představí je – název zvířete a jakékoli další informace, které o něm vědí, příbytek, čím se živí, kolik má obvykle mláďat apod. Při této činnosti není důležité, která skupina dětí složí obrázek nejrychleji, ale podstatné je, aby dokázaly říct alespoň nějaké informace o daném zvířeti.

Vycházka do lesa

Pomůcky: košíčky

Popis činnosti:
Děti se vypraví s učitelkou do lesa na průzkumnou vycházku. Cestou si všímají různých znaků výskytu zvířat – stopy zvířat ve sněhu, vyloupané šišky pod stromem, dojdou až ke krmelci, aby se přesvědčily, zda si zvířata pochutnávala na dobrotách od dětí, popřípadě, zda je potřeba donést další potravu. Kolem krmelce si všímají také zvířecích stop a společně s učitelkou určují, která zvířata se u krmelce vyskytovala. Učitelka upozorní děti, že je potřeba chodit v lese tiše, aby se zvířátka nevyplašila zvířata a pokud se budou chovat opatrně a tiše, třeba nějaké lesní zvíře uvidí. Cestou v lese děti sbírají do košíčků různé přírodniny.

Lesní zahrádka ve školce

Pomůcky: dřevěná bednička, přírodniny, výkresy dětí, zvířata z modelíny

Popis činnosti:
Děti si s nasbíraných přírodnin vytvoří malou lesní zahrádku. Do dřevěné bedničky skládají různé přírodniny, které si přinesly z lesa (šišky, strom, kůry, větvičky apod.) a dle vlastní fantazie a představivosti přidávají například vymodelovaná zvířátka, nakreslené stromy, keře apod. Zahrádku mohou v následujících dnech různě doplňovat nebo obměňovat.

Na návštěvě v lese

Pomůcky: obrázkové kartičky se špatným a správným chováním lidí v lese

Popis činnosti:
Učitelka vede s dětmi rozhovory o poznatcích z předešlých činností – která zvířata žijí v přírodě, kdo je to hajný, myslivec, jakým způsobem se starají o přírodu, jak můžeme pomáhat přírodě my. Učitelka vysvětlí dětem, že les je vlastně domov pro zvířata a když jdeme na vycházku do lesa, měli bychom se chovat podobně jako na návštěvě, abychom zvířata nevyplašili a neničili přírodu. Následují rozhovory s dětmi, jak se správně v lese chovat a jak bychom se tam chovat neměli. Po rozhovorech učitelka rozprostře na koberec obrázky znázorňující správné a špatné chování v přírodě, a jaké by z toho mohly být důsledky. Děti zvedají jednotlivé karty, slovně popíší děj na obrázku a zdůvodní, zda je to špatné nebo správné chování lidí v přírodě, například: zakládání ohně v lese, lámání mladých stromků, zahazování odpadků, nošení potravy do lesního krmelce, sbírání lesního ovoce, sázení mladých stromků apod.

Reflexe

Vzhledem k poloze naší mateřské školy, na jejíž zahradu bezprostředně navazuje les, mají děti výborné podmínky k získávání a upevňování poznatků o přírodě, a to především vlastními zkušenostmi a praktickými činnostmi. To vše vede  k získávání kladného vztahu dětí k přírodě, což se nám daří naplňovat.

Ne tak dobrou zkušenost máme se získáváním kladného vztahu dětí ke knihám. Zjišťujeme, že děti mají většinou více zkušeností a bližší vztah k počítačům a k televizním pořadům. Z tohoto důvodu se tento školní rok snažíme při činnostech dětí více aplikovat práci s knihami a encyklopediemi.

Literatura a použité zdroje

[1] – TETOUROVÁ, Marie. Svět plný sluníček. Kladno: Delta : Delta, 2002. ISBN 80-86091-59-7.
[2] – ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Lidové písničky. Praha: Portál : Portál, 1999. ISBN 80-7178-323-4.
[3] – ČTVRTEK, Václav. O hajném Robátkovi. 1. vydání. Praha: Albatros : Albatros, 2003. ISBN 80-00-01139-5.
[4] – ČERVENÝ, Jaroslav. Encyklopedie myslivosti. Praha: Ottovo nakladatelství v divizi Cesty : Ottovo nakladatelství-Cesty, s. r. o., 2004. ISBN 80-7181-901-8.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Tématické obrázky k pohádce O hajném Robátkovi a o Smolíčkovi, přírodniny (kaštany, žaludy atd.) obilí, seno, bukvice, oříšky, encyklopedie a knihy o zvířatech, pastelky, čtvrtky, klávesy, švihadlo, lavičky, obruče, obrázek krmelce, kousky ovoce, obrázky lesních zvířat, pracovní listy, krabicový papír, temperové barvy, štětce, stolek, odstřižky látek, puzzle, košíčky, dřevěná bedna.