Odborný článek

Princezna ze mlejna

5. 3. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Miroslava Strakatá

Anotace

Naše mateřská škola se podílela na výstavě na téma „Vodníci a hastrmani” pořádané městskou knihovnou. Vodníka jsme vybrali z pohádky „Princezna ze mlejna” a současně jsme děti seznamovali s obsahem pohádky. Děti se podílely na výstavě svými výtvarnými pracemi a zároveň si prohlédly výkresy a výrobky z dalších mateřských škol.

Vodník na návštěvě ve školce

Pomůcky: maňásek nebo loutka vodníka

Popis činnosti:

Učitelka si vypráví s dětmi v ranním komunitním kruhu zážitky z předešlého dne (popřípadě z prázdnin) a najednou někdo zvoní u vchodových dveří. Děti s učitelkou chvíli přemýšlejí, kdo to může být (kamarád, který se opozdil, paní pošťačka apod.), poté se jde učitelka podívat. Otevře dveře, rozhlíží se a nejprve nikoho nevidí, až po chvilce si všimne, že je u dveří malá postavička – do školky přišel za dětmi na návštěvu malý vodník. Rozhovor s dětmi – vodník je smutný, protože zabloudil do školky z pohádky a nepamatuje si, do které pohádky patří. Děti mu pomáhají – jmenují různé pohádky, kde se vyskytuje postava vodníka, až společně přijdou na to, že vodník zabloudil z pohádky „Princezna ze mlejna”.

Seznámení s pohádkou a jejím autorem

Pomůcky: obrázky pohádkových postav, portrét autora

Popis činnosti:
Učitelka ukazuje dětem postavy z pohádky na obrázcích, stručně jim pomocí obrázků vypráví obsah pohádky. Dětem rovněž sdělí jméno autora pohádky (Zdeněk Troška) a krátce se o autorovi zmíní – jaký žánr píše, jaké konkrétní pohádky (například O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Z pekla štěstí, Nejkrásnější hádanka) nebo filmy napsal. Je vhodné ukázat dětem autora na obrázku, popřípadě říct další informace a zajímavosti z jeho životopisu nebo filmové tvorby.

Seznámení s písničkou z pohádky

Pomůcky: klávesy

Popis činnosti:
Děti si společně s učitelkou stručně zopakují postavy z pohádky „Princezna ze mlejna“. Poté jim učitelka pustí k poslechu nahrávku úvodní písničky. Děti ji začnou nacvičovat, pokračují i během následujících dnů.

Jdeme „do kina”

Pomůcky: video nahrávka filmové pohádky „Princezna ze mlejna”

Popis činnosti:
Děti již znají stručný obsah pohádky, postavy, které v ní vystupují, úvodní písničku i autora. Nyní shlédnou originál filmové pohádky, kterou dětem promítneme na plátno v mateřské škole. Vzhledem k rozsahu pohádky ji rozdělíme na tři díly a promítáme ji dětem v průběhu týdne po částech. Před promítáním si s dětmi připomeneme zásady slušného chování v kině, divadle apod.

Rozbor pohádky

Pomůcky: obrázky k pohádce

Popis činnosti:
Děti s učitelkou podle obrázků opakují postavy z pohádky a jejich hlavní role – kdo je Eliška, kdo ještě bydlel s Eliškou ve mlýně, co dělal mlynář, proč byl ve mlýně Jindřich, co měla na starost Eliška, kde bydlel vodník, čert – jakou úlohu měli v pohádce. Určují jejich charakterové vlastnosti a chování, které se snaží zdůvodnit – kdo byl hodný, zlý, legrační, proč se tak chovali. Podle obrázků děti rovněž slovně popisují vzhled jednotlivých postav a porovnávají je mezi sebou – která postava je největší, nejmenší, jaké mají pohádkové postavy oblečení, v jakých barvách.

Smutný vodník

Pomůcky: obrázek vodníka z pohádky, klávesy

Popis činnosti:
Učitelka s dětmi pokračuje v nácviku a opakování úvodní písničky. Připomene dětem, že mají ve školce vodníka z pohádky, který je ale smutný, protože je sám. Navrhne dětem, aby do školky přinesly (v průběhu týdne) další vodníky, například na samostatných obrázcích, v pohádkových knihách, z internetu apod. Tím se do činnosti  zapojí i rodiče, kteří pomohou dětem vyhledávat informace. Každé dítě, které přinese vodníka, řekne učitelce a ostatním dětem, kde a jakým způsobem ho vyhledaly. Donesené vodníky si pak ve školce vystaví.

Pohybová hra „Na vodníka“

Pomůcky: obruč, židlička, lano

Popis činnosti:
Uprostřed třídy učitelka umístí velkou obruč a na její kraj dá malou židličku, kam si sedne jedno z dětí – dítě na židličce symbolizuje vodníka sedícího na verpánku. Učitelka vysvětlí dětem pojem verpánek. Vodník hlídá ryby v rybníce, dává pozor, aby je nikdo nelovil. Přes roh třídy učitelka natáhne lano. Ostatní dětí představují rybáře, kteří jdou lovit do rybníka ryby. Tiše se přibližují k obruči-rybníku, ale vodník je uslyší a snaží se rybáře chytit. Rybáři utíkají do prostoru za lano, kam za nimi vodník nemůže. Rybář, kterého vodník chytí, si mění roli s vodníkem. Hra se opakuje dle zájmu dětí.

Která zvířátka žijí v rybníce a kolem rybníka

Pomůcky: obrázky různých zvířat, obrázek rybníka nebo modrá látka, obruč

Popis činnosti:
Učitelka připraví rybník z modré látky, na kraj rybníka posadí vodníčka, který přišel první den za dětmi do školky, kolem jsou rozmístěné obrázky různých zvířat (zvířat žijících v rybníce, v lese, domácí zvířata apod.). Na druhou stranu třídy umístí obruč. Úkolem dětí je nejprve vyjmenovat zpaměti, která zvířata žijí v rybníce, poté sbírají jednotlivě obrázky, řeknou název zvířátka a určí, zda žije v rybníce (nebo u rybníka) nebo ne. Obrázky zvířat žijících v rybníce pokládají „do rybníka”, obrázky všech ostatních zvířat pokládají do obruče. Následuje rozhovor učitelky s dětmi, jak se chovat u rybníka, abychom nenarušili život zvířat žijících v rybníce a kolem něj.

Malování rybiček

Pomůcky: různé tvary rybiček vystřižených ze čtvrtky, štětce, temperové barvy

Popis činnosti:

Učitelka připraví různé tvary a velikosti rybiček – mladší děti si vyberou již vystřižené tvary, starší si předkreslené tvary samy vystřihnou. Jednotlivé tvary ryb si nejprve navlhčí štětcem různě barevnými světlými odstíny. Po zaschnutí malují na ryby temperovými barvami různé ornamenty dle své fantazie. Hotové výrobky si děti vystaví a společně prohlédnou. (Později je použijí jako dekoraci do rybníka k vodníkovi).

Básnička pro vodníka

Pomůcky: obrázky k básničce

Popis činnosti:
Učitelka seznámí děti s novou básničkou o vodníkovi, kterou se děti postupně naučí.

Děda vodník v důchodu
neleze už pod vodu.
Pod hladinou do týdne
nebezpečně nastydne,
pak si chýši v rákosu
kape kapky do nosu –
hastrmanské hepčíkání
ruší ryby při plavání.

STŘEDA, L. Medvěd na plovárně. Kladno : Delta, 2004, str. 12. ISBN 80–7351–073–1.

Během nácviku básně o vodníkovi učitelka navrhne dětem, že by si mohly vodníka vyrobit – krátký rozhovor s dětmi, jak vodník vypadá, co má na sobě apod. Požádá děti, aby si přinesly z domova odstřižky zelené a červené látky, barevné stuhy, knoflíky apod. Oznámí dětem termín, kdy si tyto pomůcky mají přinést.

Výroba vodníka

Pomůcky: panák, ze kterého děti budou tvořit vodníka, zelené a červené látky, stuhy, knoflíky, tvrdý karton na klobouk, lepidlo, nůžky, temperové barvy

Popis činnosti:
Pomůcky, které si děti přinesly na výrobu vodníka, rozloží na stolek nebo koberec. Prohlédnou si obrázky s vodníky, které v předešlých činnostech přinesly do školky a také vodníka z pohádky „Princezna ze mlejna”. Domlouvají se, jak by ten jejich vodník měl vypadat, aby se nejvíce podobal právě vodníkovi ze zmíněné pohádky. Poté jim učitelka dá k dispozici panáka, ze kterého budou děti tvořit vodníka. Pracují společně, domlouvají se a „oblékají” vodníka do látek, které si přinesly, malá skupina dětí tvoří klobouk, na oděv vodníkovi připevňují stuhy, pentle apod. Hotového vodníka si vystaví v prostoru školky, přidají k němu již vyrobené rybičky – naaranžují například do sítě nebo rybníka a postupně budou přidávat další rekvizity k pohádce.

Vycházka k rybníku

Pomůcky: košíček

Popis činnosti:

Vodník z naší pohádky bydlí v rybníce u mlejna. Dojdeme se tedy podívat k rybníku, abychom viděli, jak to u rybníka vypadá, co vše tam roste, jaké tam můžeme spatřit živočichy apod. Všímáme si také barev a barevných odstínů různých rostlin a „posloucháme” rybník – děti zavřou na určitou dobu oči, tiše sedí a poslouchají zvuky rybníka (například šplouchání vody, šumění větru ve větvích a v trávě). U rybníka si natrháme suchou trávu a rákosí, které použijeme ve školce jako dekoraci k pohádce. Po návratu do školky (například při odpoledních činnostech) si společně s dětmi vyprávíme, co vše jsme u rybníka viděli a slyšeli.

Výroba pítka pro ptáky

Pomůcky: fólie, kyblíky, konvičky, voda

Popis činnosti:
Učitelka si s dětmi připomene vycházku k rybníku a společně si zopakují, kteří živočichové žijí ve vodě a u vody. Učitelka dětem vysvětlí, že i další zvířata, která nežijí ve vodě, potřebují vodu, aby se mohla napít. Navrhne dětem, že si vyrobí na zahradě mateřské školy malé jezírko, které bude sloužit jako pítko pro ptáky, kteří přilétají na zahradu. Děti společně s učitelkou najdou vhodný prostor na zahradě na výrobu pítka. Motyčkami a lopatkami vyhloubí v zemi prohlubeň, do které položí fólii, tak, aby její okraje přečnívaly na trávu kolem prohlubně. Na okraj fólie pokládají připravené kameny a drny, aby ji zatížily. Na závěr nosí do připraveného jezírka v kyblíkách a konvičkách vodu. Nyní už se děti mohou těšit na pozorování ptáků, kteří se přiletí napít. Učitelka dětem vysvětlí, že pítko musí děti také pravidelně čistit a dolévat vodu. Starost o ptačí pítko nekončí jeho výrobou, ale děti se o něj budou pravidelně starat.

Hloubení jezírka
1. Hloubení jezírka.
K hloubení jezírka bylo potřeba dost sil
2. K hloubení jezírka bylo potřeba dost sil.
Fólii musíme dobře umístit, aby voda neprotékala
3. Fólii musíme dobře umístit, aby voda neprotékala.

Najdi stejnou rybičku

Pomůcky: pracovní listy, pastelky

Popis činnosti:
Každé dítě dostane pracovní list, na kterém je znázorněn rybník s rybami. V rybníku je 10 párů stejných ryb (pracovní list s rybami je pouze černobílý), které se však pomíchaly. Úkolem dětí je najít stejné páry a vybarvit je stejnou pastelkou. Učitelka děti upozorní, že musí hledat stejné tvary a stejnou velikost ryb. Poté mohou dokreslit prostředí kolem rybníka dle vlastní fantazie.

Vodníci ve školce

Pomůcky: zelené oblečení, pomůcky ke konkrétním hrám a činnostem, papírové medaile

Popis činnosti:
Předešlý den se učitelka domluvila s dětmi, že si udělají „vodnický den” ve školce. Děti i učitelky přijdou v zeleném oblečení, doplněném červenými prvky, barevnými pentlemi, popřípadě kloboukem apod. V ranním komunitním kruhu si vymyslí pro každého vodníka jméno (např. Šplouchal, Kvákal apod.). V průběhu dne si vodníci hrají různé vodnické hry a probíhají další činnosti na zahradě mateřské školy, například chytání papírových rybiček na udice s magnetem, čistí jezírko na zahradě, pozorují, který hmyz žije u jezírka, a další – záleží na fantazii dětí a učitelky. Na závěr dne dostane každé dítě-vodník medaili se svým vodnickým jménem za účast na vodnickém dnu ve školce.

Zpívání princezně ze mlejna

Pomůcky: klávesy, Orffovy nástroje, obrázky k pohádce

Popis činnosti:
Opakování již naučené úvodní písničky k pohádce. Rozbor písničky – o čem se v ní zpívá, vysvětlení některých pojmů. Zpěv písně doplníme hrou na Orffovy nástroje, popřípadě o jednoduché taneční kreace.

D Vím jedno návrší D zámek nádher D nej
z nejhez D čích pohádek ho G znám
//:stavě G nej z křišťálu Emi sahá
D k nebi pomálu
pově D tří přijde k duhu princeznám.://

Bílý je lilium bílej krásnej sen
bílý je pravý hedvábí
jdu cestou necestou
za svou bílou nevěstou
jiná mě na tom světě nevábí.

Šípková růžičko z dávných příběhů
odkvítáš tiše na stráni
odpusť mi svatej Ján
že tvou krásu nehledám
na jinou myslím večer před spaním.

Stříbrná tůňka si shlíží ke hvězdám
velkej vůz ztratil zákolník
rozsypal nad náma
celou fůru s hvězdama
jenom já nemám štěstí za trojník.

Já vím, že z tej noci plnej zázraků
vykvet můj kvítek z poupěte
pomoz mi svatej Ján
ať tu chvíli nezměškám
než planě nazdařpánbů odkvete.

Vím jeden bílej mlejn – zámek stříbenej
v údolí – znám to návrší
v tom pěkným stavení
je moje poťěšení
že na něj myslím zatím netuší.

Lilie pápěří bílej dobraj den
bílej je ubrus sváteční
ten kterýho já chci
nosí bílou čepici
ostatní ženiši jsou zbyteční.

Vím jedno oudolí vím já pěknej mlejn
dobře to v tomhle mlejně znám
bydlí tam panenka
voči má jak pomněnka
jinou už na tom světě nehledám.

Vím jedno oudolí vím já pěknej mlejn
míří sem cesta s přívozem
jde cesta necesta
tady je má nevěsta
nerovná se jí žádná z princezen.

Vím jedno oudolí vím já pěknej mlejn
vedle nej rybník s rákosím
tadívčí co ji znám
je má bíla princezna
tu si já vod pantáty vyprosím.

Pomůcky: postavy připravené k dohotovení postav z pohádky, látky, knoflíky, kartony, papírové krabice, nůžky, lepidla, štětce, temperové barvy

Popis činnosti:
Během týdne děti vyrábějí další postavy a rekvizity k pohádce – čert, Eliška, Jindřich, mlynář. Postavy jsou opět předem připravené, děti je „oblékají” do různých látek, které vybírají pro konkrétní postavy. Látky a další potřebný materiál vybírají z pomůcek, které jsou k dispozici v MŠ nebo dle možností si mohou přinést některé pomůcky z domova.

Rekvizity – z papírových krabic a kartonů vyrábějí mlýn, a další věci dle obrázků z pohádky. Rekvizity malují temperovými barvami.

Děti pracují ve skupinách, každá skupina na jiném konkrétním úkolu. V závěru se však musí děti ze všech skupin společně domluvit, jak „dají své dílo dohromady” – společné aranžování postav a rekvizit k pohádce.

Co je to výstava

Pomůcky: rekvizity k pohádce

Popis činnosti:

Učitelka pochválí děti za vyrobenou pohádku a vysvětlí jim, že ji odveze do městské knihovny na výstavu. Následuje rozhovor s dětmi – co je to výstava, zda už na nějaké byly, co vše se může vystavovat (různé typy výstav).

Odvoz rekvizit na výstavu

Pomůcky: rekvizity k pohádce, krabice na přepravu

Popis činnosti:

Učitelka požádá děti, zda jí rekvizity pomohou připravit k přepravě na výstavu – rozhovor s dětmi, jak rekvizity zabezpečit, aby se nepoškodily, příprava na odvoz. Učitelka dětem sdělí, kdy se bude výstava konat, že tam budou vodníci, které vyrobily děti také v jiných školkách a slíbí jim, že se tam dojedou společně podívat.

Návštěva výstavy

Před odjezdem na výstavu vede učitelka krátké rozhovory s dětmi, kam pojedou, jak se tam mají chovat, co vše tam uvidí, kdo tam ještě bude (zaměstnankyně městské knihovny) apod.

Během výstavy děti s učitelkou procházejí všechny prostory knihovny, kde je výstava rozmístěna, učitelka informuje děti, které výrobky a výkresy jsou ze které školy, děti sdělují své postřehy a pocity. Děti rovněž uvidí výrobky, které vyráběly společně ve své mateřské škole.

Po prohlídce výstavy následuje rozhovor s pracovnicemi knihovny, které je informují blíže o pořádané výstavě, ptají se jich, co se jim líbilo nejvíce a vyjádří radost, že se děti také podílely svými výrobky.

V městské knihovně
5. V městské knihovně.
Vyprávění se zaměstnankyní knihovny
6. Vyprávění se zaměstnankyní knihovny.

Literatura a použité zdroje

[1] – STŘEDA, L. Medvěd na plovárně. Kladno: Delta : ing.Vladimír Macek, Kladno, 2004. ISBN 80-7351-073-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Činnostní a občanské kompetence
  • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

maňásek nebo loutka vodníka, obrázky k pohádce, klávesy, DVD nahrávka "Princezna ze mlejna", obruč, židle, lano, obrázky různých zvířat, obruč, fólie, kameny, konvičky, kyblíky, papírové rybičky, štětce, temperové barvy, textilní materiál, barevné ztuhy, knoflíky, tvrdý karton, lepidlo, nůžky, košíček, pastelky, pracovní listy, papírové medaile, papírové krabice, Orffovy nástroje, klávesy.