Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projekt Profese 2012 – Modernizace vyučovacího předmětu Praktické práce
Odborný článek

Projekt Profese 2012 – Modernizace vyučovacího předmětu Praktické práce

29. 1. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Milena Zatloukalová

Anotace

Příspěvek se primárně zabývá efektivitou, obsahem a počátkem realizace projektu Profese 2012 – Modernizace vyučovacího předmětu Praktické práce. Hlavním cílem je zhodnotit a v souvislostech popsat náplň celého projektu, jeho význam a dopady na cílovou skupinu. První část příspěvku je zaměřena na vysvětlení teoretické souvislosti spojené s udržitelností žáků základních škol praktických ve středních školách a jejich uplatněním na trhu práce. Druhá část je věnována samotné deskripci projektu Profese 2012. Práce se zaměřuje především na samotný popis a zahájení implementace projektu a také jeho souvislost s ŠVP a kurikulární reformou.

V současné moderní společnosti, kdy se stále mění požadavky na dovednosti a znalosti člověka a také na jeho schopnost být pracovní silou, je vzdělávání nezbytné. Lidé by se měli neustále rozvíjet, aby mohli svou práci vykonávat efektivně a dokázali fungovat jako jednotlivci i v týmech. Proto je důležité tomu přizpůsobit změny v dosavadních způsobech přípravného vzdělávání. Mezi charakteristické rysy vzdělávání a školství v postkapitalistické společnosti musí patřit také vzdělávací systém, který poskytuje vzdělání, jak ve smyslu získání vědomostí, tak i dovedností. Přípravné vzdělávání ve školách musí lépe a vyváženěji rozvíjet celkové kompetence (vědomosti, dovednosti, schopnosti a osobní vlastnosti) jednotlivců s důrazem na široký a solidní základ, z hlediska trhu práce připravovat mnohem více na celoživotní zaměstnatelnost než na konkrétní zaměstnání (srov. Drucker, 1999).

Současná školská reforma přinesla tlak na změny v pojetí učitelské profese a v nárocích na profesní kompetence, kterými by měl každý učitel disponovat. U nás se v současnosti tyto kompetence z velké části soustřeďují na kvalitní tvorbu a realizaci vzdělávacích programů. Školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP) jsou sice jen jednou z částí celé kurikulární reformy, ale zároveň jsou pro učitele její nejkonkrétnější podobou. Učitelé dostali příležitost realizovat své představy oficiální cestou a vytvořit si své vlastní vzdělávací programy. Předpokladem pro úspěšnou realizaci školské reformy jsou změny v myšlení a postojích učitelů.

Učitelé v ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15, se rozhodli, že vlastními silami a za pomoci finanční podpory EU, ESF a MŠMT zmodernizují vyučovací předmět Praktické práce, který je jedním z hlavních předmětů v praktických školách a má velkou hodinovou dotaci. Aktivity učitelů  jsou níže popsány a je třeba doplnit, že pracují a budou pracovat v souladu s již vytvořeným ŠVP, a také jej budou podle potřeby měnit.

Dne 26. listopadu 2009 zahájila ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, realizaci tříletého projektu financovaného ESF a MŠMT s názvem Profese 2012 – modernizace vyučovacího předmětu Praktické práce.

Tento projekt reaguje na negativní jevy ve speciálním školství, týkající se nízké udržitelnosti absolventů ZŠ praktických ve středních školách. Tito mladiství předčasně opouští vzdělávací systém a jsou následně vedeni v evidenci ÚP, tím klesá jejich konkurenceschopnost na trhu práce a schopnost inkluze do společnosti.

Moravskoslezský kraj má dle statistik druhý nejhorší výsledek v počtu nezaměstnaných mladistvých se základním vzděláním v praktické škole v ČR. Bruntálský region měl ke 30. 9. 2008 těchto mladistvých 55. Projekt nabízí řešení pomocí modernizace výuky učebního předmětu Praktické práce ve všech ročnících praktické školy. Jedná se o vytvoření metodických materiálů a metod výuky s využitím ICT a zkvalitnění tří a vytvoření dvou výukových prostředí.

Projekt bude žáky intenzivně směřovat a profilovat po celou dobu jejich studia pro pět jimi vyhledávaných učebních oborů a primárně je motivovat k jejich dokončení a stálému pracovnímu poměru.

Tři základní cíle

Cíl 1 – V souladu s ŠVP zpracovat metodické materiály – pracovní listy, k vyučovacímu předmětu Praktické práce (dále PP) , určené žákům 1. – 9. ročníku ZŠ praktické a s nimi kooperující metodickou příručku pro učitele. Jedná se o žáky ve věku od  6 do 16 let s klasifikací lehké mentální retardace IQ 50–69 (F70). Tato úroveň mentálního postižení je charakterizována tím, že žáci mají největší potíže při teoretické práci ve škole. Prospívá jim výchova a vzdělávání zaměřené na rozvíjení dovedností a kompenzování nedostatků. Většinu jedinců lze zaměstnat prací, která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti. V sociokulturních souvislostech mívá takový jedinec problémy s řešením komplikací plynoucích z nezávislého života, jako je získání a udržení si odpovídajícího zaměstnání či jiného finančního zabezpečení, zajištění úrovně bydlení, zdravotní péče apod. V rámci projektu projde naplánovanými aktivitami ve dvou desetiměsíčních cyklech 165 žáků, členů uvedených cílových skupin.

Soubory pracovních listů (pracovní sešity) budou žáky inovativními a interaktivními metodami směřovat a profilovat do 5 pracovních profesí, kterými  jsou :

 1. kuchařské a cukrářské práce
 2. truhlářské práce
 3. zahradnické práce
 4. údržbářské práce
 5. pečovatelské a domácí práce

Zařazení žáků do projektu jim přinese následující efekty:

 • žák získá praktické dovednosti zaměřené na 5 pracovních profesí – to mu v budoucnu usnadní úspěšnost při studiu střední školy a její zdárné ukončení
 • žák se naučí s pomocí nových metodických materiálů a ICT, pod vedením i samostatně, systematicky řešit komplexní úkoly v odborném prostředí určeném pro výuku vyučovacího předmětu Praktické práce, a získá tím potřebné personální a pracovní kompetence

Základní požadavky na podobu pracovních listů jsou:

 • grafické zobrazení jednotlivých listů tak, aby umožňovalo efektivní orientaci v textu a jeho studium
 • využití  ICT
 • pracovní listy budou mít kromě podoby tištěné také formu nosiče CD-ROM, která umožní zobrazení každého listu na interaktivní tabuli, a tím paralelní a interaktivní práci žáka s učitelem a médii
 • začlenění možnosti vysvětlení speciálních pojmů (slovník pojmů)
 • začlenění zkušebních testů sloužících k evaluaci

Základní požadavek na podobu metodické příručky je graficky jednoduchý, srozumitelný a přehledný manuál poskytující návod k postupu práce s jednotlivými pracovními listy.

Cíl 2 – Zkvalitnění 3 stávajících a vytvoření 2 nových, vyprofilovaných, moderních a efektivních odborných prostředí, které umožní kvalitně realizovat vzdělávání ve vyučovacím předmětu PP pro žáky 1. – 9. ročníků ZŠ praktické po zadání učebních a evaluačních textů a pilotážní výuce.

Cíl 3 – Realizovat modernizovanou výuku předmětu PP všech žáků ZŠ praktické s využitím nových metodických materiálů a pracovního prostředí. Tato část projektu povede k minimalizaci obav a nejistoty žáků při rozhodování o tom, kterou z nabízených pěti profesí by chtěli ve svém dalším životě vykonávat. Těžiště projektu je položeno na využití inovativního pojetí výuky, které povede k poznání schopností žáků a k vytvoření vhodných podmínek k jejich přijetí na učební obor a primárně k jeho dostudovaní a lepšímu uplatnění na trhu práce.

Způsoby výuky v základní škole praktické musí být aktivační, názorné a zážitkové, protože to je jediná z efektivních cest k dosažení požadovaných výsledků u žáků s jakoukoli formou mentální retardace.

Vytvořením podmínek pro naplnění vzdělávacích potřeb žáků je možno posílit jejich zaměření na určitou profesní kvalifikaci a o další znalosti moderních praktických metod. Tímto způsobem bude vytvořeno klima školy, která žáky povzbuzuje ke vzdělávání a rozvoji, kde strategie rozvoje a vzdělávání zaměřená na úspěšnou realizaci kurikulární reformy je ústřední záležitostí politiky školy.

www.zsbr.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Milena Zatloukalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.